• Wnioski - Dokumenty
  06.06.2020

Ponad 2 000 wzorów pism i umów przygotowanych przez specjalistów we współpracy z kancelariami prawnymi! Czytaj więcej
Dokumenty zawierają:
 • Opis dokumentu
 • Instrukcję uzupełnienia pisma
 • Przykładowo uzupełniony wzór

Szukaj dokumentów: Szukaj czyść
Kategoria: Typ:

Znaleziono 286 dokumentów:

 • Wniosek o wszczęcie egzekucji w przedmiocie nakazania dłużnikowi nawiązania stosunku pracy z wierzycielem
  Wniosek o wszczęcie egzekucji w przedmiocie nakazania dłużnikowi nawiązania stosunku pracy z wierzycielem jest to wniosek składany przez wierzyciela, w celu nakazania dłużnikowi nawiązania stosunku pracy z wierzycielem. Wniosek o wszczęcie egzekucji w przedmiocie nakazania dłużnikowi nawiązania stosunku pracy z wierzycielem składa się do właściwego Sądu Rejonowego - Wydziału Pracy.
  Kategorie dokumentu: praca, egzekucja, pracownik, pracodawca, dłużnik Typy dokumentu: wnioski
 • KW-ODPIS Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / wyciągu z księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej
  KW-ODPIS Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / wyciągu z księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej należy złożyć w centrali lub ekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Wniosek nieprawidłowo wypełniony, nieopłacony, od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej, bez załączonego oryginału dowodu wniesienia opłaty pozostawia się bez nadania bi...
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, księgi wieczyste Typy dokumentu: wnioski
 • Otwarcie nowego rachunku - nieponoszenie odpowiedzialności za długi osoby trzeciej
  Wniosek o otwarcie nowego rachunku – nieponoszenie odpowiedzialności za długi osoby trzeciej to oświadczenie woli, w którym zrzekamy się ciężaru odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania zaciągnięte przez współposiadacza rachunku bankowego. Opcjonalnie jest to również żądanie likwidacji wspólnego rachunku i otwarcia nowego, którego posiadaczem będzie wyłącznie wnioskodawca.
  Kategorie dokumentu: finanse, księgowość Typy dokumentu: podania, wnioski
 • Pismo do gminy w sprawie uciążliwego sąsiada
  Można złożyć pismo do gminy w sprawie uciążliwego sąsiada, który jako właściciel nieruchomości, przy wykonywaniu swego prawa i posiadający obowiązek powstrzymywania się od działań, które ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych, zakłóca korzystanie z nieruchomości sąsiednich. Zdarzenia, które uprawniają do złożenia pisma do g...
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, urząd gminy, własność Typy dokumentu: skargi, wnioski
 • Podanie o urlop okolicznościowy
  Pracownikowi zgodnie z przepisami przysługuje urlop okolicznościowy w wysokości: 1) 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy, 2) 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostając...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, urlopy, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: podania, wnioski
 • Rezygnacja z egzaminu na prawo jazdy
  Rezygnacja z egzaminu na prawo jazdy to dokument składany przez kandydata na prawo jazdy, który daję podstawę do zmiany miejsca cyklu egzaminacyjnego na prawo jazdy na inny ośrodek ruchu drogowego. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z 19.04.2013 r. poz 476) zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie ...
  Kategorie dokumentu: Typy dokumentu: druki urzędowe, oświadczenia, wnioski
 • Uzupełnienie danych o wnioskodawcy (RZ-W)
  Uzupełnienie danych o wnioskodawcy (RZ-W) jest formularzem składanym do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania (siedziby) zastawcy. Urzędowy formularz uzupełnienia wniosku RZ-W stanowi załącznik do urzędowych formularzy wniosków RZ-2 oraz RZ-3. Wypełnia się go w taki sam sposób, jak wyżej wskazane urzędowe formularze wniosków w części dotyczącej wnioskodawcy.
  Kategorie dokumentu: rzeczy ruchome Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski, uzupełnienia
 • Uzupełnienie wniosku o wpis zastawu danymi o osobach (RZ-D)
  Uzupełnienie wniosku o wpis zastawu danymi o osobach (RZ-D) to urzędowy formularz stanowiący załącznik do wniosku RZ-1. Wypełnia się go w taki sam sposób, jak wniosek RZ-1 dla rubryk „Zastawnik”, „Zastawca”, „Dłużnik”. Uzupełnienie wniosku o wpis zastawu danymi o osobach (RZ-D) składa wnioskodawca do sądu rejonowego właściwego według jego miejsca zamieszkania (siedziby). Uzupełnienie może dotyczy...
  Kategorie dokumentu: rzeczy ruchome Typy dokumentu: druki urzędowe, wnioski, uzupełnienia
 • Uzupełnienie wniosku o wpisanie zmian w rubrykach 2,3 i 4 (RZ-Z)
  Uzupełnienie wniosku o wpisanie zmian w rubrykach 2,3 i 4 (RZ-Z) składany jest przez wnioskodawcę do sądu rejonowego, w którym dokonano wpisu do rejestru zastawów. Uzupełnienie wniosku o wpisanie zmian w rubrykach 2,3 i 4 (RZ-Z) to formularz stanowiący załącznik do wniosku RZ-2 i jest wypełniany tak samo, jak w części drugiej formularza RZ-2. Zmiany mogą dotyczyć zastawnika, zastawcy bądź dłużnika...
  Kategorie dokumentu: finanse, rzeczy ruchome Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek / Informacja o nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej (NIP-5/W)
  Wniosek / Informacja o nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej (NIP-5/W) to wzór wniosku o zaświadczenie o nadaniu NIP podmiotowi, który się nim posługuje, w rozumieniu art.13 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314) oraz wzór wniosku osoby trzeciej o informację o NIP nadanym podmiotowi, w rozumieniu...
  Kategorie dokumentu: biznes, podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacje, wnioski, przedsiębiorca
 • Wniosek abonenta o rozwiązanie umowy
  Wniosek abonenta o rozwiązanie umowy dotyczy usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie abonamentu. Wniosek abonenta o rozwiązanie umowy należy składać zawsze w formie pisemnej. W przypadku konieczności wysyłki pocztowej powinno się zastosować wysyłkę ze zwrotnym poświadczeniem odbioru.
  Kategorie dokumentu: finanse Typy dokumentu: wnioski, wypowiedzenia
 • Wniosek bezrobotnego o sfinansowanie kosztu studiów podyplomowych
  Dokument, w którym bezrobotny zwraca się do starosty (za pośrednictwem urzędu pracy) o sfinansowanie kosztu podjętych lub planowanych studiów podyplomowych. Do wniosku dołączyć należy: oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej po ukończeniu w/w studiów lub oświadczenie pracodawcy o możliwości zatrudnienia bezrobotnego po ukończeniu w/w studiów oraz dokument wystawiony przez organi...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, studiowanie, pomoc publiczna, starostwo powiatowe, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, szkolenia, Bezrobotni, urząd pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek członka spółdzielni o zwrot wpłat dodatkowych
  Wniosek członka spółdzielni o zwrot wpłat dodatkowych - dokument, w którym członek spółdzielni zwraca się do zarządu spółdzielni o zwrot jego wpłat dodatkowych tzn. wpłat dokonanych ponad wpłaty obowiązkowe. Członek spółdzielni nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały (nie dotyczy to jednak wpłat przekraczających ilość udziałów, których zadeklarowania wymaga sta...
  Kategorie dokumentu: spółdzielnia Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek do pracodawcy o dokonywanie potrąceń świadczeń alimentacyjnych bez postępowania egzekucyjnego
  Wniosek do pracodawcy o dokonywanie potrąceń świadczeń alimentacyjnych bez postępowania egzekucyjnego jest dokumentem składanym do pracodawcy, aby dokonywał potrąceń świadczeń alimentacyjnych zasądzonych przez sąd. Wniosek do pracodawcy o dokonywanie potrąceń świadczeń alimentacyjnych bez postępowania egzekucyjnego musi mieć załączony tytuł wykonawczy.
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek do pracodawcy o wydanie opinii
  Wniosek do pracodawcy o wydanie opinii jest to dokument, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy po ustaniu łączącego ich stosunku prawnego o wydanie opinii na temat jego pracy, osoby, wywiązywania się z obowiązków pracowniczych i powierzonych zadań. Wniosek do pracodawcy o wydanie opinii sporządza się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o wydanie lub wymianę dokumentu podróży w Konwencji Genewskiej
  Dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej wydawany jest cudzoziemcowi oraz jego małżonkowi, którzy uzyskali status uchodźców. Jeżeli jest to konieczne do realizacji praw dziecka, małoletniemu dziecku cudzoziemca lub jego małżonka, w tym także urodzonemu po nadaniu im statusu uchodźcy, wydaje się również dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej lub wpisuje się jego dane do ...
  Kategorie dokumentu: cudzoziemcy Typy dokumentu: druki urzędowe, wnioski
 • Wniosek do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o wydanie lub wymianę tymczasowego zaświadczenia tożsamości
  Tymczasowe zaświadczenie tożsamości to dokument potwierdzający tożsamość osoby, której zostało wydane i uprawnia te osoby do pobytu na terytorium Polski. Organ, który przyjmuje wniosek o nadanie statusu uchodźcy, z urzędu wydaje pierwsze tymczasowe zaświadczenie tożsamości, które jest ważne przez 30 dni. Kolejne zaświadczenie lub jego wymiana następują na wniosek cudzoziemca, do którego należy ...
  Kategorie dokumentu: cudzoziemcy Typy dokumentu: druki urzędowe, wnioski
 • Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego (ZUS Z-15)
  Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego (ZUS Z-15) to formularz, który ubezpieczony składa celem ubiegania się o ten zasiłek. Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu podlegającemu ubezpieczeniu chorobowemu, z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia lat 14 oraz innym chorym członkiem rodziny, z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat....
  Kategorie dokumentu: finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek dłużnika o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
  Wniosek dłużnika o zawieszenie postępowania egzekucyjnego jest dokumentem składanym przez dłużnika, w przypadku gdy wystąpiła przesłanka uzasadniająca wniosek dłużnika na zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Wniosek dłużnika o zawieszenie postępowania egzekucyjnego sporządza się w formie pisemnej i musi zawierać przyczynę składania wniosku.
  Kategorie dokumentu: egzekucja Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek dłużnika o zwolnienie z zajętego rachunku bankowego środków na wypłatę wynagrodzeń pracownikom
  Wniosek dłużnika o zwolnienie z zajętego rachunku bankowego środków na wypłatę wnioskiem składanym przez pracodawcę do komornika, który prowadzi postępowanie egzekucyjne, w celu wypłaty z zajętego rachunku bankowego wynagrodzeń dla pracowników, gdyż prawo polskie przewiduje taką ochronę.wynagrodzeń pracownikom. Wniosek dłużnika o zwolnienie z zajętego rachunku bankowego środków na wypłatę wynagrod...
  Kategorie dokumentu: praca, egzekucja, pracownik, pracodawca, dłużnik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek egzekucyjny
  Wniosek egzekucyjny jest to wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, który składany jest przez wierzyciela do komornika. Wniosek egzekucyjny powinien wskazywać świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Do wniosku dołącza się tytuł wykonawczy zaopatrzony w klauzulę wykonalności.
  Kategorie dokumentu: egzekucja Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek inwestora o stwierdzenie niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku/lokalu/na teren sąsiedniej nieruchomości
  Dokument, w którym inwestor zwraca się do właściwego organu o rozstrzygnięcie w przedmiocie niezbędności wejścia inwestora do sąsiedniego budynku, lokalu bądź na teren sąsiedniej nieruchomości w celu rozpoczęcia prac przygotowawczych lub robót budowlanych prowadzonych przez inwestora. Inwestor występuje z przedmiotowym wnioskiem do właściwego organu, gdy nie uzyskał zgody właściciela bądź najemcy ...
  Kategorie dokumentu: budownictwo, nieruchomość, grunty, odszkodowanie Typy dokumentu: wnioski
 • WNIOSEK O DOFINANSOWANIE STUDIÓW PRACOWNIKA
  Pracownik może złożyć do pracodawcy wniosek o dofinansowanie studiów pracownika. Wniosek powinien zostać sporządzony na piśmie i zawierać uzasadnienie. Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości
  Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości jest dokumentem składanym przez wierzyciela w sytuacji, gdy chce aby zostało dokonane opis i oszacowanie zajętej nieruchomości należącej do dłużnika. Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości powinien zawierać odpis z księgi wieczyste dla danej nieruchomości. Opis i oszacowanie nieruchomości dokonywane jest przez rzeczoznawcę majątk...
  Kategorie dokumentu: biznes, nieruchomość, pisma procesowe, egzekucja Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych (KRS-D1)
  Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych (KRS-D1) składany na wniosek wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie fizycznej wpisuje się do rejestru dłużników niewypłacalnych dłużnika, który w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłacił należności stwierdzonej tytułem wykonawczym. Wpis dokonywany z urzędu przez sąd dokony...
  Kategorie dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o dział spadku
  Wniosek o dział spadku jest pismem wszczynającym postępowanie nieprocesowe, którego celem jest uregulowanie sytuacji prawnej spadkobierców oraz majątku pozostawionego przez spadkodawcę - spadku. Wniosek taki podlega opłacie, któe jednak różni się w zależności od treści samego wniosku. Opłata od wniosku o dział spadku wynosi 500 zł. Jeżeli wniosek o dział spadku zawiera zgodny projekt działu spadku...
  Kategorie dokumentu: finanse, pisma procesowe, spadki Typy dokumentu: pisma procesowe, wnioski
 • Wniosek o egzekucję z ruchomości dłużnika
  Wniosek o egzekucję z ruchomości dłużnika jest dokumentem, który jest składany przez wierzyciela, w celu skierowania egzekucji do ruchomości należącej do dłużnika, np. samochodu. Wniosek o egzekucję z ruchomości dłużnika sporządza się zawsze w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: rzeczy ruchome, egzekucja, dłużnik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o emeryturę pomostową (ZUS Rp-1Epom)
  Wniosek o emeryturę pomostową (ZUS Rp-1Epom) składany jest przez osobę, chcącą mieć obliczaną emeryturę na podstawie odpowiednio zwaloryzowanych składek emerytalnych zgromadzonych na koncie w ZUS oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego. Od 1 stycznia 2009 r. osoby urodzone po 1948 r., które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, mogą ubiegać się o przyznanie em...
  Kategorie dokumentu: finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy /choroby zawodowej
  Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy /choroby zawodowej przysługuje w razie wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej pracownika, jeśli doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.Wniosek o jednorazowe odszkodowanie...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o nadanie numeru PESEL
  Wniosek o nadanie numeru PESEL dotyczy obywateli polskich zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, a także osobom ubiegającym się o wydanie dowodu osobistego, cudzoziemców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, obywateli polskich i cudzoziemców, którzy podlegają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczen...
