• Pracownik - Dokumenty
  14.07.2020

Ponad 2 000 wzorów pism i umów przygotowanych przez specjalistów we współpracy z kancelariami prawnymi! Czytaj więcej
Dokumenty zawierają:
 • Opis dokumentu
 • Instrukcję uzupełnienia pisma
 • Przykładowo uzupełniony wzór

Szukaj dokumentów: Szukaj czyść
Kategoria: Typ:

Znaleziono 148 dokumentów:

 • Wniosek o wszczęcie egzekucji w przedmiocie nakazania dłużnikowi nawiązania stosunku pracy z wierzycielem
  Wniosek o wszczęcie egzekucji w przedmiocie nakazania dłużnikowi nawiązania stosunku pracy z wierzycielem jest to wniosek składany przez wierzyciela, w celu nakazania dłużnikowi nawiązania stosunku pracy z wierzycielem. Wniosek o wszczęcie egzekucji w przedmiocie nakazania dłużnikowi nawiązania stosunku pracy z wierzycielem składa się do właściwego Sądu Rejonowego - Wydziału Pracy.
  Kategorie dokumentu: praca, egzekucja, pracownik, pracodawca, dłużnik Typy dokumentu: wnioski
 • Akt powołania
  Akt powołania jest dokumentem, na podstawie którego następuje nawiązanie stosunku pracy. Akt powołania jest zawierany w postaci aktu formalnego jednostronnego, dokonywany przez podmiot zatrudniający. W akcie powołania zostają zawarte wszystkie istotne składniki stosunku pracy.
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: formularze
 • Cofnięcie przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę
  Cofnięcie przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę następuje w sytuacji, gdy pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę i wypowiedzenie doszło już do pracownika w taki sposób, że mógł on zapoznać się z wypowiedzeniem. Cofnięcie przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę nie musi zawierać powodów cofnięcia przez pracodawcę wypowiedzenia.
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Decyzja odrzucająca sprzeciw od decyzji o nałożeniu kary porządkowej
  Decyzja o odrzuceniu sprzeciwu od zastosowanej kary porządkowej jest decyzją wydawaną przez pracodawcę w odpowiedzi na sprzeciw złożony przez pracownika o nałożeniu kary porządkowej. Decyzja o odrzuceniu sprzeciwu od zastosowanej kary porządkowej wymaga formy pisemnej i musi zostać sporządzona w terminie 14 dni od dnia złożenia sprzeciwu przez pracownika.Brak odpowiedzi przez pracodawcę na sprzeci...
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: zawiadomienie, odpowiedź
 • Informacja o warunkach zatrudnienia
  Informacja o warunkach zatrudnienia jest dokumentem, który zostaje sporządzony przez pracodawcę, dla nowo zatrudnionego pracownika. Informacja o warunkach zatrudnienia sporządza się w formie pisemnej, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę.
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: informacje
 • Informacja o zwolnieniu pracownika z powodu redukcji etatu
  Informacja o zwolnieniu pracownika z powodu redukcji etatu - oświadczenie pracodawcy, w którym informuje on pracownika o zamiarze zwolnienia go z powodu redukcji etatu. Pracodawca powinien poinformować pracownika o tym fakcie z możliwie największym wyprzedzeniem. W praktyce informacja o zwolnieniu pracownika z powodu redukcji etatu często przekazywana jest pracownikowi jednocześnie z wypowiedzenie...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, pracownik Typy dokumentu: informacje, wypowiedzenia
 • Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży
  Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży jest dokumentem przedkładanym pracodawcy przez pracownika po odbyciu podróży służbowej. Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży służy rozliczeniu podróży służbowej i jest podstawą do otrzymania należności związanych z podróżą służbową według norm Kodeksu Pracy.
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, przedsiębiorca, pracownik Typy dokumentu: informacje
 • Informacja sprawie należnych wypłat wynikających z wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
  Informacja sprawie należnych wypłat wynikających z wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę jest dokumentem sporządzanym przez pracodawcę, który wypowiedział umowę o pracę, z przyczyny niezależnej od pracownika. Informacja sprawie należnych wypłat wynikających z wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę zawiera wskazanie wszelkich odpraw należących się pracownikowi w związku z wypowiedzenie...
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: informacje
 • Karta urlopów
  Karta urlopów jest dokumentem potwierdzającym udzielenie urlopu wypoczynkowego pracownikowi przez pracodawcę. Karta urlopów powinna zawierać imię i nazwisko pracownika, stanowisko pracy, wymiar urlopu przysługujący w danym roku kalendarzowym, a także informacje dotyczące wykorzystanego urlopu.
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: formularze
 • Karta urlopów w okresie wypowiedzenia
  Karta urlopów w okresie wypowiedzenia jest dokumentem potwierdzającym udzielenie urlopu wypoczynkowego pracownikowi w okresie wypowiedzenia przez pracodawcę. Karta urlopów w okresie wypowiedzenia powinna zawierać imię i nazwisko pracownika, wymiar urlopu przysługujący w danym roku kalendarzowym.
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: formularze
 • Odmowa pracodawcy na cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Odmowa pracodawcy na cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę jest dokumentem sporządzanym przez pracodawcę w celu nie wyrażenia zgody na cofnięcie złożonego przez pracownika wypowiedzenia umowy o pracę. Odmowa pracodawcy na cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę nie musi zawierać przyczyny odmowy cofnięcia wypowiedzenia.
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: odpowiedź
 • Odpowiedź na pozew o odszkodowanie z tytułu mobbingu w pracy
  Odpowiedź na pozew o odszkodowanie z tytułu mobbingu w pracy jest pismem procesowym, w którym pozwany prezentuje swoje stanowisko w sprawie oraz zgłasza wnioski dowodowe. Stanowisko winno być przedstawione w sposób kompleksowy i dążyć do obalenia twierdzeń wskazanych w pozwie.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, praca, postępowanie sądowe, pracownik Typy dokumentu: pisma procesowe, odpowiedź
 • Odpowiedź pracodawcy na wniosek złożony przez pracownika dotyczący wyrażenia zgody na pracę w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego
  Odpowiedź pracodawcy na wniosek złożony przez pracownika dotyczący wyrażenia zgody na pracę w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego jest dokumentem sporządzanym przez pracodawcę w odpowiedzi na wniosek pracownika o możliwość wykonywania pracy w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Odpowiedź pracodawcy na wniosek złożony przez pracownika dotyczący wyrażenia zgody na pracę w trakcie doda...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, rodzicielstwo, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia, odpowiedź
 • Odwołanie pracownika
  Odwołanie pracownika jest dokumentem sporządzanym przez pracodawcę, który odwołuje ze stanowiska pracy określonego pracownika. Odwołanie pracownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę. W okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem.
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wypowiedzenia, odwołanie
 • Opinia o pracowniku
  Opinia o pracowniku jest dokumentem sporządzanym przez pracodawcę na wniosek pracownika. Opinia o pracowniku jest to dokument przedstawiający cechy danego pracownika. Opinia o pracowniku powinna zawierać: datę i miejsce sporządzenia opinii, tytuł dokumentu, oznaczenie opiniodawcy, oznaczenie pracodawcy, okres zatrudnienia, zakres wykonywanych prac, krótka charakterystyka pracownika.
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: zaświadczenia
 • Oświadczenie członka otwartego funduszu emerytalnego lub osoby, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Począwszy od roku 2016, co cztery lata, w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca, członek otwartego funduszu emerytalnego lub osoba, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, ma możliwość zmiany decyzji w zakresie przekazywania do OFE części składki na ubezpieczenie emerytalne albo zewidencjonowania tej części składki na subkoncie. Oświadczenie o przekazywaniu ...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, fundusze, pracownik, emerytura Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie osoby skierowanej do prac społecznie użytecznych o uczestnictwie w szkoleniu bhp
  Dokument, w którym osoba bezrobotna skierowana przez starostę (powiatowy urząd pracy) do wykonywania prac społecznie użytecznych oświadcza, iż uczestniczyła w szkoleniu tj. zapoznała się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Oświadczenie to stanowi dokumentację, którą gmina obowiązana jest prowadzić na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, urząd gminy, urząd miasta, starostwo powiatowe, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, Bezrobotni, urząd pracy Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu pracownicy z obowiązku świadczenia pracy w okresie ciąży/karmienia piersią
  Dokument, w którym pracodawca zwalnia z obowiązku pracy pracownicę w ciąży bądź karmiącą piersią przez okres tej ciąży bądź karmienia piersią, po ustaleniu iż inne rozwiązania przewidziane w przepisach kodeksu pracy (np. przeniesienie pracownicy do innej pracy, dostosowanie warunków pracy do obowiązujących przepisów) są niemożliwe lub niecelowe.
