• Finanse - Dokumenty
  05.08.2020

Ponad 2 000 wzorów pism i umów przygotowanych przez specjalistów we współpracy z kancelariami prawnymi! Czytaj więcej
Dokumenty zawierają:
 • Opis dokumentu
 • Instrukcję uzupełnienia pisma
 • Przykładowo uzupełniony wzór

Szukaj dokumentów: Szukaj czyść
Kategoria: Typ:

Znaleziono 243 dokumentów:

 • Decyzja o przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
  Dokument, na mocy którego osobie uprawnionej przyznawana jest jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka. Decyzja wydawana jest na wniosek złożony w terminie 12 miesięcy od urodzenia się dziecka lub objęcia dziecka opieką/przysposobienia wraz z wymaganymi załącznikami:dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny, urodzenie się żywego dziecka, pozostawanie matki dziecka pod opieką me...
  Kategorie dokumentu: cudzoziemcy, finanse, małżeństwo, urząd gminy, urząd miasta, ojcostwo, macierzyństwo, rodzicielstwo, ciąża, ośrodek pomocy społecznej, świadczenia rodzinne Typy dokumentu: decyzja administracyjna
 • Deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7)
  Deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7) jest przeznaczona dla podatników rozliczających VAT miesięcznie. Deklarację składa się w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym. Właściwość naczelnika urzędu skarbowego dla rozliczenia VAT ustala się ze względu na miejsce wykonywania działalności, w przypadku gdy działalność jest prowadzona na obszarze ...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, praca, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, deklaracja podatkowa, przedsiębiorca
 • Deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7K)
  Deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7K) przysługuje małym podatnikom VAT, o których mowa w art.2 pkt 25 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535, z późn. zm.). Deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7K) składana jest co kwartał do właściwego Naczelnika urzędu skarbowego. Małym podatnikiem w rozumieniu w.w. ustawy jest podatnik, u którego ...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, praca, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, deklaracja podatkowa, przedsiębiorca
 • Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR)
  Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR) składana jest przez osobę fizyczną lub płatnika nie będącego osobą fizyczną do naczelnika właściwego urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania osoby fizycznej, siedziby płatnika lub miejsca prowadzenia działalności, jeśli płatnik nie posiada siedziby.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, praca, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, deklaracja podatkowa, przedsiębiorca
 • Deklaracja rozliczeniowa (ZUS DRA)
  Deklaracja rozliczeniowa (ZUS DRA) służy do rozliczania składek oraz wypłaconych w tym samym miesiącu zasiłków wraz z zasiłkami rodzinnymi i pielęgnacyjnymi podlegającymi rozliczeniu na poczet składek. Deklaracja rozliczeniowa (ZUS DRA) składana jest przez płatnika składek do 5 dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w rozumieniu art. 1...
  Kategorie dokumentu: finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, deklaracja
 • Faktura VAT
  Faktura VAT jest dokumentem sprzedaży wystawianym przez płatników podatku od towarów i usług. Faktura VAT powinna zawierać następujące dane: nazwy i adresy sprzedawcy i nabywcy oraz ich numery NIP, datę dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia dokumentu, umieszczony na dokumencie tytuł "Faktura VAT" oraz numer kolejny faktury, nazwa przedmiotu transakcji (towar, usługa), miara i ilość przedmio...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, sprzedaż, przedsiębiorca Typy dokumentu: formularze, przedsiębiorca, dokumenty sprzedaży
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zawiera informacje o przedsiębiorcy, jego formy prawnej, rozmiaru i rodzaju działalności, a także sytuacji finansowej i otrzymanej pomocy de minimis. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis jest składany obowiązkowo dla ubiegających się o umorzenie składek na ubezpieczenia ZUS. Pomoc de mi...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pomoc publiczna, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze
 • Gwarancja uregulowania zaległych płatności
  Gwarancja uregulowania zaległych płatności jest to dokument, w którym gwarant przyjmuje ryzyko związane z realizacją bądź niepowodzeniem określonego w umowie przedsięwzięcia. Gwarant nie odpowiada za dłużnika i nie zobowiązuje się wykonać zobowiązania zamiast niego, lecz ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za nieosiągnięcie zagwarantowanego rezultatu.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: oświadczenia
 • Imienny raport o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS RZA)
  Imienny raport o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS RZA) to załącznik do deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Imienny raport o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS RZA) wypełnia płatnik składek odnośnie osób podlegających wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, nie stosuje się go w odniesieniu do osób podlegających ubezpieczeniom społecznym (obowiązkowo lub dobrowolnie)....
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, raporty
 • Imienny raport płatnika składek uprawnionego do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (ZUS RCA)
  Imienny raport płatnika składek uprawnionego do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (ZUS RCA) to załącznik do formularza ZUS DRA - Deklaracja rozliczeniowa. Imienny raport płatnika składek uprawnionego do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (ZUS RCA przeznaczony jest dla płatników składek uprawnionych do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.Imienny raport płatnika skła...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, raporty
 • Informacja dla zbywcy o nieuiszczeniu ceny zbycia udziałów
  Informacja dla zbywcy o nieuiszczeniu ceny zbycia udziałów - pismo, w którym zarząd spółki z o.o. zawiadamia wspólnika, iż wskazany przez spółkę nabywca jego udziałów nie uiścił ceny ich sprzedaży w określonym terminie. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych zbycie udziałów przez wspólnika może być uzależnione od zgody spółki. Co do zasady, zgody takiej udziela zarząd w formie pisemnej. Odmawiając ...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: informacje, zawiadomienie
 • Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej
  Imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej to formularz służący płatnikowi składek do przekazania informacji zawartych w raportach imiennych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem ich zweryfikowania. Informacje te płatnik może przesyłać również w innej formie, ale tak by spełniała ona wymogi z art. 41 ust.8 ustawy o systemie ubezpeiczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z p...
  Kategorie dokumentu: finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, raporty
 • Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M)
  Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M) składany jest przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego jako załącznik do zeznania rocznego PIT-36. Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M) podlega na wskazaniu wartości i rodzaju ...
  Kategorie dokumentu: finanse, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, informacja podatkowa
 • Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek (ZUS ZBA)
  Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek (ZUS ZBA) składana jest celem zawiadomienia o nowym rachunku bankowym bądź zamknięciu dotychczasowego rachunku. Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek (ZUS ZBA) to załącznik do formularza ZUS ZPA lub ZUS ZFA. Formularz ten wypełniany jest przez płatnika, który w zgłoszeniu ZUS ZPA w dziale IV, pole 04 lub ZUS ZFA - "Zg...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, informacje
 • Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O)
  Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O) składana jest przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego jako załącznik do podatkowych zeznań rocznych PIT-36, PIT-37 i PIT-28. Wydatkami podlegającymi odliczeniu są przede wszystkim darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne, wydatki na internet, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, wydatki na nowe tech...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacja podatkowa
 • Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D)
  Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D) składana jest przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego jako załącznik do deklaracji PIT-36, PIT-37 i PIT-28. Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D) przeznaczona jest dla podatników, którzy rozliczają nabyte w poprzednich latach ulgi budowlane. Z deklaracji PIT/D nie korzystają podatn...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacja podatkowa
 • Informacja o pozostałych podatnikach (PCC-3/A)
  Informacja o pozostałych podatnikach (PCC-3/A) składana jest przez podatnika podatku od czynności cywilnoprawnych do właściwego Naczelnika urzędu skarbowego wraz z formularzem PCC-3. Informacja o pozostałych podatnikach (PCC-3/A) to uzupełnienie deklaracji PCC-3 w przypadku, gdy czynność prawna była zawierana przez więcej niż dwie strony, np. dwóch sprzedających lub kupujacych. Deklaracja w sprawi...
  Kategorie dokumentu: finanse, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacje
 • Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28/A)
  Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28/A) składana jest do 31. stycznia danego roku za poprzedni rok podatkowy przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego jako załącznik do formularza PIT-28. Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na wł...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacja podatkowa, przedsiębiorca
 • Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (PIT-28/B)
  Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (PIT-28/B) składana jest wyłącznie przez podatników rozliczających przychody spółek: cywilnej lub jawnej w ryczałtowej formie opodatkowania. Danych z PIT-28/B nie można wpisywać na załączniku PIT-28/A. Prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub jawnej powinien złożyć jeden załącznik z ty...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, praca, spółki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacje, przedsiębiorca
 • Informacja o rachunku bankowym (ZUS)
  Informacja o rachunku bankowym (ZUS) jest formularzem przeznaczonym dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym wskazuje on numer rachunku bankowego, na który mają być przelewane pobierane przez niego świadczenia. Informacja o rachunku bankowym (ZUS) składana jest przez świadczeniobiorcę bądź jego pełnomocnika.
  Kategorie dokumentu: finanse, księgowość, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, informacje
 • Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG)
  Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG) jest załącznikiem dla podatników rozliczających przychody uzyskiwane od osób i organizacji zagranicznych. Załącznika nie jest składany przez podatnika przebywającego za granicą, który uzyskuje przychody z tytułu stosunku pracy zawartego w Polsce. Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym poda...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacja podatkowa
 • Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej (PIT/B)
  Informacja o należnym zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-5/X) jest składana przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego za dany miesiąc i stanowi załącznik do deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (PIT-5) oraz do deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy według stawki 19% (PIT-5L). Informacja o należnym zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-5/X) polega na wyk...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, praca, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacje, przedsiębiorca
 • Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z)
  Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z) to załącznik do deklaracji PIT-36 i PIT-36L składany wyłącznie przez podatników korzystających z tzw. kredytu podatkowego, wskazanego w art. 44 ust 7a-7k ustawy o podatk...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, informacja podatkowa, przedsiębiorca
 • Informacja o zmianie warunków pracy
  Informacja o zmianie warunków pracy tyczy się wszystkich rodzajów umów o pracę oraz następuje tylko wtedy, kiedy obie strony zgodzą się na dokonanie zmian treści umowy. Informacja o zmianie warunków pracy wywołuje skutki w nim przewidziane w dacie określonej przez strony, tak więc zmiana warunków umowy może nastąpić nawet już w dniu zawarcia porozumienia.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: informacje, porozumienie
 • Informacja o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową
  Informacja o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową to zawiadomienie podatnika skierowane do właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego. Po otrzymaniu decyzji ustalającej wysokość podatku przy opodatkowaniu kartą podatkową podatnik może zrezygnować z tej formy opodatkowania w terminie 14 dni od otrzymania tej decyzji.
  Kategorie dokumentu: finanse, podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: informacje
 • Informacja o zwolnieniu pracownika z powodu redukcji etatu
  Informacja o zwolnieniu pracownika z powodu redukcji etatu - oświadczenie pracodawcy, w którym informuje on pracownika o zamiarze zwolnienia go z powodu redukcji etatu. Pracodawca powinien poinformować pracownika o tym fakcie z możliwie największym wyprzedzeniem. W praktyce informacja o zwolnieniu pracownika z powodu redukcji etatu często przekazywana jest pracownikowi jednocześnie z wypowiedzenie...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, pracownik Typy dokumentu: informacje, wypowiedzenia
 • Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży
  Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży jest dokumentem przedkładanym pracodawcy przez pracownika po odbyciu podróży służbowej. Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży służy rozliczeniu podróży służbowej i jest podstawą do otrzymania należności związanych z podróżą służbową według norm Kodeksu Pracy.
