• Postępowanie sądowe - Dok...
  08.08.2020

Ponad 2 000 wzorów pism i umów przygotowanych przez specjalistów we współpracy z kancelariami prawnymi! Czytaj więcej
Dokumenty zawierają:
 • Opis dokumentu
 • Instrukcję uzupełnienia pisma
 • Przykładowo uzupełniony wzór

Szukaj dokumentów: Szukaj czyść
Kategoria: Typ:

Znaleziono 70 dokumentów:

 • Apelacja cywilna
  Jest to zwyczajny środek odwoławczy, w którym następuje odwołanie się od wydanego wyroku. Apelacja to środek odwoławczy od wyroku sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instancji. Apelację należy wnosić na piśmie, do sądu odwoławczego za pośrednictwem sądu pierwszej instancji, w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: apelacja
 • Karta ewidencyjna ławnika
  Karta ewidencyjna ławnika jest to druk urzędowy, który jest sporządzany na potrzeby Sądu. W karcie ewidencyjnej ławnika zamieszcza się wszelkie informacje dotyczący osoby, która uzyskała status ławnika. W karcie ewidencyjnej ławnika, ławnik składa również ślubowanie.
  Kategorie dokumentu: sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze
 • Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
  Karta zgłoszenia kandydata na ławnika, jest dokumentem składanym przez osobę która chce zostać ławnikiem. Ławnikiem jest osoba, która jest sędzią społecznym, który jest niezawodnym członkiem składu orzekającego, podlegającym wyłącznie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawom. Kadencja ławnika wynosi cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyboru.
  Kategorie dokumentu: sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: druki urzędowe, zgłoszenia
 • Odpowiedź na pozew
  Odpowiedź na pozew jest pismem procesowym, które wnosi pozwany odpowiadając na zarzuty i twierdzenia wskazane w pozwie. Zgodnie z obecnymi uregulowaniami wnioski dowodowe i wszelkie zarzuty powinny być wskazane na początku postępowania pod rygorem ich pominięcia. Wobec powyższego powinny one znaleźć się w odpowiedzi na pozew. Od 26 sierpnia 2016 roku obowiązuje nowy wzór formularza, udostępniony p...
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pisma procesowe
 • Odpowiedź na pozew o alimenty
  Odpowiedź na pozew o alimenty jest pismem procesowym, w którym strona pozwana ustosunkowuje się do twierdzeń powoda wyrażonych w pozwie. W piśmie tym pozwany powinien opisać charakter więzi łączącej go z powodem, wskazać czy jest to więź pozytywny, czy negatywna, wykazać czy czuje się zobowiązany do uiszczenia alimentów, a jeśli nie to dlaczego. W piśmie powinny być przedstawione wszystkie twierdz...
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, małżeństwo, rodzicielstwo, sądy, postępowanie sądowe, alimenty, rozwód Typy dokumentu: odpowiedź
 • Odpowiedź na pozew o odszkodowanie z tytułu mobbingu w pracy
  Odpowiedź na pozew o odszkodowanie z tytułu mobbingu w pracy jest pismem procesowym, w którym pozwany prezentuje swoje stanowisko w sprawie oraz zgłasza wnioski dowodowe. Stanowisko winno być przedstawione w sposób kompleksowy i dążyć do obalenia twierdzeń wskazanych w pozwie.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, praca, postępowanie sądowe, pracownik Typy dokumentu: pisma procesowe, odpowiedź
 • Odpowiedź pozwanego na pozew
  Odpowiedź pozwanego na pozew - to pismo procesowe, w którym pozwany ustosunkowuje się do pozwu, w tym do twierdzeń i zarzutów powoda w nim zawartych. Pozwany może wnieść odpowiedź na pozew przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę lub w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego wydziału. Pismo złożone po terminie podlega zwrotowi. Odpowiedź na pozew powinna spełniać wymagania pisma pr...