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, macierzyństwo, rodzicielstwo, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracownika o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
  Dokument, w którym pracownik potwierdza, iż przyjmuje odpowiedzialność materialną za określone mienie powierzone ( a dokładniej za za wszelkie szkody powstałe w tym mieniu) mu przez pracodawcę w trybie art. 124 kodeksu pracy (z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się) tj. np. za pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony i...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, rzeczy ruchome, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracownika o skorzystaniu z dwóch dni opieki nad dzieckiem
  Oświadczenie pracownika o skorzystaniu z dwóch dni opieki nad dzieckiem jest składane przez pracownika, który chce skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 188 Kodeksu pracy. Oświadczenie pracownika o skorzystaniu z dwóch dni opieki nad dzieckiem jest składane do pracodawcy w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: praca, rodzicielstwo, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na przekazywanie wynagrodzenia na rachunek bankowy
  Oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na przekazywanie wynagrodzenia na rachunek bankowy to oświadczenie pracownika, w którym wyraża on zgodę na to, by jego wynagrodzenie za pracę przekazywane było na wskazany prze niego rachunek bankowy, a nie wypłacane gotówką do jego rąk. Oświadczenie takie powinno być złożone w formie pisemnej. Wynika to wyraźnie z przepisu art. 86 § 3 kodeksu pracy, zgodn...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, pracownik Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracownika opiekującego się dzieckiem w wieku do lat 4 o niewyrażeniu zgody na zatrudnienie w porze nocnej
  Dokument, w którym pracownik wychowujący lub opiekujący się dzieckiem w wieku do lat 4 wyraża bądź nie wyraża zgody na zatrudnianie go w porze nocnej, godzinach nadliczbowych, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139 kodeksu pracy (system przerywany), delegowanie go poza stałe miejsce pracy. Jeżeli zatrudnieni są oboje rodzice bądź opiekunowie dziecka w wieku do lat 4 z uprawnienia do niew...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, ojcostwo, macierzyństwo, rodzicielstwo, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracownika opiekującego się dzieckiem w wieku do lat 4 o wyrażeniu zgody na zatrudnienie w porze nocnej
  Dokument, w którym pracownik wychowujący lub opiekujący się dzieckiem w wieku do lat 4 wyraża bądź nie wyraża zgody na zatrudnianie go w porze nocnej, godzinach nadliczbowych, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139 kodeksu pracy (system przerywany), delegowanie go poza stałe miejsce pracy. Jeżeli zatrudnieni są oboje rodzice bądź opiekunowie dziecka w wieku do lat 4 z uprawnienia do nie...
  Kategorie dokumentu: praca, ojcostwo, macierzyństwo, rodzicielstwo, pracownik, pracodawca, urząd pracy Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracownika wychowującego dziecko do lat 4
  Pracownik wychowujący lub opiekujący się dzieckiem w wieku do lat 4 wyraża bądź nie wyraża zgody na zatrudnianie go w porze nocnej, godzinach nadliczbowych, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139 Kodeksu pracy (system przerywany), delegowanie go poza stałe miejsce pracy. Oświadczenie pracownika wychowującego dziecko do lat 4 składa się do pracodawcy. Jeżeli zatrudnieni są oboje rodzice b...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, ojcostwo, macierzyństwo, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Pełnomocnictwo do reprezentacji przed sądem dla pracownika
  Pełnomocnictwo do reprezentacji przed sądem dla pracownika może zostać udzielone przez samego pracodawcę lub osoby wchodzące w skład organu osoby prawnej i uprawnione do jej reprezentacji. Przepisy nie wskazują, jakie stanowisko powinien zajmować pracownik, dostający pełnomocnictwa do reprezentacji przed sądem dla pracownika, i w zasadzie nie musi mieć żadnego związku ze sprawą, w której ma reprez...
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, postępowanie sądowe, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: druki urzędowe, pełnomocnictwo, pełnomocnictwo procesowe, pełnomocnictwo szczególne
 • Plan urlopów wypoczynkowych
  Plan urlopów wypoczynkowych jest dokumentem, który określa terminy przewidywanych urlopów wypoczynkowych w określonym zakładzie pracy. Plan urlopów wypoczynkowych jest więżący dla pracodawcy i pracowników, lecz nie stanowi bezwzględnego obowiązku rozpoczęcia urlopu we wskazanym terminie.
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: plan, wzór
 • Podanie o urlop okolicznościowy
  Pracownikowi zgodnie z przepisami przysługuje urlop okolicznościowy w wysokości: 1) 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy, 2) 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostając...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, urlopy, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: podania, wnioski
 • Polecenie powypadkowe
  Polecenie powypadkowe jest to dokument, który ma na celu zarządzenie zastosowania określonych środków profilaktycznych, a także środków, które będą miały na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Polecenie powypadkowe sporządzane jest przez pracodawcę w dwóch egzemplarzach i jest przekazane odpowiednim komórkom do realizacji.
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: polecenie
 • Polecenie pozostania na dyżurze
  Dokument, w którym pracodawca zobowiązuje pracownika do pozostania w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym wyznaczonym miejscu, poza normalnymi godzinami jego pracy. W dokumencie tym pracodawca powinien określić dokładny termin i godziny w jakich pracownik ma sprawować dyżur.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: polecenie
 • Polecenie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę
  Polecenie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę jest dokumentem sporządzanym przez pracodawcę w celu wyznaczenia pracownikowi, będącemu w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę, polecenia wykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego. Polecenie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę sporządza się w formie pisemnej i jest pod...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: polecenie
 • Porozumienie dotyczące okresów rozliczeniowych czasu pracy
  Dokument, w którym pracodawca oraz zatrudnieni u niego pracownicy (ich przedstawiciele) lub zakładowa organizacja związkowa (jej reprezentanci) dokonują uzgodnienia okresów rozliczeniowych obowiązujących pracowników. Bez względu na obowiązujący pracownika system czasu pracy okres rozliczeniowy może zostać przedłużony na czas nieprzekraczający 12 miesięcy w sytuacji, gdy jest to uzasadnione przyczy...
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca, czas pracy Typy dokumentu: porozumienie
 • Porozumienie dotyczące wynajęcia pracownika
  Porozumienie dotyczące wynajęcia pracownika jest dokumentem sporządzonym w przypadku, gdy pracownik zostaje wypożyczony, w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. Porozumienie dotyczące wynajęcia pracownika wymaga formy pisemnej.
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: umowy, porozumienie
 • Potwierdzenie powierzenia pracownikowi telefonu służbowego
  Dokument, w którym pracodawca potwierdza fakt przekazania i datę przekazania pracownikowi mienia pracodawcy w postaci określonego telefonu komórkowego (wskazana marka) wraz z określonymi akcesoriami, a pracownik potwierdza jego odbiór i datę, w której on nastąpił.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, rzeczy ruchome, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: potwierdzenie
 • Potwierdzenie wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych
  Dokument, w którym pracodawca potwierdza, że pracownik wykonywał pracę w godzinach nadliczbowych (tzn. pracę ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy) w określonym dniu, w określonym czasie i w określonym wymiarze. Dokument podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania pracodawcy.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: potwierdzenie
 • Powierzenie innej pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego
  Powierzenie innej pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego jest dokumentem sporządzanym przez pracodawcę w przypadku, gdy pracownik wraca do pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego i praca na dotychczas zajmowanym stanowisku nie jest możliwa. Powierzenie innej pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego może mieć miejsce za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego prac...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: informacje, oświadczenia
 • Powierzenie pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się
  Powierzenie pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się - powierzenie pracownikowi przez pracodawcę określonych rzeczy, za które pracownik ponosi pełną odpowiedzialność, co oznacza że odpowiada w pełnej wysokości (tzn. bez ograniczeń) za wszelkie szkody powstałe w tym mieniu. Pracodawca może powierzyć pracownikowi m.in. pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, narzędzia i...
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik Typy dokumentu: oświadczenia
 • Powierzenie pracownikowi wykonywania innej pracy
  Powierzenie wykonywania innej pracy – w przypadkach uzasadnionych swoimi potrzebami pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy niż praca określona w wiążącej strony umowie o pracę na czas nieprzekraczający 3 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. Powierzona praca powinna odpowiadać kwalifikacjom pracownika oraz nie powodować obniżenia jego dotychczasowego wynagrodzenia za pracę....
