• Umowy - Dokumenty
  13.07.2020

Ponad 2 000 wzorów pism i umów przygotowanych przez specjalistów we współpracy z kancelariami prawnymi! Czytaj więcej
Dokumenty zawierają:
 • Opis dokumentu
 • Instrukcję uzupełnienia pisma
 • Przykładowo uzupełniony wzór

Szukaj dokumentów: Szukaj czyść
Kategoria: Typ:

Znaleziono 82 dokumentów:

 • Aneks do umowy najmu
  Aneks do umowy najmu – dokument, na mocy którego strony stosunku najmu tj. wynajmujący i najemca uzupełniają, zmieniają dotychczasowe postanowienia wiążącej je umowy lub wprowadzają do dotychczasowej umowy nowe postanowienia. Zmiana umowy najmu może dotyczyć m.in. okresu obowiązywania umowy, sposobu korzystania z rzeczy, wysokości opłat, terminu wypowiedzenia. Zgodnie z art. 77 kodeksu cywilnego ...
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, najem Typy dokumentu: umowy
 • Aneks do umowy o pracę
  Aneks do umowy o pracę - zgodne oświadczenie woli stron istniejącego stosunku pracy, na mocy którego pracodawca i pracownik uzupełniają, zmieniają dotychczasowe postanowienia wiążącej je umowy lub wprowadzają do dotychczasowej umowy nowe postanowienia. Zmiana umowy o pracę może dotyczyć m.in. okresu obowiązywania umowy, sposobu wykonywania pracy czy wysokości wynagrodzenia. Jeżeli zmiana dotychcza...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Kontrakt eksportowy
  Kontrakt eksportowy jest umową kupna - sprzedaży towarów i usług, która jest podpisywana z kontrahentem zagranicznym. Eksport to inaczej wywóz za granicę dóbr, które zostały wytworzone w danym kraju bezpośrednio przez samego eksportera lub pośrednio przez sprzedającego lub innych pośredników.
  Kategorie dokumentu: biznes, sprzedaż, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Kontrakt importowy
  Do zawieranych umów kupna sprzedaży z kontrahentem zagranicznym należ zawrzeć również kontrakt importowy. Zawiera on specyfikację transakcji, warunki dostawy, cenę jednostkową, ilość, etc. Warto zwrócić uwagę, że podczas zawierania kontraktu dużą rolę odgrywają prawidłowo przygotowana oferta oraz skuteczne negocjacje.
  Kategorie dokumentu: biznes, sprzedaż, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Kontrakt menedżerski
  Kontrakt menedżerski - inaczej umowa o wykonywanie zarządu, to nienazwana umowa cywilnoprawna, na mocy której osoba przyjmująca zlecenie (menedżer) zobowiązuje się do stałego wykonywania czynności zarządczych w przedsiębiorstwie lub w części przedsiębiorstwa zleceniodawcy, w jego imieniu i na jego rzecz. Przyjmującym zlecenie sprawowania zarządu może być zarówno osoba fizyczna nieprowadząca działa...
  Kategorie dokumentu: praca, spółki Typy dokumentu: umowy
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy to realizacja prawa do odstąpienia od umowy wyrażona przez jedną ze stron. Skutek prawny tego oświadczenia zachodzi w momencie doręczenia go drugiej stronie. Umowa uważana jest wtedy za niezawartą. W przypadku zastosowania w umowie instytucji odstępnego oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest ważne wówczas, gdy nastąpiło wraz z jego zapłatą.
  Kategorie dokumentu: biznes, sprzedaż Typy dokumentu: oświadczenia, umowy
 • Oświadczenie o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli
  Każdy, kto składając innej osobie oświadczenie woli, działał pod wpływem błędu lub groźby ma prawo do uchylenia się od jego skutków prawnych. Należy złożyć pisemne oświadczenie o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli tej osobie. Oświadczenie o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli powinno zawierać przesłanki do jego złożenia, czyli należy wymienić faktyczne okoliczności uzasadniające zło...
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, sprzedaż, rzeczy ruchome Typy dokumentu: oświadczenia, umowy
 • Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości
  Zasadniczo, pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości powinno być udzielone na piśmie w formie aktu notarialnego, może zostać udzielone bezterminowo oraz może zostać odwołane w każdym czasie, a wygasa w przypadku śmierci mocodawcy lub pełnomocnika. Jeżeli pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości sporządzono w języku obcym, to do czynności prawnych na terenie Polski, musi zostać przetłumaczone prz...