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, przedsiębiorca, pracownik Typy dokumentu: informacje
 • Nota korygująca
  Nota korygująca to dokument wystawiany w razie zaistnienia pomyłki w fakturze VAT dotyczącej nabywcy, sprzedającego bądź przedmiotu sprzedaży (towaru lub usługi) np. nieprawidłowy adres bądź numer NIP. Notą korygującą poprawia się zatem jedynie treści formalne faktury, czyli te, które nie wiążą się z prawem do rozliczenia podatku od towarów i usług. Nota korygująca nie może zmieniać podmiotów ucze...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, sprzedaż Typy dokumentu: przedsiębiorca, dokumenty sprzedaży
 • Nota odsetkowa
  Nota odsetkowa jest żądaniem zapłaty odsetek powstałych wskutek przekroczenia terminu wykonania zobowiązania przez dłużnika. Nota odsetkowa to jednocześnie informacja o samym długu i jego podstawie, terminie opóźnienia w płatności zobowiązania pieniężnego, kwocie zaległości głównych i powstałych odsetkach.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość Typy dokumentu: nakaz zapłaty, wezwanie
 • Odrzucenie wniosku kredytowego
  Odrzucenie wniosku kredytowego to decyzja banku lub innego przedsiębiorstwa skierowana do wnioskodawcy, która zawiera odmowę kredytowania. Odrzucenie wniosku kredytowego jest najczęstszą konsekwencją negatywnego wyniku badania zdolności kredytowej wnioskodawcy.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: informacje, zawiadomienie
 • Odstąpienie od umowy dostawy
  Odstąpienie od umowy dostawy jest oświadczeniem skierowanym od odbiorcy do dostawcy. Dostawa w rozumieniu Kodeksu Cywilnego jest czynnością między przedsiębiorcami w obrocie profesjonalnym. W przypadku, gdy stroną jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej ani zawodowej mamy do czynienia ze sprzedażą konsumencką.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie członka otwartego funduszu emerytalnego lub osoby, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Począwszy od roku 2016, co cztery lata, w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca, członek otwartego funduszu emerytalnego lub osoba, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, ma możliwość zmiany decyzji w zakresie przekazywania do OFE części składki na ubezpieczenie emerytalne albo zewidencjonowania tej części składki na subkoncie. Oświadczenie o przekazywaniu ...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, fundusze, pracownik, emerytura Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-2A)
  Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy według stawki 19% (PIT-5L) jest deklaracją składaną przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego określającą wysokość zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc. Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy według stawki 19% (PIT-5L) obowiązuje podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz tych, którzy osiąg...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, deklaracja podatkowa, przedsiębiorca
 • Oświadczenie o nieprzedłużeniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
  Oświadczenie o nieprzedłużeniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest to dokument, który sporządzany jest w sytuacji, gdy abonent nie chce dłużej korzystać z usług z podmiotu świadczącego usługi telekomunikacyjne. Oświadczenie o nieprzedłużeniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych sporządza się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość Typy dokumentu: oświadczenia, wypowiedzenia
 • Oświadczenie o potrąceniu wierzytelności
  Oświadczenie o potrąceniu wierzytelności jest to dokument, który sporządza się w sytuacji, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą b...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, sprzedaż Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o powołaniu się na zarzut przedawnienia roszczenia
  Oświadczenie o powołaniu się na zarzut przedawnienia roszczenia jest to dokument, który sporządzany jest przez osobę, która została wezwana do uiszczenia jakiejś kwoty pieniężnej, jednakże w momencie, kiedy nastąpiło już przedawnienie roszczenia. Oświadczenie o powołaniu się na zarzut przedawnienia roszczenia sporządza się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, sprzedaż Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki
  Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki jest to dokument składany przez członka rady nadzorczej w związku z zrzeczeniem się pełnienia tejże funkcji. Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki sporządza się w formie pisemnej i składa na ręce przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  Kategorie dokumentu: finanse, spółki, Rada Nadzorcza Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o udzieleniu poręczenia
  Oświadczenie o udzieleniu poręczenia - dokument, w którym określona osoba zwana poręczycielem zobowiązuje się wobec wierzyciela do spłaty określonego zobowiązania na wypadek, gdyby dłużnik główny go nie wykonał. Oświadczenie o udzieleniu poręczenia powinien zawierać dane poręczyciela, dane wierzyciela, dane dłużnika głównego, zobowiązanie główne, maksymalną kwotę poręczenia. W przypadku, gdy porę...
  Kategorie dokumentu: finanse Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o uznaniu długu
  Oświadczenie o uznaniu długu jest to dokument, który sporządzany jest przez dłużnika, w którym dłużnik wykazuje wobec wierzyciela chęć zapłaty długu lub przyznanie się do istnienia obowiązku spełnienia świadczenia. Oświadczenie o uznaniu długu powinno sporządzić się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, sprzedaż Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K)
  Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K) składane jest dla naczelnika urzędu skarbowego przez podatnika, który rozpoczyna rozliczanie ulgi odsetkowej. W latach kolejnych składać należy z formularza PIT/D. Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K) wskazuje na w...
  Kategorie dokumentu: finanse, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, oświadczenia, informacja podatkowa
 • Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-3)
  Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (PIT-4G) jest składana przez płatnika do naczelnika urzędu skarbowego. Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (PIT-4G) powinna być złożona do 20. dnia następnego miesiąca, w którym pobrano zaliczkę. Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (PIT-4G) jest przeznaczona dla osób prowadzących gospodarstwo domowe, które...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, praca, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, deklaracja podatkowa
 • Oświadczenie osoby skierowanej do prac społecznie użytecznych o uczestnictwie w szkoleniu bhp
  Dokument, w którym osoba bezrobotna skierowana przez starostę (powiatowy urząd pracy) do wykonywania prac społecznie użytecznych oświadcza, iż uczestniczyła w szkoleniu tj. zapoznała się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Oświadczenie to stanowi dokumentację, którą gmina obowiązana jest prowadzić na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, urząd gminy, urząd miasta, starostwo powiatowe, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, Bezrobotni, urząd pracy Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu pracownicy z obowiązku świadczenia pracy w okresie ciąży/karmienia piersią
  Dokument, w którym pracodawca zwalnia z obowiązku pracy pracownicę w ciąży bądź karmiącą piersią przez okres tej ciąży bądź karmienia piersią, po ustaleniu iż inne rozwiązania przewidziane w przepisach kodeksu pracy (np. przeniesienie pracownicy do innej pracy, dostosowanie warunków pracy do obowiązujących przepisów) są niemożliwe lub niecelowe.
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, macierzyństwo, rodzicielstwo, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-2)
  Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (PIT-5) jest deklaracją składaną przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego określającą wysokość zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc.Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (PIT-5) obowiązuje podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz tych, którzy osiągają swoje przychody z dzierżawy, najmu ...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, deklaracja podatkowa, przedsiębiorca
 • Oświadczenie pracownika o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
  Dokument, w którym pracownik potwierdza, iż przyjmuje odpowiedzialność materialną za określone mienie powierzone ( a dokładniej za za wszelkie szkody powstałe w tym mieniu) mu przez pracodawcę w trybie art. 124 kodeksu pracy (z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się) tj. np. za pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony i...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, rzeczy ruchome, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na przekazywanie wynagrodzenia na rachunek bankowy
  Oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na przekazywanie wynagrodzenia na rachunek bankowy to oświadczenie pracownika, w którym wyraża on zgodę na to, by jego wynagrodzenie za pracę przekazywane było na wskazany prze niego rachunek bankowy, a nie wypłacane gotówką do jego rąk. Oświadczenie takie powinno być złożone w formie pisemnej. Wynika to wyraźnie z przepisu art. 86 § 3 kodeksu pracy, zgodn...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, pracownik Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracownika opiekującego się dzieckiem w wieku do lat 4 o niewyrażeniu zgody na zatrudnienie w porze nocnej
  Dokument, w którym pracownik wychowujący lub opiekujący się dzieckiem w wieku do lat 4 wyraża bądź nie wyraża zgody na zatrudnianie go w porze nocnej, godzinach nadliczbowych, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139 kodeksu pracy (system przerywany), delegowanie go poza stałe miejsce pracy. Jeżeli zatrudnieni są oboje rodzice bądź opiekunowie dziecka w wieku do lat 4 z uprawnienia do niew...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, ojcostwo, macierzyństwo, rodzicielstwo, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej
  Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej, jest to oświadczenie które spisywane jest przez osobę, która spowodował kolizję drogową. Kolizja drogowa to kreślenie wypadku drogowego, w którego wyniku osoby w nim uczestniczące nie doznają urazów ani nie ponoszą śmierci, a uszkodzeniu ulega wyłącznie mienie (np. samochód).
  Kategorie dokumentu: finanse Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie wierzyciela o zwolnieniu z długu
  Oświadczenie wierzyciela o zwolnieniu z długu dłużnika jest to dokument, w którym wierzyciel odstępuje od przysługujące mu od dłużnika wierzytelności i zwalnia go z długu. Oświadczenie wierzyciela o zwolnieniu z długu dłużnika powoduje wygaśnięcie zobowiązania względem dłużnika.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, sprzedaż, wierzyciel Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie zarządu dotyczące sprawozdania finansowego
  Oświadczenie zarządu dotyczące sprawozdania finansowego jest to dokument, w którym wspólnicy Spółki oświadczają, że sprawozdanie finansowe z działalności Spółki zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i w sposób rzetelny, prawdziwy i jasny odzwierciedlają sytuację majątkową i finansową. Oświadczenie zarządu dotyczące sprawozdania finansowego sporządzane jest w formie pi...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, zarząd spółki Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej
  Oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej składane jest przez osoby, które prowadziły pozarolniczą działalność w dniu 1 września 2012 r. albo w dniu, w którym złozyły wniosku o umorzenie zaległości z tytułu nieopłaconych składek ZUS, chcące skorzystać z abolicji ZUS na podstawie ustawy dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopł...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, oświadczenia
 • Otwarcie nowego rachunku - nieponoszenie odpowiedzialności za długi osoby trzeciej
  Wniosek o otwarcie nowego rachunku – nieponoszenie odpowiedzialności za długi osoby trzeciej to oświadczenie woli, w którym zrzekamy się ciężaru odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania zaciągnięte przez współposiadacza rachunku bankowego. Opcjonalnie jest to również żądanie likwidacji wspólnego rachunku i otwarcia nowego, którego posiadaczem będzie wyłącznie wnioskodawca.
  Kategorie dokumentu: finanse, księgowość Typy dokumentu: podania, wnioski
 • Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym
  Jako zabezpieczenie wierzytelności, wynikających z umów, stosowane jest często pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym może zostać udzielone przez posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika, w przypadku gdy jest on uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym powinno uprawniać bank ...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: druki urzędowe, pełnomocnictwo, pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo rodzajowe
 • Pełnomocnictwo do rachunku bankowego
  Pełnomocnictwo do rachunku bankowego to umożliwienie dostępu do rachunku bankowego osobie niebędącej właścicielem tego rachunku, dzięki czemu może ona dokonywać czynności jak właściciel rachunku. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym może być ogólne bądź rodzajowe, dlatego należy dokładnie wskazać czynności, aby skutecznie upoważnić osobę trzecią do posiadanego rachunku.
  Kategorie dokumentu: finanse, małżeństwo Typy dokumentu: druki urzędowe, pełnomocnictwo, pełnomocnictwo szczególne
 • Pełnomocnictwo do udzielenia informacji stanowiącej tajemnicę bankową
  Banku nie obowiązuje zachowanie tajemnicy bankowej wobec osoby, której dotyczą informacje objęte tajemnicą. Aby ujawnić takie informacje osobom trzecim, niezbędne jest pełnomocnictwo do udzielenia informacji stanowiącej tajemnicę bankową. Poprzez pełnomocnictwo do udzielenia informacji stanowiącej tajemnicę bankową upoważnia się bank do przekazania określonych informacji wskazanej przez siebie oso...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: druki urzędowe, pełnomocnictwo
 • Pełnomocnictwo do zawarcia umowy najmu
  Pełnomocnictwo do zawarcia umowy najmu jest pełnomocnictwem szczególnym, co oznacza, że udzielane jest do dokonania konkretnej, oznaczonej czynności prawnej. Pełnomocnik, otrzymujący pełnomocnictwo do zawarcia umowy najmu, po zakończeniu tej określonej czynności prawnej, jest zobowiązany do zwrotu pełnomocnictwa mocodawcy.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, nieruchomość, najem Typy dokumentu: pełnomocnictwo, pełnomocnictwo szczególne
 • Pismo wyjaśniające stan rozliczeń
  Pismo wyjaśniające stan rozliczenia jest to pismo wyjaśniające stan rozliczenia, z którym nie zgadza się klient w związku z niezgodnością cen z wcześniej ustalonymi, a także w przypadku otrzymania uszkodzonego towaru. Pismo wyjaśniające stan rozliczenia sporządza się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość Typy dokumentu: informacje, oświadczenia, zawiadomienie
 • Plan połączenia spółek
  Plan połączenia spółek - dokument, który powstaje na mocy uzgodnień pomiędzy łączącymi się spółkami. Powinien on zawierać przynajmniej informacje wymienione w kodeksie spółek handlowych tj. rodzaj, nazwę i siedzibę każdej z łączących się spółek, sposób połączenia, a w przypadku utworzenia nowej spółki - jej nazwę, rodzaj i siedzibę, sposób dokonania wymiany udziałów/akcji spółki przejmowanej lub ...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: plan
 • Plan połączenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
  Plan połączenia spółek z o.o. - dokument, który powstaje na mocy uzgodnień pomiędzy łączącymi się spółkami. Powinien on zawierać przynajmniej informacje wymienione w kodeksie spółek handlowych tj. rodzaj, nazwę i siedzibę każdej z łączących się spółek, sposób połączenia, a w przypadku utworzenia nowej spółki - jej nazwę, rodzaj i siedzibę, sposób dokonania wymiany udziałów spółki przejmowanej l...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: plan
 • Polecenie pozostania na dyżurze
  Dokument, w którym pracodawca zobowiązuje pracownika do pozostania w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym wyznaczonym miejscu, poza normalnymi godzinami jego pracy. W dokumencie tym pracodawca powinien określić dokładny termin i godziny w jakich pracownik ma sprawować dyżur.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: polecenie
 • Potwierdzenie powierzenia pracownikowi telefonu służbowego
  Dokument, w którym pracodawca potwierdza fakt przekazania i datę przekazania pracownikowi mienia pracodawcy w postaci określonego telefonu komórkowego (wskazana marka) wraz z określonymi akcesoriami, a pracownik potwierdza jego odbiór i datę, w której on nastąpił.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, rzeczy ruchome, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: potwierdzenie
 • Pozew o alimenty
  Pozew o alimenty to pismo procesowe, na podstawie którego powód domaga się zasądzenia od pozwanego świadczeń alimentacyjnych. Możliwość dochodzenia świadczeń alimentacyjnych została określona w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Pozew o alimenty z mocy prawa jest zwolniony od opłaty.