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik Typy dokumentu: oświadczenia, skierowanie
 • Pozew o nawiązanie stosunku pracy w ramach wykonania umowy przedwstępnej
  Pozew o nawiązanie stosunku pracy w ramach wykonania umowy przedwstępnej jest pismem wszczynającym postępowanie. Jego zadaniem jest doprowadzenie do sytuacji, iż pozwany - pracodawca, zatrudni pracownika - powoda, na zasadach wskazanych w umowie przedwstępnej. Pozew taki należy wnieść, gdy pracodawca uchyla się od swojego obowiązku.
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, Bezrobotni Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o odszkodowanie z powodu naruszenia zasady równego traktowania pracowników
  Pismo procesowe, w którym pracownik (powód) domaga się od pracodawcy (pozwanego) odszkodowania z powodu naruszenia przez pracodawcę zasady równego traktowania pracowników (niedyskryminacji). Pozew powinien zwierać dokładny opis naruszenia. W sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych WYŁĄCZNIE od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie n...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, sądy, postępowanie sądowe, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji w pracy
  Pozew o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji w pracy jest pismem wszczynającym postępowanie. Bezpośrednim powodem wniesienie pozwu musi być wystąpienie okoliczności świadczących, że pracownik jest dyskryminowany w pracy z uwagi na jakąś szczególną cechę.
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, odszkodowanie Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o odszkodowanie z tytułu mobbingu w pracy
  Pozew o odszkodowanie z tytułu mobbingu w pracy jest pismem mającym na celu ochronę pracownika / współpracownika przed negatywnymi zachowaniami w miejscu pracy. Pracownik może domagać się stosownego odszkodowania, jeśli wykaże wystąpienie mobbingu .
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej pracodawcy (nieumyślnie)
  Pismo, w którym pracodawca (powód) domaga się od pracownika (pozwanego) odszkodowania z powodu wyrządzenia przez niego szkody. Zgodnie z przepisami pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną z tego tytułu. W sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwoc...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, sądy, pracownik, pracodawca, odszkodowanie Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez pracownika (umyślnie)
  Pismo, w którym pracodawca (powód) domaga się od pracownika (pozwanego) odszkodowania z powodu wyrządzenia przez niego szkody. Zgodnie z przepisami pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną z tego tytułu. W sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwoc...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, postępowanie sądowe, pracownik, pracodawca, odszkodowanie Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
  Pozew o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę jest pismem wszczynającym postępowanie. Celem tego pozwu jest ochrona pracownika przed bezprawnymi działaniami pracodawcy, skutkującymi utratą zatrudnienie. Pracownik może domagać się przywrócenia do pracy, albo wypłaty odszkodowania.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o ponowne zatrudnienie w związku wygaśnięciem umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania
  Pozew o ponowne zatrudnienie w związku wygaśnięciem umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania jest pismem wszczynającym postępowanie. Jego celem jest umożliwienie pracownikowi powrotu do pracy. Pozew ten będzie skuteczny dla osób wobec których postępowanie umorzono lub zakończyło się wyrokiem uniewinniającym. W innych przypadkach pracodawca może odmówić ponownego zatrudnienia pracownika.
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca, Bezrobotni Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o uchylenie kary porządkowej wymierzonej pracownikowi
  Pismo, w którym pracownik dotknięty karą porządkową wymierzoną przez pracodawcę wnosi do sądu o jej uchylenie. Pracownik, który uważa, że kara została mu wymierzona bezpodstawnie lub z naruszeniem przepisów prawa może wnieść sprzeciw do pracodawcy. Odrzucenie sprzeciwu przez pracodawcę upoważnia pracownika do wystąpienia do sądu pracy o uchylenie kary porządkowej w ciągu 14 dni od otrzymania zaw...
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, praca, sądy, postępowanie sądowe, kara, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o zapłatę dodatku należnego za pracę w porze nocnej
  Pismo procesowe wnoszone do sądu przez pracownika (powoda) przeciwko pracodawcy (pozwanemu) w sytuacji, gdy pracodawca pozostaje z zwłoce z zapłatą należnego pracownikowi dodatku za pracę w porze nocnej. Pozew ten powinien zawierać: oznaczenie powoda i pozwanego,wskazanie ich siedziby lub adresu zamieszkania, datę i miejsce sporządzenia, oznaczenie pisma, wskazanie sądu, do którego jest kierowany,...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, sądy, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
  Pozew o zapłatę ekwiwalentu za urlop - pismo procesowe wnoszone do sądu przez powoda (pracownika) przeciwko pozwanemu (pracodawcy) z powodu nie zapłacenia przez pracodawcę ekwiwalentu za urlop pracownik. Ekwiwalent przysługuje za urlop niewykorzystany w razie rozwiązania lub wygaśnięcia łączącego strony stosunku pracy. Pozew ten nie podlega opłacie sądowej. Powinien on zawierać: oznaczenie powoda ...
  Kategorie dokumentu: finanse, pisma procesowe, praca, sądy, urlopy, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu naruszenia zakazu konkurencji przez pracownika
  Pismo procesowe wnoszone do sądu przez pracodawcę (powoda) przeciwko pracownikowi (pozwanemu) w sytuacji, gdy pracownik naruszy obowiązujący go w trakcie trwania stosunku pracy bądź po jego ustaniu zakaz konkurencji, na skutek czego pracodawca poniósł szkodę. Pozew ten powinien zawierać: oznaczenie powoda i pozwanego,wskazanie ich siedziby lub adresu zamieszkania, datę i miejsce sporządzenia, ozna...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, postępowanie sądowe, pracownik, pracodawca, zakaz konkurencji Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy
  Pismo procesowe wnoszone do sądu przez pracownika (powoda) przeciwko pracodawcy (pozwanemu) w sytuacji, gdy pracodawca pozostaje z zwłoce z zapłatą należnego pracownikowi odszkodowania za czas obowiązywania zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy łączącego strony. Pozew ten powinien zawierać: oznaczenie powoda i pozwanego,wskazanie ich siedziby lub adresu zamieszkania, datę i miejsce sporządz...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, sądy, pracownik, pracodawca, zakaz konkurencji Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o zapłatę wynagrodzenia należnego za prace w godzinach nadliczbowych
  Pismo procesowe wnoszone do sądu przez pracownika (powoda) przeciwko pracodawcy (pozwanemu) w sytuacji, gdy pracodawca pozostaje z zwłoce z zapłatą należnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia powinien zawierać: oznaczenie powoda i pozwanego,wskazanie ich siedziby lub adresu zamieszkania, datę i miejsce sporządzenia, oznaczenie pisma, wskazani...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, sądy, pracownik, pracodawca, czas pracy Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę za czas powstrzymania się od wykonywania pracy/oddalenia się z miejsca zagrożenia
  Pismo procesowe wnoszone do sądu przez pracownika (powoda) przeciwko pracodawcy (pozwanemu) w sytuacji, gdy pracodawca pozostaje z zwłoce z zapłatą należnego wynagrodzenia za pracę za czas powstrzymywania się przez pracownika od pracy lub oddalenia z miejsca zagrożenia w trybie art. 210 kodeksu pracy. Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia powinien zawierać: oznaczenie powoda i pozwanego,wskazani...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, sądy, pracownik, pracodawca, czas pracy Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia za pracę
  Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia za pracę - pismo procesowe wnoszone do sądu przez pracownika (powoda) przeciwko pracodawcy (pozwanemu) w sytuacji, gdy pracodawca pozostaje z zwłoce z zapłatą należnego wynagrodzenia za pracę. Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia powinien zawierać: oznaczenie powoda i pozwanego, wskazanie ich siedziby lub miejsca zamieszkania, datę i miejsce sporządzenia,...
  Kategorie dokumentu: finanse, pisma procesowe, praca, sądy, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o zaspokojenie roszczeń pracownika w razie niewypłacalności pracodawcy
  Pismo procesowe, w którym powód (pracownik) domaga się od pozwanego (Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) określonej kwoty tytułem zaspokojenia jego roszczeń pracowniczych niezaspokojonych przez niewypłacalnego pracodawcę. Roszczenia te mogą obejmować zapłatę z tytułu: wynagrodzenia za pracę; wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy...