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, sprzedaż, księgi wieczyste, własność Typy dokumentu: pełnomocnictwo, umowy
 • Porozumienie dotyczące wynajęcia pracownika
  Porozumienie dotyczące wynajęcia pracownika jest dokumentem sporządzonym w przypadku, gdy pracownik zostaje wypożyczony, w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. Porozumienie dotyczące wynajęcia pracownika wymaga formy pisemnej.
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: umowy, porozumienie
 • Protokół przekazania lokalu
  Protokół przekazania lokalu - dokument, który zawiera zgodne oświadczenia stron określonego stosunku prawnego np. stosunku najmu, sprzedaży nieruchomości co do faktycznego stanu technicznego przekazywanego drugiej stronie lokalu bądź rzeczy, stanu liczników, wyposażenia i inne uwagi dotyczące przekazywanej rzeczy, stosownie do woli stron. Zazwyczaj protokół jest załącznikiem do umowy kreującej st...
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, lokal Typy dokumentu: oświadczenia, umowy
 • Przedwstępna umowa o pracę
  Przedwstępna umowa o pracę zostaje zawarta w przypadku gdy zawarcie umowy o pracę nie jest w danym momencie możliwe z uwagi na przeszkody natury prawnej lub faktycznej. Przedwstępna umowa o pracę nie wymaga formy pisemnej, ale dla celów dowodowych warto zawrzeć ją w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: umowy
 • Przedwstępna umowa sprzedaży udziałów
  Przedwstępna umowa sprzedaży udziałów jest umową, to mowa, przez którą jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (tzw. umowy przyrzeczonej). Przedwstępna umowa sprzedaży udziałów powinna zawierać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli w umowie przedwstępnej strony nie określiły terminu, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, umowa przyrzeczo...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, sprzedaż Typy dokumentu: umowy
 • Spółdzielcza umowa o pracę
  Spółdzielcza umowa o pracę jest to umowa szczególnego rodzaju. Spółdzielcza umowa o pracę może być zawarta po uprzednim przystąpieniu i uzyskaniu członkostwa spółdzielni. Zgodnie z ustawą Prawo spółdzielcze, spółdzielnia i członek spółdzielni mają obowiązek pozostawania ze sobą w stosunku pracy. Poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach ustawy odmowa nawiązania stosunku pracy lub pozostawania w...
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa agencyjna
  Umowa agencyjna - uregulowana w kodeksie cywilnym art. 758-764, umowa nazwana, w ramach której przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu. Do zawierania umów w imieniu dającego zlecenie oraz...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa darowizny
  Umowa darowizny to nieodpłatne przysporzenie Darczyńcy na korzyść Obdarowanego. Wymaga formy aktu notarialnego, lecz darowizna staje się ważna w momencie jej wykonania. Odwołanie darowizny może nastąpić w przypadku rażącej niewdzięczności Obdarowanego. Umowa darowizny jest opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn.
  Kategorie dokumentu: finanse Typy dokumentu: umowy
 • Umowa darowizny kwoty pieniężnej
  Umowa darowizny kwoty pieniężnej jest to cywilnoprawna umowa nazwana, w której darczyńca zobowiązuje się do przeniesienia prawa majątkowego lub niemajątkowego na obdarowanego w sposób nieodpłatny, a obdarowany zobowiązuje się do przyjęcia tego prawa. Umowa darowizny kwoty pieniężnej wymaga formy pisemnej.
  Kategorie dokumentu: finanse, urząd skarbowy, darowizny Typy dokumentu: umowy
 • Umowa darowizny nieruchomości - projekt aktu notarialnego
  Umowa darowizny - cywilnoprawna umowa nazwana (art. 888 - art. 902 kodeksu cywilnego), w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Jednakże...
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, darowizny Typy dokumentu: umowy
 • Umowa dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego
  Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - Jest to ubezpieczenie, które dotyczy osób nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, a zatem nie przysługują im bezpłatne świadczenia medyczne z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ubezpieczyć dobrowolnie mogą się osoby, które: są zatrudnione na podstawie umowy o dzieło czy pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym. Celem przystąpienia do dobrowoln...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa dzierżawy
  Umowa dzierżawy - unormowana w kodeksie cywilnym (art. 693 – 709 k.c.) umowa, zgodnie z którą wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy określoną rzecz do używania oraz pobierania z niej pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, natomiast dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu określony w umowie czynsz. Umowa dzierżawy jest umową nazwaną, dwustronnie zobowiązującą, wza...