  Kategorie dokumentu: finanse, pisma procesowe, małżeństwo, rodzicielstwo, postępowanie sądowe, alimenty Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o odszkodowanie z powodu naruszenia zasady równego traktowania pracowników
  Pismo procesowe, w którym pracownik (powód) domaga się od pracodawcy (pozwanego) odszkodowania z powodu naruszenia przez pracodawcę zasady równego traktowania pracowników (niedyskryminacji). Pozew powinien zwierać dokładny opis naruszenia. W sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych WYŁĄCZNIE od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie n...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, sądy, postępowanie sądowe, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej pracodawcy (nieumyślnie)
  Pismo, w którym pracodawca (powód) domaga się od pracownika (pozwanego) odszkodowania z powodu wyrządzenia przez niego szkody. Zgodnie z przepisami pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną z tego tytułu. W sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwoc...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, sądy, pracownik, pracodawca, odszkodowanie Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez pracownika (umyślnie)
  Pismo, w którym pracodawca (powód) domaga się od pracownika (pozwanego) odszkodowania z powodu wyrządzenia przez niego szkody. Zgodnie z przepisami pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną z tego tytułu. W sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwoc...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, postępowanie sądowe, pracownik, pracodawca, odszkodowanie Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o podwyższenie alimentów
  Pozew o podwyższenie alimentów jest pismem procesowym, w którym osoba uprawniona na rzecz której uiszczane są alimenty wnosi o podwyższenie świadczenia alimentacyjnego. Pozew o podwyższenie alimentów zwolniony jest od opłaty. Jeżeli powodem jest osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych w jej imieniu działa opiekun ustawowy.
  Kategorie dokumentu: finanse, pisma procesowe, małżeństwo, rodzicielstwo, postępowanie sądowe, alimenty Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
  Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami to pismo wszczynające postępowanie, na mocy którego współwłasność ustawowa, w której pozostają małżonkowie, pozostanie zniesiona, a między stronami zostanie ustanowiona rozdzielność majątkowa. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej taki może zostać wniesiony wyłącznie przez osobę pozostającą we współwłasności ustawowej.
  Kategorie dokumentu: finanse, pisma procesowe, małżeństwo, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o zapłatę dodatku należnego za pracę w porze nocnej
  Pismo procesowe wnoszone do sądu przez pracownika (powoda) przeciwko pracodawcy (pozwanemu) w sytuacji, gdy pracodawca pozostaje z zwłoce z zapłatą należnego pracownikowi dodatku za pracę w porze nocnej. Pozew ten powinien zawierać: oznaczenie powoda i pozwanego,wskazanie ich siedziby lub adresu zamieszkania, datę i miejsce sporządzenia, oznaczenie pisma, wskazanie sądu, do którego jest kierowany,...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, sądy, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
  Pozew o zapłatę ekwiwalentu za urlop - pismo procesowe wnoszone do sądu przez powoda (pracownika) przeciwko pozwanemu (pracodawcy) z powodu nie zapłacenia przez pracodawcę ekwiwalentu za urlop pracownik. Ekwiwalent przysługuje za urlop niewykorzystany w razie rozwiązania lub wygaśnięcia łączącego strony stosunku pracy. Pozew ten nie podlega opłacie sądowej. Powinien on zawierać: oznaczenie powoda ...
  Kategorie dokumentu: finanse, pisma procesowe, praca, sądy, urlopy, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu naruszenia zakazu konkurencji przez pracownika
  Pismo procesowe wnoszone do sądu przez pracodawcę (powoda) przeciwko pracownikowi (pozwanemu) w sytuacji, gdy pracownik naruszy obowiązujący go w trakcie trwania stosunku pracy bądź po jego ustaniu zakaz konkurencji, na skutek czego pracodawca poniósł szkodę. Pozew ten powinien zawierać: oznaczenie powoda i pozwanego,wskazanie ich siedziby lub adresu zamieszkania, datę i miejsce sporządzenia, ozna...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, postępowanie sądowe, pracownik, pracodawca, zakaz konkurencji Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy
  Pismo procesowe wnoszone do sądu przez pracownika (powoda) przeciwko pracodawcy (pozwanemu) w sytuacji, gdy pracodawca pozostaje z zwłoce z zapłatą należnego pracownikowi odszkodowania za czas obowiązywania zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy łączącego strony. Pozew ten powinien zawierać: oznaczenie powoda i pozwanego,wskazanie ich siedziby lub adresu zamieszkania, datę i miejsce sporządz...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, sądy, pracownik, pracodawca, zakaz konkurencji Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o zapłatę wynagrodzenia należnego za prace w godzinach nadliczbowych
  Pismo procesowe wnoszone do sądu przez pracownika (powoda) przeciwko pracodawcy (pozwanemu) w sytuacji, gdy pracodawca pozostaje z zwłoce z zapłatą należnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia powinien zawierać: oznaczenie powoda i pozwanego,wskazanie ich siedziby lub adresu zamieszkania, datę i miejsce sporządzenia, oznaczenie pisma, wskazani...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, sądy, pracownik, pracodawca, czas pracy Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę za czas powstrzymania się od wykonywania pracy/oddalenia się z miejsca zagrożenia
  Pismo procesowe wnoszone do sądu przez pracownika (powoda) przeciwko pracodawcy (pozwanemu) w sytuacji, gdy pracodawca pozostaje z zwłoce z zapłatą należnego wynagrodzenia za pracę za czas powstrzymywania się przez pracownika od pracy lub oddalenia z miejsca zagrożenia w trybie art. 210 kodeksu pracy. Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia powinien zawierać: oznaczenie powoda i pozwanego,wskazani...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, sądy, pracownik, pracodawca, czas pracy Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia za pracę
  Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia za pracę - pismo procesowe wnoszone do sądu przez pracownika (powoda) przeciwko pracodawcy (pozwanemu) w sytuacji, gdy pracodawca pozostaje z zwłoce z zapłatą należnego wynagrodzenia za pracę. Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia powinien zawierać: oznaczenie powoda i pozwanego, wskazanie ich siedziby lub miejsca zamieszkania, datę i miejsce sporządzenia,...
  Kategorie dokumentu: finanse, pisma procesowe, praca, sądy, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: pozwy
 • Prośba o przedłużenie terminu płatności
  Prośba o przedłużenie terminu płatności wynika często z opóźnienia płatności należności przez jednego z klientów. W takim przypadku gdy firma nie ma płynności finansowej zmuszona jest przesłać prośbę o przedłużenie terminu płatności. Przedłużony termin płatności ustalany jest indywidualnie, a jego przekroczenie może poważnie wpłynąć na wizerunek firmy.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: prośby
 • Prośba o przesłanie dokumentów finansowych przedsiębiorstwa
  Prośba o przesłanie dokumentów finansowych przedsiębiorstwa umożliwia zbadanie kondycji finansowej przez jego kontrahenta. Pozwoli to na decyzję o ewentualnej kontynuacji lub zakończeniu współpracy na preferencyjnych warunkach kredytu kupieckiego. Prośba o przesłanie dokumentów finansowych przedsiębiorstwa jest często poprzedzana trudnościami płatnicznymi między przedsiębiorcami.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: prośby
 • Protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - jest to dokument, który sporządzany jest z przebiegu obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Protokoły z obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zawierać powinny porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych udziałowców, liczbę głosów oddanych na poszczególne uch...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: protokół
 • Przedsądowe wezwanie do zapłaty
  Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest upomnieniem skierowanym do dłużnika niewywiązującego się terminu wykonania zobowiązania pieniężnego. Przedsądowe wezwanie do zapłaty należy wysłać za potwierdzeniem odbioru dla ewentualnego przedstawienia w czasie rozprawy sądowej.
  Kategorie dokumentu: finanse, księgowość, sądy Typy dokumentu: upomnienia, wezwanie
 • Rachunek do umowy o dzieło
  Rachunek do umowy o dzieło - dokument wystawiany przez osobę, która wykonała dzieło na podstawie umowy o dzieło. Rachunek do umowy o dzieło powinien on zawierać datę i miejsce wystawienia, dane zamawiającego i wykonawcy, numer i datę zawarcia umowy o dzieło, wartość dzieła netto i brutto, sposób płatności oraz podpisy stron.
  Kategorie dokumentu: finanse, księgowość, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Rachunek do umowy zlecenia
  Rachunek do umowy zlecenia - dokument wystawiany przez osobę, która wykonała zlecenie na podstawie umowy zlecenia. Rachunek do umowy zlecenia powinien zawierać datę i miejsce wystawienia, dane zleceniodawcy i zleceniobiorcy, numer i datę zawarcia umowy zlecenia, wartość wynagrodzenia netto i brutto, sposób płatności oraz podpisy stron.
  Kategorie dokumentu: finanse, księgowość, praca Typy dokumentu: zlecenie
 • Rachunek sprzedaży
  Rachunek sprzedaży to uproszczona forma dokumentu, która potwierdza sprzedaż towaru lub usługi na żądanie kontrahenta wystawiana przez podmioty nie wystawiające faktur VAT. Rachunek sprzedaży musi zawierać następujące dane : nazwę sprzedawcy, czyli wystawcy rachunku nazwę nabywcy, adresy obu stron transakcji, datę wystawienia, numer kolejny rachunku, przedmiot sprzedaży, ...
  Kategorie dokumentu: finanse, księgowość, sprzedaż, przedsiębiorca Typy dokumentu: dokumenty sprzedaży
 • Rozliczenie zaliczki pracowniczej
  Rozliczenie zaliczki pracowniczej następuje po udostępnieniu pracownikowi określonej kwoty pieniężnej na wydatki obciążające pracodawcę. Rozliczenie zaliczki pracowniczej pod względem merytorycznym i rachunkowym następuje po ustalonym terminie, najcześciej po 14 dniach i jest czasami podstawą do wypłaty pracownikowi pieniędzy, które nadpłacił bądź do zwrotu przez niego pieniędzy, których nie wykor...
  Kategorie dokumentu: finanse, księgowość, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: formularze, informacje
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki z o.o. - sprawozdanie zarządu spółki, w którym zgodnie z ustawą o rachunkowości prezentowane są istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej spółki, w tym ocena efektów wypracowanych przez spółkę oraz określenie elementów ryzyka i opis zagrożeń za dany rok obrotowy. Sprawozdanie to podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu na Zwyczajnym Zgromad...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, zarząd spółki Typy dokumentu: sprawozdanie
 • Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym
  Pismo procesowe wnoszone w odpowiedzi na nakaz zapłaty. Skuteczne wniesienie nakazu zapłaty uchyla nakaz, w związku z czym sprawa kierowana jest na rozprawę. Pozwany w sprzeciwie powinien wskazać wszystkie dowody na poparcie swoich twierdzeń. Sprzeciw wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania nakazu zapłaty, do sądu który wydał nakaz. Sprzeciw nie podlega opłacie. Sprzeciw od nakazu zapłaty d...
  Kategorie dokumentu: finanse, pisma procesowe, egzekucja, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pisma procesowe
 • Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty (SP)
  Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty (SP) to formularz pisma procesowego składanego w przypadku chęci skorzystania przez stronę postępowania sądowego z niniejszych czynności procesowych. Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty (SP) wymaga podania danych stron i pełnomocników, wskazania sądu rejonowego, który...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, sprzeciwy
 • Sprzeciw pracownika od zastosowanej względem niego kary porządkowej (bezpodstawnie i z naruszeniem przepisów prawa)
  Dokument pracownika wobec którego zastosowana została przez pracodawcę kara porządkowa mający na celu wykazanie, iż kara zastosowana została z naruszeniem przepisów prawa. Pracownik może wnieść sprzeciw w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia od pracodawcy o zastosowaniu kary porządkowej. Pracodawca uwzględnia lub odrzuca sprzeciw pracownika po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika ...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, kara, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: sprzeciwy
 • Testament
  Testament jest to czynność prawna, w której spadkodawca rozrządza swoim majątkiem na wypadek swojej śmierci. Spadkodawca wskazuje w testamencie swoją wolę co do tego kto i w jakich częściach powinien odziedziczyć po nim majątek. Jeżeli testament pisany jest przez spadkodawcę, to wówczas musi być cały spisany pismem ręcznym i musi być zaopatrzony w datę sporządzenia testamentu.