  Kategorie dokumentu: biznes, pisma procesowe, praca, fundusze, sądy, postępowanie sądowe, pracownik, pracodawca, odszkodowanie Typy dokumentu: pozwy
 • Pozwolenie na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych
  Pozwolenie na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych jest dokumentem wystawianym przez pracodawcę zatrudniającego pracownika w warunkach wykonywania pracy szczególnie niebezpiecznych. Pozwolenie na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych wydawane jest na wykonanie określonej pracy szczególnie niebezpiecznej.
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: pozwolenia
 • Przedwstępna umowa o pracę
  Przedwstępna umowa o pracę zostaje zawarta w przypadku gdy zawarcie umowy o pracę nie jest w danym momencie możliwe z uwagi na przeszkody natury prawnej lub faktycznej. Przedwstępna umowa o pracę nie wymaga formy pisemnej, ale dla celów dowodowych warto zawrzeć ją w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: umowy
 • Przesunięcie urlopu wypoczynkowego
  Przesunięcie urlopu wypoczynkowego jest dokumentem sporządzanym przez pracownika lub pracodawcę w celu przesunięcia ustalonego terminu urlopu wypoczynkowego. Przesunięcie urlopu wypoczynkowego przez pracownika musi być umotywowane ważnymi przyczynami. Przesunięcie urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę może nastąpić wyłącznie z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: przedsiębiorca, polecenie
 • Rezygnacja pracownika z urlopu wychowawczego
  Rezygnacja pracownika z urlopu wychowawczego - oświadczenie woli, w którym pracownik informuje pracodawcę o tym, że rezygnuje z udzielonego mu urlopu wychowawczego. Zgodnie z kodeksem pracy pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego w każdym czasie - za zgodą pracodawcy (art. 186 z in. 3 pkt 1) bądź po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy - najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego po...
  Kategorie dokumentu: praca, ojcostwo, macierzyństwo, urlopy, pracownik Typy dokumentu: zawiadomienie, rezygnacja
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę
  Rozwiązanie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia przez oświadczenie woli jednej ze stron stosunku pracy tj. pracodawcy. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w przypadkach określonych w art. 52 i art. 53 kodeksu pracy. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych w art. 55 kodeksu pracy...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, Bezrobotni Typy dokumentu: oświadczenia, zawiadomienie
 • Skierowanie na badanie profilaktyczne
  Skierowanie na badanie profilaktyczne, jest to skierowanie na badania, które przeprowadzane są w celu oceny indywidualnych predyspozycji określonego pracownika do pracy na danym stanowisku w określonych warunkach, mając na uwadze czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w środowisku pracy i wypływające na stan zdrowia. Skierowanie na badanie profilaktyczne może obejmować badanie wstępne, kontrol...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: skierowanie
 • Spółdzielcza umowa o pracę
  Spółdzielcza umowa o pracę jest to umowa szczególnego rodzaju. Spółdzielcza umowa o pracę może być zawarta po uprzednim przystąpieniu i uzyskaniu członkostwa spółdzielni. Zgodnie z ustawą Prawo spółdzielcze, spółdzielnia i członek spółdzielni mają obowiązek pozostawania ze sobą w stosunku pracy. Poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach ustawy odmowa nawiązania stosunku pracy lub pozostawania w...
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: umowy
 • Sprzeciw pracownika od zastosowanej względem niego kary porządkowej (bezpodstawnie i z naruszeniem przepisów prawa)
  Dokument pracownika wobec którego zastosowana została przez pracodawcę kara porządkowa mający na celu wykazanie, iż kara zastosowana została z naruszeniem przepisów prawa. Pracownik może wnieść sprzeciw w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia od pracodawcy o zastosowaniu kary porządkowej. Pracodawca uwzględnia lub odrzuca sprzeciw pracownika po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika ...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, kara, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: sprzeciwy
 • Sprzeciw pracownika od zastosowanej względem niego kary porządkowej (bezpodstawnie)
  Dokument pracownika wobec którego zastosowana została przez pracodawcę kara porządkowa mający na celu wykazanie, iż kara zastosowana została z naruszeniem przepisów prawa. Pracownik może wnieść sprzeciw w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia od pracodawcy o zastosowaniu kary porządkowej. Pracodawca uwzględnia lub odrzuca sprzeciw pracownika po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika ...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca, kara, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: sprzeciwy
 • Sprzeciw pracownika od zastosowanej względem niego kary porządkowej (z naruszeniem przepisów prawa)
  Dokument pracownika wobec którego zastosowana została przez pracodawcę kara porządkowa mający na celu wykazanie, iż kara zastosowana została z naruszeniem przepisów prawa. Pracownik może wnieść sprzeciw w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia od pracodawcy o zastosowaniu kary porządkowej. Pracodawca uwzględnia lub odrzuca sprzeciw pracownika po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika ...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, kara, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: sprzeciwy
 • Udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego
  Udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego zgodnie z art. 168 w zw. z art. 163 Kodeksu pracy należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego I PK 124/05 nawet wtedy, gdy ten nie wyraża na to zgody.
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: formularze, skierowanie, przedsiębiorca, polecenie
 • Ugoda pozasądowa dotycząca naprawienia przez pracownika szkody wyrządzonej osobie trzeciej
  Pracownik, który przy wykonywaniu swoich obowiązków pracowniczych wyrządził szkodę może zawrzeć ugodę pozasądowa dotycząca naprawienia przez pracownika szkody wyrządzonej osobie trzeciej z pracodawcą. Zobowiązany do naprawienia szkody jest pracodawca. Jednakże to pracownik ponosi odpowiedzialność przewidzianą w przepisach Kodeksu pracy, wobec pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną osobie trz...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: ugoda
 • Umowa dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego
  Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - Jest to ubezpieczenie, które dotyczy osób nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, a zatem nie przysługują im bezpłatne świadczenia medyczne z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ubezpieczyć dobrowolnie mogą się osoby, które: są zatrudnione na podstawie umowy o dzieło czy pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym. Celem przystąpienia do dobrowoln...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o odpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone
  Pracodawca może zawrzeć z pracownikami umowę o odpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone, na mocy której pracownicy przyjmują wspólną odpowiedzialność materialną za mienie łącznie z obowiązkiem wyliczenia się. Umowa ta powinna być zawarta na piśmie. Kwestie związane ze wspólną odpowiedzialnością pracowników za mienie powierzone im przez pracodawcę reguluje szczegółowo Rozporzą...
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika
  Dokument określający prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika podnoszącego swoje kwalifikacje zawodowe za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy. Zawierana jest w formie pisemnej. Postanowienia w niej zawarte nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż postanowienia zawarte w rozdziale III kodeksu pracy pt. Kwalifikacje zawodowe. Obowiązek zawarcia umowy nie istnieje, jeżeli pracodawca nie zobo...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, spółki, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, szkolenia Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
  Umowa w celu przygotowania zawodowego jest sporządzana przez pracodawcę zatrudniającego młodocianego pracownika, w celu przyuczenia go zawodu. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego sporządzana jest w formie pisemnej. Przy zawieraniu umowy w celu przygotowania zawodowego stosuje się przepisy Kodeksu pracy dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony.
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca, szkoła Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o pracę z niepełnosprawnym pracownikiem
  Umowa o pracę z niepełnosprawnym pracownikiem jest to standardowa umowa o pracę, jednakże różniąca się pewnymi elementami. Umowa o pracę z niepełnosprawnym pracownikiem jest regulowana przepisami kodeksu pracy oraz przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o używanie pojazdu nie będącego własnością pracodawcy do celów służbowych (podróż służbowa)
  Pracodawca wraz z pracownikiem mogą zawrzeć umowę o używanie pojazdu nie będącego własnością pracodawcy do celów służbowych, na podstawie której pracownik otrzyma wynagrodzenie za używanie w celach służbowych swojego pojazdu. Umowa o używanie pojazdu nie będącego własnością pracodawcy do celów służbowych może dotyczyć samochodu, motocyklu czy motoroweru. Umowa ta musi być zawarta na piśmie.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, pracownik, pracodawca, Podróż służbowa, delegacja Typy dokumentu: umowy
 • Umowa powierzenia pracownikowi komputera służbowego
  Dokument, na mocy którego pracodawca powierza pracownikowi swoje mienie tj. komputer służbowy, a pracownik wyraża na to zgodę. Umowa ta określa wzajemne prawa i obowiązki stron, zasady powierzenia mienia, termin powierzenia, sposób powierzenia (z obowiązkiem zwrotu czy wyliczenia się), zasady odpowiedzialności pracownika za szkody wyrządzone w w/w mieniu, zasady zwrotu, zasady używania mienia.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, rzeczy ruchome, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa powierzenia pracownikowi samochodu slużbowego
  Dokument, na mocy którego pracodawca powierza pracownikowi swoje mienie tj. samochód służbowy, a pracownik wyraża na to zgodę. Umowa ta określa wzajemne prawa i obowiązki stron, zasady powierzenia pojazdu, termin powierzenia, sposób powierzenia (z obowiązkiem zwrotu czy wyliczenia się), zasady odpowiedzialności pracownika za szkody wyrządzone w w/w mieniu, zasady zwrotu, zasady używania pojazdu.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, rzeczy ruchome, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa szkoleniowa z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe
  Umowa szkoleniowa z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe jest to umowa określająca wzajemne prawa i obowiązki stron w związku z podjęciem szkolenia przez pracownika, w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych pracownika. Umowa szkoleniowa z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe wymaga formy pisemnej.
