• Biznes - Dokumenty
  14.07.2020

Ponad 2 000 wzorów pism i umów przygotowanych przez specjalistów we współpracy z kancelariami prawnymi! Czytaj więcej
Dokumenty zawierają:
 • Opis dokumentu
 • Instrukcję uzupełnienia pisma
 • Przykładowo uzupełniony wzór

Szukaj dokumentów: Szukaj czyść
Kategoria: Typ:

Znaleziono 398 dokumentów:

 • Akcja imienna z obowiązkiem powtarzających się świadczeń niepieniężnych
  Akcja imienna z obowiązkiem powtarzających się świadczeń niepieniężnych jest to rodzaj akcji imiennej, z którą związany jest obowiązek dokonywania powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Akcja imienna z obowiązkiem powtarzających się świadczeń niepieniężnych polega na tym, że wspólnik w toku prowadzenia przez firmę codziennej działalności jest zobowiązany do dokonywania świadczeń niepieniężny...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: akcje
 • Akcja uprzywilejowana imienna
  Akcja uprzywilejowana imienna jest to akcja dająca dodatkowe przywileje, która przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, wskazanej w dokumencie akcji. Akcja uprzywilejowana imienna związana jest z określoną osobą fizyczną lub określoną osobą prawną. Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i powinien być opatrzony pieczęcią spółki oraz podpisem zarządu.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: akcje
 • Akcja uprzywilejowana na okaziciela
  Akcja uprzywilejowana na okaziciela jest to akcja dająca dodatkowe przywileje, której właścicielem jest każdy, kto posiada dokument danej akcji. Akcja uprzywilejowana na okaziciela nie jest związana z konkretną osobą. Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i powinien być opatrzony pieczęcią spółki oraz podpisem zarządu.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: akcje
 • Akcja zwykła imienna
  Akcja zwykła imienna to akcja która przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, wskazanej w dokumencie akcji. Akcja zwykła imienna związana jest z określoną osobą fizyczną lub określoną osobą prawną. Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i powinien być opatrzony pieczęcią spółki oraz podpisem zarządu.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: akcje
 • Akcja zwykła na okaziciela
  Akcja zwykła na okaziciela jest to papier wartościowy, do którego uprawniony jest każdy, kto posiada dokument danej akcji. Akcja zwykła na okaziciela nie jest związana z konkretną osobą. Na dokumencie akcji nie widnieje ani imię i nazwisko właściciela ani nazwa firmy. Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i powinien być opatrzony pieczęcią spółki oraz podpisem zarządu.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: akcje
 • Anulowanie części zamówienia
  Anulowanie części zamówienia jest to czynność, która polega na tym, że wskutek pewnych okoliczności niektóre elementy transakcji nie dochodzą do skutku. Anulowanie części zamówienia powinno być sporządzone w formie pisemnej. Anulowanie części zamówienia powinno zawierać miejsce i datę sporządzenia, adresata pisma, wyjaśnienie stanu faktycznego oraz powinno być zaopatrzone własnoręcznym podpisem os...
  Kategorie dokumentu: biznes, budownictwo, nieruchomość, sprzedaż Typy dokumentu: zawiadomienie
 • Anulowanie zamówienia
  Anulowanie zamówienia jest to czynność, która powoduje że transakcja nie miała w ogóle miejsca. Anulowanie zamówienia powinno być sporządzone w formie pisemnej. Anulowanie zamówienia powinno zawierać miejsce i datę sporządzenia, adresata pisma, wyjaśnienie stanu faktycznego oraz powinno być zaopatrzone własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu.