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, dzierżawa Typy dokumentu: umowy
 • Umowa dzierżawy powierzchni reklamowej
  Umowa dzierżawy - unormowana w kodeksie cywilnym (art. 693 – 709 k.c.) umowa, zgodnie z którą wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy określoną rzecz do używania oraz pobierania z niej pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, natomiast dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu określony w umowie czynsz. Umowa dzierżawy jest umową nazwaną, dwustronnie zobowiązującą, wza...
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, rzeczy ruchome, dzierżawa Typy dokumentu: umowy
 • Umowa komisu
  Umowa komisu to konsensualna, dwustronnie zobowiązująca, wzajemna i odpłatna umowa należąca do umów cywilnoprawnych, zgodnie z którą komisant z w imieniu własnym obowiązuje się do sprzedaży lub kupna rzeczy ruchomych na rzecz komitenta. Komitent natomiast jest zobowiązany do zapłacenia za tę usługę wynagrodzenia (prowizję) Komisantowi. Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przeds...
  Kategorie dokumentu: sprzedaż Typy dokumentu: umowy
 • Umowa kredytu
  Umowa wykorzystywana w obrocie bankowym. W jej treści bank oraz kredytobiorca ustalają warunki udzielenia kredytu bankowego: stawkę oprocentowania, liczbę transz kredytu. Podpisanie umowy kredytowej skutkuje uruchomieniem kredytu. Środki pieniężne są co do zasady przekazywane na wskazane przez kredytobiorcę konto.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: umowy
 • Umowa kupna - sprzedaży samochodu
  Umowa kupna - sprzedaży samochodu to wzajemna umowa zobowiązująca, w której sprzedający sprzedaje, a kupujący kupuje samochód za określoną cenę. Umowa kupna - sprzedaży samochodu powinna być zawarta w formie pisemnej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
  Kategorie dokumentu: sprzedaż, własność Typy dokumentu: umowy
 • Umowa lombardowa
  Umowa lombardowa to umowa nienazwana, która nie została uregulowana w Kodeksie cywilnym. Umowa lombardowa jest podobna do umowy pożyczki, z tym że zwrot pożyczki zabezpieczony jest w postaci zabezpieczenia spłaty w postaci zastawu. Umowa lombardowa składa się z dwóch części. Pierwsza określa dokładne warunki, na jakich zostaje udzielona pożyczka określonej kwoty pieniężnej. Natomiast w drugiej czę...
  Kategorie dokumentu: biznes, sprzedaż Typy dokumentu: umowy
 • Umowa najmu części powierzchni użytkowej
  Umowa najmu to umowa, przez którą wynajmujący (osoba oddająca rzecz do najmu) zobowiązuje się oddać najemcy (osoba, która rzecz wynajmuje) rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuj...
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, najem, lokal Typy dokumentu: umowy
 • Umowa najmu lokalu mieszkalnego
  Umowa najmu to umowa, przez którą wynajmujący (osoba oddająca rzecz do najmu) zobowiązuje się oddać najemcy (osoba, która rzecz wynajmuje) rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuj...
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, najem, lokal Typy dokumentu: umowy
 • Umowa najmu lokalu użytkowego
  Umowa najmu lokalu użytkowego to umowa, przez którą wynajmujący (osoba oddająca rzecz do najmu) zobowiązuje się oddać najemcy (osoba, która rzecz wynajmuje) lokal użytkowy do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie nieza...
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, najem, lokal Typy dokumentu: umowy
 • Umowa najmu pojazdu
  Umowa najmu pojazdu jest dokumentem stwierdzającym fakt wynajęcia danego pojazdu przez najemcę, w którym najemca zobowiązuje się do zapłaty wynajmującemu określonej kwoty za najem pojazdu, a wynajmujący do przekazania sprawnego i kompletnego pojazdu.
  Kategorie dokumentu: biznes, najem Typy dokumentu: umowy
 • UMOWA O PRAKTYKĘ ABSOLWENCKĄ
  Pracodawca może zawrzeć z absolwentem umowę o praktykę absolwencką. Umowa ta może zostać zawarta na okres do 3 miesięcy. Umowa o praktykę absolwencką musi być zawarta na piśmie. Praktyka absolwencka może odbywać się odpłatnie lub nieodpłatnie w zależności od woli stron.
