• Informacje - Dokumenty
  06.06.2020

Ponad 2 000 wzorów pism i umów przygotowanych przez specjalistów we współpracy z kancelariami prawnymi! Czytaj więcej
Dokumenty zawierają:
 • Opis dokumentu
 • Instrukcję uzupełnienia pisma
 • Przykładowo uzupełniony wzór

Szukaj dokumentów: Szukaj czyść
Kategoria: Typ:

Znaleziono 44 dokumentów:

 • Ewidencja przebiegu pojazdu
  Ewidencja przebiegu pojazdu to pismo zestawiające wydatki związane z użytkowaniem samochodu osobowego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, które nie są środkami trwałymi. Wydatki mogą stać się kosztem uzyskania przychodu pod warunkiem prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów (tzw. Kilometrówki). Należy również udokumentować poniesiony koszt dołączając dokument potwierdzający dokonani...
  Kategorie dokumentu: biznes Typy dokumentu: informacje
 • Formularz zamówienia
  Formularz zamówienia jest to dokument stwierdzający przyjęte do realizacji zamówienie, określa podstawowe parametry zamówienia, takie jak ilość i rodzaj zamawianych towarów lub usług, sposób płatności, wysyłki. Zawiera dane klienta i adres doręczenia. Jest podstawą do realizacji zamówienia.
  Kategorie dokumentu: biznes Typy dokumentu: informacje
 • Informacja dla zbywcy o nieuiszczeniu ceny zbycia udziałów
  Informacja dla zbywcy o nieuiszczeniu ceny zbycia udziałów - pismo, w którym zarząd spółki z o.o. zawiadamia wspólnika, iż wskazany przez spółkę nabywca jego udziałów nie uiścił ceny ich sprzedaży w określonym terminie. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych zbycie udziałów przez wspólnika może być uzależnione od zgody spółki. Co do zasady, zgody takiej udziela zarząd w formie pisemnej. Odmawiając ...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: informacje, zawiadomienie
 • Informacja o adresach prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek (ZUS ZAA)
  Informacja o adresach prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek (ZUS ZAA) wypełniana jest celem zawiadomienia o nowym adresie prowadzenia działalności albo likwidacji działalności pod wcześniej wskazanym adresem. Informacja o adresach prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek (ZUS ZAA) jest załącznikiem do formularza ZUS ZPA lub ZUS ZFA. Informacja o adresach ...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, spółki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, informacje
 • Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)
  Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA) przekazywana jest przez płatnika składek do 31 stycznia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA) przekazują płatnicy, którzy: byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składki wypadkowej od 1 stycznia do 31 grudnia i co najmniej jeden...
  Kategorie dokumentu: praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, informacje
 • Informacja o ewidencjonowaniu kosztów podróży służbowej
  Informacja o ewidencjonowaniu kosztów podróży służbowej służy przypomnieniu o prawidłowym dokumentowaniu wszelkich wydatków, które pracownik poniósł podczas podróży służbowej wraz z ewidencją czasu trwania podróży i przebytych kilometrach samochodem służbowym.
  Kategorie dokumentu: praca Typy dokumentu: informacje
 • Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek (ZUS ZBA)
  Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek (ZUS ZBA) składana jest celem zawiadomienia o nowym rachunku bankowym bądź zamknięciu dotychczasowego rachunku. Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek (ZUS ZBA) to załącznik do formularza ZUS ZPA lub ZUS ZFA. Formularz ten wypełniany jest przez płatnika, który w zgłoszeniu ZUS ZPA w dziale IV, pole 04 lub ZUS ZFA - "Zg...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, informacje
 • Informacja o pozostałych podatnikach (PCC-3/A)
  Informacja o pozostałych podatnikach (PCC-3/A) składana jest przez podatnika podatku od czynności cywilnoprawnych do właściwego Naczelnika urzędu skarbowego wraz z formularzem PCC-3. Informacja o pozostałych podatnikach (PCC-3/A) to uzupełnienie deklaracji PCC-3 w przypadku, gdy czynność prawna była zawierana przez więcej niż dwie strony, np. dwóch sprzedających lub kupujacych. Deklaracja w sprawi...