  Kategorie dokumentu: urząd gminy, urząd miasta Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
  Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności jest dokumentem, w którym wierzyciel wnosi o nadanie orzeczeniu sądowemu klauzuli wykonalności. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności składa się do sądu, który wydał orzeczenie. Klauzula wykonalności oznacza, że dany tytuł egzekucyjny nadaje się do wykonania w drodze przymusu.
  Kategorie dokumentu: spółki, egzekucja Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej pomiędzy pracodawcą i pracownikiem
  Pismo, w którym pracodawca zwraca się do właściwego sądu o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej pomiędzy nim a pracownikiem, który wyrządził szkodę osobie trzeciej. W razie niewykonania przez pracownika przedmiotowej umowy podlega ona wykonaniu w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, po nadaniu jej klauzuli wykonalności przez sąd pracy. Sąd pracy odmówi nadania klauzuli wykon...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, sądy, postępowanie sądowe, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o odebranie dokumentu
  Wniosek o odebranie dokumentu jest wnioskiem składanym do komornika przez wierzyciela w celu odebrania dłużnikowi dokumentu. Wniosek o odebranie dokumentu składa się w formie pisemnej załączając tytuł wykonawczy. Dłużnik obowiązany jest pod rygorem odpowiedzialności za szkodę udzielić wierzycielowi wszystkich wyjaśnień potrzebnych do dochodzenia praw przeciwko dłużnikowi zajętej wierzytelności.
  Kategorie dokumentu: egzekucja Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o odpracowanie zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych
  Dokument, w którym pracownik proponuje termin i czas odpracowania czasu zwolnienia go od pracy przez pracodawcę, na skutek uprzednio złożonego wniosku o zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych pracownika. Pracownik jest bowiem obowiązany odpracować czas zwolnienia od pracy z w/w tytułu.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, urlopy, pracownik, pracodawca, zwolnienie od pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o odroczenie terminu płatności karty podatkowej
  Wniosek o odroczenie terminu płatności karty podatkowej to prośba o udzielenie ulgi w zapłacie zobowiązania podatkowego kierowana od podatnika do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o odroczenie terminu płatności zależy od przedstawienia sytuacji, w jakiej znalazł się podatnik i odpowiedniego jej udokumentowania.
  Kategorie dokumentu: finanse, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku dochodowego
  Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku dochodowego to prośba o udzielenie ulgi w zapłacie zobowiązania podatkowego kierowana od podatnika do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o odroczenie terminu płatności zależy od przedstawienia sytuacji, w jakiej znalazł się podatnik i odpowiedniego jej udokumentowania.
  Kategorie dokumentu: finanse, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku VAT
  Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku VAT to prośba o udzielenie ulgi w zapłacie zobowiązania podatkowego kierowana od podatnika do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o odroczenie terminu płatności zależy od przedstawienia sytuacji, w jakiej znalazł się podatnik i odpowiedniego jej udokumentowania.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
  Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności jest pismem skłądanym na etapie postępowania wykonawczego. Jego zadaniem jest umożliwienie skazanemu przebywanie w warunkach wolnościowychze względu na ważne okoliczności. Wniosek taki podlega stałej opłacie w kwocie 80 zł.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, postępowanie sądowe, kara, więzienie Typy dokumentu: pisma procesowe, wnioski
 • Wniosek o odwołanie i wyznaczenie nowego likwidatora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wniosek o odwołanie i wyznaczenie nowego likwidatora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest dokumentem składanym przez wnioskodawcę, w celu odwołania i wyznaczenia nowego likwidatora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wniosek o odwołanie i wyznaczenie nowego likwidatora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością składa się do właściwego Sądu Rejonowego. Od wniosku o odwołanie i wyznaczeni...
  Kategorie dokumentu: biznes, pisma procesowe, spółki, sądy Typy dokumentu: pisma procesowe, wnioski
 • Wniosek o ograniczenie egzekucji
  Wniosek o ograniczenie egzekucji jest dokumentem, w którym wierzyciel ogranicza postępowanie egzekucyjne w zakresie należności głównej o konkretną kwotę, którą dłużnik wpłacił na rzecz wierzyciela. Wniosek o ograniczenie egzekucji sporządza się w formie pisemnej z podaniem kwoty ograniczającej postępowanie egzekucyjne.
  Kategorie dokumentu: egzekucja Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o orzeczenie separacji
  Wniosek o orzeczenie separacji - pismo wnoszone do sądu okręgowego, w którym małżonkowie zgodnie wnoszą o orzeczenie pomiędzy nimi separacji. Zgodny wniosek małżonków (wnioskodawców) o orzeczenie separacji sąd rozpoznaje w postępowaniu nieprocesowym. Postanowienie o separacji sąd wydaje po przeprowadzeniu rozprawy. W sprawach tych miejscowo właściwym jest sąd, w którego okręgu małżonkowie mają ws...
  Kategorie dokumentu: małżeństwo Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o podanie numeru KRS (CI KRS-CNR)
  Wniosek o podanie numeru KRS (CI KRS-CNR) wymaga podania danych wnioskodawcy, wskazania czy wyszukane mają być również pozycje już wykreślone oprócz aktualnych oraz określenie podmiotu, którego wniosek dotyczy wraz z podaniem jego formy prawnej. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) to rodzaj rejestru publicznego prowadzonego przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości działający od 1.styczn...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów (DW-3)
  Kategorie dokumentu: finanse, rzeczy ruchome Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego
  Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego składa wierzyciel, w sytuacji gdy chce, aby komornik wznowił zawieszone postępowanie. Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego jest składany, po ustaniu przyczyny zawieszenia postępowania egzekucyjnego.
  Kategorie dokumentu: egzekucja Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o podział urlopu wypoczynkowego
  Wniosek o podział urlopu wypoczynkowego jest dokumentem sporządzanym przez pracownika, a skierowanym do pracodawcy, w celu podziału urlopu wypoczynkowego. Wniosek o podział urlopu wypoczynkowego powinien wskazywać konkretne terminy wykorzystania urlopu wypoczynkowego, a jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego (ZUS KP-3)
  Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego (ZUS KP-3) wprowadziła nowelizacja ustawy emerytalnej z 28 lipca 2011 r. Przepisy obowiązujące od 23 września 2011 r. pozwalają na ustalenie podstawy wymiaru kapitału początkowego z dziesięciu kolejnych lat kalendarzowych z całego okresu przypadającego do 31 grudnia 1998 r., a nie tak jak dotychczas – wyłącznie z okresu od 1980 do 1998 r. Nowe regu...
  Kategorie dokumentu: finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, kapitał zakładowy Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy (ZUS RP-1A)
  Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy (ZUS RP-1A) składany jest w przypadku orzeczenia czasowej niezdolności do pracy. Prawo do okresowej renty z tytułu niezdolności do pracy ustaje zatem z upływem okresu, na jaki świadczenie zostało przyznane. W celu ustalenia prawa do renty na dalszy okres należy zgłosić, na piśmie lub ustnie do protokołu, wniosek w tej sprawi...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozpatrywany jest w urzędzie wojewódzkim. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej wymaga podania informacji o wnioskodawcy / pełnomocniku, zakresu wniosku (udostępnienia informacji publicznej, przedstawienie oferty z warunkami ponownego wykorzystania informacji publicznej), wskazania celu wniosku (komercyjny, niekomercyjny), wskaz...
  Kategorie dokumentu: biznes, urząd wojewódzki Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika
  Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika jest dokumentem, w którym wierzyciel zleca komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika sporządza się zawsze w formie pisemnej. Zlecenie poszukiwania majątku dłużnika jest odpłatne.
  Kategorie dokumentu: biznes, pisma procesowe, egzekucja, dłużnik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej
  Wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej ma na celu usunięcie osoby z rejestru osób bezrobotnych prowadzonego przez właściwy powiatowowy urząd pracy. Przyczynami takiego wykreślenia może być np. znalezienie zatrudnienia, nabycie uprawnień rentowych lub emerytalnych.
  Kategorie dokumentu: praca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej
  Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej jest pismem, na mocy którego sąd rodzinny może orzec o pozbawieniu jednego lub obojga z rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie oznacza, że osoba przestaje być rodzicem, lecz nie ma prawa do decydowania o losach dziecka. Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej podlega opłacie w wysokości 40 zł.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, małżeństwo, rodzicielstwo, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pisma procesowe, wnioski
 • Wniosek o pozwolenie na widzenie
  Wniosek o pozwolenie na widzenie jest podaniem składanym do właściwego organu nadzorującego postępowanie w stosunku do osoby osadzonej. W zależności od etapu postępowania karnego może być to prokurator lub sąd. Celem wniosku o pozwolenie na widzenie jest wyrażenie zgody na widzenie w ramach realizacji konstytucyjnego prawa do prywatności.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, sądy, kara, więzienie Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o połączenie przerw udzielanych na karmienie dziecka piersią
  Wniosek o połączenie przerw udzielanych na karmienie dziecka piersią jest dokumentem sporządzanym przez pracownicę, która chce skorzystać z uprawnienia polegającego na możliwości skorzystania z jednej łącznej przerwy w trakcie pracy, w celu nakarmienia swego dziecka piersią.Wniosek o połączenie przerw udzielanych na karmienie dziecka piersią sporządza się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, rodzicielstwo, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o przedłużenie terminu
  Wniosek o przedłużenie terminu jest pismem składanym do sądu, który nałożył na podmiot obowiązek pewnego zachowania. Wniosek, jeśli ma być uwzględniony, powinien być należycie uzasadniony. Podmiot powinien jednocześnie wskazać w jakim czasie wykona nałożone zobowiązanie.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pisma procesowe, wnioski
 • Wniosek o przedłużenie wizy krajowej
  Wiza krajowa - to wiza która uprawnia do przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, jednakże nie dłuższy niż 1 rok. Przedłużenie wizy krajowej, następuje po spełnieniu łącznie następujących warunków: - przemawia za tym ważny interes zawodowy lub osobisty cudzoziemca lub względy humanitarne; - zdarzania, powodujące ubieganie się o przedłużenie wizy są n...
  Kategorie dokumentu: cudzoziemcy Typy dokumentu: druki urzędowe, wnioski
 • Wniosek o przekazanie sprawy
  Wniosek o przekazanie sprawy jest dokumentem, w którym strona postępowania egzekucyjnego, zarówno wierzyciel jak i dłużnik, wnosi o przekazanie sprawy do innego komornika. Wniosek o przekazanie sprawy innemu komornikowi sporządzany jest zawsze w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: egzekucja Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o przekazanie sprawy do sądu pracy
  Wniosek o przekazanie sprawy do sądu pracy sporządza pracownik w przypadku, gdy nie doszło do zawarcia m ugody w postępowaniu pojednawczym w sprawie toczącej się na wniosek pracownika. Wniosek o przekazanie sprawy do sądu pracy sporządza pracownik w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę
  Wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę składa się odpowiedniemu organowi za zgodą strony, na rzecz której decyzja ta została wydana, w celu przeniesienia decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu. W przypadku kupna/sprzedaży działki budowalnej lub domu w budowie możliwe jest przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby.
  Kategorie dokumentu: budownictwo Typy dokumentu: wnioski, pozwolenia
 • Wniosek o przeprowadzenie czynności terenowych w miejscu zamieszkania dłużnika
  Wniosek o przeprowadzenie czynności terenowych w miejscu zamieszkania dłużnika jest dokumentem, w którym wierzyciel wnosi o przeprowadzenie czynności terenowych w miejscu zamieszkania dłużnika. Wniosek o przeprowadzenie czynności terenowych w miejscu zamieszkania dłużnika sporządza się w formie pisemnej. Czynności terenowe w miejscowości, gdzie znajduje się kancelaria są nieodpłatne, jeżeli jednak...
  Kategorie dokumentu: biznes, pisma procesowe, egzekucja, dłużnik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o przeprowadzenie mediacji
  Wniosek o przeprowadzenie mediacji jest dokumentem, w którym strony między którymi powstał spór wnoszą o przeprowadzenie mediacji. Wniosek o przeprowadzenie mediacji skierowane jest do mediatora. Mediacja jest to metoda polegająca na rozwiązywaniu sporów, w której osoba trzecia pomaga spornym stronom w określeniu interesów i kwestii do dyskusji, we wzajemnej komunikacji o oraz dojściu do wspólnie ...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o przeprowadzenie rekrutacji
  Wniosek o przeprowadzenie rekrutacji jest dokumentem sporządzanym przez pracodawcę, który poszukuje pracownika. Wniosek o przeprowadzenie rekrutacji zawiera wszystkie elementy dotyczące warunków zatrudnienia, tj. wynagrodzenie, etat, rodzaj umowy, opis stanowiska pracy .
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego
  Dokument, w którym bezrobotny mający prawo do zasiłku dla bezrobotnych zwraca się do starosty za pośrednictwem właściwego powiatowego urzędu pracy z wnioskiem o przyznanie dodatku aktywizacyjnego, z uwagi na podjęcie przez niego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z własnej inicjatywy bądź na skutek skierowania przez urząd pracy w okresie pobierania wyżej wymienionego zasiłku. W razie skierowa...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, pracownik, pracodawca, Bezrobotni, urząd pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o przyznanie jednorazowej premii z Funduszu Pracy
  Dokument, w którym pracodawca realizujący program przygotowania zawodowego dorosłych zgodnie z umową zawartą ze starostą (po zakończeniu jego realizacji i zdaniu egzaminu przez osobę objętą przygotowaniem) wnosi o przyznanie mu jednorazowej premii ze środków pochodzących z Funduszu Pracy. Premię przyznaje starosta na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia z wynikiem pozy...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, organizacje społeczne, organizacje zawodowe, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, szkolenia, Bezrobotni, urząd pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o przyznanie nagrody rocznej
  Nagroda roczna może zostać przyznana uprawnionemu, jeżeli podmiot: 1) terminowo realizował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym; 2) efektywnie realizował zadania i cele statutowe; 3) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w przypadku gdy sprawozdanie podlega zatwierdzeniu, lub złożył prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe, jeżeli nie podlega ono zatwierdzeniu...
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o przyznanie prawa pomocy (PPF)
  Wniosek o przyznanie prawa pomocy (PPF) przeznaczony jest dla osób fizycznych, które chcą ubiegać się o darmową pomoc prawną w trakcie postępowania sądowego administracyjnego. Wniosek o przyznanie prawa pomocy (PPF) nie jest składany, gdy pomoc przysługuje z mocy samego prawa. Wniosek o przyznanie prawa pomocy (PPF) składany jest równocześnie ze skargą lub w dalszym czasie w trakcie trwania postęp...
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o przyznanie premii
  Wniosek o przyznanie premii jest to dokument, który pracownik, może złożyć do pracodawcy w celu przyznania premii za konkretne dzieło, bądź jako środek motywacyjny do dalszej pracy. Wniosek o przyznanie premii powinien zostać sporządzony w z formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia nauki przez bezrobotnego
  Dokument, w którym bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych zwraca się do starosty za pośrednictwem właściwego urzędu pracy z wnioskiem o przyznanie mu stypendium z uwagi na podjęcie przez niego nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub studiów zaocznych w szkole wyższej w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny. Do wniosku dołączyć należy dokumenty potwierdzające...