  Kategorie dokumentu: praca, studiowanie, przedsiębiorca, pracodawca, Bezrobotni Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o dofinansowanie studiów podyplomowych bezrobotnego
  Umowa zawierana pomiędzy starostą a bezrobotnym, w ramach której starosta zobowiązuje się pokryć ze środków finansowych powiatowego urzędu pracy koszt/część kosztów studiów podyplomowych bezrobotnego. Umowa zawierana jest po pozytywnym rozpatrzeniu przez starostę wniosku złożonego przez bezrobotnego. Określa ona w szczególności: prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, studiowanie, starostwo powiatowe, szkolenia, Bezrobotni, urząd pracy Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o dzieło
  Umowa o dzieło - to umowa nazwana, odpłatna, konsensualna i wzajemna, uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 627 - art. 646), w ramach której przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia. To umowa rezultatu, bowiem jej celem jest wykonanie przez przyjmującego zamówienie określonego w umowie dzieła. Jeżeli umowa nie st...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o mediację
  Umowa o mediację jest dokumentem, w którym sporne strony wyrażają zgodę na przeprowadzenie mediacji. Umowa o mediację sporządza się w formie pisemnej w co najmniej dwóch egzemplarzach dla każdej ze stron. W umowie o mediację wskazuje się mediatora, który ma przeprowadzić mediację między spornymi stronami.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o oddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego
  Umowa o oddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego jest umową, którą zawierają strony w przypadku, gdyby zaistniał między nimi spór w związku z wykonaniem zawartej między nimi umowy. Umowa o oddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wymaga formy pisemnej. Strony mogą w umowie określić liczbę sędziów sądu polubownego (arbitrów).
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o odpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone
  Pracodawca może zawrzeć z pracownikami umowę o odpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone, na mocy której pracownicy przyjmują wspólną odpowiedzialność materialną za mienie łącznie z obowiązkiem wyliczenia się. Umowa ta powinna być zawarta na piśmie. Kwestie związane ze wspólną odpowiedzialnością pracowników za mienie powierzone im przez pracodawcę reguluje szczegółowo Rozporzą...
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika
  Dokument określający prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika podnoszącego swoje kwalifikacje zawodowe za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy. Zawierana jest w formie pisemnej. Postanowienia w niej zawarte nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż postanowienia zawarte w rozdziale III kodeksu pracy pt. Kwalifikacje zawodowe. Obowiązek zawarcia umowy nie istnieje, jeżeli pracodawca nie zobo...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, spółki, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, szkolenia Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o podział majątku wspólnego po ustanowieniu rozdzielności majątkowej - projekt aktu notarialnego
  Umowa o podział majątku wspólnego - po ustanowieniu rozdzielności majątkowej w drodze umowy pomiędzy małżonkami bądź na mocy wyroku sądu (ustanie wspólności ustawowej) oraz po ustaniu małżeństwa w wyniku rozwodu każdemu z małżonków przysługuje udział w majątku wspólnym. W razie ustania wspólności ustawowej na skutek w/w zdarzeń, udziały małżonków są równe, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanow...
  Kategorie dokumentu: finanse, nieruchomość, małżeństwo Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony
  Umowa o pracę na czas nieokreślony - sposób nawiązania stosunku pracy, zgodne oświadczenia woli stron stosunku pracy, w którym pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy przez czas nieokreślony, pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym, a pracodawca zobowiązuje się do zapłaty określonego w umowie wynagrodzenia. Umowa o pracę na czas ...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o pracę na czas określony
  Umowa o pracę na czas określony - sposób nawiązania stosunku pracy, zgodne oświadczenia woli stron stosunku pracy, w którym pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy przez określony czas, pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym, a pracodawca zobowiązuje się do zapłaty określonego w umowie wynagrodzenia. Umowa o pracę powinna być za...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy
  Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy - umowa o pracę zawierana pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, w której pracodawca powierza pracownikowi wykonanie określonej, ograniczonej w czasie pracy. Umowa ta nie określa wprost terminu zakończenia stosunku pracy, lecz zostaje zawarta na czas wykonania wskazanego w umowie zadania. Termin ustania stosunku pracy jest więc uzależniony od zakończe...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o pracę na czas zastępstwa
  Umowa o pracę na czas zastępstwa - umowa o pracę, na mocy której pracodawca zatrudnia pracownika, gdy zachodzi konieczność zastępstwa innego pracownika w razie jego usprawiedliwionej nieobecności. Umowa ta może być poprzedzona okresem próbnym. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas zastępstwa innego pracownika wynosi 3 dni robocze.