  Kategorie dokumentu: finanse, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacje
 • Informacja o prowadzeniu jednolitej ewidencji dla celów podatku od towarów i usług oraz zryczałtowanego podatku dochodowego
  Informacja o prowadzeniu jednolitej ewidencji dla celów podatku od towarów i usług oraz zryczałtowanego podatku dochodowego to zawiadomienie od podatnika VAT do właściwego miejscowo urzędu skarbowego o rozpoczęciu prowadzenia ewidencji obowiązkowej, której wymaga ustawa o podatku od towarów i usług.
  Kategorie dokumentu: urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: informacje
 • Informacja o przeniesieniu siedziby firmy
  Informacja o przeniesieniu siedziby firmy - zmiana lokalizacji firmy to nie tylko przenosiny do innego biura lub lokalu. Ze zmianą wiąże się szereg obowiązków wobec urzędów i klientów. W tym przypadku powiadamiamy naszych klientów o nowej siedzibie firmy, wysyłając do nich listownie informację z nowym adresem i numerami telefonów. Informacja o przeniesieniu siedziby firmy powinna dotrzeć do wszyst...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: informacje, zawiadomienie
 • Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (PIT-28/B)
  Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (PIT-28/B) składana jest wyłącznie przez podatników rozliczających przychody spółek: cywilnej lub jawnej w ryczałtowej formie opodatkowania. Danych z PIT-28/B nie można wpisywać na załączniku PIT-28/A. Prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub jawnej powinien złożyć jeden załącznik z ty...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, praca, spółki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacje, przedsiębiorca
 • Informacja o rachunku bankowym (ZUS)
  Informacja o rachunku bankowym (ZUS) jest formularzem przeznaczonym dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym wskazuje on numer rachunku bankowego, na który mają być przelewane pobierane przez niego świadczenia. Informacja o rachunku bankowym (ZUS) składana jest przez świadczeniobiorcę bądź jego pełnomocnika.
  Kategorie dokumentu: finanse, księgowość, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, informacje
 • Informacja o spisie z natury wobec likwidacji działalności gospodarczej
  Zgodnie z artykułem 14 ust. 5 ustawy o VAT czynni podatnicy VAT, którzy zaprzestaną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zobowiązani są sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Dodatkowo do deklaracji podatkowej za dany okres powinna zostać złożona informacja o dokonanym spisie z natury.
  Kategorie dokumentu: biznes, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: informacje, zgłoszenia
 • Informacja o sporządzeniu remanentu
  Informacja o sporządzeniu remanentu dotyczy przedsiębiorców prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, którzy zobowiązani są do sporządzenia na koniec każdego roku podatkowego oraz na dzień 1 stycznia, tak zwanego remanentu, czyli spisu z natury składników majątku firmy. Informacja o sporządzeniu remanentu dotyczy również tych przedsiębiorców, którzy zakończyli prowadzenie działalności ...
  Kategorie dokumentu: biznes, urząd skarbowy Typy dokumentu: informacje, zgłoszenia
 • Informacja o warunkach zatrudnienia
  Informacja o warunkach zatrudnienia jest dokumentem, który zostaje sporządzony przez pracodawcę, dla nowo zatrudnionego pracownika. Informacja o warunkach zatrudnienia sporządza się w formie pisemnej, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę.
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: informacje
 • Informacja o wypowiedzeniu pełnomocnictwa
  Informacja o wypowiedzeniu pełnomocnictwa jest pismem, które może być wykorzystywane w zakładzie pracy/spółce czy też innej jednostce organizacyjnej. Celem tego pisma jest poinformowanie zainteresowanych osób/podmiotów o fakcie wypowiedzenia pełnomocnictwa oraz braku uprawnienia wskazanej osoby do dokonywania w imieniu mocodawcy czynności prawnych.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: informacje, oświadczenia, pełnomocnictwo
 • Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej (PIT/B)
  Informacja o należnym zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-5/X) jest składana przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego za dany miesiąc i stanowi załącznik do deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (PIT-5) oraz do deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy według stawki 19% (PIT-5L). Informacja o należnym zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-5/X) polega na wyk...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, praca, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacje, przedsiębiorca
 • Informacja o zmianie warunków pracy
  Informacja o zmianie warunków pracy tyczy się wszystkich rodzajów umów o pracę oraz następuje tylko wtedy, kiedy obie strony zgodzą się na dokonanie zmian treści umowy. Informacja o zmianie warunków pracy wywołuje skutki w nim przewidziane w dacie określonej przez strony, tak więc zmiana warunków umowy może nastąpić nawet już w dniu zawarcia porozumienia.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: informacje, porozumienie
 • Informacja o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową
  Informacja o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową to zawiadomienie podatnika skierowane do właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego. Po otrzymaniu decyzji ustalającej wysokość podatku przy opodatkowaniu kartą podatkową podatnik może zrezygnować z tej formy opodatkowania w terminie 14 dni od otrzymania tej decyzji.