  Kategorie dokumentu: finanse, studiowanie, starostwo powiatowe, Bezrobotni, urząd pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o przyłączenie do egzekucji z nieruchomości
  Wniosek o przyłączenie do egzekucji z nieruchomości jest dokumentem składanym przez wierzyciela lub pełnomocnika działającego w imieniu wierzyciela, w celu przyłączenia się do egzekucji z nieruchomości należącej do dłużnika. Wniosek o przyłączenie do egzekucji z nieruchomości sporządza się zawsze w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, egzekucja Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7/osobą zależną
  Dokument, w którym bezrobotny zwraca się do starosty (za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy) z wnioskiem o refundację kosztów poniesionych z tytułu opieki nad dzieckiem bądź dziećmi do lat 7 bądź osobą zależną w razie podjęcia przez tą osobę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub skierowania jej na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych bądź szkolenie oraz pod warunkiem osiągania z tego t...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, ojcostwo, macierzyństwo, pracownik, Bezrobotni, urząd pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA (KRS-W20)
  Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA (KRS-W20) przeznaczony jest dla osób, które chcą założyć jeden z wyżej wymienionych podmiotów. Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA (KRS-W20) zawiera następujące załączniki: KRS-WA Odd...
  Kategorie dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy, stowarzyszenia, organizacje społeczne, fundacje, organizacje zawodowe Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH (KRS-W12)
  Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH (KRS-W13) przeznaczony jest dla osób, które chcą założyć wyżej wymieniony podmiot. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH (KRS-W13) zawiera następujące załączniki: KRS-WA Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne KRS-WU C...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, podmioty zagraniczne Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA podejmująca działalność gospodarczą (KRS-W9)
  Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA podejmująca działalność gospodarczą (KRS-W9) przeznaczony jest dla osób, które chcą założyć jeden z wyżej wymienionych podmiotów. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA podejmująca działaln...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, stowarzyszenia, organizacje społeczne, fundacje, organizacje zawodowe Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO, GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ / ZAKŁADU REASEKURACJI (KRS-W10)
  Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO, GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ / ZAKŁADU REASEKURACJI (KRS-W10) przeznaczony jest dla osób, które chcą założyć jeden z wyżej wymienionych podmiotów. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO, GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU ...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, podmioty zagraniczne, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, INSTYTUT BADAWCZY, INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ (KRS-W6)
  Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, INSTYTUT BADAWCZY, INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ (KRS-W6) przeznaczony jest dla osób, które chcą założyć wyżej wymienione podmioty. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, INSTYTUT BADAWCZY, INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ (KRS-W6) zawiera następujące załączniki...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, przedsiębiorstwo państwowe, instytuty badawcze Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE (KRS-W7)
  Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE (KRS-W7) przeznaczony jest dla osób, które chcą założyć wyżej wymieniony podmiot. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE (KRS-W7) zawiera następujące załączniki: KRS-WA Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne KRS-WM Przedmiot działalności KRS-ZN Sprawozdan...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, podmioty zagraniczne, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA (SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA) (KRS-W5)
  Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA (SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA) (KRS-W5) przeznaczony jest dla osób, które chcą założyć wyżej wymieniony podmiot. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA (SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA) (KRS-W5) zawiera następujące załączniki: KRS-WA Oddziały, terenowe jednostki or...
  Kategorie dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy, spółdzielnia, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA (KRS W-14)
  Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA (KRS W-14) przeznaczony jest dla osób, które chcą założyć wyżej wymieniony podmiot. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA (KRS W-14) zawiera następujące załączniki: KRS-WA Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne KRS-WH Sposób powstania podmiotu KRS-WO Udziały spół...
  Kategorie dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy, podmioty zagraniczne Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA (KRS-W4)
  Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA (KRS-W4) przeznaczony jest dla osób, które chcą założyć wyżej wymienioną spółkę. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA (KRS-W4) zawiera następujące załączniki: KRS-WA Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne KRS-WH Sposób powstania podmiotu KRS-WG Emisje akcji KRS-WK Organy podmi...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA EUROPEJSKA (KRS-W13)
  Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA EUROPEJSKA (KRS-W13) przeznaczony jest dla osób, które chcą założyć wyżej wymieniony podmiot. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA EUROPEJSKA (KRS-W13) zawiera następujące załączniki: KRS-WA Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne KRS-WH Sposób powstania podmiotu KRS-WG Emisje akcji KRS-WK Org...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, podmioty zagraniczne, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA PARTNERSKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS-W1)
  Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA PARTNERSKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS-W1) przeznaczony jest dla osób, które chcą założyć jedną z wyżej wymienionych spółek. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA PARTNERSKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS-W1) zawiera następujące załączniki: KRS-WA Oddziały, terenowe jednostki organizacy...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, praca, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (KRS-W2)
  Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (KRS-W2) przeznaczony jest dla osób, które chcą założyć wyżej wymienioną spółkę. zawiera następujące załączniki:KRS-WA Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne, KRS-WH Sposób powstania podmiotu, KRS-WB Wspólnicy spółki jawnej lub komplementariusze spółki komandytowo – akcyjnej, KRS WC Wspólnicy spółki komandyt...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS-W3)
  Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS-W3) przeznaczony jest dla osób, które chcą założyć wyżej wymienioną spółkę. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS-W3) zawiera następujące załączniki: KKRS-WA Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne KRS-WE Wspólnicy spółki ...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO REASEKURACJI WZAJEMNEJ (KRS-W8)
  Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO REASEKURACJI WZAJEMNEJ (KRS-W8) przeznaczony jest dla osób, które chcą założyć jeden z wyżej wymienionych podmiotów. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO REASEKURACJI WZAJEMNEJ (KRS-W8) zawiera następujące załączniki: KRS-W...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO (KRS-W21)
  Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO (KRS-W21) przeznaczona jest dla osób, które chcą założyć jeden z wyżej wymienionych podmiotów. WNIOSEK DOTYCZY WYŁĄCZNIE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO, KTÓRA NIE MA Z INNEGO TYTUŁU OBOWIĄZKU DOKONA...
  Kategorie dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy, stowarzyszenia, organizacje społeczne, zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pożytku publicznego, organizacje zawodowe Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ (KRS-W22)
  Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ (KRS-W22) przeznaczony jest dla osób, które chcą założyć wyżej wymieniony podmiot. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,...
  Kategorie dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy, stowarzyszenia, organizacje społeczne, fundacje, zakłady opieki zdrowotnej, organizacje zawodowe Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o rejestrację psa
  Wniosek o rejestrację psa to wniosek, który musi złożyć każdy właściciel psa. Wniosek o rejestrację psa składa się do Urzędu miasta lub gminy, zazwyczaj w wydziale gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska. Rejestracja psa jest bezpłatna.
  Kategorie dokumentu: podatki Typy dokumentu: druki urzędowe, wnioski
 • Wniosek o rentę rodzinną (ZUS RP-2)
  Wniosek o rentę rodzinną (ZUS RP-2) składana jest przez członków rodziny zmarłego po jego śmierci. Renta rodzinna przysługuje, gdy zmarła ubezpieczona osoba posiadała w chwili śmierci prawo do emerytury lub świadczeń przedemerytalnych. Konieczne są również dodatkowe warunku: przekroczenie wieku 50 lat małżonka, niezdolność do pracy małżonka, całkowita niezdolność do pracy dziecka (do 16 lat albo d...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o rentę socjalną
  Wniosek o rentę socjalną składany jest przez osoby, które nie mają wymaganego stażu ubezpieczeniowego do renty z tytułu niezdolności do pracy. We wniosku konieczne jest podanie danych personalnych, adresowych, także określenia sposobu przekazywania renty. Wnioskodawca składa oświadczenie co do okoliczności mogących spowodować odmowę lub zawieszenie przyznawania renty socjalnej, np. przychody z dzi...
  Kategorie dokumentu: finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy (ZUS RP-1R)
  Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy (ZUS RP-1R) stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w ZUS – rozpatrzenia uprawnień i wydania decyzji w sprawie renty z tytułu niezdolności do pracy oraz do wszczęcia postępowania o rentę zagraniczną. Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy (ZUS RP-1R) należy złożyć w Oddziale lub Inspektoracie ZUS właściwym ze względu na miejsce zameldowania...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
  Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego – wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości złożyć może każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek, a więc właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz samoistny lub zależny nieruchomości. Strona postępowania rozgraniczeniowego może dział...
  Kategorie dokumentu: budownictwo, nieruchomość Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o rozpoznanie sprawy przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim
  Aby wnieść sprawę do sądu konsumenckiego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sporu. Złożenie wniosku jest bezpłatne, postępowanie przed nimi jest mniej sformalizowane w stosunku do postępowania przed sądem powszechnym i trwa znacznie krócej. Pozew do sądu konsumenckiego mogą kierować zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy.
  Kategorie dokumentu: biznes, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o rozłożenie na raty grzywny
  Wniosek o rozłożenie grzywny na raty jest podaniem składanym do sądu, który rozpoznał sprawę w I instancji i wymierzył karę. Podstawą takiego wniosku musi być trudna sytuacja materialne skazanego. Ponadto powinien on wykazać, że nie jest w stanie uregulować grzywny od razu w wymiarze takim jaka została ona orzeczona.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, postępowanie sądowe, kara Typy dokumentu: pisma procesowe, wnioski
 • Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu/uzyskania licencji
  Dokument, w którym bezrobotny zwraca się do starosty (za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy) o sfinansowanie kosztów egzaminu, po zdaniu którego może uzyskać on świadectwo, dyplom, zaświadczenie, określone uprawnienia zawodowe lub tytuły zawodowe bądź kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, pomoc publiczna, starostwo powiatowe, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, szkolenia, Bezrobotni, urząd pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o skierowanie zapytania do właściwego ZUS
  Wniosek o skierowanie zapytania do właściwego ZUS jest dokumentem składanym przez wierzyciela lub jego pełnomocnika, w celu skierowanie zapytania do właściwego ZUS, w celu ustalenia miejsca pracy dłużnika i osoby płatnika składek na jego ubezpieczenie społeczne. Wniosek o skierowanie zapytania do właściwego ZUS sporządza się zawsze w formie pisemnej. Czynność odpłatna.
  Kategorie dokumentu: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, egzekucja Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o skierowanie zapytania o pojazdy dłużnika
  Wniosek o skierowanie zapytania o pojazdy dłużnika jest dokumentem sporządzanym przez wierzyciela i składanym do komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne, w celu skierowania do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców zapytania o pojazdy dłużnika. Wniosek o skierowanie zapytania o pojazdy dłużnika sporządza się w formie pisemnej. Czynność ta jest nieodpłatna.
  Kategorie dokumentu: egzekucja, dłużnik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o skrócenie czasu obowiązywania zakazu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce handlowej
  Wniosek o skrócenie czasu obowiązywania zakazu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce handlowej jest dokumentem składanym przez wnioskodawcę w celu uzyskania zgody na skrócenie czasu obowiązywania zakazu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce handlowej. Wniosek o skrócenie czasu obowiązywania zakazu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce handlowej składany jest do właściwego Sądu.
  Kategorie dokumentu: biznes, pisma procesowe, spółki, zarząd spółki Typy dokumentu: pisma procesowe, wnioski
 • Wniosek o skrócenie urlopu macierzyńskiego
  Wniosek o skrócenie urlopu macierzyńskiego - dokument, w którym pracownica rezygnuje z części przysługującego jej urlopu macierzyńskiego. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. Pracownica może jednak zrezygnować z części urlopu po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu po porodzie, Wówczas niewykorzystana część urlopu macierzyńskiego udzielana jest ojcu dziecka, na jego pisemny wniosek.
  Kategorie dokumentu: praca, macierzyństwo, urlopy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku
  Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku jest pismem składanym do sądu w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku. O ewentualnym obowiązku złożenia takiego wniosku, jeśli sąd nie sporządzi uzasadnienia z urzedu, strona zostanie pouczona. Ważne, aby we wniosku znalazło się również sformułowanie dotyczące doręczenia uzasadnienia wyroku.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pisma procesowe, wnioski
 • Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
  Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku jest pismem składanym do sądu właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Zadaniem sądu jest wskazanie jakie podmioty są uprawnione do nabycia spadku po spadkodawcy i w jakim rozmiarze. Wniosek taki podlega opłacie w wysokości 50 zł.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe Typy dokumentu: pisma procesowe, wnioski
 • Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości
  Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości jest pismem mającym na celu wydanie przez sąd postanowienia wskazującego, iż wnioskodawca w związku z upływem czasu zasiedział nieruchomość, która w chwili obecnej prawnie należy do niego. Zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze następuje z upływem lat 20, w złej wierze z upływem lat 30.
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, pisma procesowe, własność, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pisma procesowe, wnioski
 • Wniosek o świadczenie przedemerytalne (ZUS RP-26)
  Wniosek o świadczenie przedemerytalne (ZUS RP-26) to formularz o przyznanie świadczenia osobie w wieku przedemerytalnym, która spełnia określone w ustawie warunki.Celem jest pomoc finansowa dla osoby bezrobotnej pozostającej w tym stanie z powodu osiągniętego wieku. Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która: pobierała zasiłek dla bezrobotnych przez co najmniej 6 miesięcy, a ...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (ZUS NP-7)
  Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (ZUS NP-7) może złożyć ubezpieczony, który po okresie pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy (360 dni). Świadczenie rehabilitac...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania
  Wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania jest pismem procesowym, którego celem jest uchylenie środka zabezpieczającego. Oskarżony/ podejrzany jest podmiotem, który może w każdym czasie składać wniosek o uchylenie środka. Wniosek powinien zostać rozpoznany najpóźniej w terminie 3 dni.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, postępowanie sądowe, więzienie Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o udostępnienie danych (z ewidencji ludności, ze zbioru PESEL, z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych)
  Wniosek o udostępnienie danych (z ewidencji ludności, ze zbioru PESEL, z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych) kierowany jest do organów prowadzących zbiory meldunkowe, zbiór PESEL oraz ewidencje wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (wójt, burmistrz, prezydent miasta, wojewoda, minister spraw wewnętrznych). Wniosek o udostępnienie danych (z ewidencji ludności, ze zbioru P...
  Kategorie dokumentu: urząd wojewódzki, urząd gminy, urząd miasta Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o udostępnienie dokumentu z Elektronicznego Katalogu Dokumentów (CI KRS-EKDS)
  Wniosek o udostępnienie dokumentu z Elektronicznego Katalogu Dokumentów (CI KRS-EKDS) wymaga podania danych wnioskodawcy, określenia podmiotu, którego dotyczy wniosek oraz określenia rodzaju dokumentu z językiem w jakim został sporządzony. 1 stycznia 2007 r. rozpoczęto prowadzenie katalogu dokumentów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych, komandytowo-akcyjnych i europejskich w ramach ...