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy
  Dokument określający prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika podnoszącego swoje kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy. Zawierana jest w formie pisemnej. Postanowienia w niej zawarte nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż postanowienia zawarte w rozdziale III kodeksu pracy pt. Kwalifikacje zawodowe. Obowiązek zawarcia umowy nie istnieje, jeżeli pracodawca nie zobowiązał pracow...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, studiowanie, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, szkolenia Typy dokumentu: umowy
 • Umowa z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe za zgodą pracodawcy
  Dokument określający prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika podnoszącego swoje kwalifikacje zawodowe za zgodą pracodawcy. Zawierana jest w formie pisemnej. Postanowienia w niej zawarte nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż postanowienia zawarte w rozdziale III kodeksu pracy pt. Kwalifikacje zawodowe. Obowiązek zawarcia umowy nie istnieje, jeżeli pracodawca nie zobowiązał pracownika...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, studiowanie, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, szkolenia Typy dokumentu: umowy
 • Umowa zlecenia na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy
  Umowa, w ramach której przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności, usługi z zakresu medycyny dla dającego zlecenie (zleceniodawca) - np. dla pracodawcy zatrudniającego pracowników podlegających badaniom stanu zdrowia: wstępnym, okresowym bądź kontrolnym. Określa ona wzajemne prawa i obowiązki stron. Zleceniobiorca wykonuje w ramach w/w umowy zadania wy...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, inspektor pracy Typy dokumentu: umowy
 • Upoważnienie w sprawie dostępu do danych osobowych
  Upoważnienie w sprawie dostępu do danych osobowych upoważnienie nadane przez administratora danych. Upoważnienie w sprawie dostępu do danych osobowych wydaje się imiennie dla konkretnej osoby wskazanej w upoważnieniu. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia.
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: upoważnienie
 • Usprawiedliwienie nieobecności w pracy
  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy przyczynami, które mogą stanowić usprawiedliwienie nieobecności pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadc...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, ojcostwo, macierzyństwo, rodzicielstwo, pracownik, pracodawca, zwolnienie od pracy Typy dokumentu: usprawiedliwienie
 • Wniosek bezrobotnego o sfinansowanie kosztu studiów podyplomowych
  Dokument, w którym bezrobotny zwraca się do starosty (za pośrednictwem urzędu pracy) o sfinansowanie kosztu podjętych lub planowanych studiów podyplomowych. Do wniosku dołączyć należy: oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej po ukończeniu w/w studiów lub oświadczenie pracodawcy o możliwości zatrudnienia bezrobotnego po ukończeniu w/w studiów oraz dokument wystawiony przez organi...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, studiowanie, pomoc publiczna, starostwo powiatowe, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, szkolenia, Bezrobotni, urząd pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek do pracodawcy o dokonywanie potrąceń świadczeń alimentacyjnych bez postępowania egzekucyjnego
  Wniosek do pracodawcy o dokonywanie potrąceń świadczeń alimentacyjnych bez postępowania egzekucyjnego jest dokumentem składanym do pracodawcy, aby dokonywał potrąceń świadczeń alimentacyjnych zasądzonych przez sąd. Wniosek do pracodawcy o dokonywanie potrąceń świadczeń alimentacyjnych bez postępowania egzekucyjnego musi mieć załączony tytuł wykonawczy.
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek do pracodawcy o wydanie opinii
  Wniosek do pracodawcy o wydanie opinii jest to dokument, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy po ustaniu łączącego ich stosunku prawnego o wydanie opinii na temat jego pracy, osoby, wywiązywania się z obowiązków pracowniczych i powierzonych zadań. Wniosek do pracodawcy o wydanie opinii sporządza się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek dłużnika o zwolnienie z zajętego rachunku bankowego środków na wypłatę wynagrodzeń pracownikom
  Wniosek dłużnika o zwolnienie z zajętego rachunku bankowego środków na wypłatę wnioskiem składanym przez pracodawcę do komornika, który prowadzi postępowanie egzekucyjne, w celu wypłaty z zajętego rachunku bankowego wynagrodzeń dla pracowników, gdyż prawo polskie przewiduje taką ochronę.wynagrodzeń pracownikom. Wniosek dłużnika o zwolnienie z zajętego rachunku bankowego środków na wypłatę wynagrod...
  Kategorie dokumentu: praca, egzekucja, pracownik, pracodawca, dłużnik Typy dokumentu: wnioski
 • WNIOSEK O DOFINANSOWANIE STUDIÓW PRACOWNIKA
  Pracownik może złożyć do pracodawcy wniosek o dofinansowanie studiów pracownika. Wniosek powinien zostać sporządzony na piśmie i zawierać uzasadnienie. Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy /choroby zawodowej
  Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy /choroby zawodowej przysługuje w razie wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej pracownika, jeśli doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.Wniosek o jednorazowe odszkodowanie...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej pomiędzy pracodawcą i pracownikiem
  Pismo, w którym pracodawca zwraca się do właściwego sądu o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej pomiędzy nim a pracownikiem, który wyrządził szkodę osobie trzeciej. W razie niewykonania przez pracownika przedmiotowej umowy podlega ona wykonaniu w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, po nadaniu jej klauzuli wykonalności przez sąd pracy. Sąd pracy odmówi nadania klauzuli wykon...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, sądy, postępowanie sądowe, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o odpracowanie zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych
  Dokument, w którym pracownik proponuje termin i czas odpracowania czasu zwolnienia go od pracy przez pracodawcę, na skutek uprzednio złożonego wniosku o zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych pracownika. Pracownik jest bowiem obowiązany odpracować czas zwolnienia od pracy z w/w tytułu.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, urlopy, pracownik, pracodawca, zwolnienie od pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o podział urlopu wypoczynkowego
  Wniosek o podział urlopu wypoczynkowego jest dokumentem sporządzanym przez pracownika, a skierowanym do pracodawcy, w celu podziału urlopu wypoczynkowego. Wniosek o podział urlopu wypoczynkowego powinien wskazywać konkretne terminy wykorzystania urlopu wypoczynkowego, a jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o połączenie przerw udzielanych na karmienie dziecka piersią
  Wniosek o połączenie przerw udzielanych na karmienie dziecka piersią jest dokumentem sporządzanym przez pracownicę, która chce skorzystać z uprawnienia polegającego na możliwości skorzystania z jednej łącznej przerwy w trakcie pracy, w celu nakarmienia swego dziecka piersią.Wniosek o połączenie przerw udzielanych na karmienie dziecka piersią sporządza się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, rodzicielstwo, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o przekazanie sprawy do sądu pracy
  Wniosek o przekazanie sprawy do sądu pracy sporządza pracownik w przypadku, gdy nie doszło do zawarcia m ugody w postępowaniu pojednawczym w sprawie toczącej się na wniosek pracownika. Wniosek o przekazanie sprawy do sądu pracy sporządza pracownik w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o przeprowadzenie rekrutacji
  Wniosek o przeprowadzenie rekrutacji jest dokumentem sporządzanym przez pracodawcę, który poszukuje pracownika. Wniosek o przeprowadzenie rekrutacji zawiera wszystkie elementy dotyczące warunków zatrudnienia, tj. wynagrodzenie, etat, rodzaj umowy, opis stanowiska pracy .