  Kategorie dokumentu: finanse, pisma procesowe, księgi wieczyste Typy dokumentu: oświadczenia
 • Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotycząca poniesienia kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia
  Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotycząca poniesienia kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia - uchwała, na mocy której Zgromadzenie Wspólników sp. z o.o rozstrzyga o poniesieniu bądź nie kosztów zwołania i odbycia nadzwyczajnego zgromadzenia przez spółkę. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych wspólnicy, którzy reprezentują minimum 1/10 kapitału zakładowego spółki mogą domagać się ...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotycząca poniesienia kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia (podjęta poza porządkiem obrad)
  Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotycząca poniesienia kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia podjęta poza porządkiem obrad - uchwała, na mocy której Zgromadzenie Wspólników sp. z o.o rozstrzyga o poniesieniu bądź nie kosztów zwołania i odbycia nadzwyczajnego zgromadzenia przez spółkę. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych wspólnicy, którzy reprezentują minimum 1/10 kapitału zakłado...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia zabezpieczenia wierzycielowi spółki
  Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia zabezpieczenia wierzycielowi spółki - uchwała organu nadzoru spółki, na mocy której wierzyciel spółki uzyskuje od spółki zabezpieczenie spłaty przysługującej mu wierzytelności w określonej formie. W przypadku wierzyciela spółek łączących się lub spółki podlegającej podziałowi odmowa udzielenia zabezpieczenia przez spółkę umożliwia wierzycielowi wystąpie...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, Rada Nadzorcza, wierzyciel Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta
  Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta - zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdania finansowe spółek kapitałowych podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Biegły rewident wydaje opinię na piśmie oraz raport odnośnie m.in. przestrzegania przez spółkę zasad rachunkowości i rzetelności. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje organ, który zatwierdził sprawozdanie finansowe spółk...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, Rada Nadzorcza Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zarządu sp. z o.o. dotycząca terminu wniesienia dopłat przez wspólników
  Uchwała Zarządu sp. z o.o. dotycząca terminu wniesienia dopłat przez wspólników - uchwała, na mocy której Zarząd spółki oznacza termin wniesienia dopłat przez wspólników. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych zarówno termin wnoszenia dopłat, jak i ich wysokość powinny być W MIARĘ POTRZEBY określone w uchwale wspólników.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, zarząd spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zarządu spółki dotycząca wyrażenie zgody na zastawienie udziałów przez wspólnika
  Uchwała Zarządu spółki dotycząca wyrażenie zgody na zastawienie udziałów przez wspólnika - uchwała, w której zarząd spółki wyraża zgodę na zastawienie udziałów przez wspólnika. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody spółki lub innych ograniczeń. Zgoda spółki wyrażana jest przez zarząd w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, zarząd spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca jednoczesnego obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego spółki
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca jednoczesnego obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego spółki - uchwała, na mocy której dokonuje się obniżenia kapitału zakładowego spółki, a następnie jego podwyższenia. Uchwała ta wiąże się ze zmianą umowy spółki.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, kapitał zakładowy Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca obniżenia kapitału zakładowego przez obniżenie wartości nominalnej istniejących udziałów
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca obniżenia kapitału zakładowego przez obniżenie wartości nominalnej istniejących udziałów - uchwała, której przedmiotem jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W uchwale takiej podaje się o jaką kwotę kapitał zostanie obniżony oraz sposób tego obniżenia tj. umorzenie udziałów, zmniejszenie wartości nominalnej udziałów. ...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, kapitał zakładowy Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego ze środków pochodzących z wpłat dotychczasowych wspólników przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego ze środków pochodzących z wpłat dotychczasowych wspólników przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów - uchwała, na mocy której kapitał zakładowy spółki ulega podwyższeniu poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów wspólników. Kwota, o którą kapitał zostaje podwyższony pochodzi z wp...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, kapitał zakładowy Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego ze środków pochodzących z wpłat dotychczasowych wspólników przez ustanowienie nowych udziałów
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego ze środków pochodzących z wpłat dotychczasowych wspólników przez ustanowienie nowych udziałów - uchwała, na mocy której kapitał zakładowy ulega podwyższeniu poprzez zmianę umowy spółki. Podwyższenie kapitału odbywa się poprzez utworzenie nowych udziałów, które przysługują dotychczasowym wspólnikom - przysługuje im prawo pi...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, kapitał zakładowy Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego ze środków pochodzących z wpłat nowych wspólników przez ustanowienie nowych udziałów
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego ze środków pochodzących z wpłat nowych wspólników przez ustanowienie nowych udziałów - uchwała, na mocy której kapitał zakładowy ulega podwyższeniu poprzez zmianę umowy spółki.Podwyższenie kapitału odbywa się poprzez utworzenie nowych udziałów, które przysługują nowym wspólnikom. Kwota, o którą kapitał zostaje podwyższony...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, kapitał zakładowy Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów - uchwała, na mocy której kapitał zakładowy spółki ulega podwyższeniu poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów wspólników. Kwota, o którą kapitał zostaje podwyższony pochodzi z kapitału zapasowego lub rezerwowego spó...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, kapitał zakładowy Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki przez ustanowienie nowych udziałów
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników sp. z o.o. dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki przez ustanowienie nowych udziałów - uchwała, na mocy której kapitał zakładowy ulega podwyższeniu poprzez zmianę umowy spółki. Kwota, o którą kapitał zostaje podwyższony pochodzi z kapitału zapasowego lub rezerwowego spółki (czyli z zysku spółki). Podwyższenie kapitału odbywa się poprzez utworz...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, kapitał zakładowy Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca połączenia spółek z o.o. (połączenie przez przejęcie)
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie połączenia spółek z o.o. - zgodnie z kodeksem spółek handlowych połączenie się spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga uchwały zgromadzenia wspólników każdej z łączących się spółek, podjętej większością 3/4 głosów, reprezentujących przynajmniej 1/2 kapitału zakładowego, chyba że umowa spółki przewidują surowsze warunki. Uchwała ta powinna zawierać z...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca przekształcenia spółki z o. o. w spółkę osobową
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca przekształcenia spółki z o. o. w spółkę osobową - uchwała wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wyrażają oni zgodą na przekształcenie spółki w spółkę osobową. Aby przekształcenie spółki z o.o. w spółkę osobową było możliwe muszą się za nim opowiedzieć wspólnicy reprezentujący co najmniej dwie trzecie kapitału zakładowego, chyba że um...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca przyjęcia bilansu oraz rachunku zysków i strat spółki
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca przyjęcia bilansu oraz rachunku zysków i strat spółki - uchwała wspólników, na podstawie której zatwierdzane są części sprawozdania finansowego spółki za określony rok obrotowy tj. bilans oraz rachunek zysków i strat. Uchwała powinna być podpisana przynajmniej przez przewodniczącego Zgromadzenia i osobę sporządzającą protokół.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca wskazania miejsca przechowywania ksiąg i dokumentów spółki po jej rozwiązaniu
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca wskazania miejsca przechowywania ksiąg i dokumentów spółki po jej rozwiązaniu - uchwała wspólników wskazująca osobę, której przekazane zostaną na przechowanie księgi dokumenty spółki po jej rozwiązaniu. Księgi i dokumenty spółki po jej rozwiązaniu powinny być przekazane osobie oznaczonej w uchwale wspólników bądź w umowie spółki. Jeżeli ani umowa, ani uch...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca wyrażenia zgody na potrącenie wierzytelności wspólnika z wierzytelnością spółki z tytułu wpłaty na poczet udziałów
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca wyrażenia zgody na potrącenie wierzytelności wspólnika z wierzytelnością spółki z tytułu wpłaty na poczet udziałów - zgodnie z kodeksem spółek handlowych co do zasady wspólnik sp. z o.o. nie może dokonać potrącenia wierzytelności przysługującej mu względem spółki z wierzytelnością spółki względem niego z tytułu wpłaty na udziały. Jednakże jeżeli umowa spó...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca wyznaczenia dnia wypłaty dywidendy
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca wyznaczenia dnia wypłaty dywidendy - uchwała wspólników spółki z ograniczona odpowiedzialnością, na mocy której ustalany jest termin wypłacenia wspólnikom dywidendy. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych dzień wypłaty dywidendy powinna określać uchwała wspólników. Jeżeli jednak uchwała wspólników go nie określa dywidenda wypłacana jest wspólnikom w dniu ok...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, dywidenda Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki - uchwała, na mocy której wspólnicy spółki zatwierdzają sprawozdanie z działalności spółki za dany rok obrotowy. Sprawozdanie z działalności spółki opracowuje Zarząd spółki. Powinno ono zostać rozpatrzone i zatwierdzone na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników spółki.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: uchwała, sprawozdanie
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki dotycząca wyznaczenia dnia dywidendy
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki dotycząca wyznaczenia dnia dywidendy - uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki, w której wyznaczony zostaje tzw. DZIEŃ DYWIDENDY - dzień, data według której ustala się wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. Co do zasady, dywidenda za dany rok obrotowy przysługuje wspólników, którzy posiadali udziały w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku....
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, dywidenda Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki dotycząca zatwierdzenia informacji dodatkowej
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki dotycząca zatwierdzenia informacji dodatkowej - uchwała, na mocy której wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zatwierdzają informację dodatkową sprawozdania finansowego spółki za określony rok obrotowy.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki o wniesieniu dopłat przez wspólników
  Uchwała Zgromadzenie Wspólników spółki w sprawie dopłat wspolników - uchwała Zgromadzenia Wspólników, na mocy której wspólnicy spółki obowiązani są do dokonania dopłat. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych do dokonania dopłat wspólników spółki może zobowiązywać umowa spółki .Dopłaty mogą być dokonywane w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziałów. Ponadto powinny one być uiszcz...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki o zwrocie dokonanych dopłat
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki o zwrocie dokonanych dopłat - uchwała, na mocy której spółka dokona zwrotu dopłat dokonanych przez wspólników. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych zwrot dopłat może być dokonany, jeżeli nie są one przeznaczone na pokrycie straty. Zwrot dopłat może nastąpić, jeżeli upłynął przynajmniej MIESIĄC od dnia ogłoszenia o planowanym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki z o.o. o podziale zysku spółki
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki o podziale zysku spółki - uchwała podejmowana przez Zgromadzenie Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie podziału zysku wypracowanego przez spółkę w danym roku obrotowym, jeżeli powzięcie przedmiotowej uchwały nie zostało powierzone innemu organowi. Nie jest możliwe głosowanie pisemne. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypa...
  Kategorie dokumentu: finanse, spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki z o.o. o pokryciu straty
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki z o.o. o pokryciu straty - uchwała podejmowana przez Zgromadzenie Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie pokrycia poniesionej straty za rok obrotowy, jeżeli powzięcie przedmiotowej uchwały nie zostało powierzone innemu organowi. Nie jest możliwe głosowanie pisemne. Strata spółki może zostać pokryta w różny sposób np. poprzez dopłaty wnie...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie dopłat wspólników w okresie likwidacji spółki
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki w sprawie dopłat wspólników w okresie likwidacji - uchwała, na mocy której wspólnicy spółki obowiązani są do dokonania dopłat, pomimo otwarcia likwidacji spółki. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych w okresie likwidacji Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o dokonaniu dopłat przez wspólników, jednak wymaga to zgody WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: uchwała
 • Ugoda pozasądowa dotycząca naprawienia przez pracownika szkody wyrządzonej osobie trzeciej
  Pracownik, który przy wykonywaniu swoich obowiązków pracowniczych wyrządził szkodę może zawrzeć ugodę pozasądowa dotycząca naprawienia przez pracownika szkody wyrządzonej osobie trzeciej z pracodawcą. Zobowiązany do naprawienia szkody jest pracodawca. Jednakże to pracownik ponosi odpowiedzialność przewidzianą w przepisach Kodeksu pracy, wobec pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną osobie trz...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: ugoda
 • Umowa darowizny
  Umowa darowizny to nieodpłatne przysporzenie Darczyńcy na korzyść Obdarowanego. Wymaga formy aktu notarialnego, lecz darowizna staje się ważna w momencie jej wykonania. Odwołanie darowizny może nastąpić w przypadku rażącej niewdzięczności Obdarowanego. Umowa darowizny jest opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn.
  Kategorie dokumentu: finanse Typy dokumentu: umowy
 • Umowa darowizny kwoty pieniężnej
  Umowa darowizny kwoty pieniężnej jest to cywilnoprawna umowa nazwana, w której darczyńca zobowiązuje się do przeniesienia prawa majątkowego lub niemajątkowego na obdarowanego w sposób nieodpłatny, a obdarowany zobowiązuje się do przyjęcia tego prawa. Umowa darowizny kwoty pieniężnej wymaga formy pisemnej.
  Kategorie dokumentu: finanse, urząd skarbowy, darowizny Typy dokumentu: umowy
 • Umowa kredytu
  Umowa wykorzystywana w obrocie bankowym. W jej treści bank oraz kredytobiorca ustalają warunki udzielenia kredytu bankowego: stawkę oprocentowania, liczbę transz kredytu. Podpisanie umowy kredytowej skutkuje uruchomieniem kredytu. Środki pieniężne są co do zasady przekazywane na wskazane przez kredytobiorcę konto.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o dofinansowanie studiów podyplomowych bezrobotnego
  Umowa zawierana pomiędzy starostą a bezrobotnym, w ramach której starosta zobowiązuje się pokryć ze środków finansowych powiatowego urzędu pracy koszt/część kosztów studiów podyplomowych bezrobotnego. Umowa zawierana jest po pozytywnym rozpatrzeniu przez starostę wniosku złożonego przez bezrobotnego. Określa ona w szczególności: prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, studiowanie, starostwo powiatowe, szkolenia, Bezrobotni, urząd pracy Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika
  Dokument określający prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika podnoszącego swoje kwalifikacje zawodowe za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy. Zawierana jest w formie pisemnej. Postanowienia w niej zawarte nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż postanowienia zawarte w rozdziale III kodeksu pracy pt. Kwalifikacje zawodowe. Obowiązek zawarcia umowy nie istnieje, jeżeli pracodawca nie zobo...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, spółki, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, szkolenia Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o podział majątku wspólnego po ustanowieniu rozdzielności majątkowej - projekt aktu notarialnego
  Umowa o podział majątku wspólnego - po ustanowieniu rozdzielności majątkowej w drodze umowy pomiędzy małżonkami bądź na mocy wyroku sądu (ustanie wspólności ustawowej) oraz po ustaniu małżeństwa w wyniku rozwodu każdemu z małżonków przysługuje udział w majątku wspólnym. W razie ustania wspólności ustawowej na skutek w/w zdarzeń, udziały małżonków są równe, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanow...