  Kategorie dokumentu: finanse, Krajowy Rejestr Sądowy Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o udział w egzaminie praktycznym instruktora prowadzącego
  Wniosek o udział w egzaminie praktycznym instruktora prowadzącego jest to wniosek składany przez osobę zdającą egzamin praktyczny na prawo jazdy. Wniosek o udział w egzaminie praktycznym instruktora prowadzącego składany jest w formie pisemnej do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego właściwego ze względu na miejsce zdawania egzaminu na prawo jazdy.
  Kategorie dokumentu: Typy dokumentu: druki urzędowe, wnioski
 • Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały
  Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli: 1) jest dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE pozostającym pod jego władzą rodzicielską: a) urodzonym po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE l...
  Kategorie dokumentu: cudzoziemcy Typy dokumentu: druki urzędowe, wnioski
 • Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego
  Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego -dokument, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o udzielenie mu dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma bowiem prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze: do 6 tygodni/do 8 tygodni.Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo albo w dwóch częś...
  Kategorie dokumentu: praca, macierzyństwo, urlopy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o udzielenie informacji o aktualnym stanie postępowania
  Wniosek o udzielenie informacji o aktualnym stanie postępowania jest dokumentem składanym przez wierzyciela lub jego pełnomocnika, w przypadku gdy chce uzyskać informację, czy przeciwko dłużnikowi prowadzone jest przez ten organ egzekucyjny postępowanie egzekucyjne, a jeżeli tak, powiadomi go o stosowanych sposobach egzekucji oraz o wysokości egzekwowanych roszczeń, a także o aktualnym stanie spra...
  Kategorie dokumentu: egzekucja Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o udzielenie informacji o aktualnym stanie zaległości
  Wniosek o udzielenie informacji o aktualnym stanie zaległości jest to dokument, w którym dłużnika zwraca się do komornika o udzielenie informacji o aktualnym stanie zaległości. Wniosek o udzielenie informacji o aktualnym stanie zaległości sporządza się zawsze w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: egzekucja Typy dokumentu: wnioski
 • WNIOSEK O UDZIELENIE NIEOPROCENTOWANEJ POŻYCZKI Z FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
  Pracodawca może złożyć do marszałka województwa, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie i nie posiada środków na wypłatę pracownikom wynagrodzenia wniosek o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wniosek zawiera oświadczenie o braku własnych środków na wypłatę wyn...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego
  Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego - oświadczenie woli, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o udzielenie urlopu bezpłatnego. Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego powinien wskazywać termin urlopu oraz jego łączny wymiar. Nie jest przy tym konieczne uzasadnienie swojej prośby.
  Kategorie dokumentu: praca, urlopy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia
  Wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia jest podaniem o udzielenie urlopu, który uregulowany jest w ustawie Karta nauczyciela. Jest to charakterystyczna forma urlopu, który przysługuje nauczycielom po przepracowaniu określonego w ustawie okresu.
  Kategorie dokumentu: praca, urlopy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego
  Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego - dokument, w którym kobieta zwraca się z prośbą do pracodawcy o udzielenie jej urlopu macierzyńskiego. Urlop macierzyński – czas wolny od świadczenia pracy, przysługujący kobietom, które urodziły dziecko w okresie trwania stosunku pracy. Długość tego urlopu uzależniona jest od liczby dzieci urodzonych w ramach jednego porodu. Urlop macierzyński przyzna...
  Kategorie dokumentu: praca, macierzyństwo, rodzicielstwo, urlopy Typy dokumentu: prośby, wnioski
 • Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego
  Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego jest podaniem, w którym ojciec ubiega się, aby pracodawca udzielił mu urlopu w celu podjęcia opieki nad dzieckiem. Urlop taki przysługuje w rozmiarze 2 tygodni i może być wykorzystany do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy.
  Kategorie dokumentu: praca, małżeństwo, przedsiębiorca, ojcostwo, rodzicielstwo, urlopy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o udzielenie urlopu szkoleniowego
  Dokument, w którym pracownik zwraca się z prośbą do pracodawcy o udzielenie mu urlopu szkoleniowego (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia) w związku z podnoszeniem przez niego kwalifikacji zawodowych np. w celu uczestnictwa w egzaminie maturalnym. Wniosek powinien określać termin urlopu oraz podstawę jego udzielenia.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, studiowanie, przedsiębiorca, urlopy, pracownik, pracodawca, szkolenia Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego
  Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego - dokument, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o udzielenie mu urlopu w celu osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. Uprawnienie do urlopu wychowawczego przysługuje pracownikowi, który pozostaje w stosunku pracy przez co najmniej sześć miesięcy. Maksymalny wymiar urlopu wychowawczego to trzy lata. Pracownik może skorzystać z urlopu...
  Kategorie dokumentu: praca, ojcostwo, macierzyństwo, rodzicielstwo, urlopy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego
  Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego - dokument w którym pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o udzielenie płatnego urlopu. Powinien on wskazywać długość urlopu, jego termin oraz rok, za który pracownikowi przysługuje urlop. Wymiar urlopu wypoczynkowego uzależniony jest od stażu pracy danego pracownika.
  Kategorie dokumentu: praca, urlopy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia
  Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia - pismo procesowe, wnoszone w trakcie toczącego się postępowania bądź przed jego wszczęciem, w ramach którego powód/uprawniony domaga się ustanowienia zabezpieczenia spełnienia roszczenia na określonym składniku majątku pozwanego/obowiązanego. Żądanie takie musi być uzasadnione tzn. wnioskodawca musi wykazać, iż spełnienie przysługującego mu roszczeni...
  Kategorie dokumentu: finanse, nieruchomość, pisma procesowe Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
  Zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi udziela się albo - w przypadkach, o których mowa w art. 160, art. 181 i art. 187 ustawy o cudzoziemcach - można udzielić na jego wniosek, jeżeli spełnia wymogi określone ze względu na deklarowany cel pobytu, a okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy ni...
  Kategorie dokumentu: cudzoziemcy Typy dokumentu: druki urzędowe, wnioski
 • Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek
  Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek z okresu od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. przewidywany jest przez ustawę z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551). Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek jest zasadny w przypadku stwierdzenia całkowitej nieśc...
  Kategorie dokumentu: finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski, przedsiębiorca
 • Wniosek o umorzenie postępowania w części
  Wniosek o umorzenie postępowania w części jest dokumentem, w którym wierzyciel lub pełnomocnik działający w imieniu wierzyciela wnosi o umorzenie postępowania egzekucyjnego co do określonego składnika majątkowego dłużnika. Wniosek o umorzenie postępowania w części sporządza się zawsze w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: egzekucja Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o umożliwienie wglądu do dokumentów związanych z łączeniem się spółek
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o ustalenie kapitału początkowego (ZUS KP-1)
  Wniosek o ustalenie kapitału początkowego (ZUS KP-1) rozpatruje i wydaje decyzję w sprawie jednostka ZUS właściwa według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia. Osoby, którym ZUS wyliczy kapitał początkowy, nie muszą ponownie przekazywać przy składaniu wniosku o emeryturę dokumentów potwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe sprzed 1999 r. oraz wysokość osiąganeg...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, kapitał zakładowy Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego spowoduje postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które prowadzi organ właściwy wierzyciela tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamie...
  Kategorie dokumentu: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, alimenty Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  Jeżeli działka, na której chcemy budować nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego musimy wystąpić z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu co do zasady składamy w Urzędzie Gminy. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wówczas wójt/burmistrz/prezydent miasta. Decyzję o warunkach zabudow...
  Kategorie dokumentu: budownictwo, grunty Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o ustanowienie kuratora spadku
  Wniosek o ustanowienie kuratora spadku jest podaniem, którego celem jest wyznaczenie przez sąd osoby do czasowego sprawowania pieczy nad majątkiem spadkowym oraz ewentualnie poszukiwanie spadkobierców. Wniosek taki podlega opłacie w kwocie 40 zł.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, spadki, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pisma procesowe, wnioski
 • Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego
  Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego dla małoletniego jest pismem, którego celem jet uzyskanie przez osobę fizyczną opieki nad małoletnim. Wniosek taki skłąda się do sądu rodzinnego. Na mocy postanowienia tego sądu wnioskodawca może stać się opiekunem osoby małoletniej.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pisma procesowe, wnioski
 • Wniosek o usunięcie i zaprzestanie przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową
  Wniosek o usunięcie i zaprzestanie przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową - co do zasady banki oraz inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie dotyczącym osób fizycznych w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Jednakże po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawart...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, przedsiębiorca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o uznanie orzeczenia zagranicznego
  Wniosek o uznanie orzeczenia zagranicznego dotyczącego rozwodu ma na celu zweryfikowanie prawdziwości takiego rozstrzygnięcia. Wnioskodawca w uzasadnieniu wniosku musi wskazać jaki ma interes prawny w uznaniu orzeczenia. Wniosek o uznanie orzeczenia zagranicznego składa się do sądu okręgowego właściwego dla małżonków. Wniosek podlega opłacie stałej w kwocie 300 zł.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, sądy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o warunkowe zwolnienie
  Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie jest podaniem składanym do sądu penitencjarnego, tj. wydział penitencjarny (i nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń karnych) sądu okręgowego. Jego celem jest umożliwienie skazanemu opuszczenie jednostki penitencjarnej po upływie okresu wskazanego w ustawie lub wyroku.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, postępowanie sądowe, więzienie Typy dokumentu: pisma procesowe, wnioski
 • Wniosek o wpis do rejestru dzienników i czasopism
  Wniosek o wpis do rejestru dzienników i czasopism jest podaniem składanym do sądu okręgowego właściwego ze względu na przyszłe miejsce wydawania czasopisma lub dzienniku. Jego celem jest dokonanie wpisu do odpowiedniego rejestru i umożliwienie wykonywania działalności publicystycznej. Wniosek podlega opłacie w kwocie 40 zł.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może być pierwszym wnioskiem, kolejnym wnioskiem bądź wnioskiem zmieniającym dane w istniejącym wpisie. Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczes...
  Kategorie dokumentu: biznes, urząd wojewódzki, fundusze Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH AGENCJE ZATRUDNIENIA
  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.) określa rejestr agencji zatrudnienia, które prowadzi marszałek województwa. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia składa się do marszałka województwa właściwego dla siedziby agencji. Wpis do rejestru i uzyskany certyfikat ...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca, Bezrobotni Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o wpis podmiotu leczniczego do rejestru
  Wniosek o wpis podmiotu leczniczego do rejestru dotyczy oprócz samego wpisania do rejestru również wykreślenia wpisu bądź jego zmiany. Wniosek o wpis podmiotu leczniczego do rejestru wymaga podania nazwy firmy bądź danych osobowych podmiotu leczniczego, a także datę wydania certyfikatu i zakres akredytacji co do jakości usług zdrowotnych, kształcenia podyplomowego, a także dane do ubezpieczenia od...
  Kategorie dokumentu: urząd wojewódzki, zakłady opieki zdrowotnej Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o wpis zastawu do rejestru zastawów (RZ-1)
  Wniosek o wpis zastawu do rejestru zastawów (RZ-1) składany jest w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania (siedziby) zastawcy. Jest niezbędny do utworzenia zastawu rejestrowego oprócz samej umowy zastawu. Wniosek o wpis zastawu do rejestru zastawów (RZ-1) zawrzeć należy oznaczenie zastawnika, zastawcy, dłużnika, przedmiot lub przedmioty zastawu z podaniem ich cech oraz szczegóły dotyc...
  Kategorie dokumentu: finanse, rzeczy ruchome Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o wpisanie na listę kandydatów na kuratorów rejestrowych
  Wniosek o wpisanie na listę kandydatów na kuratorów rejestrowych jest to dokument, który składa osoba ubiegająca się o wpis na listę kandydatów na kuratorów rejestrowych. Wniosek o wpisanie na listę kandydatów na kuratorów rejestrowych składa się Prezesowi Sądu Okręgowego w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy, sądy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń
  O wpis do ewidencji zaproszeń może: - obywatel polski, który zamieszkuje na terytorium Polski; - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ma siedzibę na terytorium Polski; - obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej; - cudzoziemiec, który bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia przebywa legalnie i nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat na t...
  Kategorie dokumentu: cudzoziemcy Typy dokumentu: druki urzędowe, wnioski
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu wymuszenia zaniechania czynności przez dłużnika
  Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu wymuszenia zaniechania czynności przez dłużnika jest składany w przypadku, gdy dłużnik ma obowiązek zaniechać pewnej czynności lub nie przeszkadzać czynności wierzyciela. Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu wymuszenia zaniechania czynności przez dłużnika składa się do właściwego Sądu Rejonowego.
  Kategorie dokumentu: sądy, egzekucja, dłużnik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości
  Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości jest dokumentem składanym przez wierzyciela, w sytuacji gdy chce, aby komornik dokonał wszczęcia egzekucji z nieruchomości należącej do dłużnika. Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości sporządza się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, nieruchomość, pisma procesowe, księgi wieczyste, egzekucja Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę
  Wniosek o wszczęcie egzekucji - dokument, w którym wierzyciel mający tytuł wykonawczy domaga się przymusowego wyegzekwowania od dłużnika zasądzonej przez sąd na jego rzecz kwoty. Wniosek o wszczęcie egzekucji powinien wyraźnie określać wierzyciela, dłużnika, zasądzoną kwotę oraz sposób prowadzenia egzekucji tzn. z nieruchomości, z ruchomości, z wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych. Do w...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, egzekucja Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z udziału wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z udziału wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest dokumentem składanym przez wierzyciela do Komornika w celu wszczęcia i prze[prowadzenia postępowania egzekucyjnego z udziału wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z udziału wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, sądy, egzekucja, postępowanie sądowe Typy dokumentu: formularze, wnioski
 • Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych
  Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych składany jest przez inwestora do właściwego wojewody. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest to decyzja, która wydawana jest na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sytuacji gdy teren pod inwestycję celu publicznego nie posiada miejscowego pla...
  Kategorie dokumentu: budownictwo Typy dokumentu: druki urzędowe, wnioski
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego
  Wniosek o wydanie dowodu osobistego składany jest w urzędzie gminy, w miejscu stałego pobytu bądź w miejscu ostatniego stałego pobytu. Jeśli nie można określić miejsca stałego pobytu, wniosek składa się w Urzędzie Miasta Warszawa, w dzielnicy Śródmieście. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w miejscu pobytu czasowego na terenie Polski w razie wystąpienia uciążliwości ze złożeniem w zw...
  Kategorie dokumentu: urząd gminy, urząd miasta Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o wydanie dziennika budowy
  Wniosek o wydanie dziennika budowy - Dziennik budowy jest to urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Wniosek o wydanie dziennika budowy możemy złożyć dopiero po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.
  Kategorie dokumentu: budownictwo Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o wydanie interpretacji przez ZUS
  Wniosek o wydanie interpretacji przez ZUS rozpatrują wyłącznie dwa Oddziały:Oddział ZUS w Gdańsku i Oddział ZUS w Lublinie. Oddział ZUS w Gdańsku wydaje interpretacje w sprawach wnioskodawców z zakresu terytorialnego Oddziałów w: Białymstoku, Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Łodzi I, Olsztynie, Ostrowie Wielkopolskim, Pile, Płocku, Poznaniu I, Poznaniu II, Siedlcac...