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o pracę na okres próbny
  Umowa o pracę na okres próbny - umowa o pracę zawarta na okres, w którym pracodawca i pracownik sprawdzają siebie nawzajem. Okres próbny może poprzedzać umowę o pracę na czas nieokreślony, określony, umowę na czas wykonania określonej pracy oraz na zastępstwo. Nie może on przekraczać 3 miesięcy. Umowa o pracę zawarta na okres próbny może zostać wypowiedziana. Termin wypowiedzenia zależy od długoś...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o pracę nakładczą
  Umowa o pracę nakładczą - umowa, na mocy której osoba zwana "wykonawcą" wykonuje pracę nakładczą na rzecz tzw. "nakładcy". Umowa o pracę nakładczą powinna być zawarta na piśmie, określać rodzaj umowy i jej podstawowe warunki, a w szczególności rodzaj pracy i termin jej rozpoczęcia oraz zasady wynagradzania. Umowa może zostać zawarta na okres próbny nieprzekraczający 3 miesięcy, na czas określony,...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o pracę tymczasową
  Umowa o pracę tymczasową - umowa o pracę zawierana pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym, na mocy której pracownik tymczasowy świadczy pracę na rzecz tzw. pracodawcy użytkownika. Umowa ta powinna określać strony umowy, rodzaj umowy i datę zawarcia umowy oraz wskazywać pracodawcę użytkownika i ustalony okres wykonywania na jego rzecz pracy tymczasowej, a także warunki zatrud...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
  Umowa w celu przygotowania zawodowego jest sporządzana przez pracodawcę zatrudniającego młodocianego pracownika, w celu przyuczenia go zawodu. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego sporządzana jest w formie pisemnej. Przy zawieraniu umowy w celu przygotowania zawodowego stosuje się przepisy Kodeksu pracy dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony.
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca, szkoła Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o pracę z niepełnosprawnym pracownikiem
  Umowa o pracę z niepełnosprawnym pracownikiem jest to standardowa umowa o pracę, jednakże różniąca się pewnymi elementami. Umowa o pracę z niepełnosprawnym pracownikiem jest regulowana przepisami kodeksu pracy oraz przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o roboty budowlane
  Umowa o roboty budowlane - umowa nazwana uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 647-658 k.c.), w ramach której wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania tere...
  Kategorie dokumentu: budownictwo, praca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego
  Dokument, w którym Inwestor - Zleceniodawca powierza, a Projektant podejmuje się sprawowania nadzoru nad prowadzeniem robót budowlanych przez Wykonawcę zgodnie ze sporządzonym projektem budowlanym. Umowa ta określa wzajemne prawa i obowiązki stron (Zleceniodawcy i Projektanta).
  Kategorie dokumentu: budownictwo, nieruchomość, inwestor, budowa Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o sprawowanie nadzoru inwestorskiego
  dokument, w którym Inwestor - Zleceniodawca powierza, a Inspektor Nadzoru Budowlanego podejmuje się sprawowania nadzoru nad prowadzeniem robót budowlanych przez Wykonawcę zgodnie ze sporządzonym projektem budowlanym, zasadami techniki oraz przepisami prawa, w szczególności budowlanego. Umowa ta określa wzajemne prawa i obowiązki stron.
  Kategorie dokumentu: budownictwo, nieruchomość, inwestor, budowa Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o używanie pojazdu nie będącego własnością pracodawcy do celów służbowych (podróż służbowa)
  Pracodawca wraz z pracownikiem mogą zawrzeć umowę o używanie pojazdu nie będącego własnością pracodawcy do celów służbowych, na podstawie której pracownik otrzyma wynagrodzenie za używanie w celach służbowych swojego pojazdu. Umowa o używanie pojazdu nie będącego własnością pracodawcy do celów służbowych może dotyczyć samochodu, motocyklu czy motoroweru. Umowa ta musi być zawarta na piśmie.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, pracownik, pracodawca, Podróż służbowa, delegacja Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o wykorzystanie prywatnego samochodu do celów służbowych
  Umowa o wykorzystanie prywatnego samochodu do celów służbowych jest umową między pracodawcą a pracownikiem. Aby pracodawca mógł zaliczyć wyjazdy służbowe prywatnym pojazdem pracownika do kosztów uzyskania przychodu niezbędna jest umowa o wykorzystanie prywatnego samochodu do celów służbowych.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
  Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy - odrębna od umowy o pracę umowa zawarta pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, w której strony postanawiają, że pracownik, który ma dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę nie będzie mógł prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy...