  Kategorie dokumentu: biznes, budownictwo, sprzedaż, przedsiębiorca Typy dokumentu: zawiadomienie
 • Curriculum Vitae - CV
  Curriculum Vitae jest to zbiór uporządkowanych chronologicznie informacji o kandydacie do pracy, czyli jest to wizytówka pracownika. Curriculum Vitae stanowi opis przebiegu kwalifikacji i kariery zawodowej osoby starającej się o pracę. Curriculum Vitae sporządza się zawsze w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca Typy dokumentu: oferta
 • CZŁONKOWIE EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH Załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców (KRS-WU)
  CZŁONKOWIE EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH Załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców (KRS-WO) wymaga podania nazwy rejestrowanego podmiotu, a także danych członków EZIG niezależnie czy są osobami fizycznymi czy podmiotami niebędącymi osobami fizycznymi. Przy czym należy wskazać formę prawną członka niebędącego osobą fizyczną oraz istnienie klauzul zwalniających od o...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, podmioty zagraniczne, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • Deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7)
  Deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7) jest przeznaczona dla podatników rozliczających VAT miesięcznie. Deklarację składa się w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym. Właściwość naczelnika urzędu skarbowego dla rozliczenia VAT ustala się ze względu na miejsce wykonywania działalności, w przypadku gdy działalność jest prowadzona na obszarze ...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, praca, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, deklaracja podatkowa, przedsiębiorca
 • Deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7K)
  Deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7K) przysługuje małym podatnikom VAT, o których mowa w art.2 pkt 25 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535, z późn. zm.). Deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7K) składana jest co kwartał do właściwego Naczelnika urzędu skarbowego. Małym podatnikiem w rozumieniu w.w. ustawy jest podatnik, u którego ...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, praca, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, deklaracja podatkowa, przedsiębiorca
 • Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR)
  Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR) składana jest przez osobę fizyczną lub płatnika nie będącego osobą fizyczną do naczelnika właściwego urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania osoby fizycznej, siedziby płatnika lub miejsca prowadzenia działalności, jeśli płatnik nie posiada siedziby.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, praca, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, deklaracja podatkowa, przedsiębiorca
 • DYREKTORZY WYKONAWCZY Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WI)
  DYREKTORZY WYKONAWCZY Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WI) wymaga podania danych podmiotu, który ma być zarejestrowany, a także danych osobowych dyrektorów, pełnionych przez nich funkcji, faktu zawieszenia dyrektora w czynnościach oraz dnia ustania zawieszenia.
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki Typy dokumentu: druki urzędowe, załączniki
 • EMISJE AKCJI Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WG)
  EMISJE AKCJI Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WG) dotyczy nowej serii akcji bądź zmiany informacji o istniejącej serii akcji. Należy podać nazwę serii i liczbę akcji w danej serii, a także czy akcje są uprzywilejowane, jaka ilość i sposób uprzywilejowania. Akcja to papier wartościowy, który łączy w sobie prawa o charakterze majątkowym i ...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, załączniki
 • Ewidencja przebiegu pojazdu
  Ewidencja przebiegu pojazdu to pismo zestawiające wydatki związane z użytkowaniem samochodu osobowego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, które nie są środkami trwałymi. Wydatki mogą stać się kosztem uzyskania przychodu pod warunkiem prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów (tzw. Kilometrówki). Należy również udokumentować poniesiony koszt dołączając dokument potwierdzający dokonani...
  Kategorie dokumentu: biznes Typy dokumentu: informacje
 • Faktura VAT
  Faktura VAT jest dokumentem sprzedaży wystawianym przez płatników podatku od towarów i usług. Faktura VAT powinna zawierać następujące dane: nazwy i adresy sprzedawcy i nabywcy oraz ich numery NIP, datę dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia dokumentu, umieszczony na dokumencie tytuł "Faktura VAT" oraz numer kolejny faktury, nazwa przedmiotu transakcji (towar, usługa), miara i ilość przedmio...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, sprzedaż, przedsiębiorca Typy dokumentu: formularze, przedsiębiorca, dokumenty sprzedaży
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zawiera informacje o przedsiębiorcy, jego formy prawnej, rozmiaru i rodzaju działalności, a także sytuacji finansowej i otrzymanej pomocy de minimis. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis jest składany obowiązkowo dla ubiegających się o umorzenie składek na ubezpieczenia ZUS. Pomoc de mi...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pomoc publiczna, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zawiera informacje o przedsiębiorcy, jego formy prawnej, rozmiaru i rodzaju działalności, a także sytuacji finansowej i otrzymanej pomocy de minimis. FFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną ni...
  Kategorie dokumentu: biznes, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze
 • Formularz zamówienia
  Formularz zamówienia jest to dokument stwierdzający przyjęte do realizacji zamówienie, określa podstawowe parametry zamówienia, takie jak ilość i rodzaj zamawianych towarów lub usług, sposób płatności, wysyłki. Zawiera dane klienta i adres doręczenia. Jest podstawą do realizacji zamówienia.