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: odpowiedź
 • Odwołanie
  Środek zaskarżenia decyzji. Wnosi się do go organu wyższego rzędu, nadzorującego za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzje. Odwołania do sądu od orzeczeń organów ubezpieczeniowym, w zakresie decyzji dotyczących ubezpieczeń społecznych nie podlegają opłacie.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: odwołanie
 • Oświadczenie o przystąpieniu do grupy - postępowanie grupowe
  Oświadczenie o przystąpieniu do grupy jest to oświadczenie, w którym osoba składające oświadczenie, oświadcza iż przystępuje do grupy w postępowaniu grupowym. Oświadczenie reprezentanta grupy o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji reprezentanta sporządza się zawsze w formie pisemnej w terminie określonym przez Sąd.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: oświadczenia, pisma procesowe
 • Oświadczenie o wyborze komornika
  Oświadczenie o wyborze komornika jest to oświadczenie składane przez wierzyciela, w którym wierzyciel oświadcza, że korzysta z prawa wyboru komornika zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Oświadczenie o wyborze komornika musi zostać złożone w formie pisemnej do komornika, którego wybraliśmy zgodnie z oświadczeniem o wyborze komornika.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie powoda o cofnięciu apelacji i zrzeczeniu się roszczenia
  Oświadczenie powoda o cofnięciu apelacji i zrzeczeniu się roszczenia jest to dokument, który sporządza powód w sytuacji, gdy cofa złożoną apelację i zrzeka się roszczenia. Oświadczenie powoda o cofnięciu apelacji i zrzeczeniu się roszczenia należy wnosić na piśmie, do sądu odwoławczego.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: oświadczenia, pisma procesowe
 • Pełnomocnictwo do reprezentacji przed sądem dla pracownika
  Pełnomocnictwo do reprezentacji przed sądem dla pracownika może zostać udzielone przez samego pracodawcę lub osoby wchodzące w skład organu osoby prawnej i uprawnione do jej reprezentacji. Przepisy nie wskazują, jakie stanowisko powinien zajmować pracownik, dostający pełnomocnictwa do reprezentacji przed sądem dla pracownika, i w zasadzie nie musi mieć żadnego związku ze sprawą, w której ma reprez...
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, postępowanie sądowe, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: druki urzędowe, pełnomocnictwo, pełnomocnictwo procesowe, pełnomocnictwo szczególne
 • pełnomocnictwo procesowe
  Pełnomocnictwo procesowe jest dokumentem na podstawie którego pełnomocnik jest uprawniony do zastępowania przed sądem, czy też innymi organami mocodawcy. Pełnomocnictwo procesowe powinno zostać okazane odpowiedniemu organowi przy pierwszej czynności procesowej pełnomocnika. Pełnomocnictwo procesowe może być w każdym czasie odwołane. Pełnomocnik działa w imieniu i na rzecz mocodawcy.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, przedsiębiorca, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pełnomocnictwo
 • pełnomocnictwo procesowe dla adwokata
  Pełnomocnictwo procesowe jest dokumentem na podstawie którego pełnomocnik jest uprawniony do zastępowania przed sądem, czy też innymi organami mocodawcy. Pełnomocnictwo procesowe powinno zostać okazane odpowiedniemu organowi przy pierwszej czynności procesowej pełnomocnika. Pełnomocnictwo procesowe może być w każdym czasie odwołane. Pełnomocnik działa w imieniu i na rzecz mocodawcy.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pełnomocnictwo
 • Pozew o alimenty
  Pozew o alimenty to pismo procesowe, na podstawie którego powód domaga się zasądzenia od pozwanego świadczeń alimentacyjnych. Możliwość dochodzenia świadczeń alimentacyjnych została określona w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Pozew o alimenty z mocy prawa jest zwolniony od opłaty.
  Kategorie dokumentu: finanse, pisma procesowe, małżeństwo, rodzicielstwo, postępowanie sądowe, alimenty Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o eksmisję
  Pozew o eksmisję to pismo procesowe powoda przeciwko pozwanemu, którego celem jest nakazanie pozwanemu opróżnienie lokalu lub nieruchomości z osób i rzeczy i wydania uprawnionej osobie. Najczęstszą przyczyną wnoszenia pozwów o eksmisję jest nieregulowanie przez lokatora opłat związanych z używaniem lokalu. Pozew podlega opłacie stałej w kwocie 200 zł.