  Kategorie dokumentu: finanse, nieruchomość, małżeństwo Typy dokumentu: umowy
 • Umowa odnowienia długu
  Umowa odnowienia długu - to umowa zawierana pomiędzy dotychczasowym wierzycielem i dłużnikiem, na mocy której dotychczasowy dłużnik zobowiązuje się spełnić na rzecz wierzyciela za jego zgodą inne świadczenie lub świadczenie dotychczasowe, ale oparte na innej podstawie prawnej w celu umorzenia dotychczasowego zobowiązania. Wówczas istniejące dotychczas zobowiązanie wygasa. Umowa odnowienia długu po...
  Kategorie dokumentu: finanse, sprzedaż, rzeczy ruchome Typy dokumentu: umowy
 • umowa poręczenia
  Umowa poręczenia jest stosunkiem prawnym na podstawie którego poręczyciel zobowiązuje się, iż w przypadku nie wykonania przez dłużnika umowy na rzecz wierzyciela sam ją wykona. Umowa poręczenia, pod rygorem nieważności, powinna zostać zawarta na piśmie.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: umowy
 • Umowa powierzenia pracownikowi komputera służbowego
  Dokument, na mocy którego pracodawca powierza pracownikowi swoje mienie tj. komputer służbowy, a pracownik wyraża na to zgodę. Umowa ta określa wzajemne prawa i obowiązki stron, zasady powierzenia mienia, termin powierzenia, sposób powierzenia (z obowiązkiem zwrotu czy wyliczenia się), zasady odpowiedzialności pracownika za szkody wyrządzone w w/w mieniu, zasady zwrotu, zasady używania mienia.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, rzeczy ruchome, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa powierzenia pracownikowi samochodu slużbowego
  Dokument, na mocy którego pracodawca powierza pracownikowi swoje mienie tj. samochód służbowy, a pracownik wyraża na to zgodę. Umowa ta określa wzajemne prawa i obowiązki stron, zasady powierzenia pojazdu, termin powierzenia, sposób powierzenia (z obowiązkiem zwrotu czy wyliczenia się), zasady odpowiedzialności pracownika za szkody wyrządzone w w/w mieniu, zasady zwrotu, zasady używania pojazdu.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, rzeczy ruchome, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa pożyczki
  Umowa pożyczki jest najprostszą umową kredytową. Oddane na własność pożyczkobiorcy pieniądze muszą być przez niego oddane po określonym czasie. Umowa pożyczki może być odpłatna. Odpłatność najczęściej przejawia się poprzez konieczność zapłaty odsetek.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, rzeczy ruchome, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa przejęcia długu
  Umowa przejęcia długu może występować w dwóch formach: między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika albo między dłużnikiem i osobą trzecią za zgodą wierzyciela. Umowa przejęcia długu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa przejęcia długu powoduje wygaśnięcie zabezpieczeń w postaci poręczeń i ograniczonych praw rzeczowych, chyba że poręczyciel lub osoba trzecia, która ustano...
  Kategorie dokumentu: finanse Typy dokumentu: umowy
 • Umowa przelewu wierzytelności
  Umowa przelewu (cesji) wierzytelności - umowa, na mocy której następuje zmiana wierzyciela w stosunku zobowiązaniowym łączącym strony. Co do zasady zmiana wierzyciela w stosunku zobowiązaniowym może nastąpić bez zgody dłużnika, na podstawie umowy przelewu zawartej pomiędzy dotychczasowym wierzycielem (cedentem) a osobą trzecią (cesjonariuszem). Wówczas na cesjonariusza przechodzą również wszelkie ...
  Kategorie dokumentu: finanse, rzeczy ruchome Typy dokumentu: umowy
 • Umowa spółki jawnej
  Umowa spółki jawnej zobowiązuje wspólników do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów. Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Umowa spółki jawnej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy
  Dokument określający prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika podnoszącego swoje kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy. Zawierana jest w formie pisemnej. Postanowienia w niej zawarte nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż postanowienia zawarte w rozdziale III kodeksu pracy pt. Kwalifikacje zawodowe. Obowiązek zawarcia umowy nie istnieje, jeżeli pracodawca nie zobowiązał pracow...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, studiowanie, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, szkolenia Typy dokumentu: umowy
 • Umowa z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe za zgodą pracodawcy
  Dokument określający prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika podnoszącego swoje kwalifikacje zawodowe za zgodą pracodawcy. Zawierana jest w formie pisemnej. Postanowienia w niej zawarte nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż postanowienia zawarte w rozdziale III kodeksu pracy pt. Kwalifikacje zawodowe. Obowiązek zawarcia umowy nie istnieje, jeżeli pracodawca nie zobowiązał pracownika...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, studiowanie, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, szkolenia Typy dokumentu: umowy
 • Umowa zlecenia na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy
  Umowa, w ramach której przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności, usługi z zakresu medycyny dla dającego zlecenie (zleceniodawca) - np. dla pracodawcy zatrudniającego pracowników podlegających badaniom stanu zdrowia: wstępnym, okresowym bądź kontrolnym. Określa ona wzajemne prawa i obowiązki stron. Zleceniobiorca wykonuje w ramach w/w umowy zadania wy...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, inspektor pracy Typy dokumentu: umowy
 • Upomnienie ws. poprawności wystawianych faktur VAT
  Upomnienie ws. poprawności wystawianych faktur VAT służy zdyscyplinowaniu kontrahenta. Przy znacznym obrocie między przedsiębiorcami wystawianie setek korygujących faktur VAT jest bardzo uciążliwe. Upomnienie ws. poprawności wystawianych faktur VAT służy wyeliminowaniu takich negatywnych sytuacji.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, przedsiębiorca Typy dokumentu: upomnienia
 • Upoważnienie do podpisywania faktur VAT i potwierdzania sald rozrachunków
  Upoważnienie do podpisywania faktur VAT i potwierdzania sald rozrachunków czyni możlwym dokonywanie niniejszych czynności przez osobę trzecią. Upoważnienie do podpisywania faktur VAT i potwierdzania sald rozrachunków jest wydawane na czas oznaczony lub nieoznaczony.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, przedsiębiorca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Upoważnienie do potwierdzania salda oraz wystawiania i podpisywania faktur
  Upoważnienie do potwierdzania salda oraz wystawiania i podpisywania faktur- to podstawa dokonywania czynności materialno-technicznych, oświadczeń wiedzy i załatwiania spraw administracyjnych. Upoważnienie nie dotyczy czynności prawnych. Upoważniający wskazuje w tym dokumencie czynności, które dokonywać może Upoważniony oraz okres, w jakim dokument ten jest ważny. Udzielenie upoważnienie do potwie...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, spółki Typy dokumentu: oświadczenia
 • Upoważnienie do składania dokumentów
  Upoważnienie do składania dokumentów jest dokumentem, w którym osoba upoważniająca upoważnia osobę upoważnioną do składania w jej imieniu dokumentów w różnego rodzaju instytucjach. Upoważnienie do składania dokumentów zawsze musi być sporządzone w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, podatki, praca, studiowanie, urząd skarbowy Typy dokumentu: pełnomocnictwo
 • Ustalenie wartości majątku spółki (załącznik do Planu połączenia spółek)
  Ustalenie wartości majątku spółki (załącznik do Planu połączenia spółek) - dokument stanowiący załącznik do planu połączenia spółek, w którym dokonuje się ustalenia wartości majątku spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: załączniki
 • Uzupełnienie wniosku o wpisanie zmian w rubrykach 2,3 i 4 (RZ-Z)
  Uzupełnienie wniosku o wpisanie zmian w rubrykach 2,3 i 4 (RZ-Z) składany jest przez wnioskodawcę do sądu rejonowego, w którym dokonano wpisu do rejestru zastawów. Uzupełnienie wniosku o wpisanie zmian w rubrykach 2,3 i 4 (RZ-Z) to formularz stanowiący załącznik do wniosku RZ-2 i jest wypełniany tak samo, jak w części drugiej formularza RZ-2. Zmiany mogą dotyczyć zastawnika, zastawcy bądź dłużnika...
  Kategorie dokumentu: finanse, rzeczy ruchome Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wezwanie do zapłaty czynszu
  Wezwanie do zapłaty czynszu jest żądaniem spełnienia świadczenia pieniężnego skierowanym od wynajmującego do najemcy spóźniającego się z zapłatą czynszu. Wezwanie do zapłaty czynszu powinno zawierać następujące elementy: strony, wysokość czynszu i ostateczny termin zapłaty, którego przekroczenie skutkować będzie złożeniem pozwu cywilnego o zapłatę należności.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, nieruchomość Typy dokumentu: wezwanie
 • Wezwanie żądającego badania rachunkowości oraz działalności spółki do poniesienia kosztu badania
  Wezwanie żądającego badania rachunkowości oraz działalności spółki do poniesienia kosztu badania to dokument, w którym spółka wzywa osobę, która żądała badania rachunkowości oraz działalności spółki do poniesienia kosztu przeprowadzenia tego badania. Wezwanie żądającego badania rachunkowości oraz działalności spółki do poniesienia kosztu badania sporządza się w formie pisemnej. Wynagrodzenie biegł...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, spółki Typy dokumentu: wezwanie
 • WIERZYCIELE Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-ZP)
  WIERZYCIELE Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-ZP) dotyczy wskazania danych osobowych i adresowych wierzycieli (w przypadku, gdy wierzyciel nie jest osobą fizyczną należy podać nazwę podmiotu, siedzibę, numer KRS i REGON). WIERZYCIELE Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-ZP) wymaga podania również nazwy podmiotu dłużnego i sygnatu...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, wierzyciel Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • Wniosek abonenta o rozwiązanie umowy
  Wniosek abonenta o rozwiązanie umowy dotyczy usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie abonamentu. Wniosek abonenta o rozwiązanie umowy należy składać zawsze w formie pisemnej. W przypadku konieczności wysyłki pocztowej powinno się zastosować wysyłkę ze zwrotnym poświadczeniem odbioru.
  Kategorie dokumentu: finanse Typy dokumentu: wnioski, wypowiedzenia
 • Wniosek bezrobotnego o sfinansowanie kosztu studiów podyplomowych
  Dokument, w którym bezrobotny zwraca się do starosty (za pośrednictwem urzędu pracy) o sfinansowanie kosztu podjętych lub planowanych studiów podyplomowych. Do wniosku dołączyć należy: oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej po ukończeniu w/w studiów lub oświadczenie pracodawcy o możliwości zatrudnienia bezrobotnego po ukończeniu w/w studiów oraz dokument wystawiony przez organi...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, studiowanie, pomoc publiczna, starostwo powiatowe, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, szkolenia, Bezrobotni, urząd pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego (ZUS Z-15)
  Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego (ZUS Z-15) to formularz, który ubezpieczony składa celem ubiegania się o ten zasiłek. Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu podlegającemu ubezpieczeniu chorobowemu, z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia lat 14 oraz innym chorym członkiem rodziny, z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat....
  Kategorie dokumentu: finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o dział spadku
  Wniosek o dział spadku jest pismem wszczynającym postępowanie nieprocesowe, którego celem jest uregulowanie sytuacji prawnej spadkobierców oraz majątku pozostawionego przez spadkodawcę - spadku. Wniosek taki podlega opłacie, któe jednak różni się w zależności od treści samego wniosku. Opłata od wniosku o dział spadku wynosi 500 zł. Jeżeli wniosek o dział spadku zawiera zgodny projekt działu spadku...
  Kategorie dokumentu: finanse, pisma procesowe, spadki Typy dokumentu: pisma procesowe, wnioski
 • Wniosek o emeryturę pomostową (ZUS Rp-1Epom)
  Wniosek o emeryturę pomostową (ZUS Rp-1Epom) składany jest przez osobę, chcącą mieć obliczaną emeryturę na podstawie odpowiednio zwaloryzowanych składek emerytalnych zgromadzonych na koncie w ZUS oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego. Od 1 stycznia 2009 r. osoby urodzone po 1948 r., które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, mogą ubiegać się o przyznanie em...
  Kategorie dokumentu: finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej pomiędzy pracodawcą i pracownikiem
  Pismo, w którym pracodawca zwraca się do właściwego sądu o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej pomiędzy nim a pracownikiem, który wyrządził szkodę osobie trzeciej. W razie niewykonania przez pracownika przedmiotowej umowy podlega ona wykonaniu w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, po nadaniu jej klauzuli wykonalności przez sąd pracy. Sąd pracy odmówi nadania klauzuli wykon...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, sądy, postępowanie sądowe, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o odpracowanie zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych
  Dokument, w którym pracownik proponuje termin i czas odpracowania czasu zwolnienia go od pracy przez pracodawcę, na skutek uprzednio złożonego wniosku o zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych pracownika. Pracownik jest bowiem obowiązany odpracować czas zwolnienia od pracy z w/w tytułu.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, urlopy, pracownik, pracodawca, zwolnienie od pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o odroczenie terminu płatności karty podatkowej
  Wniosek o odroczenie terminu płatności karty podatkowej to prośba o udzielenie ulgi w zapłacie zobowiązania podatkowego kierowana od podatnika do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o odroczenie terminu płatności zależy od przedstawienia sytuacji, w jakiej znalazł się podatnik i odpowiedniego jej udokumentowania.
  Kategorie dokumentu: finanse, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku dochodowego
  Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku dochodowego to prośba o udzielenie ulgi w zapłacie zobowiązania podatkowego kierowana od podatnika do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o odroczenie terminu płatności zależy od przedstawienia sytuacji, w jakiej znalazł się podatnik i odpowiedniego jej udokumentowania.