  Kategorie dokumentu: finanse, podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: informacje
 • Informacja o zwolnieniu pracownika z powodu redukcji etatu
  Informacja o zwolnieniu pracownika z powodu redukcji etatu - oświadczenie pracodawcy, w którym informuje on pracownika o zamiarze zwolnienia go z powodu redukcji etatu. Pracodawca powinien poinformować pracownika o tym fakcie z możliwie największym wyprzedzeniem. W praktyce informacja o zwolnieniu pracownika z powodu redukcji etatu często przekazywana jest pracownikowi jednocześnie z wypowiedzenie...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, pracownik Typy dokumentu: informacje, wypowiedzenia
 • Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży
  Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży jest dokumentem przedkładanym pracodawcy przez pracownika po odbyciu podróży służbowej. Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży służy rozliczeniu podróży służbowej i jest podstawą do otrzymania należności związanych z podróżą służbową według norm Kodeksu Pracy.
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, przedsiębiorca, pracownik Typy dokumentu: informacje
 • Informacja sprawie należnych wypłat wynikających z wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
  Informacja sprawie należnych wypłat wynikających z wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę jest dokumentem sporządzanym przez pracodawcę, który wypowiedział umowę o pracę, z przyczyny niezależnej od pracownika. Informacja sprawie należnych wypłat wynikających z wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę zawiera wskazanie wszelkich odpraw należących się pracownikowi w związku z wypowiedzenie...
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: informacje
 • Kwestionariusz osobowy kandydata na członka rady nadzorczej spółki Skarbu Państwa
  Kwestionariusz osobowy kandydata na członka rady nadzorczej spółki Skarbu Państwa to zgłoszenie kandydatury na członka rady nadzorczej spółki skarbu państwa bądź aktualizacja danych kandydata na podstawie ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. Nr 171 poz. 1397 z późn. zmianami). Bazę kandydatów prowadzi Minister Skarbu Państwa. Kandydat podlega egzaminowi pisemnemu i u...
  Kategorie dokumentu: praca, spółki skarbu państwa, Rada Nadzorcza Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, informacje
 • List referencyjny
  List referencyjny jest to dokument, w którym następuje potwierdzenie należytego wykonania usługi. List referencyjny wystawiany może być z racji bardzo udanej współpracy z jakaś firmą. Ponadto list referencyjny może być również wystawiony pracownikowi przez pracodawcę. List referencyjny sporządza się zawsze w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca Typy dokumentu: informacje, oświadczenia, zawiadomienie
 • Odrzucenie wniosku kredytowego
  Odrzucenie wniosku kredytowego to decyzja banku lub innego przedsiębiorstwa skierowana do wnioskodawcy, która zawiera odmowę kredytowania. Odrzucenie wniosku kredytowego jest najczęstszą konsekwencją negatywnego wyniku badania zdolności kredytowej wnioskodawcy.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: informacje, zawiadomienie
 • Pismo wyjaśniające stan rozliczeń
  Pismo wyjaśniające stan rozliczenia jest to pismo wyjaśniające stan rozliczenia, z którym nie zgadza się klient w związku z niezgodnością cen z wcześniej ustalonymi, a także w przypadku otrzymania uszkodzonego towaru. Pismo wyjaśniające stan rozliczenia sporządza się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość Typy dokumentu: informacje, oświadczenia, zawiadomienie
 • Powierzenie innej pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego
  Powierzenie innej pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego jest dokumentem sporządzanym przez pracodawcę w przypadku, gdy pracownik wraca do pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego i praca na dotychczas zajmowanym stanowisku nie jest możliwa. Powierzenie innej pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego może mieć miejsce za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego prac...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: informacje, oświadczenia
 • Protokół inwentaryzacji kasy
  Protokół inwentaryzacji kasy - inwentaryzacja kasy przeprowadzana jest obowiązkowo na koniec roku. Celem inwentaryzacji jest: ustalenie rzeczywistego stanu środków pieniężnych znajdujących się w kasie poprzez spis z natury, porównanie wyników spisu ze stanem ewidencyjnym, wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic.
