• Podatki - Dokumenty
  06.06.2020

Ponad 2 000 wzorów pism i umów przygotowanych przez specjalistów we współpracy z kancelariami prawnymi! Czytaj więcej
Dokumenty zawierają:
 • Opis dokumentu
 • Instrukcję uzupełnienia pisma
 • Przykładowo uzupełniony wzór

Szukaj dokumentów: Szukaj czyść
Kategoria: Typ:

Znaleziono 48 dokumentów:

 • Deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7)
  Deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7) jest przeznaczona dla podatników rozliczających VAT miesięcznie. Deklarację składa się w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym. Właściwość naczelnika urzędu skarbowego dla rozliczenia VAT ustala się ze względu na miejsce wykonywania działalności, w przypadku gdy działalność jest prowadzona na obszarze ...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, praca, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, deklaracja podatkowa, przedsiębiorca
 • Deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7K)
  Deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7K) przysługuje małym podatnikom VAT, o których mowa w art.2 pkt 25 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535, z późn. zm.). Deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7K) składana jest co kwartał do właściwego Naczelnika urzędu skarbowego. Małym podatnikiem w rozumieniu w.w. ustawy jest podatnik, u którego ...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, praca, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, deklaracja podatkowa, przedsiębiorca
 • Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (PCC-2)
  Płatnicy są obowiązani do zapłaty pobranego podatku na rachunek organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę płatnika. Wpłaty płatnicy dokonują w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek . W tym terminie muszą złożyć deklarację o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika ( PCC-2) według ustalonego wzoru wraz z informacją o kwocie podatku...
  Kategorie dokumentu: podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, deklaracja podatkowa
 • Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR)
  Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR) składana jest przez osobę fizyczną lub płatnika nie będącego osobą fizyczną do naczelnika właściwego urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania osoby fizycznej, siedziby płatnika lub miejsca prowadzenia działalności, jeśli płatnik nie posiada siedziby.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, praca, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, deklaracja podatkowa, przedsiębiorca
 • Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3)
  Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3) składana jest przez podatnika podatku od czynności cywilnoprawnych do właściwego Naczelnika urzędu skarbowego. Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych powinna być złożona w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego czyli dokonania określonej czynności, oprócz czynności, w których płatnik dokonuje oblicze...
  Kategorie dokumentu: podatki, urząd skarbowy, rzeczy ruchome Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, deklaracja podatkowa
 • Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M)
  Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M) składany jest przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego jako załącznik do zeznania rocznego PIT-36. Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M) podlega na wskazaniu wartości i rodzaju ...
  Kategorie dokumentu: finanse, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, informacja podatkowa
 • Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O)
  Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O) składana jest przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego jako załącznik do podatkowych zeznań rocznych PIT-36, PIT-37 i PIT-28. Wydatkami podlegającymi odliczeniu są przede wszystkim darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne, wydatki na internet, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, wydatki na nowe tech...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacja podatkowa
 • Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D)
  Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D) składana jest przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego jako załącznik do deklaracji PIT-36, PIT-37 i PIT-28. Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D) przeznaczona jest dla podatników, którzy rozliczają nabyte w poprzednich latach ulgi budowlane. Z deklaracji PIT/D nie korzystają podatn...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacja podatkowa
 • Informacja o pozostałych podatnikach (PCC-3/A)
  Informacja o pozostałych podatnikach (PCC-3/A) składana jest przez podatnika podatku od czynności cywilnoprawnych do właściwego Naczelnika urzędu skarbowego wraz z formularzem PCC-3. Informacja o pozostałych podatnikach (PCC-3/A) to uzupełnienie deklaracji PCC-3 w przypadku, gdy czynność prawna była zawierana przez więcej niż dwie strony, np. dwóch sprzedających lub kupujacych. Deklaracja w sprawi...
  Kategorie dokumentu: finanse, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacje
 • Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28/A)
  Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28/A) składana jest do 31. stycznia danego roku za poprzedni rok podatkowy przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego jako załącznik do formularza PIT-28. Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na wł...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacja podatkowa, przedsiębiorca
 • Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (PIT-28/B)
  Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (PIT-28/B) składana jest wyłącznie przez podatników rozliczających przychody spółek: cywilnej lub jawnej w ryczałtowej formie opodatkowania. Danych z PIT-28/B nie można wpisywać na załączniku PIT-28/A. Prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub jawnej powinien złożyć jeden załącznik z ty...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, praca, spółki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacje, przedsiębiorca
 • INFORMACJA O REZYGNACJI Z USTAWOWEGO ZWOLNIENIA Z VAT
  INFORMACJA O REZYGNACJI Z USTAWOWEGO ZWOLNIENIA Z VAT dotyczy tych przedsiębiorców, którzy przekroczyli dopuszczony limit zwolnienia z VAT lub dobrowolnie rezygnują ze zwolnienia z VAT. Stają się wtedy płatnikami podatku VAT i mogą wystawiać faktury VAT dla innych podmiotów będących również płatnikami podatku od towarów i usług.