  Kategorie dokumentu: finanse, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku VAT
  Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku VAT to prośba o udzielenie ulgi w zapłacie zobowiązania podatkowego kierowana od podatnika do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o odroczenie terminu płatności zależy od przedstawienia sytuacji, w jakiej znalazł się podatnik i odpowiedniego jej udokumentowania.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów (DW-3)
  Kategorie dokumentu: finanse, rzeczy ruchome Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego (ZUS KP-3)
  Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego (ZUS KP-3) wprowadziła nowelizacja ustawy emerytalnej z 28 lipca 2011 r. Przepisy obowiązujące od 23 września 2011 r. pozwalają na ustalenie podstawy wymiaru kapitału początkowego z dziesięciu kolejnych lat kalendarzowych z całego okresu przypadającego do 31 grudnia 1998 r., a nie tak jak dotychczas – wyłącznie z okresu od 1980 do 1998 r. Nowe regu...
  Kategorie dokumentu: finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, kapitał zakładowy Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy (ZUS RP-1A)
  Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy (ZUS RP-1A) składany jest w przypadku orzeczenia czasowej niezdolności do pracy. Prawo do okresowej renty z tytułu niezdolności do pracy ustaje zatem z upływem okresu, na jaki świadczenie zostało przyznane. W celu ustalenia prawa do renty na dalszy okres należy zgłosić, na piśmie lub ustnie do protokołu, wniosek w tej sprawi...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego
  Dokument, w którym bezrobotny mający prawo do zasiłku dla bezrobotnych zwraca się do starosty za pośrednictwem właściwego powiatowego urzędu pracy z wnioskiem o przyznanie dodatku aktywizacyjnego, z uwagi na podjęcie przez niego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z własnej inicjatywy bądź na skutek skierowania przez urząd pracy w okresie pobierania wyżej wymienionego zasiłku. W razie skierowa...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, pracownik, pracodawca, Bezrobotni, urząd pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o przyznanie jednorazowej premii z Funduszu Pracy
  Dokument, w którym pracodawca realizujący program przygotowania zawodowego dorosłych zgodnie z umową zawartą ze starostą (po zakończeniu jego realizacji i zdaniu egzaminu przez osobę objętą przygotowaniem) wnosi o przyznanie mu jednorazowej premii ze środków pochodzących z Funduszu Pracy. Premię przyznaje starosta na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia z wynikiem pozy...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, organizacje społeczne, organizacje zawodowe, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, szkolenia, Bezrobotni, urząd pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia nauki przez bezrobotnego
  Dokument, w którym bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych zwraca się do starosty za pośrednictwem właściwego urzędu pracy z wnioskiem o przyznanie mu stypendium z uwagi na podjęcie przez niego nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub studiów zaocznych w szkole wyższej w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny. Do wniosku dołączyć należy dokumenty potwierdzające...
  Kategorie dokumentu: finanse, studiowanie, starostwo powiatowe, Bezrobotni, urząd pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7/osobą zależną
  Dokument, w którym bezrobotny zwraca się do starosty (za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy) z wnioskiem o refundację kosztów poniesionych z tytułu opieki nad dzieckiem bądź dziećmi do lat 7 bądź osobą zależną w razie podjęcia przez tą osobę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub skierowania jej na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych bądź szkolenie oraz pod warunkiem osiągania z tego t...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, ojcostwo, macierzyństwo, pracownik, Bezrobotni, urząd pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o rentę rodzinną (ZUS RP-2)
  Wniosek o rentę rodzinną (ZUS RP-2) składana jest przez członków rodziny zmarłego po jego śmierci. Renta rodzinna przysługuje, gdy zmarła ubezpieczona osoba posiadała w chwili śmierci prawo do emerytury lub świadczeń przedemerytalnych. Konieczne są również dodatkowe warunku: przekroczenie wieku 50 lat małżonka, niezdolność do pracy małżonka, całkowita niezdolność do pracy dziecka (do 16 lat albo d...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o rentę socjalną
  Wniosek o rentę socjalną składany jest przez osoby, które nie mają wymaganego stażu ubezpieczeniowego do renty z tytułu niezdolności do pracy. We wniosku konieczne jest podanie danych personalnych, adresowych, także określenia sposobu przekazywania renty. Wnioskodawca składa oświadczenie co do okoliczności mogących spowodować odmowę lub zawieszenie przyznawania renty socjalnej, np. przychody z dzi...
  Kategorie dokumentu: finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy (ZUS RP-1R)
  Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy (ZUS RP-1R) stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w ZUS – rozpatrzenia uprawnień i wydania decyzji w sprawie renty z tytułu niezdolności do pracy oraz do wszczęcia postępowania o rentę zagraniczną. Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy (ZUS RP-1R) należy złożyć w Oddziale lub Inspektoracie ZUS właściwym ze względu na miejsce zameldowania...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu/uzyskania licencji
  Dokument, w którym bezrobotny zwraca się do starosty (za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy) o sfinansowanie kosztów egzaminu, po zdaniu którego może uzyskać on świadectwo, dyplom, zaświadczenie, określone uprawnienia zawodowe lub tytuły zawodowe bądź kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, pomoc publiczna, starostwo powiatowe, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, szkolenia, Bezrobotni, urząd pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o świadczenie przedemerytalne (ZUS RP-26)
  Wniosek o świadczenie przedemerytalne (ZUS RP-26) to formularz o przyznanie świadczenia osobie w wieku przedemerytalnym, która spełnia określone w ustawie warunki.Celem jest pomoc finansowa dla osoby bezrobotnej pozostającej w tym stanie z powodu osiągniętego wieku. Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która: pobierała zasiłek dla bezrobotnych przez co najmniej 6 miesięcy, a ...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (ZUS NP-7)
  Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (ZUS NP-7) może złożyć ubezpieczony, który po okresie pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy (360 dni). Świadczenie rehabilitac...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o udostępnienie dokumentu z Elektronicznego Katalogu Dokumentów (CI KRS-EKDS)
  Wniosek o udostępnienie dokumentu z Elektronicznego Katalogu Dokumentów (CI KRS-EKDS) wymaga podania danych wnioskodawcy, określenia podmiotu, którego dotyczy wniosek oraz określenia rodzaju dokumentu z językiem w jakim został sporządzony. 1 stycznia 2007 r. rozpoczęto prowadzenie katalogu dokumentów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych, komandytowo-akcyjnych i europejskich w ramach ...
  Kategorie dokumentu: finanse, Krajowy Rejestr Sądowy Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia
  Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia - pismo procesowe, wnoszone w trakcie toczącego się postępowania bądź przed jego wszczęciem, w ramach którego powód/uprawniony domaga się ustanowienia zabezpieczenia spełnienia roszczenia na określonym składniku majątku pozwanego/obowiązanego. Żądanie takie musi być uzasadnione tzn. wnioskodawca musi wykazać, iż spełnienie przysługującego mu roszczeni...
  Kategorie dokumentu: finanse, nieruchomość, pisma procesowe Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek
  Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek z okresu od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. przewidywany jest przez ustawę z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551). Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek jest zasadny w przypadku stwierdzenia całkowitej nieśc...
  Kategorie dokumentu: finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski, przedsiębiorca
 • Wniosek o umożliwienie wglądu do dokumentów związanych z łączeniem się spółek
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o ustalenie kapitału początkowego (ZUS KP-1)
  Wniosek o ustalenie kapitału początkowego (ZUS KP-1) rozpatruje i wydaje decyzję w sprawie jednostka ZUS właściwa według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia. Osoby, którym ZUS wyliczy kapitał początkowy, nie muszą ponownie przekazywać przy składaniu wniosku o emeryturę dokumentów potwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe sprzed 1999 r. oraz wysokość osiąganeg...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, kapitał zakładowy Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o usunięcie i zaprzestanie przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową
  Wniosek o usunięcie i zaprzestanie przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową - co do zasady banki oraz inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie dotyczącym osób fizycznych w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Jednakże po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawart...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, przedsiębiorca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS)
  Informacja o rachunkach (NIP-B) składana jest przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną lub podmiot nie będący osobą fizyczną. Informacja o rachunkach (NIP-B) jest załącznikiem do formularzy NIP-2 (organizacje prowadzące działalność gospodarczą) lub NIP-7 (osoby fizyczne nie objęte CEIDG, które nie są przeds...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, spółki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacje, przedsiębiorca
 • Wniosek o wpis zastawu do rejestru zastawów (RZ-1)
  Wniosek o wpis zastawu do rejestru zastawów (RZ-1) składany jest w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania (siedziby) zastawcy. Jest niezbędny do utworzenia zastawu rejestrowego oprócz samej umowy zastawu. Wniosek o wpis zastawu do rejestru zastawów (RZ-1) zawrzeć należy oznaczenie zastawnika, zastawcy, dłużnika, przedmiot lub przedmioty zastawu z podaniem ich cech oraz szczegóły dotyc...
  Kategorie dokumentu: finanse, rzeczy ruchome Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę
  Wniosek o wszczęcie egzekucji - dokument, w którym wierzyciel mający tytuł wykonawczy domaga się przymusowego wyegzekwowania od dłużnika zasądzonej przez sąd na jego rzecz kwoty. Wniosek o wszczęcie egzekucji powinien wyraźnie określać wierzyciela, dłużnika, zasądzoną kwotę oraz sposób prowadzenia egzekucji tzn. z nieruchomości, z ruchomości, z wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych. Do w...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, egzekucja Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o wydanie karty parkingowej
  Wniosek o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej jest dokumentem na mocy którego wnioskodawca pragnie uzyskać zezwolenie na parkowanie w miejscach oznaczonych "kopertą" oraz uprawnienie do nieprzestrzegania enumeratywnie wymienionych w ustawie znaków drogowych. Takie zezwolenie wydaje właściwy starosta powiatowy.
  Kategorie dokumentu: finanse Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (CI KRS-CDO)
  Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (CI KRS-CDO) wymaga podania danych wnioskującego, wskazania czy odpis ma być aktualny czy pełny oraz podania numeru pozycji rejestru, pod którym widnieje dany podmiot. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony jest przez KRS. Wpis dokonywany z urzędu przez sąd dokonywany jest w stosunku do osoby fizycznej wykonującej działalność gosp...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, odpisy
 • Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów (DW-4)
  Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów (DW-4) składny jest przez wnioskującego do sądu rejonowego, w którym dokonano wpisu do rejestru zastawów. Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów (DW-4) należy uzupełnić o pozycję rejestru oraz wybrać żądany rodzaj odpisu - pełny, skrócony lub aktualny. Zastaw rejestrowy to ograniczone prawo rzeczowe, które jest ustanawiane celem zabezpieczenia wie...
  Kategorie dokumentu: finanse, rzeczy ruchome Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski, odpisy
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia dla celów związanych z uzyskaniem prawa do świadczenia przedemerytalnego
  Dokument osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna, w którym wnosi ona do starosty (za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy) o wydanie zaświadczenia potwierdzającego jej zarejestrowanie od co najmniej 6 miesięcy, stanowiącego załącznik do wniosku o przyznanie prawa do świadczenia przedemerytalnego.
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, starostwo powiatowe, pracownik, pracodawca, Bezrobotni, urząd pracy, emerytura, świadczenie przedemerytalne Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu i przedmiotu w rejestrze zastawów (DW-2)
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu i przedmiotu w rejestrze zastawów (DW-2) jest formularzem składanym do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania (siedziby) zastawcy. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu i przedmiotu w rejestrze zastawów (DW-2) podlega opłacie w wysokości 20 zł. W formularzu należy zawrzeć dane osobowe i adres zamieszkania (siedzibę) wniosku...
  Kategorie dokumentu: finanse, rzeczy ruchome Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski, zaświadczenia
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu w rejestrze zastawów (DW-1)
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu w rejestrze zastawów (DW-1) składany jest przez wnioskodawcę do sądu rejonowego, w którym dokonano wpisu do rejestru zastawów. Konieczne jest wskazanie danych osobowych i adresowych podmiotu. Zastaw rejestrowy to ograniczone prawo rzeczowe, które jest ustanawiane celem zabezpieczenia wierzytelności. Zastaw taki może być ustanowiony jedynie na rzec...
  Kategorie dokumentu: finanse, rzeczy ruchome Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski, zaświadczenia
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS-CZW)
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS-CZW) wymaga podania danych wnioskodawcy, a także wskazania rejestru, z którego ma być sporządzone zaświadczenie (rejestr przedsiębiorców lub stowarzyszeń, organizacji społecznych, zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej) oraz podania numeru KRS podmiotu. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) t...
  Kategorie dokumentu: finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski, zaświadczenia
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (CI KRS-CDT)
  Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (CI KRS-CDT) wymaga podania danych wnioskodawcy oraz określenia podmiotu, którego zaświadczenie ma dotyczyć wraz ze wskazaniem czy jest osobą fizyczną czy też nie. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony jest przez KRS. Wpis dokonywany z urzędu przez sąd dokonywany jest w stosunku do osoby fizycznej...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski, zaświadczenia
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (CI KRS-CDN)
  Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (CI KRS-CDN) zawiera informacje o wnioskodawcy i o podmiocie, którego zaświadczenie ma dotyczyć. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony jest przez KRS. Wpis dokonywany z urzędu przez sąd dokonywany jest w stosunku do osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono jej upad...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski, zaświadczenia
 • Wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów (RZ-3)
  Wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów (RZ-3) jest formularzem składanym do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania (siedziby) zastawcy. Dokonanie skutecznego wykreślenia z rejestru wpisu o ustanowionym zastawie rejestrowym może nastąpić jedynie po udowodnieniu wygaśnięcia zastawu (najczęściej jest to spełnienie zobowiązania). Konieczne jest uzyskanie zaświadcze...