  Kategorie dokumentu: biznes, przedsiębiorca Typy dokumentu: informacje
 • Referencje
  Referencje - dokument, w którym pracodawca wyraża swoją opinię na temat konkretnego pracownika. Referencje powinny określać kogo dotyczy (imię i nazwisko pracownika), okres zatrudnienia u danego pracodawcy, stanowisko pracy, wykonywane obowiązki oraz wskazanie cech charakteru i umiejętności pracownika, które były szczególnie przydatne w pracy na wskazanym stanowisku.
  Kategorie dokumentu: praca Typy dokumentu: informacje
 • Rozliczenie zaliczki pracowniczej
  Rozliczenie zaliczki pracowniczej następuje po udostępnieniu pracownikowi określonej kwoty pieniężnej na wydatki obciążające pracodawcę. Rozliczenie zaliczki pracowniczej pod względem merytorycznym i rachunkowym następuje po ustalonym terminie, najcześciej po 14 dniach i jest czasami podstawą do wypłaty pracownikowi pieniędzy, które nadpłacił bądź do zwrotu przez niego pieniędzy, których nie wykor...
  Kategorie dokumentu: finanse, księgowość, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: formularze, informacje
 • Wniosek / Informacja o nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej (NIP-5/W)
  Wniosek / Informacja o nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej (NIP-5/W) to wzór wniosku o zaświadczenie o nadaniu NIP podmiotowi, który się nim posługuje, w rozumieniu art.13 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314) oraz wzór wniosku osoby trzeciej o informację o NIP nadanym podmiotowi, w rozumieniu...
  Kategorie dokumentu: biznes, podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacje, wnioski, przedsiębiorca
 • Wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS)
  Informacja o rachunkach (NIP-B) składana jest przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną lub podmiot nie będący osobą fizyczną. Informacja o rachunkach (NIP-B) jest załącznikiem do formularzy NIP-2 (organizacje prowadzące działalność gospodarczą) lub NIP-7 (osoby fizyczne nie objęte CEIDG, które nie są przeds...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, spółki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacje, przedsiębiorca
 • Wniosek o wydanie/wymianę polskie dokumentu tożsamości cudzoziemca
  Polski dokument tożsamości cudzoziemca wydawany może być małoletniemu cudzoziemcowi, który urodził się na terytorium Polski i przebywa na tym terytorium bez opieki rodziców i nie posiada dokumentu podróży. Dokument taki wydaje się pod warunkiem, że nie sprzeciwia się temu interes Rzeczypospolitej Polskiej oraz przemawia za tym dobro dziecka, a uzyskanie przez niego dokumentu podróży napotyka trudn...
  Kategorie dokumentu: biznes, podatki, spółki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacje
 • Wniosek o założenie księgi wieczystej (KW-ZAL)
  Informacja o miejscach wykonywania działalności (NIP-C) składana jest przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną lub podmiot nie będący osobą fizyczną. Informacja o miejscach wykonywania działalności (NIP-C) jest załącznikiem do formularzy NIP-2 (organizacje prowadzące działalność gospodarczą) lub NIP-7 (osob...
  Kategorie dokumentu: biznes, podatki, praca, spółki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacje, przedsiębiorca
 • Wywiad zawodowy (ZUS N-10)
  Wywiad zawodowy (ZUS N-10) składa osoba, która stara się o wydanie orzeczenia o niezdolności do pracy. Wywiad zawodowy (ZUS N-10) dotyczy charakteru i rodzaju pracy i jest wypełniany przez pracodawcę. Oprócz tego do wniosku dołączyć należy aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się pracownik, w stosunku do którego ma być wydane orzeczenie...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, informacje
 • Zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego o zmianie składu osobowego spółki cywilnej
  Informacja o zmianie składu osobowego spółki - dokument, w którym zgłaszają Naczelnikowi Urzędu Skarbowego zmiany, które dokonały się w składzie osobowym spółki. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r.o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników podmioty podlegające obowiązkowi zgłoszenia identyfikacyjnego mają również obowiązek aktualizowania danych objętych tym zgło...