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego
  Dokument, w którym bezrobotny mający prawo do zasiłku dla bezrobotnych zwraca się do starosty za pośrednictwem właściwego powiatowego urzędu pracy z wnioskiem o przyznanie dodatku aktywizacyjnego, z uwagi na podjęcie przez niego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z własnej inicjatywy bądź na skutek skierowania przez urząd pracy w okresie pobierania wyżej wymienionego zasiłku. W razie skierowa...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, pracownik, pracodawca, Bezrobotni, urząd pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o przyznanie jednorazowej premii z Funduszu Pracy
  Dokument, w którym pracodawca realizujący program przygotowania zawodowego dorosłych zgodnie z umową zawartą ze starostą (po zakończeniu jego realizacji i zdaniu egzaminu przez osobę objętą przygotowaniem) wnosi o przyznanie mu jednorazowej premii ze środków pochodzących z Funduszu Pracy. Premię przyznaje starosta na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia z wynikiem pozy...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, organizacje społeczne, organizacje zawodowe, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, szkolenia, Bezrobotni, urząd pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o przyznanie nagrody rocznej
  Nagroda roczna może zostać przyznana uprawnionemu, jeżeli podmiot: 1) terminowo realizował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym; 2) efektywnie realizował zadania i cele statutowe; 3) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w przypadku gdy sprawozdanie podlega zatwierdzeniu, lub złożył prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe, jeżeli nie podlega ono zatwierdzeniu...
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o przyznanie premii
  Wniosek o przyznanie premii jest to dokument, który pracownik, może złożyć do pracodawcy w celu przyznania premii za konkretne dzieło, bądź jako środek motywacyjny do dalszej pracy. Wniosek o przyznanie premii powinien zostać sporządzony w z formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7/osobą zależną
  Dokument, w którym bezrobotny zwraca się do starosty (za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy) z wnioskiem o refundację kosztów poniesionych z tytułu opieki nad dzieckiem bądź dziećmi do lat 7 bądź osobą zależną w razie podjęcia przez tą osobę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub skierowania jej na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych bądź szkolenie oraz pod warunkiem osiągania z tego t...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, ojcostwo, macierzyństwo, pracownik, Bezrobotni, urząd pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu/uzyskania licencji
  Dokument, w którym bezrobotny zwraca się do starosty (za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy) o sfinansowanie kosztów egzaminu, po zdaniu którego może uzyskać on świadectwo, dyplom, zaświadczenie, określone uprawnienia zawodowe lub tytuły zawodowe bądź kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, pomoc publiczna, starostwo powiatowe, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, szkolenia, Bezrobotni, urząd pracy Typy dokumentu: wnioski
 • WNIOSEK O UDZIELENIE NIEOPROCENTOWANEJ POŻYCZKI Z FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
  Pracodawca może złożyć do marszałka województwa, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie i nie posiada środków na wypłatę pracownikom wynagrodzenia wniosek o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wniosek zawiera oświadczenie o braku własnych środków na wypłatę wyn...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o udzielenie urlopu szkoleniowego
  Dokument, w którym pracownik zwraca się z prośbą do pracodawcy o udzielenie mu urlopu szkoleniowego (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia) w związku z podnoszeniem przez niego kwalifikacji zawodowych np. w celu uczestnictwa w egzaminie maturalnym. Wniosek powinien określać termin urlopu oraz podstawę jego udzielenia.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, studiowanie, przedsiębiorca, urlopy, pracownik, pracodawca, szkolenia Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia dla celów związanych z uzyskaniem prawa do świadczenia przedemerytalnego
  Dokument osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna, w którym wnosi ona do starosty (za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy) o wydanie zaświadczenia potwierdzającego jej zarejestrowanie od co najmniej 6 miesięcy, stanowiącego załącznik do wniosku o przyznanie prawa do świadczenia przedemerytalnego.
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, starostwo powiatowe, pracownik, pracodawca, Bezrobotni, urząd pracy, emerytura, świadczenie przedemerytalne Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o wypłacenie rodzinie pracownika odprawy pośmiertnej
  Wniosek o wypłacenie rodzinie pracownika odprawy pośmiertnej - wniosek, w którym członkowie rodziny zmarłego pracownika występują do pracodawcy o wypłatę odprawy pośmiertnej, przysługującej im wskutek śmierci tego pracownika. Zgodnie z art. 93 kodeksu pracy w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy...
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego przez małoletniego
  Wniosek o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego przez małoletniego jest dokumentem sporządzonym przez przedstawiciela ustawowego małoletniego pracownika, w przypadku, gdy stosunek pracy sprzeciwia się dobru młodocianego pracownika i przedstawiciel ustawowy chce uzyskać zgodę na rozwiązanie umowy o pracę zawartej przez pracodawcę z małoletnim pracownikiem. Wniosek o wyrażenie z...
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: pozwy, wnioski
 • Wniosek o wyrażenie zgody na pracę w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego
  Wniosek o wyrażenie zgody na pracę w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego jest składany do pracodawcy w przypadku, gdy pracownik chce skorzystać z uprawnienia polegającego na tym, że w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego może wykonywać pracę u pracodawcy udzielającego tego urlopu. Wniosek o wyrażenie zgody na pracę w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego sporządza się w formie pi...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, rodzicielstwo, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zaliczkę na wydatki w podróży służbowej
  Pracownik, któremu zlecono celem wykonania zadań podróż służbową może złożyć wniosek o zaliczkę na wydatki w podróży służbowej. Podróż służbowa może obejmować podróż krajową lub zagraniczną. Z tytułu podróży służbowej pracownikowi przysługują należność tytułem zwrotu kosztów związanych z tą podróżą. Pracownik może przed podróżą służbową wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o zaliczkę na wydatki w po...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, delegacja Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
  Wniosek składany przez podmiot zainteresowany zorganizowaniem stażu dla bezrobotnego do starosty zawierający: dane organizatora (nazwa, siedziba, imię i nazwisko, miejsce prowadzenia działalności), liczbę pracowników z przeliczeniem na pełen wymiar czasu pracy, liczbę przewidywanych miejsc pracy, na których bezrobotni będą odbywać staż, imię i nazwisko oraz stanowisko opiekuna bezrobotnego odbywaj...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, pomoc publiczna, starostwo powiatowe, pracownik, pracodawca, Bezrobotni, urząd pracy, staż Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zwolnienie od pracy na zalecone przez lekarza badania pracownicy w ciąży
  Dokument, w którym pracownica będąca w ciąży zwraca się do pracodawcy z prośbą o zwolnienie jej od pracy na czas przeprowadzenia zaleconych przez lekarza badań związanych z ciążą (jeśli badania nie mogą być przeprowadzone po godzinach pracy). Do wniosku dołączyć należy zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż pracownica jest w ciąży.
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, zakłady opieki zdrowotnej, ojcostwo, macierzyństwo, rodzicielstwo, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zwolnienie od pracy pracownika wezwanego w celu wykonywania czynności biegłego
  Dokument, w którym pracownik zwraca się z prośbą do pracodawcy o zwolnienie go z obowiązku świadczenia pracy w określonym dniu/dniach na podstawie przepisów wykonawczych do kodeksu pracy - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy tj. w razie wezwania pracownika ...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, zwolnienie od pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zwolnienie od pracy w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych/szkolenia na kursie zawodowym
  Dokument, w którym pracownik zwraca się z prośbą do pracodawcy o zwolnienie go z obowiązku świadczenia pracy w określonym dniu/dniach na podstawie przepisów wykonawczych do kodeksu pracy - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy tj. w celu przeprowadzenia zajęć...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, urlopy, pracownik, pracodawca, szkolenia, zwolnienie od pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zwolnienie od pracy z powodów osobistych
  Dokument, w którym pracownik zwraca się z prośbą do pracodawcy o zwolnienie go z obowiązku świadczenia pracy w określonym dniu/dniach na podstawie przepisów wykonawczych do kodeksu pracy - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy tj. w razie zaistnienia następuj...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, małżeństwo, przedsiębiorca, ojcostwo, macierzyństwo, rodzicielstwo, urlopy, pracownik, pracodawca, zwolnienie od pracy Typy dokumentu: wezwanie
 • Wniosek o zwolnienie od pracy z przyczyn zdrowotnych
  Pracownik może zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o zwolnienie od pracy z przyczyn zdrowotnych na czas niezbędny do: - przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz o zwalczaniu chorób wenerycznych, - oddania krwi w stacji krwiodawstwa oraz na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych ...