  Kategorie dokumentu: praca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy
  Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy - odrębna od umowy o pracę umowa zawarta pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, w której strony postanawiają, że pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Umowa o zakazi...
  Kategorie dokumentu: praca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa odnowienia długu
  Umowa odnowienia długu - to umowa zawierana pomiędzy dotychczasowym wierzycielem i dłużnikiem, na mocy której dotychczasowy dłużnik zobowiązuje się spełnić na rzecz wierzyciela za jego zgodą inne świadczenie lub świadczenie dotychczasowe, ale oparte na innej podstawie prawnej w celu umorzenia dotychczasowego zobowiązania. Wówczas istniejące dotychczas zobowiązanie wygasa. Umowa odnowienia długu po...
  Kategorie dokumentu: finanse, sprzedaż, rzeczy ruchome Typy dokumentu: umowy
 • Umowa podnajmu lokalu użytkowego
  Umowa podnajmu - umowa, w ramach której dotychczasowy najemca rzeczy oddaje ją w całości bądź w części osobie trzeciej w podnajem lub w bezpłatne używanie. Zgodnie z art. 668 kodeksu cywilnego najemca może rzecz najętą oddać w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem, jeżeli umowa mu tego nie zabrania. W razie oddania rzeczy osobie trzeciej zarówno najemca, jak i...
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, najem, lokal Typy dokumentu: umowy
 • umowa poręczenia
  Umowa poręczenia jest stosunkiem prawnym na podstawie którego poręczyciel zobowiązuje się, iż w przypadku nie wykonania przez dłużnika umowy na rzecz wierzyciela sam ją wykona. Umowa poręczenia, pod rygorem nieważności, powinna zostać zawarta na piśmie.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: umowy
 • Umowa powierzenia pracownikowi komputera służbowego
  Dokument, na mocy którego pracodawca powierza pracownikowi swoje mienie tj. komputer służbowy, a pracownik wyraża na to zgodę. Umowa ta określa wzajemne prawa i obowiązki stron, zasady powierzenia mienia, termin powierzenia, sposób powierzenia (z obowiązkiem zwrotu czy wyliczenia się), zasady odpowiedzialności pracownika za szkody wyrządzone w w/w mieniu, zasady zwrotu, zasady używania mienia.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, rzeczy ruchome, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa powierzenia pracownikowi samochodu slużbowego
  Dokument, na mocy którego pracodawca powierza pracownikowi swoje mienie tj. samochód służbowy, a pracownik wyraża na to zgodę. Umowa ta określa wzajemne prawa i obowiązki stron, zasady powierzenia pojazdu, termin powierzenia, sposób powierzenia (z obowiązkiem zwrotu czy wyliczenia się), zasady odpowiedzialności pracownika za szkody wyrządzone w w/w mieniu, zasady zwrotu, zasady używania pojazdu.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, rzeczy ruchome, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa pożyczki
  Umowa pożyczki jest najprostszą umową kredytową. Oddane na własność pożyczkobiorcy pieniądze muszą być przez niego oddane po określonym czasie. Umowa pożyczki może być odpłatna. Odpłatność najczęściej przejawia się poprzez konieczność zapłaty odsetek.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, rzeczy ruchome, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa przechowania
  Umowa przechowania polega na udostępnieniu przez Składającego określonej rzeczy, do której przechowywania zobowiązał się Przechowawca. Umowa przechowania dotyczy jedynie rzeczy ruchomych. Może być umową odpłatną. Składający powinien zwrócić Przechowawcy wydatki, które zostały przez niego poniesione na należyte przechowanie rzeczy.
  Kategorie dokumentu: biznes Typy dokumentu: umowy
 • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości
  Umowa przedwstępna - to umowa, przez którą jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (tzw. umowy przyrzeczonej). Umowa ta powinna zawierać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli w umowie przedwstępnej strony nie określiły terminu, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, umowa przyrzeczona powinna zostać zawarta w terminie wyznaczonym przez st...
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, sprzedaż Typy dokumentu: umowy
 • Umowa przejęcia długu
  Umowa przejęcia długu może występować w dwóch formach: między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika albo między dłużnikiem i osobą trzecią za zgodą wierzyciela. Umowa przejęcia długu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa przejęcia długu powoduje wygaśnięcie zabezpieczeń w postaci poręczeń i ograniczonych praw rzeczowych, chyba że poręczyciel lub osoba trzecia, która ustano...