  Kategorie dokumentu: budownictwo, nieruchomość, pisma procesowe, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o obniżenie alimentów
  Pozew o obniżenie alimentów jest pismem wszczynającym postępowanie, w którym osoba zobowiązana domaga się obniżenia wysokości alimentów łożonych na osobę uprawnioną. Podstawą faktyczną takiego roszczenia musi być albo zmniejszenie się możliwości zarobkowych zobowiązanego, albo zmniejszenie się potrzeb uprawnionego.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, rodzicielstwo, postępowanie sądowe, alimenty Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o ochronę naruszonego posiadania
  Pozew o ochronę naruszonego posiadania to pismo procesowe, na podstawie którego osoba uprawniona może domagać się ochrony posiadania, które naruszane jest bezprawnymi działaniami innej osoby. Pozew o ochronę naruszonego posiadania nie przysługuje współposiadaczom tej samej rzeczy, jeżeli nie da się ustalić zakresu współposiadania.
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, pisma procesowe, rzeczy ruchome, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o odszkodowanie z powodu naruszenia zasady równego traktowania pracowników
  Pismo procesowe, w którym pracownik (powód) domaga się od pracodawcy (pozwanego) odszkodowania z powodu naruszenia przez pracodawcę zasady równego traktowania pracowników (niedyskryminacji). Pozew powinien zwierać dokładny opis naruszenia. W sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych WYŁĄCZNIE od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie n...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, sądy, postępowanie sądowe, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez pracownika (umyślnie)
  Pismo, w którym pracodawca (powód) domaga się od pracownika (pozwanego) odszkodowania z powodu wyrządzenia przez niego szkody. Zgodnie z przepisami pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną z tego tytułu. W sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwoc...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, postępowanie sądowe, pracownik, pracodawca, odszkodowanie Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o podwyższenie alimentów
  Pozew o podwyższenie alimentów jest pismem procesowym, w którym osoba uprawniona na rzecz której uiszczane są alimenty wnosi o podwyższenie świadczenia alimentacyjnego. Pozew o podwyższenie alimentów zwolniony jest od opłaty. Jeżeli powodem jest osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych w jej imieniu działa opiekun ustawowy.
  Kategorie dokumentu: finanse, pisma procesowe, małżeństwo, rodzicielstwo, postępowanie sądowe, alimenty Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o rozwiązanie spółki cywilnej
  Pozew o rozwiązanie spółki cywilnej - pismo procesowe, w którym wspólnik spółki cywilnej domaga się jej rozwiązania. Każdy wspólnik może bowiem żądać rozwiązania spółki przez sąd z ważnych powodów. Na wspólniku ciąży więc obowiązek udowodnienia, iż ważny powód zaistniał. Pozostali wspólnicy są wówczas pozwanymi. Od pozwu o rozwiązanie spółki pobierana jest opłata stała w wysokości 2.000 zł.
  Kategorie dokumentu: spółki, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o rozwiązanie spółki jawnej
  Pozew o rozwiązanie spółki jawnej - pismo procesowe, w którym wspólnik spółki jawnej (powód) domaga się jej rozwiązania przez sąd. Wspólnik ten pozywa wówczas pozostałych wspólników.Zgodnie z art. 63 kodeksu spółek handlowych każdy wspólnik może z ważnych powodów żądać rozwiązania spółki przez sąd.Jeżeli jednak ważny powód zachodzi po stronie jednego ze wspólników, sąd może na wniosek pozostałych ...