  Kategorie dokumentu: spółki Typy dokumentu: informacje, oświadczenia, zawiadomienie
 • Zawiadomienie o obniżeniu obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela
  Pismo, w którym dyrektor szkoły informuje nauczyciela pracującego w danej szkole na pełen etat (wymiar zajęć) o obniżeniu obowiązkowego tygodniowego wymiaru prowadzonych przez niego zajęć. Zawiadomienie powinno określać ilość godzin o jaką obniżony został wymiar zajęć nauczyciela i podstawę prawną tego obniżenia.
  Kategorie dokumentu: praca, urząd gminy, starostwo powiatowe, pracownik, pracodawca, szkoła, nauczyciel Typy dokumentu: informacje, zawiadomienie
 • Zawiadomienie o odmowie sprostowania świadectwa pracy
  Dokument, w którym pracodawca - w odpowiedzi na wniosek pracownika o sprostowanie otrzymanego od pracodawcy świadectwa pracy - zawiadamia, iż nie dokona sprostowania przedmiotowego świadectwa. Zawiadomienie to powinno zawierać pouczenie o prawie wystąpienia przez pracownika z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy (w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy).
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, świadectwo pracy Typy dokumentu: informacje, zawiadomienie
 • Zawiadomienie o prawie wykonywania głosów z udziałów zastawionych
  Zawiadomienie o prawie wykonywania głosów z udziałów zastawionych - dokument, w którym spółka, na udziałach której ustanowiono zastaw informuje zastawnika o prawie wykonywania głosu z zastawionych udziałów. Zastawienie udziału bądź udziałów w spółce wymaga zachowania formy pisemnej z podpisami poświadczonymi notarialnie. O ustanowieniu zastawu na udziałach w spółce należy zawiadomić spółkę, przeka...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: informacje, zawiadomienie
 • Zawiadomienie o przedłużeniu umowy o pracę do czasu porodu
  Dokument, w którym pracodawca zawiadamia pracownicę będącą w ciąży, której umowa o pracę na czas określony, umowa na czas wykonania określonej pracy lub umowa na okres próbny przekraczający 1 miesiąc uległaby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca jej ciąży o przedłużeniu z mocy prawa trwania tej umowy aż do dnia porodu.
  Kategorie dokumentu: praca, małżeństwo, ojcostwo, macierzyństwo, rodzicielstwo, pracownik, pracodawca, ciąża Typy dokumentu: informacje, zawiadomienie
 • Zawiadomienie o zawiązaniu spółki cywilnej
  Zawiadomienie o zawiązaniu spółki cywilnej - spółka cywilna powstaje z chwilą zawarcia umowy spółki. Dokument ten musi określać wspólników, ich wspólny cel gospodarczy oraz do jakiego działania zobowiązują się, aby go osiągnąć. Zawiadomienie o zawiązaniu spółki cywilnej składa się we właściwym Urzędzie Skarbowym.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, urząd skarbowy Typy dokumentu: informacje, zawiadomienie
 • Zawiadomienie pracodawcy o wypadku przy pracy
  Dokument, w którym pracownik (o ile stan jego zdrowia na to pozwala) w wykonaniu obowiązku ciążącego na nim na mocy § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 105 poz. 870) informuje pracodawcę o ty, że uległ wypadkowi przy pracy. Zawiadomienie powinno określać czas i miejsce wypadku, obrażen...
  Kategorie dokumentu: praca, zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, inspektor pracy, wypadek Typy dokumentu: informacje, zawiadomienie
 • Zawiadomienie pracodawcy o wypadku w drodze do/z pracy
  Dokument, w którym pracownik w wykonaniu obowiązku ciążącego na nim na mocy § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzenia (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 9...
  Kategorie dokumentu: praca, zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, inspektor pracy, wypadek Typy dokumentu: informacje, zawiadomienie
 • Zgłoszenie likwidacji działalności gospodarczej
  Zgłoszenie likwidacji działalności gospodarczej - Jeśli przedsiębiorca uzna, że nie może kontynuować prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ na przykład, nie przynosi ona założonych zysków, może zadecydować o jej zakończeniu. Likwidacja działalności gospodarczej przez osoby fizyczne wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia zaprzestania działalności do organu ewidencyjnego oraz dokonaniem rozlicz...
  Kategorie dokumentu: biznes, urząd skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przedsiębiorca Typy dokumentu: informacje, zgłoszenia
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...