  Kategorie dokumentu: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o wydanie karty kierowcy (KK)
  Wniosek o wydanie karty kierowcy (KK) składany jest do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Wniosek o wydanie karty kierowcy (KK) dotyczy samochodu wyposażonego w tachografy cyfrowe rejestrujące czas i przebieg jazdy. Samochody używane są do przewozu towarów lub pasażerów (ponad 8 osób) plus kierowca, a masa całkowita pojazdu przekracza 3,5 tony. Uprawnioną osobą do składania wniosku jest wył...
  Kategorie dokumentu: Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o wydanie karty kontrolnej (KO)
  Wniosek o wydanie karty kontrolnej (KO) dotyczy pierwszego wydania karty kontrolnej, wznowienia karty kontrolnej (maksymalnie na 5 lat) bądź wymiany karty kontrolnej (uszkodzenie, utrata, kradzież). Wniosek o wydanie karty kontrolnej (KO) zawiera dane personalne kontrolującego, jednostkę organizacyjną organu kontrolującego oraz adres siedziby i adres do korespondencji.
  Kategorie dokumentu: Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o wydanie karty parkingowej
  Wniosek o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej jest dokumentem na mocy którego wnioskodawca pragnie uzyskać zezwolenie na parkowanie w miejscach oznaczonych "kopertą" oraz uprawnienie do nieprzestrzegania enumeratywnie wymienionych w ustawie znaków drogowych. Takie zezwolenie wydaje właściwy starosta powiatowy.
  Kategorie dokumentu: finanse Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o wydanie karty przedsiębiorstwa (KP)
  Wniosek o wydanie karty przedsiębiorstwa (KP) składany jest do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Wniosek o wydanie karty przedsiębiorstwa (KP) dotyczy firm wykonujących przewozy drogowe pojazdami wyposażonymi w tachografy cyfrowe. Karta przedsiębiorstwa służy do zablokowania danych w tachografie i uprawniony dostęp do danych zapisanych na tym urządzeniu, wydawana jest na 5 lat, do 256 egze...
  Kategorie dokumentu: Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o wydanie karty wędkarskiej
  Wniosek o wydanie karty wędkarskiej jest pismem na mocy którego wnioskodawca pragnie uzyskać od uprawnionego organy - właściwego ze względu na miejsce zamieszkania starostwa powiatowego, dokumentu uprawniającego do łowienia ryb wędką. Wniosek taki podlega opłacie w kwocie 10 zł.
  Kategorie dokumentu: Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o wydanie legitymacji emeryta – rencisty
  W celu otrzymania legitymacji emeryta - rencisty należy złożyć wniosek do właściwego organu rentowego. Wniosek o wydanie legitymacji emeryta - rencisty jest dokumentem potwierdzającym status emeryta-rencisty oraz potwierdzającym fakt objęcia świadczeniobiorcy ubezpieczeniem zdrowotnym. Właściwym organem rentowym jest jednostka wypłacająca emeryturę lub rentę. Do wniosku o wydanie legitymacji eme...
  Kategorie dokumentu: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, emerytura, renta Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o wydanie lub wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu
  Wniosek o wydanie lub wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu składa się osobiście do wojewody, właściwego ze względu na miejsce pobytu obywatela Unii Europejskiej. Wniosek o wydanie lub wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu wypełnia się czytelnie w języku polskim. Złożenie wniosku jest nieodpłatne, gdyż wnioski obywateli Unii Europejskiej nie podlegają opłacie s...
  Kategorie dokumentu: cudzoziemcy Typy dokumentu: druki urzędowe, wnioski
 • Wniosek o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca
  Polski dokument podróży dla cudzoziemca jest wydawany na wniosek cudzoziemca posiadającego zezwolenie na osiedlenie się, w sytuacji gdy utracił on dokument podróży lub gdy jego dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił ważność, a uzyskanie przez cudzoziemca nowego dokumentu podróży nie jest możliwe. Dokument taki uprawnia cudzoziemca do wielokrotnego przekraczania przez niego granicy w okre...
  Kategorie dokumentu: cudzoziemcy Typy dokumentu: druki urzędowe, wnioski
 • Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa
  Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa -dokument, w którym osoba (wnioskodawca) zwraca się z prośbą do Kierownika właściwego Urzędu Stanu Cywilnego o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego - aktu urodzenia. Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się: odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku; zaświadczenia o zaginięciu lub...
  Kategorie dokumentu: urząd stanu cywilnego, małżeństwo Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia
  Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia - dokument, w którym osoba (wnioskodawca) zwraca się z prośbą do Kierownika właściwego Urzędu Stanu Cywilnego o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego - aktu urodzenia. Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się: odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku; zaświadczenia o zaginięciu lu...
  Kategorie dokumentu: urząd stanu cywilnego Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu
  Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu - dokument, w którym osoba (wnioskodawca) zwraca się z prośbą do Kierownika właściwego Urzędu Stanu Cywilnego o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego - aktu zgonu. Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się: odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku; zaświadczenia o zaginięciu lub zniszcz...
  Kategorie dokumentu: urząd stanu cywilnego Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS-COD)
  Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS-COD) wymaga podania danych wnioskodawcy, a także wskazania rejestru, z którego ma być sporządzony odpis (rejestr przedsiębiorców lub stowarzyszeń, organizacji społecznych, zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej), podania numeru KRS podmiotu oraz rodzaju odpisu (pełny lub aktualny). Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) to...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski, odpisy
 • Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów (DW-4)
  Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów (DW-4) składny jest przez wnioskującego do sądu rejonowego, w którym dokonano wpisu do rejestru zastawów. Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów (DW-4) należy uzupełnić o pozycję rejestru oraz wybrać żądany rodzaj odpisu - pełny, skrócony lub aktualny. Zastaw rejestrowy to ograniczone prawo rzeczowe, które jest ustanawiane celem zabezpieczenia wie...
  Kategorie dokumentu: finanse, rzeczy ruchome Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski, odpisy
 • Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności składny jest do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego według miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności może być składany również przez przedstawiciela ustawowego bądź kierownika ośrodka pomocy społecznej za zgodą wnioskodawcy. Wniosek o wydanie orzeczenia o ...
  Kategorie dokumentu: organizacje społeczne Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o wydanie poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał
  Wniosek o wydanie poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał jest dokumentem, w którym wspólnik wnosi o wydanie poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał. Wniosek o wydanie poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał sporządza się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, zarząd spółki Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o wydanie prawa jazdy
  Wniosek o wydanie prawa jazdy składany jest w jednostce administracji publicznej właściwej miejscowo, która odpowiada za wydawanie praw jazdy (np. wydział komunikacji urzędu miasta). Wniosek o wydanie prawa jazdy jest niezbędny do stworzenia profilu kandydata na kierowcę. Wniosek o wydanie prawa jazdy wymaga podania rodzaju prawa jazdy, jaki kandydat chce uzyskać.
  Kategorie dokumentu: urząd gminy, urząd miasta, starostwo powiatowe Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca
  Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca jest wydawany cudzoziemcowi, który posiada zezwolenie na osiedlenie się, który w trakcie pobytu za granicą utracił swój dokument podróży, gdy dokument uległ zniszczeniu lub utracił on swoją ważność, a cudzoziemiec zamierza wrócić na terytorium Polski, a uzyskanie innego dokumentu jest niemożliwe. Dokument taki uprawnia do jednokrotnego wjazdu na ...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o wydanie wizy krajowej
  Wiza krajowa, to wiza która uprawnia do przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, jednakże nie dłuższy niż 1 rok. Wizę krajową wydaje się m. in. w następujących celach: - wykonywania pracy; - turystycznych; - odwiedzin; - w celu korzystania z uprawnień z Karty Polaka; - odbycia studiów; - realizacji zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii...
  Kategorie dokumentu: cudzoziemcy Typy dokumentu: druki urzędowe, wnioski
 • Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS-CWY)
  Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS-CWY) wymaga podania danych wnioskodawcy, a także wskazania rejestru, z którego ma być sporządzony odpis (rejestr przedsiębiorców lub stowarzyszeń, organizacji społecznych, zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej), podania numeru KRS podmiotu oraz numerów działów, których wyciąg ma dotyczyć. Krajowy Rejestr Sądow...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski, wyciągi
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia dla celów związanych z uzyskaniem prawa do świadczenia przedemerytalnego
  Dokument osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna, w którym wnosi ona do starosty (za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy) o wydanie zaświadczenia potwierdzającego jej zarejestrowanie od co najmniej 6 miesięcy, stanowiącego załącznik do wniosku o przyznanie prawa do świadczenia przedemerytalnego.
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, starostwo powiatowe, pracownik, pracodawca, Bezrobotni, urząd pracy, emerytura, świadczenie przedemerytalne Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych jest dokumentem składanym w celu uzyskania zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, celem przedłożenia właściwym organom. Zaświadczenie takie komornik wydaje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek o wydanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji świ...
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, egzekucja, alimenty Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu i przedmiotu w rejestrze zastawów (DW-2)
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu i przedmiotu w rejestrze zastawów (DW-2) jest formularzem składanym do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania (siedziby) zastawcy. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu i przedmiotu w rejestrze zastawów (DW-2) podlega opłacie w wysokości 20 zł. W formularzu należy zawrzeć dane osobowe i adres zamieszkania (siedzibę) wniosku...
  Kategorie dokumentu: finanse, rzeczy ruchome Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski, zaświadczenia
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu w rejestrze zastawów (DW-1)
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu w rejestrze zastawów (DW-1) składany jest przez wnioskodawcę do sądu rejonowego, w którym dokonano wpisu do rejestru zastawów. Konieczne jest wskazanie danych osobowych i adresowych podmiotu. Zastaw rejestrowy to ograniczone prawo rzeczowe, które jest ustanawiane celem zabezpieczenia wierzytelności. Zastaw taki może być ustanowiony jedynie na rzec...
  Kategorie dokumentu: finanse, rzeczy ruchome Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski, zaświadczenia
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS-CZW)
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS-CZW) wymaga podania danych wnioskodawcy, a także wskazania rejestru, z którego ma być sporządzone zaświadczenie (rejestr przedsiębiorców lub stowarzyszeń, organizacji społecznych, zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej) oraz podania numeru KRS podmiotu. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) t...
  Kategorie dokumentu: finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski, zaświadczenia
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS-CZT)
  Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS-CZT) wymaga podania danych wnioskodawcy, a także wskazania rejestru, z którego ma być sporządzone zaświadczenie (rejestr przedsiębiorców lub stowarzyszeń, organizacji społecznych, zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej) oraz podania numeru KRS podmiotu. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS...
  Kategorie dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (CI KRS-CDT)
  Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (CI KRS-CDT) wymaga podania danych wnioskodawcy oraz określenia podmiotu, którego zaświadczenie ma dotyczyć wraz ze wskazaniem czy jest osobą fizyczną czy też nie. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony jest przez KRS. Wpis dokonywany z urzędu przez sąd dokonywany jest w stosunku do osoby fizycznej...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski, zaświadczenia
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS-CZN)
  Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS-CZN) wymaga podania danych wnioskodawcy, a także wskazania rejestru, z którego ma być sporządzone zaświadczenie (rejestr przedsiębiorców lub stowarzyszeń, organizacji społecznych, zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej) oraz podania danych podmiotu, którego ma dotyczyć zaświad...
  Kategorie dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski, zaświadczenia
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (CI KRS-CDN)
  Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (CI KRS-CDN) zawiera informacje o wnioskodawcy i o podmiocie, którego zaświadczenie ma dotyczyć. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony jest przez KRS. Wpis dokonywany z urzędu przez sąd dokonywany jest w stosunku do osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono jej upad...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski, zaświadczenia
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jest organizacją pożytku publicznego (CI KRS-CZ-OPP)
  Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jest organizacją pożytku publicznego ( CI KRS-CZ-OPP) wymaga podania danych wnioskodawcy i numeru KRS podmiotu, którego zaświadczenie ma dotyczyć. Organizacja pożytku publicznego to organizacja pozarządowa (z wyjątkiem partii politycznych i należących do nich fundacji, związków zawodowych, organizacji pracodawców o...
  Kategorie dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy, organizacje pożytku publicznego Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski, zaświadczenia
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej
  Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej rozpatrywany jest w urzędzie wojewódzkim. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej wymaga podania nazwy domu pomocy społecznej, adresu. typu domu, liczby miejsc, struktury zatrudnienia i zakresu usług oraz danych składającego. Dom pomocy społecznej to instytucja świadcząca osobom wymagającym całodobowej op...
  Kategorie dokumentu: praca, urząd wojewódzki Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego
  Zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego przyznaje się na wniosek osoby, która zamieszkuje obszar jednostek podziału administracyjnego Państw Umawiających się Stron, które znajdują się w okolicy 30 kilometrów, a także po spełnieniu określonych warunków, do których należy: - posiadanie ważnego dokumentu podróży, uprawniającego do przekraczania granicy państwowej; - okaz...
  Kategorie dokumentu: cudzoziemcy Typy dokumentu: druki urzędowe, wnioski
 • Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika
  Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika jest dokumentem, który składa wierzyciel do sądu w celu wykazania majątku przez dłużnika przed sądem. Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika składa się we właściwym sądzie. Dłużnik powinien stawić się na wyznaczone przez sąd posiedzenie. Jeżeli dłużnik nie stawi się bez usprawiedliwionej przyczyny dłużnik nie stawi się lub wykazu majątku nie złoży, może zostać ...
  Kategorie dokumentu: biznes, pisma procesowe, spółki, sądy, egzekucja, postępowanie sądowe, dłużnik Typy dokumentu: pisma procesowe, wnioski
 • Wniosek o wyjawienie miejsca położenia rzeczy lub dokumentów przez dłużnika
  Wniosek o wyjawienie miejsca położenia rzeczy lub dokumentów przez dłużnika jest dokumentem składanym przez wierzyciela, w celu nakazania przez Sąd wskazania przez dłużnika miejsca położenia rzeczy. Wniosek o wyjawienie miejsca położenia rzeczy lub dokumentów przez dłużnika do właściwego Sądu Rejonowego. Należy uiścić opłatę sądową od wniosku.
  Kategorie dokumentu: egzekucja Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych (KRS-D3)
  Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych (KRS-D3) służy do usunięcia pozycji w rejestrze dłużników niewypłacalnych, pod którą widniał dłużnik, który świadczenie spełnił. Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych (KRS-D3) zawiera także miejsce na opisanie złożonych załączników w formie papierowej lub elektronicznej.