  Kategorie dokumentu: biznes, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: oświadczenia, zgłoszenia, deklaracja, informacja podatkowa
 • Informacja o spisie z natury wobec likwidacji działalności gospodarczej
  Zgodnie z artykułem 14 ust. 5 ustawy o VAT czynni podatnicy VAT, którzy zaprzestaną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zobowiązani są sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Dodatkowo do deklaracji podatkowej za dany okres powinna zostać złożona informacja o dokonanym spisie z natury.
  Kategorie dokumentu: biznes, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: informacje, zgłoszenia
 • Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG)
  Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG) jest załącznikiem dla podatników rozliczających przychody uzyskiwane od osób i organizacji zagranicznych. Załącznika nie jest składany przez podatnika przebywającego za granicą, który uzyskuje przychody z tytułu stosunku pracy zawartego w Polsce. Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym poda...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacja podatkowa
 • Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej (PIT/B)
  Informacja o należnym zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-5/X) jest składana przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego za dany miesiąc i stanowi załącznik do deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (PIT-5) oraz do deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy według stawki 19% (PIT-5L). Informacja o należnym zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-5/X) polega na wyk...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, praca, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacje, przedsiębiorca
 • Informacja o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową
  Informacja o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową to zawiadomienie podatnika skierowane do właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego. Po otrzymaniu decyzji ustalającej wysokość podatku przy opodatkowaniu kartą podatkową podatnik może zrezygnować z tej formy opodatkowania w terminie 14 dni od otrzymania tej decyzji.
  Kategorie dokumentu: finanse, podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: informacje
 • Odwołanie od decyzji organu podatkowego
  Odwołanie od decyzji organu podatkowego - środek zaskarżenia od decyzji organu podatkowego. Kwestie związane z wydawaniem i zaskarżaniem decyzji organów podatkowych uregulowane są w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. W sprawach uregulowanych w w/w ustawie nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (art. 3 kpa), z wyjątkiem przepisów działów IV, V i VII...
  Kategorie dokumentu: biznes, podatki Typy dokumentu: odwołanie
 • Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-2A)
  Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy według stawki 19% (PIT-5L) jest deklaracją składaną przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego określającą wysokość zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc. Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy według stawki 19% (PIT-5L) obowiązuje podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz tych, którzy osiąg...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, deklaracja podatkowa, przedsiębiorca
 • Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem 19%
  Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem 19% właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia danego roku podatkowego muszą złożyć przedsiębiorcy, którzy chcą zmienić formę opodatkowania na 19% podatek liniowy. Jeżeli w kolejnych latach przedsiębiorca nadal chce się rozliczać w ten sposób, nie musi już składać oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem 19%.
  Kategorie dokumentu: podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, oświadczenia
 • Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K)
  Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K) składane jest dla naczelnika urzędu skarbowego przez podatnika, który rozpoczyna rozliczanie ulgi odsetkowej. W latach kolejnych składać należy z formularza PIT/D. Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K) wskazuje na w...
  Kategorie dokumentu: finanse, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, oświadczenia, informacja podatkowa
 • Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-3)
  Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (PIT-4G) jest składana przez płatnika do naczelnika urzędu skarbowego. Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (PIT-4G) powinna być złożona do 20. dnia następnego miesiąca, w którym pobrano zaliczkę. Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (PIT-4G) jest przeznaczona dla osób prowadzących gospodarstwo domowe, które...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, praca, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, deklaracja podatkowa
 • Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-2)
  Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (PIT-5) jest deklaracją składaną przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego określającą wysokość zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc.Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (PIT-5) obowiązuje podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz tych, którzy osiągają swoje przychody z dzierżawy, najmu ...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, deklaracja podatkowa, przedsiębiorca
 • Upoważnienie do składania dokumentów
  Upoważnienie do składania dokumentów jest dokumentem, w którym osoba upoważniająca upoważnia osobę upoważnioną do składania w jej imieniu dokumentów w różnego rodzaju instytucjach. Upoważnienie do składania dokumentów zawsze musi być sporządzone w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, podatki, praca, studiowanie, urząd skarbowy Typy dokumentu: pełnomocnictwo
 • Wniosek / Informacja o nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej (NIP-5/W)
  Wniosek / Informacja o nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej (NIP-5/W) to wzór wniosku o zaświadczenie o nadaniu NIP podmiotowi, który się nim posługuje, w rozumieniu art.13 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314) oraz wzór wniosku osoby trzeciej o informację o NIP nadanym podmiotowi, w rozumieniu...