  Kategorie dokumentu: spółki, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o rozwód
  Pozew o rozwód to pismo wnoszone przez powoda przeciwko pozwanemu o rozwiązanie małżeństwa stron. W pozwie o rozwód powinno być wskazane z czyjej winy ma być orzeczony rozwód, lub też wskazania o braku orzekania o winie. Sprawy o rozwód rozpoznawane są przed sądami okręgowymi jako sądami I instancji. Pozew o rozwód podlega opłacie stałej w wysokości 600 zł.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, małżeństwo, sądy, postępowanie sądowe, rozwód Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o rozwód wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów
  Pozew o rozwód wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów to pismo wnoszone przez powoda przeciwko pozwanemu o rozwiązanie małżeństwa stron. W pozwie powinno być wskazane z czyjej winy ma być orzeczony rozwód, lub też wskazania o braku orzekania o winie. W przypadku składania pozwu o rozwód wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych należy załączyć do pozwu oświadczenie o stanie majątkowym -...
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, małżeństwo, postępowanie sądowe, rozwód Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o separację
  Pozew o separację to pismo procesowe wnoszone przez powoda - jednego z małżonków, przeciwko pozwanemu - drugiemu z małżonków w celu orzeczenia separacji. Pozwy w przedmiocie orzeczenia separacji rozpatrywane są przez sądy okręgowe jako I instancję. Pozew o separację podlega opłacie stałej w wysokości 600 zł.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, małżeństwo, rodzicielstwo, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o uchylenie kary porządkowej wymierzonej pracownikowi
  Pismo, w którym pracownik dotknięty karą porządkową wymierzoną przez pracodawcę wnosi do sądu o jej uchylenie. Pracownik, który uważa, że kara została mu wymierzona bezpodstawnie lub z naruszeniem przepisów prawa może wnieść sprzeciw do pracodawcy. Odrzucenie sprzeciwu przez pracodawcę upoważnia pracownika do wystąpienia do sądu pracy o uchylenie kary porządkowej w ciągu 14 dni od otrzymania zaw...
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, praca, sądy, postępowanie sądowe, kara, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty
  Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty to pismo wnoszone do sądu przez powoda przeciwko pozwanemu, mające na celu ustalenie czy mężczyzna jest ojcem dziecka oraz nałożenie na niego obowiązków przewidzianych przepisami prawa. Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty może być wytoczone przez ojca lub matkę dziecka, a także przez prokuratora. Pozew taki może być połączony jednocześnie z pozwem o alimenty...
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, ojcostwo, rodzicielstwo, postępowanie sądowe, alimenty Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
  Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami to pismo wszczynające postępowanie, na mocy którego współwłasność ustawowa, w której pozostają małżonkowie, pozostanie zniesiona, a między stronami zostanie ustanowiona rozdzielność majątkowa. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej taki może zostać wniesiony wyłącznie przez osobę pozostającą we współwłasności ustawowej.
  Kategorie dokumentu: finanse, pisma procesowe, małżeństwo, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o wydanie nieruchomości
  Pozew o wydanie nieruchomości to pismo procesowe wszczynające postępowanie w sytuacji, gdy pozwany narusza swoim działaniem czy też zaniechaniem prawo własności nieruchomości przysługujące powodowi. Powództwo to służy ochronie prawa własności. Z pozwem o wydanie nieruchomości, na zasadzie art. 222 § 1 k.c. może wystąpić właściciel rzeczy przeciwko każdej osobie, która faktycznie włada jego rzeczą...
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, pisma procesowe, własność, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o wydanie ruchomości
  Pozew o wydanie ruchomości to pismo procesowe wszczynające postępowanie w sytuacji, gdy pozwany narusza swoim działaniem czy też zaniechaniem prawo własności nieruchomości przysługujące powodowi. Pozew o wydanie ruchomości służy ochronie prawa własności. Zgodnie z art. 222 § 1 Kodeksu cywilnego właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyb...
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, rzeczy ruchome, własność, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o zachowek
  Pozew o zachowek to pismo procesowe, w którym powód dochodzi od pozwanego roszczenia z tytułu zachowku. Prawo do wniesienia pozwu o zachowek mają wszyscy spadkobiercy ustawowi, którzy zostali pominięci w testamencie. Opłata od pozwu o zachowek jest stosunkowa i wynosi 5% wartości przedmiotu sporu.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, spadki, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o zaprzeczenie ojcostwa
  Pozew o zaprzeczenie ojcostwa to pismo procesowe, którego celem jest zaprzeczenie ustaleniom, kto jest ojcem dziecka. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa może być założony przez męża matki, ojca ujawnionego w aktach stanu cywilnego, matkę, a także przez dziecko. Pozew, o ile nie jest składany przez dziecko powinien zostać złożony przeciwko matce lub ojca a także przeciwko dziecku. Pozew o zaprzeczenie o...