  Kategorie dokumentu: finanse, rzeczy ruchome Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski, wyrejestrowania
 • Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (ZUS Z-12)
  Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (ZUS Z-12) składa wnioskujący, który pokrył koszty pogrzebu. Przy tradycyjnym rozumieniu ceremonii pochówku wnioskodawca winien wykazać zatem co najmniej poniesienie wydatków związanych z zakupem trumny, wykopaniem grobu, złożeniem ciała i ewentualnie przewozem zwłok. Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w przypadku kremacji zwłok. W przypadku gdy koszty po...
  Kategorie dokumentu: finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o wystąpienie z OFE
  Wniosek o wystąpienie z OFE składany jest przez ubezpieczonych stanowiących grupę urodzonych w latach 1949-1968. W przypadku, gdy ich decyzja o wyborze OFE z 1999 r. zablokowała im drogę do emerytury na starych zasadach istnieje możliwość wypisania się z OFE. Osoby takie - zarówno te, które nabędą prawo do świadczenia w przyszłości, jak i te, które nabyły już takie uprawnienia i są w trakcie stara...
  Kategorie dokumentu: finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zajęcie emerytury dłużnika
  Wniosek o zajęcie emerytury dłużnika jest dokumentem składanym przez wierzyciela, bądź jego pełnomocnika, w celu zajęcia emerytury przysługującej dłużnikowi. Wniosek o zajęcie emerytury dłużnika sporządza się zawsze w formie pisemnej. Wniosek o zajęcie emerytury dłużnika zostaje podpisany przez wierzyciela lub jego pełnomocnika.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, egzekucja, dłużnik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zajęcie rachunku bankowego dłużnika
  Wniosek o zajęcie rachunku bankowego dłużnika jest dokumentem składanym przez wierzyciela, bądź jego pełnomocnika, w celu zajęcia rachunku bankowego dłużnika. Wniosek o zajęcie rachunku bankowego dłużnika sporządza się zawsze w formie pisemnej. Wniosek o zajęcie rachunku bankowego dłużnika zostaje podpisany przez wierzyciela lub jego pełnomocnika.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, egzekucja, dłużnik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika
  Wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika jest dokumentem składanym przez wierzyciela, bądź jego pełnomocnika, w celu zajęcia wierzytelności przysługujących dłużnikowi. Wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika sporządza się zawsze w formie pisemnej. Wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika zostaje podpisany przez wierzyciela lub jego pełnomocnika.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, egzekucja, dłużnik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zajęcie wynagrodzenia za pracę dłużnika
  Wniosek o zajęcie wynagrodzenia za pracę dłużnika jest dokumentem składanym przez wierzyciela, bądź jego pełnomocnika, w celu zajęcia wynagrodzenia za pracę dłużnika. Wniosek o zajęcie wynagrodzenia za pracę dłużnika sporządza się zawsze w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, egzekucja, dłużnik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
  Wniosek składany przez podmiot zainteresowany zorganizowaniem stażu dla bezrobotnego do starosty zawierający: dane organizatora (nazwa, siedziba, imię i nazwisko, miejsce prowadzenia działalności), liczbę pracowników z przeliczeniem na pełen wymiar czasu pracy, liczbę przewidywanych miejsc pracy, na których bezrobotni będą odbywać staż, imię i nazwisko oraz stanowisko opiekuna bezrobotnego odbywaj...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, pomoc publiczna, starostwo powiatowe, pracownik, pracodawca, Bezrobotni, urząd pracy, staż Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ZAWIESZENIE/WZNOWIENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (KRS-Z62)
  Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ZAWIESZENIE/WZNOWIENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (KRS-Z62) kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby/adresu podmiotu. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ZAWIESZENIE/WZNOWIENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (KRS-Z62) wymaga podania daty rozpoczęcia zawieszenia/wznowienia dzi...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski, przedsiębiorca
 • Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE (KRS-Z68)
  Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE (KRS-Z68) składany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby podmiotu. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE (KRS-Z68)otwarcia lub zakończenia postępowania naprawczego (należy podać sąd prowadzący postępowanie naprawcze, sygnaturę sprawy, datę wydania orzeczenia, sposób zakończe...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym POSTĘPOWANIE UKŁADOWE (KRS-Z67)
  Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym POSTĘPOWANIE UKŁADOWE (KRS-Z67) składany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby podmiotu. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym POSTĘPOWANIE UKŁADOWE (KRS-Z67) otwarcia lub zakończenia postępowania układowego (należy podać sąd prowadzący postępowanie układowe, sygnaturę sprawy, datę wydania orzeczenia, sposób zakończenia...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY (KRS-Z30)
  Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY (KRS-Z30) wymaga podania roku, którego dotyczy sprawozdanie, opinię biegłego rewidenta, uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, a także sprawozdania z działalności. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY (KRS-Z30) dotyczy równi...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski, raporty, przedsiębiorca
 • Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym WIERZYCIEL - ZMIANA (KRS-Z42)
  Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym WIERZYCIEL - ZMIANA (KRS-Z42) kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby/adresu podmiotu. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym WIERZYCIEL - ZMIANA (KRS-Z42) dotyczy wykreślenia wierzyciela, wskazania nowego bądź zmiany jego danych. Należy przy tym wskazać również wierzytelność - sygnaturę sprawy i datę wydania tyt...
  Kategorie dokumentu: finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, wierzyciel Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym WIERZYTELNOŚĆ (KRS-Z41)
  Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym WIERZYTELNOŚĆ (KRS-Z41) kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby/adresu podmiotu. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym WIERZYTELNOŚĆ (KRS-Z41) dotyczy zgłoszenia wierzytelności bądź wykreślenia wierzytelności (w tym nazwy organu, który wydał tytuł wykonawczy bądź sądu, który nadał klauzulę wykonalności wraz z da...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym ZALEGŁOŚĆ PODATKOWA, CELNA, na rzecz ZUS (KRS-Z40)
  Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym ZALEGŁOŚĆ PODATKOWA, CELNA, na rzecz ZUS (KRS-Z40) kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby/adresu podmiotu. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym ZALEGŁOŚĆ PODATKOWA, CELNA, na rzecz ZUS (KRS-Z40) dotyczy zgłoszenia jednej z w.w. zaległości, wykreślenia w.w. zaległości bądź zgłoszenia zakończenia egzekucji (w ty...
  Kategorie dokumentu: finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, urząd skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urząd celny Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym ZARZĄD KOMISARYCZNY / ZARZĄD PRZYMUSOWY / POWIERZENIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWYM (KRS-Z63)
  Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym ZARZĄD KOMISARYCZNY / ZARZĄD PRZYMUSOWY / POWIERZENIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWYM (KRS-Z63) kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby/adresu podmiotu. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym ZARZĄD KOMISARYCZNY / ZARZĄD PRZYMUSOWY / POWIERZENIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWYM (KRS-Z63 dotyczy u...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, stowarzyszenia, przedsiębiorstwo państwowe Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze
 • Wniosek o zmianę wpisu w KRS - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty (KRS-Z30)
  Wniosek o zmianę wpisu w KRS - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty (KRS Z-30) przeznaczony jest dla spółek, których dotyczy ustawa o rachunkowości i prowadzenie pełnej księgowości. Wniosek o zmianę wpisu w KRS - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty powinien być złożony przez spółkę w Sądzie Rejonowym w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez odpowiedni organ spółki...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów (RZ-2)
  Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów (RZ-2) składany jest przez wnioskodawcę do sądu rejonowego, w którym dokonano wpisu do rejestru zastawów. Zmiany mogą dotyczyć zastawnika, zastawcy bądź dłużnika (wykreślenie, wpis nowego podmiotu, zmiana treści pól rubryce już ujawnionego podmiotu). Zmiany mogą dotyczyć także nazwy przedmiotu zastawu, numeru pozycji katalogu, cech i sposobu oznakowania,...
  Kategorie dokumentu: finanse, rzeczy ruchome Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zwolnienie od pracy na zalecone przez lekarza badania pracownicy w ciąży
  Dokument, w którym pracownica będąca w ciąży zwraca się do pracodawcy z prośbą o zwolnienie jej od pracy na czas przeprowadzenia zaleconych przez lekarza badań związanych z ciążą (jeśli badania nie mogą być przeprowadzone po godzinach pracy). Do wniosku dołączyć należy zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż pracownica jest w ciąży.
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, zakłady opieki zdrowotnej, ojcostwo, macierzyństwo, rodzicielstwo, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zwolnienie od pracy w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych/szkolenia na kursie zawodowym
  Dokument, w którym pracownik zwraca się z prośbą do pracodawcy o zwolnienie go z obowiązku świadczenia pracy w określonym dniu/dniach na podstawie przepisów wykonawczych do kodeksu pracy - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy tj. w celu przeprowadzenia zajęć...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, urlopy, pracownik, pracodawca, szkolenia, zwolnienie od pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zwrot kosztów poniesionych z tytułu podróży służbowej (bez udokumentowania poniesionych kosztów)
  Dokument, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o zwrot kosztów, jakie poniósł w związku z podróżą, którą odbył w ramach łączącego strony stosunku pracy tj. podróżą służbową. Zgodnie z kodeksem pracy pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, szkolenia, Podróż służbowa Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zwrot kosztów przejazdu
  Dokument, w którym bezrobotny zatrudniony, wykonujący inną pracę zarobkową, odbywający staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, uczestniczący w zajęciach z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy na skutek skierowania przez urząd pracy, dojeżdżający do miejsc ich odbywania i uzyskujący dochód/przychód nieprzekraczający 200% minimalnego wynagrodzenia wnosi do starosty...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, pomoc publiczna, starostwo powiatowe, pracownik, pracodawca, urząd pracy, staż Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zwrot nadpłaty podatku
  Wniosek o zwrot nadpłaty podatku jest pismem skierowanym od podatnika do Naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Wniosek o zwrot nadpłaty podatku zawiera wysokość nadpłaty oraz dołączone do niego skorygowane zeznanie roczne albo skorygowaną deklarację.
  Kategorie dokumentu: finanse, księgowość, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek podatnika o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/stwierdzającego stan zaległości
  Wniosek podatnika o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach - pismo podatnika skierowane do Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego, w którym zwraca się on z prośbą o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, iż nie zalega w płaceniu podatków. Zgodnie z ordynacją podatkową organ podatkowy wydaje zaświadczenia potwierdzające stan faktyczny lub prawny, w tym zaświadczenia o niezaleganiu w pod...
  Kategorie dokumentu: finanse, podatki Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracodawcy o zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych
  Dokument, w którym pracodawca, na podstawie wcześniej zawartej umowy o refundację, zwraca się do właściwego Ochotniczego Hufca Pracy za pośrednictwem właściwego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży o zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Terminy składania wn...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, praca, pomoc publiczna, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, Bezrobotni, urząd pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownicy o wypłacenie dodatku wyrównawczego
  Dokument, w którym pracownica będąca w ciąży bądź karmiąca dziecko zwraca się do pracodawcy z wnioskiem o wypłatę dodatku wyrównawczego w związku z obniżeniem przysługującego jej dotychczas wynagrodzenia za pracę na skutek zmiany warunków pracy na jej stanowisku lub skrócenia czasu jej pracy lub przeniesienia jej do innej pracy przez pracodawcę w wykonaniu obowiązku ustawowego wynikającego z faktu...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, macierzyństwo, pracownik, pracodawca, ciąża Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownika o poinformowanie właściwego okręgowego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy
  Dokument, w którym pracownik wykonujący pracę w nocy wnosi do pracodawcy o powiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy tzn. pracowników, których rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub których co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną. Po otrzymaniu przedmioto...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, inspektor pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownika o wystawienie opinii przez pracodawcę
  Dokument, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy po ustaniu łączącego ich stosunku pracy z prośbą o wydanie opinii na temat jego pracy, osoby, wywiązywania się z obowiązków pracowniczych i powierzonych zadań, umiejętności nabytych na dotychczasowym stanowisku itp.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, staż Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek (ZUS S-72B)
  Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek (ZUS S- 72B) najczęściej wymagany jest w trakcie ubiegania się o różnego rodzaju kredyty. Nierzadko również zaświadczenie to stanowi atut w prowadzeniu działalności gospodarczej poświadczając wiarygodność potencjalnych kontrahentów. Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek...
  Kategorie dokumentu: finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski, przedsiębiorca
 • Wypowiedzenie umowy OC komunikacyjnego
  Wypowiedzenie umowy OC komunikacyjnego jest to dokument, poprzez który osoba posiadająca pojazd mechaniczny chce wypowiedzieć dotychczasową umowę OC komunikacyjnego. Wypowiedzenie umowy OC komunikacyjnego należy dostarczyć najpóźniej na jeden dzień przed końcem ważności ubezpieczenia lub w terminie 30 dniu od nabycia/kupna samochodu.