  Kategorie dokumentu: finanse Typy dokumentu: umowy
 • Umowa przelewu wierzytelności
  Umowa przelewu (cesji) wierzytelności - umowa, na mocy której następuje zmiana wierzyciela w stosunku zobowiązaniowym łączącym strony. Co do zasady zmiana wierzyciela w stosunku zobowiązaniowym może nastąpić bez zgody dłużnika, na podstawie umowy przelewu zawartej pomiędzy dotychczasowym wierzycielem (cedentem) a osobą trzecią (cesjonariuszem). Wówczas na cesjonariusza przechodzą również wszelkie ...
  Kategorie dokumentu: finanse, rzeczy ruchome Typy dokumentu: umowy
 • Umowa przewozu
  Umowa przewozu polega na tym, że przewoźnik zobowiązuje się do przewiezienia osób, zwierząt lub rzeczy, za wynagrodzeniem i w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa,a nadawca ( wysyłający) zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za świadczone usługi.
  Kategorie dokumentu: biznes Typy dokumentu: umowy
 • Umowa spedycji
  Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem. Spedycja to działalność mająca na celu organizowanie przewozu ładunków i wykonywanie wszystkich lub tylko części związanych z tym czynności.
  Kategorie dokumentu: biznes, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa spedycji z zastrzeżeniem kary umownej
  Umowa spedycji - to umowa nazwana, uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego, na mocy której jedna ze stron tj. spedytor zobowiązuje się do świadczenia na rzecz drugiej strony tj. dającego zlecenie usług polegających na wysyłaniu lub odbiorze przesyłki albo innych usług związanych z jej przewozem. Spedytor powinien wykonywać w/w czynności w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa.
  Kategorie dokumentu: biznes Typy dokumentu: umowy
 • Umowa spółki cywilnej
  Umowa spółki cywilnej zobowiązuje wspólników do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów. Umowa spółki cywilnej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać: 1) firmę i siedzibę spółki, 2) określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, 3) przedmiot działalności spółki, 4) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.
  Kategorie dokumentu: biznes, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa spółki jawnej
  Umowa spółki jawnej zobowiązuje wspólników do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów. Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Umowa spółki jawnej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa sprzedaży
  Umowa sprzedaży to wzajemna umowa zobowiązująca, Forma aktu notarialnego wymagana jest przy sprzedaży spadku, nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego. Forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi wymagana jest przy sprzedaży przedsiębiorstwa.
  Kategorie dokumentu: biznes, sprzedaż, przedsiębiorca, własność Typy dokumentu: umowy
 • Umowa sprzedaży pojazdu
  Umowa sprzedaży pojazdu - umowa wzajemna, nazwana, konsensualna, w której sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia na kupującego własności rzeczy i do wydania tej rzeczy, a kupujący zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej zwanej ceną i odebrania rzeczy. Umowa kupna-sprzedaży pojazdu zawierać powinna: określenie stron tj. sprzedającego i kupującego, określenie przedmiotu sprzedaż...
  Kategorie dokumentu: sprzedaż, rzeczy ruchome Typy dokumentu: umowy
 • Umowa sprzedaży ratalnej
  Umowa sprzedaży ratalnej następuje między konsumentem, a przedsiębiorcą. Przedmiot umowy wydawany jest przed ostateczną zapłatą ceny. Umowa sprzedaży ratalnej jest dogodną formą sprzedaży, w przypadku, gdy kupujący nie posiada odpowiedniej ilości środków, aby zapłacić całą cenę z góry.
  Kategorie dokumentu: sprzedaż, własność Typy dokumentu: umowy
 • Umowa sprzedaży udziałów
  Umowa sprzedaży udziałów to cywilnoprawna dwustronna transakcja kupna-sprzedaży pomiędzy kupującym, a sprzedającym - wspólnikiem danej spółki. Umowa sprzedaży udziałów jest najczęściej uzależniona od zgody najważniejszego organu spółki - zgromadzaenia wspólników.
  Kategorie dokumentu: spółki, sprzedaż, przedsiębiorca, własność Typy dokumentu: umowy
 • Umowa sprzedaży wierzytelności
  Umowa sprzedaży wierzytelności przenosi jest zmianą wierzyciela na osobę trzecią. Umowa sprzedaży wierzytelności jest jedną z form przelewu wierzytelności. Jeśli wierzytelność wynika z dokumentu o formie pisemnej, to umowa sprzedaży wierzytelności również wymaga takiej samej formy.