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, ojcostwo, rodzicielstwo, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o zapłatę na formularzu
  Pozew o zapłatę na formularzu to pismo procesowe wnoszone do sądu przez powoda przeciwko pozwanemu. Jest to rodzaj pozwu o zapłatę składany na urzędowym formularzu. Pozew o zapłatę na urzędowym formularzu można złożyć jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000 zł. z reguły dochodzi się nimi roszczeń o zapłatę, np. za nie wykonaną usługę, czy niezapłaconą fakturę.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, egzekucja, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu naruszenia zakazu konkurencji przez pracownika
  Pismo procesowe wnoszone do sądu przez pracodawcę (powoda) przeciwko pracownikowi (pozwanemu) w sytuacji, gdy pracownik naruszy obowiązujący go w trakcie trwania stosunku pracy bądź po jego ustaniu zakaz konkurencji, na skutek czego pracodawca poniósł szkodę. Pozew ten powinien zawierać: oznaczenie powoda i pozwanego,wskazanie ich siedziby lub adresu zamieszkania, datę i miejsce sporządzenia, ozna...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, postępowanie sądowe, pracownik, pracodawca, zakaz konkurencji Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o zaspokojenie roszczeń pracownika w razie niewypłacalności pracodawcy
  Pismo procesowe, w którym powód (pracownik) domaga się od pozwanego (Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) określonej kwoty tytułem zaspokojenia jego roszczeń pracowniczych niezaspokojonych przez niewypłacalnego pracodawcę. Roszczenia te mogą obejmować zapłatę z tytułu: wynagrodzenia za pracę; wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy...
  Kategorie dokumentu: biznes, pisma procesowe, praca, fundusze, sądy, postępowanie sądowe, pracownik, pracodawca, odszkodowanie Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew w postępowaniu upominawczym
  Pozew w postępowaniu upominawczym to pismo procesowe wnoszone do sądu przez powoda przeciwko pozwanemu. Jest to najczęstsza forma dochodzenia roszczeń, których wartość przekracza 10.000 zł. Pozwem w postępowaniu upominawczym z reguły dochodzi się roszczeń o zapłatę, np. za nie wykonaną usługę, czy nie zapłaconą fakturę. Co do zasady pozew w postępowaniu upominawczym taki podlega opłacie stosunkow...
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew wzajemny
  Pismo procesowe wnoszone przez pozwanego w odpowiedzi na pozew. Roszczenie dochodzone pozwem wzajemnym musi pozostawać w związku z roszczeniem powoda oraz nadawać się do potrącenia. Pozew wzajemny wnosi się w odpowiedzi na pozew lub w oddzielnym piśmie, lecz nie później niż na pierwszej rozprawie, albo w sprzeciwie od wyroku zaocznego. Pozew wzajemny podlega opłacie tak jak i normalny pozew. Jeżel...
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pisma procesowe, pozwy
 • Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
  Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest to skarga, którą można wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Skarga na postanowienie lub decyzję wydaną przez określony urząd kierowana jest do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pisma procesowe, skargi
 • Skarga na czynności komornika
  Skarga na czynności komornika jest środkiem zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym. Podstawą takiej skargi musi być działanie lub zaniechanie komornika. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia dokonania/zaniechania czynności. Skarga na czynności komornika podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, egzekucja, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pisma procesowe, skargi
 • Skarga na przewlekłość postępowania
  Skarga na przewlekłość postępowania jest środkiem przysługującym stronie/uczestnikowi postępowania w sytuacji, gdy organ postępuje, czy też prowadzi postępowanie w sposób opieszały. Skarga na czynności komornika, czy też przewlekłość prowadzonego przez niego postępowania podlega opłacie stałej w wysokości 100 zł.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, sądy, egzekucja, postępowanie sądowe Typy dokumentu: skargi
 • Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym
  Pismo procesowe wnoszone w odpowiedzi na nakaz zapłaty. Skuteczne wniesienie nakazu zapłaty uchyla nakaz, w związku z czym sprawa kierowana jest na rozprawę. Pozwany w sprzeciwie powinien wskazać wszystkie dowody na poparcie swoich twierdzeń. Sprzeciw wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania nakazu zapłaty, do sądu który wydał nakaz. Sprzeciw nie podlega opłacie. Sprzeciw od nakazu zapłaty d...