  Kategorie dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS-X2)
  Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS-X2) składany jest w sądzie rejestrowym właściwym według siedziby podmiotu. Należy wskazać nazwę podmiotu, jego numery KRS, NIP, REGON. Wskazać trzeba także numer wpisu w rejestrze dotyczący otwarcia likwidacji wraz z dniem jego dokonania oraz datę zakończenia likwidacji. Podania wymaga powód likwidacji: połączenie, podział podmiotu,...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA (KRS-X1)
  Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA (KRS-X1) składany jest w sądzie rejestrowym właściwym według siedziby podmiotu. Należy wskazać nazwę podmiotu, jego numery KRS, NIP, REGON. Wskazać trzeba także datę zmian w statucie odnośnie zaprzestania działalności gospodarczej.
  Kategorie dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy, stowarzyszenia, organizacje społeczne, fundacje, organizacje zawodowe Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów (RZ-3)
  Wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów (RZ-3) jest formularzem składanym do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania (siedziby) zastawcy. Dokonanie skutecznego wykreślenia z rejestru wpisu o ustanowionym zastawie rejestrowym może nastąpić jedynie po udowodnieniu wygaśnięcia zastawu (najczęściej jest to spełnienie zobowiązania). Konieczne jest uzyskanie zaświadcze...
  Kategorie dokumentu: finanse, rzeczy ruchome Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski, wyrejestrowania
 • Wniosek o wymianę karty pobytu
  Cudzoziemiec zobowiązany jest do wymiany karty pobytu w sytuacji, gdy: - nastąpiła zmiana danych w niej zawartych, - nastąpiła zmiana wyglądu, która utrudnia ustalenie tożsamości cudzoziemca, - nastąpiło istotnie uszkodzenie karty, które utrudnia posługiwanie się kartą, - nastąpiła utrata lub zniszczenie karty. Niezbędne dokumenty, a by wymienić kartę pobytu to: - prawidłowo wypełniony formularz ...
  Kategorie dokumentu: cudzoziemcy Typy dokumentu: druki urzędowe, wnioski
 • Wniosek o wymianę legitymacji emeryta - rencisty
  W przypadku: zmiany nazwiska, imienia, numeru PESEL, numeru lub symbolu świadczenia, numeru oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia emeryta lub rencisty, a także w przypadku upływu terminu ważności legitymacji, uszkodzenia lub zniszczenia emeryt lub rencista może złożyć wniosek o wymianę legitymacji emeryta - rencisty. Wniosek ten składa się do właściwego organu rentowego, czyli jednostki wypłacające...
  Kategorie dokumentu: emerytura, renta Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o wymianę lub wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE
  Obywatelowi Unii Europejskiej, którego pobyt został zarejestrowany wydaje się zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej. Wniosek o wymianę lub wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej wypełnia się w języku polskim. Złożenie wniosku jest nieodpłatne. Wnioski obywateli Unii Europejskiej nie podlegają opłacie skarbowej. Wnioski składa się we ...
  Kategorie dokumentu: cudzoziemcy Typy dokumentu: druki urzędowe, wnioski
 • Wniosek o wypłacenie rodzinie pracownika odprawy pośmiertnej
  Wniosek o wypłacenie rodzinie pracownika odprawy pośmiertnej - wniosek, w którym członkowie rodziny zmarłego pracownika występują do pracodawcy o wypłatę odprawy pośmiertnej, przysługującej im wskutek śmierci tego pracownika. Zgodnie z art. 93 kodeksu pracy w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy...
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (ZUS Z-12)
  Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (ZUS Z-12) składa wnioskujący, który pokrył koszty pogrzebu. Przy tradycyjnym rozumieniu ceremonii pochówku wnioskodawca winien wykazać zatem co najmniej poniesienie wydatków związanych z zakupem trumny, wykopaniem grobu, złożeniem ciała i ewentualnie przewozem zwłok. Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w przypadku kremacji zwłok. W przypadku gdy koszty po...
  Kategorie dokumentu: finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego przez małoletniego
  Wniosek o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego przez małoletniego jest dokumentem sporządzonym przez przedstawiciela ustawowego małoletniego pracownika, w przypadku, gdy stosunek pracy sprzeciwia się dobru młodocianego pracownika i przedstawiciel ustawowy chce uzyskać zgodę na rozwiązanie umowy o pracę zawartej przez pracodawcę z małoletnim pracownikiem. Wniosek o wyrażenie z...
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: pozwy, wnioski
 • Wniosek o wyrażenie zgody na pracę w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego
  Wniosek o wyrażenie zgody na pracę w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego jest składany do pracodawcy w przypadku, gdy pracownik chce skorzystać z uprawnienia polegającego na tym, że w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego może wykonywać pracę u pracodawcy udzielającego tego urlopu. Wniosek o wyrażenie zgody na pracę w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego sporządza się w formie pi...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, rodzicielstwo, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego do celów służbowych
  Wniosek o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego do celów służbowych może mieć na celu porozumienie się pracownika z pracodawcą w przedmiocie zwrotu kosztów podróży służbowej. Jeżeli wysokość zwrotu kosztów podróży nie zostały uregulowane w odpowiednich przepisach, mogą one zostać wskazane w takim wniosku.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: podania, wnioski
 • Wniosek o wyrażenie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi spółki konkurencyjnej  
  Wniosek o wyrażenie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi spółki konkurencyjnej jest dokumentem składanym przez wspólnika Spółki z o.o. w celu uzyskania zgody na na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi spółki konkurencyjnej. Wniosek o wyrażenie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi spółki konkurencyjnej skierowany jest do Zarządu Spółki. Zgodnie z art. 211 Kodeksu sp...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie udziałów
  Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie udziałów jest składany przez wnioskodawcę w sytuacji, gdy Zarząd Spółki nie wyraził zgody na zbycie udziałów. Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie udziałów składa się do właściwego Sądu Rejonowego. Zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest skuteczne wobec spółki z chwilą zawiadomienia jej o tym fakcie. Spółka powinna otrzymać informację o prz...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, pisma procesowe, spółki, udziały Typy dokumentu: pisma procesowe, wnioski
 • Wniosek o wyrażenie zgody na zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników
  Wniosek o wyrażenie zgody na zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników składany jest jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne zgromadzenie wspólników nie zostanie zwołane. Wniosek o wyrażenie zgody na zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników składany jest do właściwego sądu rejestrowego wraz z uzasadnieniem.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o wystąpienie z OFE
  Wniosek o wystąpienie z OFE składany jest przez ubezpieczonych stanowiących grupę urodzonych w latach 1949-1968. W przypadku, gdy ich decyzja o wyborze OFE z 1999 r. zablokowała im drogę do emerytury na starych zasadach istnieje możliwość wypisania się z OFE. Osoby takie - zarówno te, które nabędą prawo do świadczenia w przyszłości, jak i te, które nabyły już takie uprawnienia i są w trakcie stara...
  Kategorie dokumentu: finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu
  Wniosek o obrońcy z urzędu jest pismem procesowym, którego celem jest ustanowienie profesjonalnego obrońcy dla podejrzanego/oskarżonego, którego nie stać na ustanowienie obrońcy z urzędu. Wniosek taki składany jest do właściwego sądu. Obrońcą może być wyłącznie adwokat.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pisma procesowe, wnioski
 • Wniosek o wyznaczenie terminu drugiej licytacji ruchomości
  Wniosek o wyznaczenie terminu drugiej licytacji ruchomości jest dokumentem składanym przez wierzyciela lub pełnomocnika działającego w imieniu wierzyciela w celu wyznaczenia przez organ egzekucyjny terminu drugiej licytacji ruchomości. Wniosek o wyznaczenie terminu drugiej licytacji ruchomości składa się w ciągu 2 tygodni od otrzymania zawiadomienia o bezskuteczności licytacji rzeczy ruchomej.
  Kategorie dokumentu: egzekucja Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o wyznaczenie terminu drugiej licytacji nieruchomości
  Wniosek o wyznaczenie terminu drugiej licytacji nieruchomości jest dokumentem składanym przez wierzyciela lub jego pełnomocnika, w celu wyznaczenia przez organ egzekucyjny drugiego terminu licytacji. Wniosek o wyznaczenie terminu drugiej licytacji nieruchomości sporządza się zawsze w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, egzekucja Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o wyznaczenie terminu pierwszej licytacji nieruchomości
  Wniosek o wyznaczenie terminu pierwszej licytacji nieruchomości jest dokumentem składanym przez wierzyciela, w celu wyznaczenia przez komornika terminu pierwszej licytacji należącej do dłużnika. Wniosek o wyznaczenie terminu pierwszej licytacji nieruchomości składa się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, nieruchomość, pisma procesowe, egzekucja Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o wyznaczenie terminu pierwszej licytacji ruchomości
  Wniosek o wyznaczenie terminu pierwszej licytacji ruchomości jest dokumentem składanym przez wierzyciela lub pełnomocnika działającego w imieniu wierzyciela w celu wyznaczenia przez organ egzekucyjny terminu pierwszej licytacji ruchomości. Wniosek o wyznaczenie terminu pierwszej licytacji ruchomości składany jest zawsze w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: rzeczy ruchome, egzekucja Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zajęcie emerytury dłużnika
  Wniosek o zajęcie emerytury dłużnika jest dokumentem składanym przez wierzyciela, bądź jego pełnomocnika, w celu zajęcia emerytury przysługującej dłużnikowi. Wniosek o zajęcie emerytury dłużnika sporządza się zawsze w formie pisemnej. Wniosek o zajęcie emerytury dłużnika zostaje podpisany przez wierzyciela lub jego pełnomocnika.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, egzekucja, dłużnik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zajęcie rachunku bankowego dłużnika
  Wniosek o zajęcie rachunku bankowego dłużnika jest dokumentem składanym przez wierzyciela, bądź jego pełnomocnika, w celu zajęcia rachunku bankowego dłużnika. Wniosek o zajęcie rachunku bankowego dłużnika sporządza się zawsze w formie pisemnej. Wniosek o zajęcie rachunku bankowego dłużnika zostaje podpisany przez wierzyciela lub jego pełnomocnika.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, egzekucja, dłużnik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika
  Wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika jest dokumentem składanym przez wierzyciela, bądź jego pełnomocnika, w celu zajęcia wierzytelności przysługujących dłużnikowi. Wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika sporządza się zawsze w formie pisemnej. Wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika zostaje podpisany przez wierzyciela lub jego pełnomocnika.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, egzekucja, dłużnik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zajęcie wynagrodzenia za pracę dłużnika
  Wniosek o zajęcie wynagrodzenia za pracę dłużnika jest dokumentem składanym przez wierzyciela, bądź jego pełnomocnika, w celu zajęcia wynagrodzenia za pracę dłużnika. Wniosek o zajęcie wynagrodzenia za pracę dłużnika sporządza się zawsze w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, egzekucja, dłużnik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zaliczkę na wydatki w podróży służbowej
  Pracownik, któremu zlecono celem wykonania zadań podróż służbową może złożyć wniosek o zaliczkę na wydatki w podróży służbowej. Podróż służbowa może obejmować podróż krajową lub zagraniczną. Z tytułu podróży służbowej pracownikowi przysługują należność tytułem zwrotu kosztów związanych z tą podróżą. Pracownik może przed podróżą służbową wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o zaliczkę na wydatki w po...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, delegacja Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zapewnienie dostawy energii
  Wniosek o zapewnienie dostawy energii elektrycznej jest podaniem składanym do podmiotu gospodarczego zajmującego się produkcją/wytwarzaniem i/lub dostraczeniem jej do indywidualnych odbiorców. We wniosku powinna być dokładnie wskazana działka która ma zostać objęta dostawą energii.
  Kategorie dokumentu: budownictwo Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zapewnienie dostawy wody
  Wniosek o zapewnienie dostawy wody jest podaniem składanym do pomiotu gospodarczego, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się dostarczaniem wody i z reguły również odprowadzaniem ścieków. We wniosku powinna być dokładnie wskazana działka która ma zostać objęta dostawą wody.
  Kategorie dokumentu: budownictwo Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zapytanie do właściwego dłużnikowi Urzędu Skarbowego
  Wniosek o zapytanie do właściwego dłużnikowi Urzędu Skarbowego jest dokumentem składanym przez wierzyciela w celu skierowania skierowanie zapytania do właściwego dłużnikowi Urzędu Skarbowego, w celu ustalenia miejsca zatrudnienia, źródła dochodu, identyfikacji oraz wskazanych kont bankowych. Wniosek o zapytanie do właściwego dłużnikowi Urzędu Skarbowego sporządzany jest w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: egzekucja Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zapytanie o rachunki bankowe dłużnika w systemie elektronicznego dostępu do systemu OGNIVO
  Wniosek o zapytanie o rachunki bankowe dłużnika w systemie elektronicznego dostępu do systemu OGNIVO jest to wniosek składany przez wierzyciela, w celu skierowania zapytania przez komornika o rachunki bankowe dłużnika w systemie elektronicznego dostępu do systemu OGNIVO. Wniosek o zapytanie o rachunki bankowe dłużnika w systemie elektronicznego dostępu do systemu OGNIVO sporządza się w formie pise...
  Kategorie dokumentu: biznes, pisma procesowe, egzekucja, dłużnik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zarejestrowanie pobytu
  Wniosek o zarejestrowanie pobytu należy złożyć, jeżeli pobyt obywatela Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dłuższy niż trzy miesiące. Wniosek o zarejestrowane pobytu obywatela Unii Europejskiej składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu, nie później niż w następnym dniu po upływie trzech miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Polski.
  Kategorie dokumentu: cudzoziemcy Typy dokumentu: druki urzędowe, wnioski
 • Wniosek o zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 6 przewiduje możliwość wstąpienia w związek małżeński w wyniku działania przez pełnomocnika. Jednakże jest to instytucja wyjątkowa i bardzo rzadko stosowana. Podstawą jej zastosowania jest ważna przyczyny. Wniosek o zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika wnosi się do sądu rodzinnego. Podlega on opłacie w kwocie 40 zł
  Kategorie dokumentu: małżeństwo Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
  Wniosek składany przez podmiot zainteresowany zorganizowaniem stażu dla bezrobotnego do starosty zawierający: dane organizatora (nazwa, siedziba, imię i nazwisko, miejsce prowadzenia działalności), liczbę pracowników z przeliczeniem na pełen wymiar czasu pracy, liczbę przewidywanych miejsc pracy, na których bezrobotni będą odbywać staż, imię i nazwisko oraz stanowisko opiekuna bezrobotnego odbywaj...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, pomoc publiczna, starostwo powiatowe, pracownik, pracodawca, Bezrobotni, urząd pracy, staż Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
  Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego jest dokumentem skierowanym do Komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela, w którym wierzyciel wnosi o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego sporządza się zawsze w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, pisma procesowe, sądy, egzekucja, postępowanie sądowe Typy dokumentu: druki urzędowe, wnioski
 • Wniosek o zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności
  Wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności ma na celu umożliwienie skazanemu przebywanie w warunkach wolnościowych pomimo orzeczonej kary. Jest to jeden ze środków probacyjnych. W trakcie odbywania kary pozbawienia wolności złożenie takiego wniosku możliwe jest po upływie rocznego okresu korzystania z odroczenia wykonania kary.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, postępowanie sądowe, więzienie Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
  O zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej może ubiegać się cudzoziemiec, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed złożeniem wniosku, nieprzetrwanie i legalnie, przez okres co najmniej 5 lat, a także posiada: - regularne i stabilne źródło dochodu, które wystarcza na pokrycie kosztów utrzymania siebie oraz członków rodziny, którzy pozostają n...