  Kategorie dokumentu: biznes, podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacje, wnioski, przedsiębiorca
 • Wniosek o odroczenie terminu płatności karty podatkowej
  Wniosek o odroczenie terminu płatności karty podatkowej to prośba o udzielenie ulgi w zapłacie zobowiązania podatkowego kierowana od podatnika do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o odroczenie terminu płatności zależy od przedstawienia sytuacji, w jakiej znalazł się podatnik i odpowiedniego jej udokumentowania.
  Kategorie dokumentu: finanse, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku dochodowego
  Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku dochodowego to prośba o udzielenie ulgi w zapłacie zobowiązania podatkowego kierowana od podatnika do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o odroczenie terminu płatności zależy od przedstawienia sytuacji, w jakiej znalazł się podatnik i odpowiedniego jej udokumentowania.
  Kategorie dokumentu: finanse, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku VAT
  Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku VAT to prośba o udzielenie ulgi w zapłacie zobowiązania podatkowego kierowana od podatnika do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o odroczenie terminu płatności zależy od przedstawienia sytuacji, w jakiej znalazł się podatnik i odpowiedniego jej udokumentowania.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o rejestrację psa
  Wniosek o rejestrację psa to wniosek, który musi złożyć każdy właściciel psa. Wniosek o rejestrację psa składa się do Urzędu miasta lub gminy, zazwyczaj w wydziale gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska. Rejestracja psa jest bezpłatna.
  Kategorie dokumentu: podatki Typy dokumentu: druki urzędowe, wnioski
 • Wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS)
  Informacja o rachunkach (NIP-B) składana jest przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną lub podmiot nie będący osobą fizyczną. Informacja o rachunkach (NIP-B) jest załącznikiem do formularzy NIP-2 (organizacje prowadzące działalność gospodarczą) lub NIP-7 (osoby fizyczne nie objęte CEIDG, które nie są przeds...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, spółki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacje, przedsiębiorca
 • Wniosek o wydanie/wymianę polskie dokumentu tożsamości cudzoziemca
  Polski dokument tożsamości cudzoziemca wydawany może być małoletniemu cudzoziemcowi, który urodził się na terytorium Polski i przebywa na tym terytorium bez opieki rodziców i nie posiada dokumentu podróży. Dokument taki wydaje się pod warunkiem, że nie sprzeciwia się temu interes Rzeczypospolitej Polskiej oraz przemawia za tym dobro dziecka, a uzyskanie przez niego dokumentu podróży napotyka trudn...
  Kategorie dokumentu: biznes, podatki, spółki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacje
 • Wniosek o założenie księgi wieczystej (KW-ZAL)
  Informacja o miejscach wykonywania działalności (NIP-C) składana jest przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną lub podmiot nie będący osobą fizyczną. Informacja o miejscach wykonywania działalności (NIP-C) jest załącznikiem do formularzy NIP-2 (organizacje prowadzące działalność gospodarczą) lub NIP-7 (osob...
  Kategorie dokumentu: biznes, podatki, praca, spółki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacje, przedsiębiorca
 • Wniosek o zwrot nadpłaty podatku
  Wniosek o zwrot nadpłaty podatku jest pismem skierowanym od podatnika do Naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Wniosek o zwrot nadpłaty podatku zawiera wysokość nadpłaty oraz dołączone do niego skorygowane zeznanie roczne albo skorygowaną deklarację.
  Kategorie dokumentu: finanse, księgowość, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek podatnika o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/stwierdzającego stan zaległości
  Wniosek podatnika o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach - pismo podatnika skierowane do Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego, w którym zwraca się on z prośbą o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, iż nie zalega w płaceniu podatków. Zgodnie z ordynacją podatkową organ podatkowy wydaje zaświadczenia potwierdzające stan faktyczny lub prawny, w tym zaświadczenia o niezaleganiu w pod...
  Kategorie dokumentu: finanse, podatki Typy dokumentu: wnioski
 • Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o powierzeniu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów biuru rachunkowemu
  Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o powierzeniu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów biuru rachunkowemu - oświadczenie podatnika, w którym podatnik w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 152 poz. 1475 ze zm.) i...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, przedsiębiorca Typy dokumentu: zawiadomienie
 • Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego - czynny żal
  Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego - czynny żal polega na zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego o popełnieniu przez podatnika czynu zabronionego i jednoczesnym ujawnieniu istotnych okoliczności tego czynu, w szczególności wskazaniu osób współdziałających w jego popełnieniu. Warunkiem skorzystania z czynnego żalu jest uiszczenie całej wymaganej należności publicznoprawnej, która zo...