  Kategorie dokumentu: praca, urlopy, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zwrot kosztów poniesionych z tytułu podróży służbowej (bez udokumentowania poniesionych kosztów)
  Dokument, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o zwrot kosztów, jakie poniósł w związku z podróżą, którą odbył w ramach łączącego strony stosunku pracy tj. podróżą służbową. Zgodnie z kodeksem pracy pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, szkolenia, Podróż służbowa Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zwrot kosztów przejazdu
  Dokument, w którym bezrobotny zatrudniony, wykonujący inną pracę zarobkową, odbywający staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, uczestniczący w zajęciach z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy na skutek skierowania przez urząd pracy, dojeżdżający do miejsc ich odbywania i uzyskujący dochód/przychód nieprzekraczający 200% minimalnego wynagrodzenia wnosi do starosty...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, pomoc publiczna, starostwo powiatowe, pracownik, pracodawca, urząd pracy, staż Typy dokumentu: wnioski
 • WNIOSEK o zwrot kosztów zakwaterowania
  Osoba, która na podstawie skierowania przez urząd pracy podjęła trudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub została skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy i dojeżdża do tych miejsc może złożyć wniosek o zwrot kosztów zakwaterowania. . Osobie przysługuje zwrot kosztów zakwaterowania, gdy spełnia łącznie nas...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, pracownik, Bezrobotni, urząd pracy, staż Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracodawcy o zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych
  Dokument, w którym pracodawca, na podstawie wcześniej zawartej umowy o refundację, zwraca się do właściwego Ochotniczego Hufca Pracy za pośrednictwem właściwego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży o zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Terminy składania wn...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, praca, pomoc publiczna, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, Bezrobotni, urząd pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownicy o udzielenie przerwy na karmienie dziecka piersią
  Wniosek pracownicy o udzielenie przerwy na karmienie dziecka piersią jest dokumentem sporządzanym przez pracownicę, która chce skorzystać z uprawnienia polegającego na możliwości skorzystania z przerwy lub przerw w trakcie pracy, w celu nakarmienia swego dziecka piersią. Wniosek pracownicy o udzielenie przerwy na karmienie dziecka piersią sporządza się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, rodzicielstwo, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownicy o wypłacenie dodatku wyrównawczego
  Dokument, w którym pracownica będąca w ciąży bądź karmiąca dziecko zwraca się do pracodawcy z wnioskiem o wypłatę dodatku wyrównawczego w związku z obniżeniem przysługującego jej dotychczas wynagrodzenia za pracę na skutek zmiany warunków pracy na jej stanowisku lub skrócenia czasu jej pracy lub przeniesienia jej do innej pracy przez pracodawcę w wykonaniu obowiązku ustawowego wynikającego z faktu...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, macierzyństwo, pracownik, pracodawca, ciąża Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownika o obniżenie wymiaru czasu pracy
  Wniosek pracownika o obniżenie wymiaru czasu pracy - dokument, w którym pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego zwraca się do pracodawcy z prośbą o obniżenie jego wymiaru czasu pracy przez czas określony. Zgodnie z kodeksem pracy pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego w...
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownika o poinformowanie właściwego okręgowego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy
  Dokument, w którym pracownik wykonujący pracę w nocy wnosi do pracodawcy o powiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy tzn. pracowników, których rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub których co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną. Po otrzymaniu przedmioto...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, inspektor pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownika o przyznanie odprawy emerytalnej lub rentowej
  Wniosek pracownika o przyznanie odprawy emerytalnej/rentowej - wniosek, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy o przyznanie mu odprawy emerytalnej lub rentowej w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia w związku z ustaniem stosunku pracy w wyniku jego przejścia na emeryturę lub rentę. Pracownik, który otrzymał już odprawę emerytalną lub rentową nie może ponownie nabyć do niej prawa.
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownika o udzielenie czasu wolnego od pracy w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych
  Wniosek o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych - wniosek, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o udzielenie mu czasu wolnego od pracy w zamian za czas, który przepracował w ramach godzin nadliczbowych. Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi czasu wolnego od pracy w zamian za czas przepracowany w godzinach nadlicz...
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownika o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
  Wniosek pracownika o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop - dokument, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany przez niego urlop lub część urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z art. 171 kodeksu pracy w przypadku niewykorzystania przez pracownika przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w całości lub w części z powodu rozwiązania l...
  Kategorie dokumentu: praca, urlopy, pracownik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownika o wypłatę zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia
  Wniosek pracownika o wypłatę zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia jest dokumentem sporządzanym przez pracownika, który chce otrzymać od pracodawcy zaliczkę na poczet przyszłego wynagrodzenia. Wniosek pracownika o wypłatę zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia sporządza się zawsze w formie pisemnej. We wniosku o zaliczkę na poczet wynagrodzenia trzeba wskazać, czy podana kwota jest kwot...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownika o wystawienie opinii przez pracodawcę
  Dokument, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy po ustaniu łączącego ich stosunku pracy z prośbą o wydanie opinii na temat jego pracy, osoby, wywiązywania się z obowiązków pracowniczych i powierzonych zadań, umiejętności nabytych na dotychczasowym stanowisku itp.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, staż Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownika o zastosowanie indywidualnego rozkładu czasu pracy
  Wniosek pracownika o zastosowanie indywidualnego rozkładu czasu pracy - dokument, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o zastosowanie w stosunku do niego indywidualnego, a nie obowiązującego wszystkich lub daną grupę pracowników rozkładu czasu pracy. Zgodnie z art. 142 kodeksu pracy pracodawca może ustalić indywidualny rozkład czasu pracy dla pracownika w ramach systemu czasu pracy...
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownika o zastosowanie systemu pracy weekendowej
  Wniosek pracownika o zastosowanie systemu pracy weekendowej - dokument, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o zastosowanie wobec niego systemu pracy weekendowej tj. systemu w ramach którego praca świadczona jest przez pracownika wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. Zgodnie z art. 144 kodeksu pracy taki system pracy może być zastosowany wobec pracownika na jego pisemny w...
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownika o zastosowanie systemu ruchomego czasu pracy
  Dokument, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o zastosowanie w stosunku do niego systemu ruchomego czasu pracy. Zgodnie z art. 140 z indeksem 1 kodeksu pracy w systemie tym możliwe jest wykonywanie pracy przez pracownika w obowiązującym go wymiarze czasu pracy w różnych godzinach w różnych dniach tygodnia tzn. pracownik może mieć różne godziny rozpoczynania pracy w różnych dniach ...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownika o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy
  Wniosek pracownika o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy - dokument, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o zastosowanie w stosunku do niego systemu skróconego tygodnia pracy. Zgodnie z art. 143 kodeksu pracy system taki może być zastosowany na pisemny wniosek pracownika. W systemie tym możliwe jest wykonywanie pracy przez pracownika przez mniej niż 5 dni w tygodniu, p...
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownika o zgodę na cofnięcie złożonego wypowiedzenia umowy o pracę
  Wniosek pracownika o zgodę na cofnięcie złożonego wypowiedzenia umowy o pracę jest dokumentem składanym przez pracownika w celu odwołania złożonego do pracodawcy wypowiedzenia umowy o pracę. Wniosek pracownika o zgodę na cofnięcie złożonego wypowiedzenia umowy o pracę nie musi zawierać przyczyny cofnięcia wypowiedzenia, ale pracownik może takie uzasadnienie podać.
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownika o zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych
  Dokument, w którym pracownik zwraca się z prośbą do pracodawcy o zwolnienie go z obowiązku świadczenia pracy w określonym dniu/dniach z powodu konieczności załatwienia spraw osobistych przez pracownika. Czas zwolnienia od pracy z tytułu przedmiotowego zwolnienia powinien zostać odpracowany przez pracownika. Wniosek powinien wskazywać termin odpracowania czasu zwolnienia od pracy. Czas odpracowania...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, urlopy, pracownik, pracodawca, zwolnienie od pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownika o zwrot kosztów poniesionych z tytułu odwołanego urlopu
  Wniosek pracownika o zwrot kosztów z tytułu odwołanego urlopu - dokument, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o zwrot kosztów poniesionych w związku z odwołanym urlopem wypoczynkowym. Zgodnie z art. 167 kodeksu pracy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili jego rozpoczynania. Wówczas jednak pracoda...