  Kategorie dokumentu: cudzoziemcy Typy dokumentu: druki urzędowe, wnioski
 • Wniosek o zezwolenie na złożenie pieniędzy polskich do depozytu sądowego
  Wniosek o zezwolenie na złożenie pieniędzy polskich do depozytu sądowego jest dokumentem, w którym wnioskodawcy składają ją właściwego sądu, w celu złożenia pieniędzy polskich do depozytu sądowego. Wniosek o zezwolenie na złożenie pieniędzy polskich do depozytu sądowego sporządza się w formie pisemnej. Jeżeli przedmiotem świadczenia są pieniądze polskie, złożenie do depozytu może być dokonane rów...
  Kategorie dokumentu: biznes, pisma procesowe, spółki, sądy Typy dokumentu: pisma procesowe, wnioski
 • Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA (KRS-Z20)
  Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA (KRS-Z20) kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby podmiotu. Zmiana może dotyczyć nazwy podmiotu, faktu prowadzenia działalności gospodarczej z innymi podmiotami przez umowę spółki cywilnej, siedziby i adresu , adresu strony internetowej i poczty e-ma...
  Kategorie dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy, stowarzyszenia, organizacje społeczne, fundacje, organizacje zawodowe Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH (KRS-Z12)
  Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH (KRS-Z12) kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby podmiotu. Zmiana może dotyczyć nazwy podmiotu, faktu prowadzenia działalności gospodarczej z innymi podmiotami przez umowę spółki cywilnej, siedziby i adresu , adresu strony internetowej i poczty e-mail, zmiany umowy, cz...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, podmioty zagraniczne, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO, GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ / ZAKŁADU REASEKURACJI (KRS-Z10)
  Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO, GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ / ZAKŁADU REASEKURACJI (KRS-Z10) kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby podmiotu. Zmiana może dotyczyć nazwy podmiotu, faktu prowadzenia działalności gospodarczej z innymi podmiotami przez umowę spółki cywilnej, siedziby i adresu ...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, podmioty zagraniczne, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, INSTYTUT BADAWCZY, INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ, JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA (KRS-Z6)
  Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, INSTYTUT BADAWCZY, INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ, JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA (KRS-Z6) kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby podmiotu. Zmiana może dotyczyć nazwy podmiotu, faktu prowadzenia działalności gospodarczej z innymi podmiotami przez umowę spółki cywilnej, siedziby i adresu, ...
  Kategorie dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy, przedsiębiorstwo państwowe, instytuty badawcze Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE (KRS-Z7)
  Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE (KRS-Z7) kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby podmiotu. Zmiana może dotyczyć nazwy przedsiębiorstwa, faktu prowadzenia działalności gospodarczej z innymi podmiotami przez umowę spółki cywilnej, siedziby i adresu , adresu strony internetowej i poczty e-mail, a także zmiany pełnomocnika...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, podmioty zagraniczne, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA (SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA) (KRS-Z5)
  Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA (SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA) (KRS-Z5) kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby podmiotu. Zmiana może dotyczyć nazwy spółdzielni, faktu prowadzenia działalności gospodarczej z innymi podmiotami przez umowę spółki cywilnej, siedziby i adresu, adresu strony internetowej i poczty e-mail, zmia...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółdzielnia Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA (KRS-Z14)
  Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA (KRS-Z14) kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby podmiotu. Zmiana może dotyczyć firmy spółdzielni, faktu prowadzenia działalności gospodarczej z innymi podmiotami przez umowę spółki cywilnej, siedziby i adresu , adresu strony internetowej i poczty e-mail, zmiany statutu, czasu trwania podmiot...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółdzielnia Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA EUROPEJSKA (KRS-Z13)
  Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA EUROPEJSKA (KRS-Z13) kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby podmiotu. Zmiana może dotyczyć nazwy podmiotu, faktu prowadzenia działalności gospodarczej z innymi podmiotami przez umowę spółki cywilnej, siedziby i adresu , adresu strony internetowej i poczty e-mail, zmiany statutu, czasu trwania podmiotu, pisma ...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, podmioty zagraniczne, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA PARTNERSKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS-Z1)
  Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA PARTNERSKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS-Z1) kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby podmiotu. Wniosek może dotyczyć jednej z trzech wymienionych spółek. Zmiana może dotyczyć firmy spółki (nazwy), faktu prowadzenia działalności gospodarczej z innymi podmiotami przez umowę spółki cywilnej, siedziby i a...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (KRS-Z2)
  Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (KRS-Z2) kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby podmiotu. Zmiana może dotyczyć firmy spółki (nazwy), faktu prowadzenia działalności gospodarczej z innymi podmiotami przez umowę spółki cywilnej, siedziby i adresu spółki, adresu strony internetowej i poczty e-mail, umowy spółki, czasie trwan...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA AKCYJNA (KRS-Z3)
  Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA AKCYJNA (KRS-Z3) kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby podmiotu. Wniosek może dotyczyć jednej z wymienionych spółek. Zmiana może dotyczyć firmy spółki (nazwy), faktu prowadzenia działalności gospodarczej z innymi podmiotami przez umowę spółki cywilnej, siedziby i adre...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO REASEKURACJI WZAJEMNEJ (KRS-Z8)
  Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO REASEKURACJI WZAJEMNEJ (KRS-Z8) kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby podmiotu. Zmiana może dotyczyć nazwy podmiotu, faktu prowadzenia działalności gospodarczej z innymi podmiotami przez umowę spółki cywilnej, siedziby i adresu , adresu strony internetowej i poczty e-...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ZAWIESZENIE/WZNOWIENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (KRS-Z62)
  Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ZAWIESZENIE/WZNOWIENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (KRS-Z62) kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby/adresu podmiotu. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ZAWIESZENIE/WZNOWIENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (KRS-Z62) wymaga podania daty rozpoczęcia zawieszenia/wznowienia dzi...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski, przedsiębiorca
 • Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO (KRS-Z21)
  Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO (KRS-Z21) kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby podmiotu. Zmiana może dotyczyć nazwy podmiotu, faktu prowadzenia działalności gospodarczej z innymi podmiotami przez umowę spó...
  Kategorie dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy, zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pożytku publicznego Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ (KRS-Z22)
  Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ (KRS-Z22) kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby podmiotu. Zmiana może dotyczyć nazwy podmiotu, faktu prowadzenia działalności gospodarczej z innymi podmiotami ...
  Kategorie dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy, zakłady opieki zdrowotnej Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych (KRS-D2)
  Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych (KRS-D2) może dotyczyć sytuacji, kiedy jeden z wierzycieli zostanie wykreślony i zostanie wpisany nowy wierzyciel albo kiedy zmianie ulegną dane wierzyciela. Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych (KRS-D2) zawiera także miejsce na opisanie złożonych załączników w formie papierowej lub ele...
  Kategorie dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy, wierzyciel Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska
  Wniosek o zmianę imienia i nazwiska - wniosek taki składa Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego właściwemu ze względu na miejsce stałego pobytu osoba, która chce dokonać zmiany swojego imienia bądź nazwiska. Zmiana może być jednak dokonana tylko z ważnych powodów. Wnioskodawca musi zatem uzasadnić wniosek. Zmiana może dotyczyć pierwszego lub drugiego imienia, dwóch imion, nazwiska, nazwiska rodowego...
  Kategorie dokumentu: urząd stanu cywilnego Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zmianę WORD-u
  Wniosek o zmianę Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego jest to wniosek, składany w celu zmiany miejscowości zdawania egzaminu na prawo jazdy. We wniosku o zmianę Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego należy wskazać właściwy miejscowo Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, w miejscowości w której będzie się zdawać egzamin na prawo jazdy. Wniosek taki składa się w formie pisemnej w dotychczasowym Woj...
  Kategorie dokumentu: Typy dokumentu: druki urzędowe, wnioski
 • Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym LIKWIDACJA, ROZWIĄZANIE / UNIEWAŻNIENIE (KRS-Z61)
  Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym LIKWIDACJA, ROZWIĄZANIE / UNIEWAŻNIENIE (KRS-Z61)kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby/adresu podmiotu. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym LIKWIDACJA, ROZWIĄZANIE / UNIEWAŻNIENIE (KRS-Z61) dotyczy rozwiązania/ unieważnienia podmiotu (wymagane podanie daty orzeczenia sądu, uchwały, decyzji organu oraz podani...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, podmioty zagraniczne, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski, przedsiębiorca
 • Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE (KRS-Z68)
  Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE (KRS-Z68) składany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby podmiotu. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE (KRS-Z68)otwarcia lub zakończenia postępowania naprawczego (należy podać sąd prowadzący postępowanie naprawcze, sygnaturę sprawy, datę wydania orzeczenia, sposób zakończe...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym POSTĘPOWANIE UKŁADOWE (KRS-Z67)
  Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym POSTĘPOWANIE UKŁADOWE (KRS-Z67) składany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby podmiotu. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym POSTĘPOWANIE UKŁADOWE (KRS-Z67) otwarcia lub zakończenia postępowania układowego (należy podać sąd prowadzący postępowanie układowe, sygnaturę sprawy, datę wydania orzeczenia, sposób zakończenia...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY (KRS-Z30)
  Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY (KRS-Z30) wymaga podania roku, którego dotyczy sprawozdanie, opinię biegłego rewidenta, uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, a także sprawozdania z działalności. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY (KRS-Z30) dotyczy równi...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski, raporty, przedsiębiorca
 • Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym WIERZYCIEL - ZMIANA (KRS-Z42)
  Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym WIERZYCIEL - ZMIANA (KRS-Z42) kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby/adresu podmiotu. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym WIERZYCIEL - ZMIANA (KRS-Z42) dotyczy wykreślenia wierzyciela, wskazania nowego bądź zmiany jego danych. Należy przy tym wskazać również wierzytelność - sygnaturę sprawy i datę wydania tyt...
  Kategorie dokumentu: finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, wierzyciel Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym WIERZYTELNOŚĆ (KRS-Z41)
  Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym WIERZYTELNOŚĆ (KRS-Z41) kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby/adresu podmiotu. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym WIERZYTELNOŚĆ (KRS-Z41) dotyczy zgłoszenia wierzytelności bądź wykreślenia wierzytelności (w tym nazwy organu, który wydał tytuł wykonawczy bądź sądu, który nadał klauzulę wykonalności wraz z da...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym ZALEGŁOŚĆ PODATKOWA, CELNA, na rzecz ZUS (KRS-Z40)
  Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym ZALEGŁOŚĆ PODATKOWA, CELNA, na rzecz ZUS (KRS-Z40) kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby/adresu podmiotu. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym ZALEGŁOŚĆ PODATKOWA, CELNA, na rzecz ZUS (KRS-Z40) dotyczy zgłoszenia jednej z w.w. zaległości, wykreślenia w.w. zaległości bądź zgłoszenia zakończenia egzekucji (w ty...
  Kategorie dokumentu: finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, urząd skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urząd celny Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę wpisu w KRS - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty (KRS-Z30)
  Wniosek o zmianę wpisu w KRS - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty (KRS Z-30) przeznaczony jest dla spółek, których dotyczy ustawa o rachunkowości i prowadzenie pełnej księgowości. Wniosek o zmianę wpisu w KRS - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty powinien być złożony przez spółkę w Sądzie Rejonowym w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez odpowiedni organ spółki...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów (RZ-2)
  Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów (RZ-2) składany jest przez wnioskodawcę do sądu rejonowego, w którym dokonano wpisu do rejestru zastawów. Zmiany mogą dotyczyć zastawnika, zastawcy bądź dłużnika (wykreślenie, wpis nowego podmiotu, zmiana treści pól rubryce już ujawnionego podmiotu). Zmiany mogą dotyczyć także nazwy przedmiotu zastawu, numeru pozycji katalogu, cech i sposobu oznakowania,...
  Kategorie dokumentu: finanse, rzeczy ruchome Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
  Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych jest pismem, w którym strona ubiega się o umożliwienie jej dochodzenia swoich praw bez obowiązku uiszczania wskazanych w ustawie opłat. Koszty postępowania w takiej sytuacji, przynajmniej tymczasowo ponosi Skarb Państwa.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pisma procesowe, wnioski
 • Wniosek o zwolnienie od pracy na zalecone przez lekarza badania pracownicy w ciąży
  Dokument, w którym pracownica będąca w ciąży zwraca się do pracodawcy z prośbą o zwolnienie jej od pracy na czas przeprowadzenia zaleconych przez lekarza badań związanych z ciążą (jeśli badania nie mogą być przeprowadzone po godzinach pracy). Do wniosku dołączyć należy zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż pracownica jest w ciąży.
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, zakłady opieki zdrowotnej, ojcostwo, macierzyństwo, rodzicielstwo, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zwolnienie od pracy pracownika wezwanego w celu wykonywania czynności biegłego
  Dokument, w którym pracownik zwraca się z prośbą do pracodawcy o zwolnienie go z obowiązku świadczenia pracy w określonym dniu/dniach na podstawie przepisów wykonawczych do kodeksu pracy - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy tj. w razie wezwania pracownika ...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, zwolnienie od pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zwolnienie od pracy w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych/szkolenia na kursie zawodowym
  Dokument, w którym pracownik zwraca się z prośbą do pracodawcy o zwolnienie go z obowiązku świadczenia pracy w określonym dniu/dniach na podstawie przepisów wykonawczych do kodeksu pracy - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy tj. w celu przeprowadzenia zajęć...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, urlopy, pracownik, pracodawca, szkolenia, zwolnienie od pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zwolnienie od pracy z przyczyn zdrowotnych
  Pracownik może zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o zwolnienie od pracy z przyczyn zdrowotnych na czas niezbędny do: - przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz o zwalczaniu chorób wenerycznych, - oddania krwi w stacji krwiodawstwa oraz na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych ...
  Kategorie dokumentu: praca, urlopy, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zwrot kosztów poniesionych z tytułu podróży służbowej (bez udokumentowania poniesionych kosztów)
  Dokument, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o zwrot kosztów, jakie poniósł w związku z podróżą, którą odbył w ramach łączącego strony stosunku pracy tj. podróżą służbową. Zgodnie z kodeksem pracy pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, szkolenia, Podróż służbowa Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zwrot kosztów przejazdu
  Dokument, w którym bezrobotny zatrudniony, wykonujący inną pracę zarobkową, odbywający staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, uczestniczący w zajęciach z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy na skutek skierowania przez urząd pracy, dojeżdżający do miejsc ich odbywania i uzyskujący dochód/przychód nieprzekraczający 200% minimalnego wynagrodzenia wnosi do starosty...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, pomoc publiczna, starostwo powiatowe, pracownik, pracodawca, urząd pracy, staż Typy dokumentu: wnioski
 • WNIOSEK o zwrot kosztów zakwaterowania
  Osoba, która na podstawie skierowania przez urząd pracy podjęła trudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub została skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy i dojeżdża do tych miejsc może złożyć wniosek o zwrot kosztów zakwaterowania. . Osobie przysługuje zwrot kosztów zakwaterowania, gdy spełnia łącznie nas...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, pracownik, Bezrobotni, urząd pracy, staż Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zwrot nadpłaty podatku
  Wniosek o zwrot nadpłaty podatku jest pismem skierowanym od podatnika do Naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Wniosek o zwrot nadpłaty podatku zawiera wysokość nadpłaty oraz dołączone do niego skorygowane zeznanie roczne albo skorygowaną deklarację.