  Kategorie dokumentu: finanse, pisma procesowe, egzekucja, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pisma procesowe
 • Ugoda
  Ugoda to umowa wzajemna, regulująca stosunku pomiędzy stronami. Treść ugody uzgadniana jest pomiędzy stronami, które same kreują jej treść - istnieje znaczna swoboda w kreowaniu stosunku prawnego. Brak jest szczególnych regulacji dotyczących treści i formy ugody.
  Kategorie dokumentu: biznes, pisma procesowe, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: ugoda
 • Umowa o oddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego
  Umowa o oddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego jest umową, którą zawierają strony w przypadku, gdyby zaistniał między nimi spór w związku z wykonaniem zawartej między nimi umowy. Umowa o oddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wymaga formy pisemnej. Strony mogą w umowie określić liczbę sędziów sądu polubownego (arbitrów).
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: umowy
 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej pomiędzy pracodawcą i pracownikiem
  Pismo, w którym pracodawca zwraca się do właściwego sądu o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej pomiędzy nim a pracownikiem, który wyrządził szkodę osobie trzeciej. W razie niewykonania przez pracownika przedmiotowej umowy podlega ona wykonaniu w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, po nadaniu jej klauzuli wykonalności przez sąd pracy. Sąd pracy odmówi nadania klauzuli wykon...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, sądy, postępowanie sądowe, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
  Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności jest pismem skłądanym na etapie postępowania wykonawczego. Jego zadaniem jest umożliwienie skazanemu przebywanie w warunkach wolnościowychze względu na ważne okoliczności. Wniosek taki podlega stałej opłacie w kwocie 80 zł.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, postępowanie sądowe, kara, więzienie Typy dokumentu: pisma procesowe, wnioski
 • Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej
  Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej jest pismem, na mocy którego sąd rodzinny może orzec o pozbawieniu jednego lub obojga z rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie oznacza, że osoba przestaje być rodzicem, lecz nie ma prawa do decydowania o losach dziecka. Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej podlega opłacie w wysokości 40 zł.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, małżeństwo, rodzicielstwo, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pisma procesowe, wnioski
 • Wniosek o przedłużenie terminu
  Wniosek o przedłużenie terminu jest pismem składanym do sądu, który nałożył na podmiot obowiązek pewnego zachowania. Wniosek, jeśli ma być uwzględniony, powinien być należycie uzasadniony. Podmiot powinien jednocześnie wskazać w jakim czasie wykona nałożone zobowiązanie.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pisma procesowe, wnioski
 • Wniosek o przeprowadzenie mediacji
  Wniosek o przeprowadzenie mediacji jest dokumentem, w którym strony między którymi powstał spór wnoszą o przeprowadzenie mediacji. Wniosek o przeprowadzenie mediacji skierowane jest do mediatora. Mediacja jest to metoda polegająca na rozwiązywaniu sporów, w której osoba trzecia pomaga spornym stronom w określeniu interesów i kwestii do dyskusji, we wzajemnej komunikacji o oraz dojściu do wspólnie ...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o rozpoznanie sprawy przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim
  Aby wnieść sprawę do sądu konsumenckiego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sporu. Złożenie wniosku jest bezpłatne, postępowanie przed nimi jest mniej sformalizowane w stosunku do postępowania przed sądem powszechnym i trwa znacznie krócej. Pozew do sądu konsumenckiego mogą kierować zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy.