  Kategorie dokumentu: finanse Typy dokumentu: wypowiedzenia
 • Wywiad zawodowy (ZUS N-10)
  Wywiad zawodowy (ZUS N-10) składa osoba, która stara się o wydanie orzeczenia o niezdolności do pracy. Wywiad zawodowy (ZUS N-10) dotyczy charakteru i rodzaju pracy i jest wypełniany przez pracodawcę. Oprócz tego do wniosku dołączyć należy aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się pracownik, w stosunku do którego ma być wydane orzeczenie...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, informacje
 • Wzór rachunku do umowy o dzieło
  Rachunek do umowy o dzieło jest to dokument wystawiany przez osobę, która wykonała dzieło na podstawie umowy o dzieło. Rachunek do umowy o dzieło powinien zawierać datę i miejsce wystawienia, dane zamawiającego i wykonawcy, numer i datę zawarcia umowy o dzieło, wartość dzieła netto i brutto, sposób płatności oraz podpisy stron.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: formularze
 • Wzór weksla
  Weksel jest to rodzaj papieru wartościowego imiennego lub na zlecenie, w którym wystawca lub także wskazana przez niego osoba zobowiązuje się bezwarunkowo zapłacić oznaczoną sumę pieniężną w określonym terminie na rzecz remitenta, czyli osoby, na rzecz lub zlecenie której ma zostać zrealizowana płatność. Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo wekslowe każdy weksel powinien zawierać następujące elementy: 1)...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: formularze
 • Żądanie płatności gotówkowej
  Żądanie płatności gotówkowej jest to dokument, w którym żąda się od adresata pisma, aby dokonywała zapłaty w formie gotówkowej. Żądanie płatności gotówkowej można sporządzić w formie pisemnej. Płatność gotówkowa to forma płatności, która polega na tym, że płatności dokonuje się w formie gotówkowej, to znaczy wyłącznie posiadając pieniądze w formie materialnej (gotówkowej).
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość Typy dokumentu: oświadczenia, zawiadomienie
 • Żądanie rozstrzygnięcia sprawy w drodze uchwały wspólników
  Żądanie rozstrzygnięcia sprawy w drodze uchwały wspólników - zgodnie z kodeksem spółek handlowych wspólnikom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przysługuje prawo żądania wyjaśnień od Zarządu spółki. W przypadku, gdy Zarząd spółki nie czyni zadość temu żądaniu i odmawia udzielenia wyjaśnień wspólnik może domagać się rozstrzygnięcia sprawy w drodze uchwały wspólników. Uchwała powinna zostać pod...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: żądanie
 • Żądanie uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników sp. z o.o. zgłoszone przez byłego członka organu spółki
  Żądanie uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników sp. z o.o. zgłoszone przez byłego członka organu spółki - pismo członka organu spółki, którego mandat wygasł przed dniem zgromadzenia wspólników zawierające żądanie uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych wspólnik taki ma prawo uczestniczyć w zgromadzeniu, przeglądać sprawozdanie zarządu i sprawozdanie finansow...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: żądanie
 • Żądanie udostępnienia odpisów dokumentów łączących się spółek
  Żądanie udostępnienia odpisów dokumentów łączących się spółek - pismo, w którym wspólnik łączących się spółek domaga się udostępnienia mu odpisów dokumentów związanych z łączeniem się spółek. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych wspólnik ma bowiem prawo przeglądania bądź domagania się bezpłatnego udostępnienia w lokalu spółki odpisów następujących dokumentów: planu połączenia spółek, sprawozdań fi...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: żądanie
 • Żądanie udzielenia informacji czy spółka pozostaje w stosunku dominacji lub zależności
  Żądanie udzielenia informacji czy spółka pozostaje w stosunku dominacji lub zależności - wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki kapitałowej), członek zarządu albo rady nadzorczej może domagać się od spółki handlowej, która jest wspólnikiem spółki z o.o. (spółki kapitałowej) udzielenia informacji, czy ta spółka handlowa pozostaje w stosunku dominacji lub zależności względem inne...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: żądanie
 • Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników
  Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników - uprawnienie, które przysługuje wspólnikom posiadającym minimum 1/10 kapitału zakładowego. Umowa spółki może przyznać takie uprawnienie wspólnikom reprezentującym mniejszą część kapitału. Przedmiotowe żądanie powinno być zgłoszone na piśmie ZARZĄDOWI spółki nie później niż na miesiąc przed planowanym zgr...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: oświadczenia, żądanie
 • Żądanie wspólnika/wspólników dotyczące zwrotu kosztów przeprowadzonego badania rachunkowości i działalności spółki
  Żądanie wspólnika dotyczące zwrotu kosztów przeprowadzonego badania rachunkowości i działalności spółki - zgodnie z kodeksem spółek handlowych na wniosek wspólników reprezentujących przynajmniej 1/10 kapitału zakładowego spółki sąd rejestrowy może (po uprzednim wezwaniu zarządu spółki do złożenia oświadczenia) wskazać podmiot, który dokona badania rachunkowości oraz działalności spółki. Po sporząd...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: oświadczenia, żądanie
 • Żądanie wykupienia udziałów w spółce przejmowanej
  Żądanie wykupienia udziałów w spółce przejmowanej - zgodnie z kodeksem spółek handlowych wspólnik spółki przejmowanej może wystąpić do spółki przejmującej z żądaniem wykupienia jego udziałów przez spółkę przejmującą w terminie miesiąca od dnia, w którym ogłoszony został plan połączenia. Wykupienie udziałów przez spółkę przejmująca odbywa się na zasadach określonych w art. 417 ksh.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: żądanie
 • Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w celu podjęcia uchwały o połączeniu spółek
  Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w celu podjęcia uchwały o połączeniu spółek - zgodnie z kodeksem spółek handlowych łączenie się spółek wymaga podjęcia uchwały większością 3/4 głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie akcjonariuszy każdej z łączących się spółek. W określonych przypadkach połączenie s...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: żądanie
 • Zapytanie o kredyt
  Zapytanie o kredyt to prośba o umożliwienie dokonywania transakcji kupna-sprzedaży na preferencyjnych warunkach z opóźnionym terminem płatności. Zapytanie o kredyt poprzedzone było dokonaniem wcześniejszych transakcji kupna-sprzedaży z danym przedsiębiorcą.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: prośby, wnioski
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ZUS RP7)
  Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ZUS RP7) to formularz potwierdzający osiągnięte przez pracownika zarobki w poszczególnych latach.Pracodawca ma obowiązek wystawiania zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ZUS Rp-7) zarówno aktualnym, jak i byłym pracownikom. Wypełnia je na podstawie dokumentacji źródłowej, np. list płac, kart wynagrodzeń. Dowodem może być również zaświadczenie o ...
  Kategorie dokumentu: finanse, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, zaświadczenia
 • Zawiadomienie dłużnika o dokonaniu przelewu wierzytelności
  Zawiadomienie dłużnika o przelewie wierzytelności - dokument, w którym informuje dłużnika o tym, iż w łączącym ich stosunku zobowiązaniowym nastąpiła zmiana wierzyciela. Co do zasady zmiana wierzyciela w stosunku zobowiązaniowym może nastąpić bez zgody dłużnika, na podstawie umowy przelewu zawartej pomiędzy dotychczasowym wierzycielem (cedentem) a osobą trzecią (cesjonariuszem).
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: zawiadomienie
 • Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o powierzeniu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów biuru rachunkowemu
  Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o powierzeniu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów biuru rachunkowemu - oświadczenie podatnika, w którym podatnik w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 152 poz. 1475 ze zm.) i...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, przedsiębiorca Typy dokumentu: zawiadomienie
 • Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego - czynny żal
  Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego - czynny żal polega na zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego o popełnieniu przez podatnika czynu zabronionego i jednoczesnym ujawnieniu istotnych okoliczności tego czynu, w szczególności wskazaniu osób współdziałających w jego popełnieniu. Warunkiem skorzystania z czynnego żalu jest uiszczenie całej wymaganej należności publicznoprawnej, która zo...
  Kategorie dokumentu: finanse, podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, podania, prośby, zawiadomienie
 • Zawiadomienie spółki o zastawieniu udziałów
  Zawiadomienie spółki o zastawieniu udziałów - o ustanowieniu zastawu na udziale bądź na udziałach przysługujących wspólnikowi w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zastawnik lub zastawca udziału/udziałów mają obowiązek zawiadomić spółkę. Wraz z zawiadomienie należy przedłożyć dowód ustanowienia zastawu - umowę, a w przypadku zastawu rejestrowego - również postanowienie sądu o dokonaniu wpisu d...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, udziały Typy dokumentu: zawiadomienie
 • Załącznik do wniosku o rentę rodzinną (ZUS RP-2A)
  Załącznik do wniosku o rentę rodzinną (ZUS RP-2A) jest składany, jeżeli z wnioskiem o rentę rodzinną występują dwie lub więcej osoby pełnoletnie. Renta rodzinna przysługuje, gdy zmarła ubezpieczona osoba posiadała w chwili śmierci prawo do emerytury lub świadczeń przedemerytalnych. Konieczne są również dodatkowe warunku: przekroczenie wieku 50 lat małżonka, niezdolność do pracy małżonka, całkowita...
  Kategorie dokumentu: finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • Załącznik do wniosku o rentę rodzinną (ZUS Rp-2b)
  Informacja dotycząca obowiązku podatkowego w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT-R/UE) stanowi załącznik do formularza VAT-R i składana jest przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego przed dokonaniem pierwszej czynności wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Informacja dotycząca obowiązku podatkowego w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotow...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacja podatkowa
 • Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36)
  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) składana jest do 30. kwietnia roku następnego przez podatnika który w poprzednim roku podatkowym uzyskał jakiekolwiek dochody opodatkowane skalą podatkową (18-32%) bez pośrednictwa płatnika samemu obliczając zaliczki na podatek lub wartość podatku do zapłaty. Jeżeli wszystkie przychody były rozliczane przez p...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, zeznanie podatkowe, przedsiębiorca
 • Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37)
  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) to formularz składany dla naczelnika urzędu skarbowego przeznaczony dla podatników - osób fizycznych zarówno podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zami...
  Kategorie dokumentu: finanse, podatki, praca, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, deklaracja podatkowa, zeznanie podatkowe
 • Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38)
  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38) to zeznanie podatkowe składane przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego za rok podatkowy do 30 kwietnia roku następnego. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38) dotyczy obrotu papierami wartościowymi lub zbywania udziałów w spółkach. Zeznanie o wysokośc...
  Kategorie dokumentu: finanse, podatki, praca, spółki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, zeznanie podatkowe
 • Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39)
  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39) składane jest przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego do 30. kwietnia danego roku za poprzedni rok podatkowy. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39) składane jest przez podatników, którzy osiągnęli przychody ze zbycia nieruchomości nabytych lub wybudo...
  Kategorie dokumentu: finanse, nieruchomość, podatki, praca, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, zeznanie podatkowe
 • Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28)
  Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) jest zeznaniem rocznym składanym przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego do dnia 31.stycznia roku następnego. Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) jest przezna...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, zeznanie podatkowe, przedsiębiorca
 • Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej (ZUS ZFA)
  Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej (ZUS ZFA) to fomularz przeznaczony dla płatników składek będących osobami fizycznymi. Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej (ZUS ZFA) należy wypełnić celem zgłoszenia płatnika składek, zmiany jego danych (oprócz zmiany danych identyfikacyjnych płatnika, zgłaszanych przez formularz ZUS ZIPA), a także korekty danyc...
  Kategorie dokumentu: finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, zgłoszenia
 • Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2)
  Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2) jest formularzem składanym przez podatnika podatku od spadków i darowizn (podstawa prawna: Ustawa o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768, z późn. zm.). do naczelnika urzędu skarbowego. Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2) powinien złożyć małżonek, wstę...
  Kategorie dokumentu: finanse, nieruchomość, podatki, urząd skarbowy, rzeczy ruchome, spadki Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, zgłoszenia
 • Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek (ZUS ZIPA)
  Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek (ZUS ZIPA)jest wypełniany celem zgłoszenia zmiany / korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a także zgłoszenia zmiany / korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek będącego osobą fizyczną.
  Kategorie dokumentu: finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: zgłoszenia
 • Zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych
  Oświadczenie woli pracodawcy, w którym pracodawca zobowiązuje pracownika do świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych tj. poza godzinami jego czasu pracy. Polecenie pracownikowi świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych nie wymaga zachowania szczególnej formy. Pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych w przypadkach wskazanych w kodeksie pracy tj. jeśli je...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: zlecenie
 • ZMIANA - PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZM)
  ZMIANA - PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZM) dotyczy dokonania wpisu polegającego na modyfikacji przedmiotów prowadzonej działalności gospodarczej bądź całkowitym wykreśleniu aktualnie prowadzonych przedmiotów działalności i zastąpieniu nowymi. ZMIANA - PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębio...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • Zwrot czeku
  Zwrot czeku następuje w sytuacji, gdy został on sporządzony niezgodnie z pewnymi ustaleniami, przez co nastąpiło niezachowanie warunków umowy. Zwrot czeku powinien być sporządzony na piśmie, które powinno zawierać miejsce i datę sporządzenia pisma, adresata pisma, opisanie stanu faktyczne i powód zwrotu czeku, a także własnoręczny podpis osoby sporządzającej pismo.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość Typy dokumentu: zawiadomienie
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...