  Kategorie dokumentu: praca, urlopy, pracownik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownika o zwrot kosztów poniesionych z tytułu podróży służbowej
  Wniosek pracownika o zwrot kosztów poniesionych z tytułu podróży służbowej - to dokument, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o zwrot kosztów, jakie poniósł w związku z podróżą, którą odbył w ramach łączącego strony stosunku pracy tj. podróżą służbową. Wniosek powinien zawierać: dane pracownika, datę, miejsce i cel podróży, wskazanie poniesionych kosztów oraz ich wysokości. Na pot...
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek zakładowej organizacji związkowej o uznanie za niebyłą kary porządkowej pracownika
  Dokument, w którym reprezentująca pracownika zakładowa organizacja związkowa występuje do pracodawcy, który nałożył na tego pracownika karę porządkową z wnioskiem o uznanie wymierzonej kary za niebyłą oraz o usunięcie odpisu zawiadomienia o ukaraniu z akt osobowych pracownika przed upływem roku nienagannej pracy od dnia jej wymierzenia. Po roku NIENAGANNEJ PRACY pracownika, któremu wymierzono kar...
  Kategorie dokumentu: praca, organizacje zawodowe, przedsiębiorca, kara, pracownik, pracodawca, zakładowa organizacja związkowa Typy dokumentu: wnioski
 • Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o wspólnej odpowiedzialności pracowników za mienie powierzone
  Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o wspólnej odpowiedzialności pracowników za mienie powierzone - oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu zawartej z pracownikami umowy o ich wspólnej odpowiedzialności za mienie powierzone z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mieni...
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wypowiedzenia
 • Wypowiedzenie przez pracownika umowy o wspólnej odpowiedzialności pracowników za mienie powierzone
  Wypowiedzenie przez pracownika umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone - oświadczenie pracownika o rozwiązaniu zawartej z pracodawcą umowy o wspólnej odpowiedzialności pracowników za mienie powierzone z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone...
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik Typy dokumentu: wypowiedzenia
 • Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony przez pracownika
  Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem - zgodnie z kodeksem pracy rozwiązać umowę za wypowiedzeniem tj. z zachowaniem okresu wypowiedzenia może zarówno pracownik, jak i pracodawca. Umowa o pracę ulega wówczas rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia. Co do zasady, za wypowiedzeniem rozwiązana może być umowa o pracę zawarta na okres próbny lub czas nieokreślony. Umowa o prace na czas określo...
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik Typy dokumentu: wypowiedzenia
 • Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony przez pracownika
  Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika - oświadczenie woli jednej ze stron umowy o pracę tj. pracownika, które prowadzi do rozwiązania łączącego ich stosunku pracy wraz z upływem okresu wypowiedzenia. Co do zasady, za wypowiedzeniem rozwiązana może być umowa o pracę zawarta na okres próbny lub czas nieokreślony. Umowa o pracę na czas określony może zostać wypowiedziana z zachowaniem dwutygo...
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik Typy dokumentu: wypowiedzenia
 • Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny przez pracownika
  Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny przez pracownika- oświadczenie woli jednej ze stron umowy tj. pracownika, które prowadzi do rozwiązania łączącego ich stosunku pracy wraz z upływem okresu wypowiedzenia. Co do zasady, za wypowiedzeniem rozwiązana może być umowa o pracę zawarta na okres próbny lub czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi: 3 dni...
  Kategorie dokumentu: praca, pracownik Typy dokumentu: wypowiedzenia
 • Wypowiedzenie umowy o pracę przez przedstawiciela ustawowego młodocianego
  Wypowiedzenie umowy o pracę przez przedstawiciela ustawowego młodocianego jest dokumentem sporządzonym przez przedstawiciela ustawowego młodocianego pracownika, w przypadku, gdy stosunek pracy sprzeciwia się dobru młodocianego pracownika. Wypowiedzenie umowy o pracę przez przedstawiciela ustawowego młodocianego można złożyć, wówczas gdy ma się zgodę Sądu Opiekuńczego na rozwiązanie stosunku pracy ...
  Kategorie dokumentu: praca, rodzicielstwo, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wypowiedzenia
 • Zaświadczenie o dacie przerwania urlopu macierzyńskiego w związku z pobytem dziecka w szpitalu
  Zaświadczenie o dacie przerwania urlopu macierzyńskiego w związku z pobytem dziecka w szpitalu jest dokumentem sporządzanym przez pracodawcę, w sytuacji gdy pracownica przerwała urlop macierzyński, w związku z hospitalizacją dziecka. Zaświadczenie o dacie przerwania urlopu macierzyńskiego w związku z pobytem dziecka w szpitalu sporządza się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: praca, rodzicielstwo, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: zaświadczenia
 • Zawiadomienie o obniżeniu obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela
  Pismo, w którym dyrektor szkoły informuje nauczyciela pracującego w danej szkole na pełen etat (wymiar zajęć) o obniżeniu obowiązkowego tygodniowego wymiaru prowadzonych przez niego zajęć. Zawiadomienie powinno określać ilość godzin o jaką obniżony został wymiar zajęć nauczyciela i podstawę prawną tego obniżenia.
  Kategorie dokumentu: praca, urząd gminy, starostwo powiatowe, pracownik, pracodawca, szkoła, nauczyciel Typy dokumentu: informacje, zawiadomienie
 • Zawiadomienie o odmowie sprostowania świadectwa pracy
  Dokument, w którym pracodawca - w odpowiedzi na wniosek pracownika o sprostowanie otrzymanego od pracodawcy świadectwa pracy - zawiadamia, iż nie dokona sprostowania przedmiotowego świadectwa. Zawiadomienie to powinno zawierać pouczenie o prawie wystąpienia przez pracownika z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy (w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy).
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, świadectwo pracy Typy dokumentu: informacje, zawiadomienie
 • Zawiadomienie o przedłużeniu umowy o pracę do czasu porodu
  Dokument, w którym pracodawca zawiadamia pracownicę będącą w ciąży, której umowa o pracę na czas określony, umowa na czas wykonania określonej pracy lub umowa na okres próbny przekraczający 1 miesiąc uległaby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca jej ciąży o przedłużeniu z mocy prawa trwania tej umowy aż do dnia porodu.
  Kategorie dokumentu: praca, małżeństwo, ojcostwo, macierzyństwo, rodzicielstwo, pracownik, pracodawca, ciąża Typy dokumentu: informacje, zawiadomienie
 • Zawiadomienie o przejściu zakładu pracy/części zakładu pracy na innego pracodawcę
  Zawiadomienie o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę - oświadczenie dotychczasowego i nowego pracodawcy skierowane do pracowników, w którym informują oni o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę. Zawiadomienie takie jest obowiązkowe w przypadku, gdy u w/w pracodawców nie działają zakładowe organizacje związkowe. Zawiadomienie to powinno być dokonane na piśmie i obejmować: przewidywan...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: zawiadomienie
 • Zawiadomienie pracodawcy o wypadku przy pracy
  Dokument, w którym pracownik (o ile stan jego zdrowia na to pozwala) w wykonaniu obowiązku ciążącego na nim na mocy § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 105 poz. 870) informuje pracodawcę o ty, że uległ wypadkowi przy pracy. Zawiadomienie powinno określać czas i miejsce wypadku, obrażen...
  Kategorie dokumentu: praca, zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, inspektor pracy, wypadek Typy dokumentu: informacje, zawiadomienie
 • Zawiadomienie pracodawcy o wypadku w drodze do/z pracy
  Dokument, w którym pracownik w wykonaniu obowiązku ciążącego na nim na mocy § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzenia (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 9...
  Kategorie dokumentu: praca, zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, inspektor pracy, wypadek Typy dokumentu: informacje, zawiadomienie
 • ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA NA SZKOLENIE (z inicjatywy pracodawcy)
  Dokument, w którym następuje zgłoszenie pracownika do udziału w szkoleniu. Zgłoszenie pracownika na szkolenie może nastąpić z inicjatywy pracownika. Pracodawca może dofinansować pracownikowi szkolenie mające na celu podnoszenie przez niego kwalifikacji zawodowych. Zgłoszenie pracownika na szkolenie powinno być sporządzone na piśmie.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, studiowanie, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: formularze
 • Zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych
  Oświadczenie woli pracodawcy, w którym pracodawca zobowiązuje pracownika do świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych tj. poza godzinami jego czasu pracy. Polecenie pracownikowi świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych nie wymaga zachowania szczególnej formy. Pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych w przypadkach wskazanych w kodeksie pracy tj. jeśli je...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: zlecenie
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...