  Kategorie dokumentu: biznes, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o rozłożenie na raty grzywny
  Wniosek o rozłożenie grzywny na raty jest podaniem składanym do sądu, który rozpoznał sprawę w I instancji i wymierzył karę. Podstawą takiego wniosku musi być trudna sytuacja materialne skazanego. Ponadto powinien on wykazać, że nie jest w stanie uregulować grzywny od razu w wymiarze takim jaka została ona orzeczona.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, postępowanie sądowe, kara Typy dokumentu: pisma procesowe, wnioski
 • Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku
  Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku jest pismem składanym do sądu w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku. O ewentualnym obowiązku złożenia takiego wniosku, jeśli sąd nie sporządzi uzasadnienia z urzedu, strona zostanie pouczona. Ważne, aby we wniosku znalazło się również sformułowanie dotyczące doręczenia uzasadnienia wyroku.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pisma procesowe, wnioski
 • Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości
  Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości jest pismem mającym na celu wydanie przez sąd postanowienia wskazującego, iż wnioskodawca w związku z upływem czasu zasiedział nieruchomość, która w chwili obecnej prawnie należy do niego. Zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze następuje z upływem lat 20, w złej wierze z upływem lat 30.
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, pisma procesowe, własność, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pisma procesowe, wnioski
 • wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania
  Wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania jest pismem procesowym, którego celem jest uchylenie środka zabezpieczającego. Oskarżony/ podejrzany jest podmiotem, który może w każdym czasie składać wniosek o uchylenie środka. Wniosek powinien zostać rozpoznany najpóźniej w terminie 3 dni.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, postępowanie sądowe, więzienie Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o ustanowienie kuratora spadku
  Wniosek o ustanowienie kuratora spadku jest podaniem, którego celem jest wyznaczenie przez sąd osoby do czasowego sprawowania pieczy nad majątkiem spadkowym oraz ewentualnie poszukiwanie spadkobierców. Wniosek taki podlega opłacie w kwocie 40 zł.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, spadki, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pisma procesowe, wnioski
 • Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego
  Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego dla małoletniego jest pismem, którego celem jet uzyskanie przez osobę fizyczną opieki nad małoletnim. Wniosek taki skłąda się do sądu rodzinnego. Na mocy postanowienia tego sądu wnioskodawca może stać się opiekunem osoby małoletniej.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pisma procesowe, wnioski
 • Wniosek o warunkowe zwolnienie
  Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie jest podaniem składanym do sądu penitencjarnego, tj. wydział penitencjarny (i nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń karnych) sądu okręgowego. Jego celem jest umożliwienie skazanemu opuszczenie jednostki penitencjarnej po upływie okresu wskazanego w ustawie lub wyroku.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, postępowanie sądowe, więzienie Typy dokumentu: pisma procesowe, wnioski
 • Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z udziału wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z udziału wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest dokumentem składanym przez wierzyciela do Komornika w celu wszczęcia i prze[prowadzenia postępowania egzekucyjnego z udziału wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z udziału wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, sądy, egzekucja, postępowanie sądowe Typy dokumentu: formularze, wnioski
 • Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika
  Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika jest dokumentem, który składa wierzyciel do sądu w celu wykazania majątku przez dłużnika przed sądem. Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika składa się we właściwym sądzie. Dłużnik powinien stawić się na wyznaczone przez sąd posiedzenie. Jeżeli dłużnik nie stawi się bez usprawiedliwionej przyczyny dłużnik nie stawi się lub wykazu majątku nie złoży, może zostać ...