  Kategorie dokumentu: sprzedaż Typy dokumentu: umowy
 • Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu
  Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu to standardowa cywilnoprawna umowa dwustronna, Zastrzeżenie polega na możliwości wykonania przez sprzedającego w oznaczonym terminie prawa odkupienia rzeczy przez kupującego. Nie ma znaczenia przy tym jego zgoda na wykonanie tego prawa.
  Kategorie dokumentu: sprzedaż, własność Typy dokumentu: umowy
 • Umowa szkoleniowa z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe
  Umowa szkoleniowa z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe jest to umowa określająca wzajemne prawa i obowiązki stron w związku z podjęciem szkolenia przez pracownika, w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych pracownika. Umowa szkoleniowa z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe wymaga formy pisemnej.
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa użyczenia
  Umowa użyczenia to nieodpłatne oddanie rzeczy ruchomej w użytkowanie innej osobie. Umowa użyczenia zawierana jest na czas oznaczony lub nieoznaczony. Rzecz powinna być użytkowana zgodnie z umową lub przeznaczeniem. Biorący ponosi koszty utrzymania rzeczy.
  Kategorie dokumentu: biznes, rzeczy ruchome, organizacje społeczne, organizacje pożytku publicznego Typy dokumentu: umowy
 • Umowa użytkowania
  Umowa użytkowania polega na oddaniu ruchomości lub nieruchomości w użytkowanie i pobieranie pożytków z rzeczy. Umowa użytkowania dotycząca nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego. Prawo to podlega wówczas ujawnieniu w księdze wieczystej nieruchomości.
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, rzeczy ruchome, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy
  Dokument określający prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika podnoszącego swoje kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy. Zawierana jest w formie pisemnej. Postanowienia w niej zawarte nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż postanowienia zawarte w rozdziale III kodeksu pracy pt. Kwalifikacje zawodowe. Obowiązek zawarcia umowy nie istnieje, jeżeli pracodawca nie zobowiązał pracow...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, studiowanie, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, szkolenia Typy dokumentu: umowy
 • Umowa z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe za zgodą pracodawcy
  Dokument określający prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika podnoszącego swoje kwalifikacje zawodowe za zgodą pracodawcy. Zawierana jest w formie pisemnej. Postanowienia w niej zawarte nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż postanowienia zawarte w rozdziale III kodeksu pracy pt. Kwalifikacje zawodowe. Obowiązek zawarcia umowy nie istnieje, jeżeli pracodawca nie zobowiązał pracownika...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, studiowanie, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, szkolenia Typy dokumentu: umowy
 • Umowa zlecenia
  Umowa zlecenie - to umowa nazwana, uregulowana w kodeksie cywilnym w art. 734 - art. 751, w ramach której przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (zleceniodawca). Umowa ta określana jest jako umowa starannego/należytego działania. Oznacza to, iż kluczową rolę odgrywają tu czynności zleceniobiorcy, jego "staranne działa...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa zlecenia na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy
  Umowa, w ramach której przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności, usługi z zakresu medycyny dla dającego zlecenie (zleceniodawca) - np. dla pracodawcy zatrudniającego pracowników podlegających badaniom stanu zdrowia: wstępnym, okresowym bądź kontrolnym. Określa ona wzajemne prawa i obowiązki stron. Zleceniobiorca wykonuje w ramach w/w umowy zadania wy...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, inspektor pracy Typy dokumentu: umowy
 • Wypowiedzenie umowy z odbiorcą odpadów komunalnych
  Właściciel nieruchomości poprzez wypowiedzenie umowy z odbiorcą odpadów komunalnych wypowiada dotychczas obowiązującą umowę zawartą z firmą zajmującą się odbiorem odpadów. Składając wypowiedzenie umowy z odbiorcą odpadów komunalnych należy sprawdzić na jaki czas zawarto umowę oraz termin jej wypowiedzenia.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: umowy, wypowiedzenia
 • Zawiadomienie o zamiarze rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
  Zanim pracodawca doręczy pracownikowi rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, wymagane jest zasięgnięcie opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą poprzez zawiadomienie o zamiarze rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, pracodawca zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. Zawiadomienie o zamiarze rozwiązania umowy o pracę...
  Kategorie dokumentu: praca, spółki, organizacje zawodowe, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy, wypowiedzenia, zawiadomienie
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...