  Kategorie dokumentu: biznes Typy dokumentu: informacje
 • Gwarancja uregulowania zaległych płatności
  Gwarancja uregulowania zaległych płatności jest to dokument, w którym gwarant przyjmuje ryzyko związane z realizacją bądź niepowodzeniem określonego w umowie przedsięwzięcia. Gwarant nie odpowiada za dłużnika i nie zobowiązuje się wykonać zobowiązania zamiast niego, lecz ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za nieosiągnięcie zagwarantowanego rezultatu.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: oświadczenia
 • Imienne świadectwo tymczasowe w spółce akcyjnej
  Imienne świadectwo tymczasowe w spółce akcyjnej jest to dokument, stanowiący dowód częściowej wpłaty na kapitał zakładowy Spółki. Imienne świadectwo tymczasowe w spółce akcyjnej wymaga formy pisemnej. Musi być zaopatrzone w pieczęć spółki oraz podpisy Zarządu.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: oświadczenia
 • Informacja dla zbywcy o nieuiszczeniu ceny zbycia udziałów
  Informacja dla zbywcy o nieuiszczeniu ceny zbycia udziałów - pismo, w którym zarząd spółki z o.o. zawiadamia wspólnika, iż wskazany przez spółkę nabywca jego udziałów nie uiścił ceny ich sprzedaży w określonym terminie. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych zbycie udziałów przez wspólnika może być uzależnione od zgody spółki. Co do zasady, zgody takiej udziela zarząd w formie pisemnej. Odmawiając ...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: informacje, zawiadomienie
 • Informacja o adresach prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek (ZUS ZAA)
  Informacja o adresach prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek (ZUS ZAA) wypełniana jest celem zawiadomienia o nowym adresie prowadzenia działalności albo likwidacji działalności pod wcześniej wskazanym adresem. Informacja o adresach prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek (ZUS ZAA) jest załącznikiem do formularza ZUS ZPA lub ZUS ZFA. Informacja o adresach ...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, spółki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, informacje
 • Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek (ZUS ZBA)
  Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek (ZUS ZBA) składana jest celem zawiadomienia o nowym rachunku bankowym bądź zamknięciu dotychczasowego rachunku. Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek (ZUS ZBA) to załącznik do formularza ZUS ZPA lub ZUS ZFA. Formularz ten wypełniany jest przez płatnika, który w zgłoszeniu ZUS ZPA w dziale IV, pole 04 lub ZUS ZFA - "Zg...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, informacje
 • Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O)
  Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O) składana jest przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego jako załącznik do podatkowych zeznań rocznych PIT-36, PIT-37 i PIT-28. Wydatkami podlegającymi odliczeniu są przede wszystkim darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne, wydatki na internet, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, wydatki na nowe tech...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacja podatkowa
 • Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D)
  Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D) składana jest przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego jako załącznik do deklaracji PIT-36, PIT-37 i PIT-28. Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D) przeznaczona jest dla podatników, którzy rozliczają nabyte w poprzednich latach ulgi budowlane. Z deklaracji PIT/D nie korzystają podatn...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacja podatkowa
 • Informacja o przeniesieniu siedziby firmy
  Informacja o przeniesieniu siedziby firmy - zmiana lokalizacji firmy to nie tylko przenosiny do innego biura lub lokalu. Ze zmianą wiąże się szereg obowiązków wobec urzędów i klientów. W tym przypadku powiadamiamy naszych klientów o nowej siedzibie firmy, wysyłając do nich listownie informację z nowym adresem i numerami telefonów. Informacja o przeniesieniu siedziby firmy powinna dotrzeć do wszyst...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: informacje, zawiadomienie
 • Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28/A)
  Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28/A) składana jest do 31. stycznia danego roku za poprzedni rok podatkowy przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego jako załącznik do formularza PIT-28. Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na wł...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacja podatkowa, przedsiębiorca
 • Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (PIT-28/B)
  Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (PIT-28/B) składana jest wyłącznie przez podatników rozliczających przychody spółek: cywilnej lub jawnej w ryczałtowej formie opodatkowania. Danych z PIT-28/B nie można wpisywać na załączniku PIT-28/A. Prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub jawnej powinien złożyć jeden załącznik z ty...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, praca, spółki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacje, przedsiębiorca
 • INFORMACJA O REZYGNACJI Z USTAWOWEGO ZWOLNIENIA Z VAT
  INFORMACJA O REZYGNACJI Z USTAWOWEGO ZWOLNIENIA Z VAT dotyczy tych przedsiębiorców, którzy przekroczyli dopuszczony limit zwolnienia z VAT lub dobrowolnie rezygnują ze zwolnienia z VAT. Stają się wtedy płatnikami podatku VAT i mogą wystawiać faktury VAT dla innych podmiotów będących również płatnikami podatku od towarów i usług.