  Kategorie dokumentu: biznes, pisma procesowe, spółki, sądy, egzekucja, postępowanie sądowe, dłużnik Typy dokumentu: pisma procesowe, wnioski
 • Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu
  Wniosek o obrońcy z urzędu jest pismem procesowym, którego celem jest ustanowienie profesjonalnego obrońcy dla podejrzanego/oskarżonego, którego nie stać na ustanowienie obrońcy z urzędu. Wniosek taki składany jest do właściwego sądu. Obrońcą może być wyłącznie adwokat.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pisma procesowe, wnioski
 • Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
  Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego jest dokumentem skierowanym do Komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela, w którym wierzyciel wnosi o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego sporządza się zawsze w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, pisma procesowe, sądy, egzekucja, postępowanie sądowe Typy dokumentu: druki urzędowe, wnioski
 • Wniosek o zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności
  Wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności ma na celu umożliwienie skazanemu przebywanie w warunkach wolnościowych pomimo orzeczonej kary. Jest to jeden ze środków probacyjnych. W trakcie odbywania kary pozbawienia wolności złożenie takiego wniosku możliwe jest po upływie rocznego okresu korzystania z odroczenia wykonania kary.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, postępowanie sądowe, więzienie Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
  Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych jest pismem, w którym strona ubiega się o umożliwienie jej dochodzenia swoich praw bez obowiązku uiszczania wskazanych w ustawie opłat. Koszty postępowania w takiej sytuacji, przynajmniej tymczasowo ponosi Skarb Państwa.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pisma procesowe, wnioski
 • Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego
  Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego jest dokumentem składanym przez wierzyciela, w celu umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko określonemu dłużnikowi. Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego sporządza się w formie pisemnej ze wskazaniem przyczyny składania wniosku.
  Kategorie dokumentu: biznes, pisma procesowe, sądy, egzekucja, postępowanie sądowe, wierzyciel Typy dokumentu: wnioski
 • Zawezwanie do próby ugodowej
  Zawezwanie do próby ugodowej składa się przed wniesieniem pozwu i wszczęciem właściwego procesu między stronami. W przypadku, gdy w ramach postępowania pojednawczego dojdzie do zawarcia ugody, wówczas zastępuje taki proces. Zawezwanie do próby ugodowej jest pismem, w którym należy jak najdokładniej określić zakres swoich roszczeń, nie wymaga przedstawienia szczegółowych dowodów. Zawezwanie do prób...
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, spółki, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pisma procesowe, wezwanie
 • Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
  Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa to pismo osoby pokrzywdzonej, czy też posiadającej wiedzę o pewnym zdarzeniu skierowane do właściwego organu ścigania, którego to pisma celem jest zawiadomienie organu o popełnionym czynie zabronionym. Na podstawie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa organ powinien przeprowadzić czynności sprawdzające i wyjaśniające. Pismo takie nie podlega opłacie.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, postępowanie sądowe Typy dokumentu: zawiadomienie
 • Zażalenie (postępowanie cywilne)
  Zażalenie w postępowaniu cywilnym to środek odwoławczy, przysługujący od postanowienia sądu, który nie rozstrzyga co do istoty sprawy. Zażalenie w postępowaniu cywilnym na postanowienie Sądu I instancji wnosi się do Sądu II instancji za pośrednictwem Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Od zażalenia należy uiścić opłatę sądową.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pisma procesowe
 • Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwolnienia z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych
  Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odmowy zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych jest pismem procesowym, na mocy którego zainteresowana strona pragnie, aby postanowienie wydane przez sąd I instancji zostało zmienione przez sąd odwoławczy. Zażalenie takie wolne jest od opłaty.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pisma procesowe, zażalenie
 • Zażalenie na przewlekłość postępowania
  Zażalenie na przewlekłość postępowania można złożyć, kiedy postępowanie w danej sprawie trwa dłużej niż jest to konieczne dla wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych, istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Zażalenie na przewlekłość postępowania można złożyć jedynie w trakcie trwające go postępowania.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, organizacje pożytku publicznego, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: druki urzędowe, skargi, zażalenie
 • Zażalenie w postępowaniu cywilnym
  Zażalenie w postępowaniu cywilnym to środek odwoławczy, przysługujący od postanowienia sądu, który nie rozstrzyga co do istoty sprawy. Zażalenie w postępowaniu cywilnym na postanowienie Sądu I instancji wnosi się do Sądu II instancji za pośrednictwem Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Od zażalenia należy uiścić opłatę sądową.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: zażalenie
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...