  Kategorie dokumentu: finanse, księgowość, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zwrot opłaty za udział w egzaminie wstępnym na aplikację
  Wniosek o zwrot opłaty za udział w egzaminie wstępnym na aplikację jest dokumentem sporządzanym przez osobę, która dokonała opłaty za udział w egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką . Wniosek o zwrot opłaty za udział w egzaminie wstępnym na aplikację składany jest przewodniczącemu komisji kwalifikacyjnej.
  Kategorie dokumentu: szkoła Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek podatnika o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/stwierdzającego stan zaległości
  Wniosek podatnika o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach - pismo podatnika skierowane do Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego, w którym zwraca się on z prośbą o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, iż nie zalega w płaceniu podatków. Zgodnie z ordynacją podatkową organ podatkowy wydaje zaświadczenia potwierdzające stan faktyczny lub prawny, w tym zaświadczenia o niezaleganiu w pod...
  Kategorie dokumentu: finanse, podatki Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracodawcy o zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych
  Dokument, w którym pracodawca, na podstawie wcześniej zawartej umowy o refundację, zwraca się do właściwego Ochotniczego Hufca Pracy za pośrednictwem właściwego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży o zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Terminy składania wn...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, praca, pomoc publiczna, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, Bezrobotni, urząd pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownicy o udzielenie przerwy na karmienie dziecka piersią
  Wniosek pracownicy o udzielenie przerwy na karmienie dziecka piersią jest dokumentem sporządzanym przez pracownicę, która chce skorzystać z uprawnienia polegającego na możliwości skorzystania z przerwy lub przerw w trakcie pracy, w celu nakarmienia swego dziecka piersią. Wniosek pracownicy o udzielenie przerwy na karmienie dziecka piersią sporządza się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, rodzicielstwo, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownicy o wypłacenie dodatku wyrównawczego
  Dokument, w którym pracownica będąca w ciąży bądź karmiąca dziecko zwraca się do pracodawcy z wnioskiem o wypłatę dodatku wyrównawczego w związku z obniżeniem przysługującego jej dotychczas wynagrodzenia za pracę na skutek zmiany warunków pracy na jej stanowisku lub skrócenia czasu jej pracy lub przeniesienia jej do innej pracy przez pracodawcę w wykonaniu obowiązku ustawowego wynikającego z faktu...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, macierzyństwo, pracownik, pracodawca, ciąża Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownika o obniżenie wymiaru czasu pracy
  Wniosek pracownika o obniżenie wymiaru czasu pracy - dokument, w którym pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego zwraca się do pracodawcy z prośbą o obniżenie jego wymiaru czasu pracy przez czas określony. Zgodnie z kodeksem pracy pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego w...
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownika o poinformowanie właściwego okręgowego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy
  Dokument, w którym pracownik wykonujący pracę w nocy wnosi do pracodawcy o powiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy tzn. pracowników, których rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub których co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną. Po otrzymaniu przedmioto...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, inspektor pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownika o przyznanie odprawy emerytalnej lub rentowej
  Wniosek pracownika o przyznanie odprawy emerytalnej/rentowej - wniosek, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy o przyznanie mu odprawy emerytalnej lub rentowej w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia w związku z ustaniem stosunku pracy w wyniku jego przejścia na emeryturę lub rentę. Pracownik, który otrzymał już odprawę emerytalną lub rentową nie może ponownie nabyć do niej prawa.
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownika o udzielenie czasu wolnego od pracy w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych
  Wniosek o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych - wniosek, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o udzielenie mu czasu wolnego od pracy w zamian za czas, który przepracował w ramach godzin nadliczbowych. Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi czasu wolnego od pracy w zamian za czas przepracowany w godzinach nadlicz...
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownika o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
  Wniosek pracownika o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop - dokument, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany przez niego urlop lub część urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z art. 171 kodeksu pracy w przypadku niewykorzystania przez pracownika przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w całości lub w części z powodu rozwiązania l...
  Kategorie dokumentu: praca, urlopy, pracownik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownika o wypłatę zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia
  Wniosek pracownika o wypłatę zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia jest dokumentem sporządzanym przez pracownika, który chce otrzymać od pracodawcy zaliczkę na poczet przyszłego wynagrodzenia. Wniosek pracownika o wypłatę zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia sporządza się zawsze w formie pisemnej. We wniosku o zaliczkę na poczet wynagrodzenia trzeba wskazać, czy podana kwota jest kwot...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownika o wystawienie opinii przez pracodawcę
  Dokument, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy po ustaniu łączącego ich stosunku pracy z prośbą o wydanie opinii na temat jego pracy, osoby, wywiązywania się z obowiązków pracowniczych i powierzonych zadań, umiejętności nabytych na dotychczasowym stanowisku itp.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, staż Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownika o zastosowanie indywidualnego rozkładu czasu pracy
  Wniosek pracownika o zastosowanie indywidualnego rozkładu czasu pracy - dokument, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o zastosowanie w stosunku do niego indywidualnego, a nie obowiązującego wszystkich lub daną grupę pracowników rozkładu czasu pracy. Zgodnie z art. 142 kodeksu pracy pracodawca może ustalić indywidualny rozkład czasu pracy dla pracownika w ramach systemu czasu pracy...
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownika o zastosowanie systemu pracy weekendowej
  Wniosek pracownika o zastosowanie systemu pracy weekendowej - dokument, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o zastosowanie wobec niego systemu pracy weekendowej tj. systemu w ramach którego praca świadczona jest przez pracownika wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. Zgodnie z art. 144 kodeksu pracy taki system pracy może być zastosowany wobec pracownika na jego pisemny w...
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownika o zastosowanie systemu ruchomego czasu pracy
  Dokument, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o zastosowanie w stosunku do niego systemu ruchomego czasu pracy. Zgodnie z art. 140 z indeksem 1 kodeksu pracy w systemie tym możliwe jest wykonywanie pracy przez pracownika w obowiązującym go wymiarze czasu pracy w różnych godzinach w różnych dniach tygodnia tzn. pracownik może mieć różne godziny rozpoczynania pracy w różnych dniach ...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownika o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy
  Wniosek pracownika o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy - dokument, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o zastosowanie w stosunku do niego systemu skróconego tygodnia pracy. Zgodnie z art. 143 kodeksu pracy system taki może być zastosowany na pisemny wniosek pracownika. W systemie tym możliwe jest wykonywanie pracy przez pracownika przez mniej niż 5 dni w tygodniu, p...
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownika o zgodę na cofnięcie złożonego wypowiedzenia umowy o pracę
  Wniosek pracownika o zgodę na cofnięcie złożonego wypowiedzenia umowy o pracę jest dokumentem składanym przez pracownika w celu odwołania złożonego do pracodawcy wypowiedzenia umowy o pracę. Wniosek pracownika o zgodę na cofnięcie złożonego wypowiedzenia umowy o pracę nie musi zawierać przyczyny cofnięcia wypowiedzenia, ale pracownik może takie uzasadnienie podać.
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownika o zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych
  Dokument, w którym pracownik zwraca się z prośbą do pracodawcy o zwolnienie go z obowiązku świadczenia pracy w określonym dniu/dniach z powodu konieczności załatwienia spraw osobistych przez pracownika. Czas zwolnienia od pracy z tytułu przedmiotowego zwolnienia powinien zostać odpracowany przez pracownika. Wniosek powinien wskazywać termin odpracowania czasu zwolnienia od pracy. Czas odpracowania...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, urlopy, pracownik, pracodawca, zwolnienie od pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownika o zwrot kosztów poniesionych z tytułu odwołanego urlopu
  Wniosek pracownika o zwrot kosztów z tytułu odwołanego urlopu - dokument, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o zwrot kosztów poniesionych w związku z odwołanym urlopem wypoczynkowym. Zgodnie z art. 167 kodeksu pracy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili jego rozpoczynania. Wówczas jednak pracoda...
  Kategorie dokumentu: praca, urlopy, pracownik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownika o zwrot kosztów poniesionych z tytułu podróży służbowej
  Wniosek pracownika o zwrot kosztów poniesionych z tytułu podróży służbowej - to dokument, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o zwrot kosztów, jakie poniósł w związku z podróżą, którą odbył w ramach łączącego strony stosunku pracy tj. podróżą służbową. Wniosek powinien zawierać: dane pracownika, datę, miejsce i cel podróży, wskazanie poniesionych kosztów oraz ich wysokości. Na pot...
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek (ZUS S-72B)
  Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek (ZUS S- 72B) najczęściej wymagany jest w trakcie ubiegania się o różnego rodzaju kredyty. Nierzadko również zaświadczenie to stanowi atut w prowadzeniu działalności gospodarczej poświadczając wiarygodność potencjalnych kontrahentów. Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek...
  Kategorie dokumentu: finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski, przedsiębiorca
 • wniosek urlopowy
  Wniosek urlopowy jest pismem pracownika skierowanym do pracodawcy, w sytuacji gdy pracownik pragnie udać się na urlop. We wniosku powinien być wskazany wymiar tego urlopu, a także dokładne wskazanie okresu, który ma nim być objęty. Ponadto wniosek powinien określać czy urlop ma być wypoczynkowy, szkoleniowy czy też np. na żądanie
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, urlopy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej (ZUS RW-3)
  Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej (ZUS RW-3) wymaga podania danych osobowych, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji oraz dyspozycji: doręczenie na rachunek bankowy, na adres wnioskodawcy bądź na adres pełnomocnika. Renta rodzinna przysługuje, gdy zmarła ubezpieczona osoba posiadała w chwili śmierci prawo do emerytury lub świadczeń przedemerytalnych. Konieczne są również dod...
  Kategorie dokumentu: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek wierzyciela o kontynuację postępowania egzekucyjnego
  Wniosek wierzyciela o kontynuację postępowania egzekucyjnego jest dokumentem składanym przez wierzyciela lub reprezentującego go pełnomocnika, w celu kontynuacji postępowania egzekucyjnego. Wniosek wierzyciela o kontynuację postępowania egzekucyjnego sporządzany jest w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: egzekucja, wierzyciel Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego
  Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego jest dokumentem składanym przez wierzyciela, w celu umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko określonemu dłużnikowi. Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego sporządza się w formie pisemnej ze wskazaniem przyczyny składania wniosku.
  Kategorie dokumentu: biznes, pisma procesowe, sądy, egzekucja, postępowanie sądowe, wierzyciel Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek wspólnika o wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu na udziałach
  Wniosek wspólnika o wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu na udziałach jest dokumentem, w którym wspólnik Spółki wnosi o wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu na udziałach. Wniosek wspólnika o wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu na udziałach sporządza się w formie pisemnej. O fakcie ustanowienia zastawu na udziale w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zastawnik lub zastawca udziału maj...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek wspólnika o wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach
  Wniosek wspólnika o wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach jest dokumentem, w którym wspólnik wnosi o wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach. Wniosek wspólnika o wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach sporządza się w formie pisemnej. Zastaw rejestrowy na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością to jeden z n...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek zakładowej organizacji związkowej o uznanie za niebyłą kary porządkowej pracownika
  Dokument, w którym reprezentująca pracownika zakładowa organizacja związkowa występuje do pracodawcy, który nałożył na tego pracownika karę porządkową z wnioskiem o uznanie wymierzonej kary za niebyłą oraz o usunięcie odpisu zawiadomienia o ukaraniu z akt osobowych pracownika przed upływem roku nienagannej pracy od dnia jej wymierzenia. Po roku NIENAGANNEJ PRACY pracownika, któremu wymierzono kar...
  Kategorie dokumentu: praca, organizacje zawodowe, przedsiębiorca, kara, pracownik, pracodawca, zakładowa organizacja związkowa Typy dokumentu: wnioski
 • Wnioski dowodowe w postępowaniu uproszczonym (WD)
  Formularz Wnioski dowodowe w postępowaniu uproszczonym WD może być pismem samodzielnym jak również załącznikiem do innego pisma (pozwu). Przeznaczone jest zarówno dla pozwanego jak i powoda, który chce wnieść dowody do nowej lub toczącej się sprawy. Za dowód rozumiemy każdą okoliczność potwierdzającej lub wykluczającej fakt popełnienia przestępstwa, wskazującej na winę lub niewinność osób oraz wpł...
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, pisma procesowe, wnioski
 • Żądanie akcjonariuszy spółki akcyjnej w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
  Żądanie akcjonariuszy spółki akcyjnej w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami jest to dokument, w którym akcjonariusze żądają umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariuszy spółki akcyjnej w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami składane jest do Zarządu Spółki w formie pis...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, Rada Nadzorcza Typy dokumentu: wnioski, akcje
 • Żądanie akcjonariuszy spółki akcyjnej w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Żądanie akcjonariuszy spółki akcyjnej w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest to pismo, w którym akcjonariusze żądają zwołania Nadzwyczajnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariuszy spółki akcyjnej w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia składane jest do Zarządu Spółki w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: wnioski, akcje
 • Żądanie poddania badaniu przez biegłego planu połączenia
  Żądanie poddania badaniu przez biegłego planu połączenia jest dokumentem, w którym wspólnik żąda poddania badaniu przez biegłego planu połączenia spółek. Żądanie poddania badaniu przez biegłego planu połączenia skierowane jest do Zarządu Spółki a plan połączenia należy poddać badaniu biegłego, gdy zażąda tego co najmniej jeden ze wspólników łączących się spółek, składając w tej sprawie w spółce, k...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: wnioski
 • Zapotrzebowanie na sprowadzenie z zagranicy produktu leczniczego niezbędnego dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonego do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia
  Zapotrzebowanie na sprowadzenie z zagranicy produktu leczniczego niezbędnego dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonego do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia jest wystawiane w przypadku konieczności sprowadzenia produktu leczniczego z zagranicy.
  Kategorie dokumentu: Typy dokumentu: druki urzędowe, wnioski
 • Zapytanie o kredyt
  Zapytanie o kredyt to prośba o umożliwienie dokonywania transakcji kupna-sprzedaży na preferencyjnych warunkach z opóźnionym terminem płatności. Zapytanie o kredyt poprzedzone było dokonaniem wcześniejszych transakcji kupna-sprzedaży z danym przedsiębiorcą.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: prośby, wnioski
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...