  Kategorie dokumentu: finanse, podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, podania, prośby, zawiadomienie
 • Załącznik do wniosku o rentę rodzinną (ZUS Rp-2b)
  Informacja dotycząca obowiązku podatkowego w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT-R/UE) stanowi załącznik do formularza VAT-R i składana jest przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego przed dokonaniem pierwszej czynności wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Informacja dotycząca obowiązku podatkowego w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotow...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacja podatkowa
 • Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36)
  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) składana jest do 30. kwietnia roku następnego przez podatnika który w poprzednim roku podatkowym uzyskał jakiekolwiek dochody opodatkowane skalą podatkową (18-32%) bez pośrednictwa płatnika samemu obliczając zaliczki na podatek lub wartość podatku do zapłaty. Jeżeli wszystkie przychody były rozliczane przez p...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, zeznanie podatkowe, przedsiębiorca
 • Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37)
  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) to formularz składany dla naczelnika urzędu skarbowego przeznaczony dla podatników - osób fizycznych zarówno podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zami...
  Kategorie dokumentu: finanse, podatki, praca, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, deklaracja podatkowa, zeznanie podatkowe
 • Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38)
  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38) to zeznanie podatkowe składane przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego za rok podatkowy do 30 kwietnia roku następnego. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38) dotyczy obrotu papierami wartościowymi lub zbywania udziałów w spółkach. Zeznanie o wysokośc...
  Kategorie dokumentu: finanse, podatki, praca, spółki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, zeznanie podatkowe
 • Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39)
  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39) składane jest przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego do 30. kwietnia danego roku za poprzedni rok podatkowy. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39) składane jest przez podatników, którzy osiągnęli przychody ze zbycia nieruchomości nabytych lub wybudo...
  Kategorie dokumentu: finanse, nieruchomość, podatki, praca, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, zeznanie podatkowe
 • Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28)
  Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) jest zeznaniem rocznym składanym przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego do dnia 31.stycznia roku następnego. Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) jest przezna...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, zeznanie podatkowe, przedsiębiorca
 • Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3)
  Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3) to formularz składany przez podatnika do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3) składa się w przypadku zmiany adresu zamieszkania podatnika, zmiany rachunku bankowego podatnika, zmiany danych osobowych podatnika, który jest objęty rejestrem PESEL, nie prowad...
  Kategorie dokumentu: podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, zgłoszenia
 • Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-2)
  Formularz Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-2) może być składany jako zgłoszenie identyfikacyjne celem nadania NIP, jako zgłoszenie aktualizacyjne lub jako zgłoszenie aktualizacyjne ale w związku z przejściem NIP na następcę prawnego. Zgłoszenie aktualizacyjne jes...
  Kategorie dokumentu: biznes, podatki, spółki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, zgłoszenia, przedsiębiorca
 • Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających (NIP-8)
  Informacja o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową (NIP-D) jest załącznikiem do formularza NIP-2. Informacja o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową (NIP-D) składana jest przez spółkę cywilną, osobowe spółki handlowe i podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych w celu zgłoszenia wszyst...
  Kategorie dokumentu: biznes, podatki, spółki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacja podatkowa, przedsiębiorca
 • Zgłoszenie identyfikacyjne/ Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-7)
  Zgłoszenie identyfikacyjne/ Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-7) to formularz, którym posługują się podatnicy, których identyfikatorem podatkowym jest NIP, oprócz przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG (dla tych podatników właściwym formularzem jest CEIDG-1). Zgłoszenie identyfikacyjne/ Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem ...
  Kategorie dokumentu: podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, zgłoszenia
 • Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2)
  Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2) jest formularzem składanym przez podatnika podatku od spadków i darowizn (podstawa prawna: Ustawa o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768, z późn. zm.). do naczelnika urzędu skarbowego. Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2) powinien złożyć małżonek, wstę...
  Kategorie dokumentu: finanse, nieruchomość, podatki, urząd skarbowy, rzeczy ruchome, spadki Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, zgłoszenia
 • Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT-Z)
  Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT-Z) składane jest przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego w ostatnim dniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT-Z) dokonuje podatni...
  Kategorie dokumentu: podatki, praca, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, zgłoszenia, przedsiębiorca
 • Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R)
  Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) składane jest przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) musi być dokonane przed wykonaniem pierwszej takiej czynności. Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towar...
  Kategorie dokumentu: biznes, podatki, praca, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, zgłoszenia, przedsiębiorca
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...