  Kategorie dokumentu: biznes, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: oświadczenia, zgłoszenia, deklaracja, informacja podatkowa
 • Informacja o spisie z natury wobec likwidacji działalności gospodarczej
  Zgodnie z artykułem 14 ust. 5 ustawy o VAT czynni podatnicy VAT, którzy zaprzestaną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zobowiązani są sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Dodatkowo do deklaracji podatkowej za dany okres powinna zostać złożona informacja o dokonanym spisie z natury.
  Kategorie dokumentu: biznes, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: informacje, zgłoszenia
 • Informacja o sporządzeniu remanentu
  Informacja o sporządzeniu remanentu dotyczy przedsiębiorców prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, którzy zobowiązani są do sporządzenia na koniec każdego roku podatkowego oraz na dzień 1 stycznia, tak zwanego remanentu, czyli spisu z natury składników majątku firmy. Informacja o sporządzeniu remanentu dotyczy również tych przedsiębiorców, którzy zakończyli prowadzenie działalności ...
  Kategorie dokumentu: biznes, urząd skarbowy Typy dokumentu: informacje, zgłoszenia
 • Informacja o wypowiedzeniu pełnomocnictwa
  Informacja o wypowiedzeniu pełnomocnictwa jest pismem, które może być wykorzystywane w zakładzie pracy/spółce czy też innej jednostce organizacyjnej. Celem tego pisma jest poinformowanie zainteresowanych osób/podmiotów o fakcie wypowiedzenia pełnomocnictwa oraz braku uprawnienia wskazanej osoby do dokonywania w imieniu mocodawcy czynności prawnych.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: informacje, oświadczenia, pełnomocnictwo
 • Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG)
  Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG) jest załącznikiem dla podatników rozliczających przychody uzyskiwane od osób i organizacji zagranicznych. Załącznika nie jest składany przez podatnika przebywającego za granicą, który uzyskuje przychody z tytułu stosunku pracy zawartego w Polsce. Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym poda...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacja podatkowa
 • Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej (PIT/B)
  Informacja o należnym zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-5/X) jest składana przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego za dany miesiąc i stanowi załącznik do deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (PIT-5) oraz do deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy według stawki 19% (PIT-5L). Informacja o należnym zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-5/X) polega na wyk...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, praca, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacje, przedsiębiorca
 • Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z)
  Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z) to załącznik do deklaracji PIT-36 i PIT-36L składany wyłącznie przez podatników korzystających z tzw. kredytu podatkowego, wskazanego w art. 44 ust 7a-7k ustawy o podatk...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, informacja podatkowa, przedsiębiorca
 • Informacja o zmianie warunków pracy
  Informacja o zmianie warunków pracy tyczy się wszystkich rodzajów umów o pracę oraz następuje tylko wtedy, kiedy obie strony zgodzą się na dokonanie zmian treści umowy. Informacja o zmianie warunków pracy wywołuje skutki w nim przewidziane w dacie określonej przez strony, tak więc zmiana warunków umowy może nastąpić nawet już w dniu zawarcia porozumienia.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: informacje, porozumienie
 • Informacja o zwolnieniu pracownika z powodu redukcji etatu
  Informacja o zwolnieniu pracownika z powodu redukcji etatu - oświadczenie pracodawcy, w którym informuje on pracownika o zamiarze zwolnienia go z powodu redukcji etatu. Pracodawca powinien poinformować pracownika o tym fakcie z możliwie największym wyprzedzeniem. W praktyce informacja o zwolnieniu pracownika z powodu redukcji etatu często przekazywana jest pracownikowi jednocześnie z wypowiedzenie...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, pracownik Typy dokumentu: informacje, wypowiedzenia
 • Kontrakt eksportowy
  Kontrakt eksportowy jest umową kupna - sprzedaży towarów i usług, która jest podpisywana z kontrahentem zagranicznym. Eksport to inaczej wywóz za granicę dóbr, które zostały wytworzone w danym kraju bezpośrednio przez samego eksportera lub pośrednio przez sprzedającego lub innych pośredników.
  Kategorie dokumentu: biznes, sprzedaż, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Kontrakt importowy
  Do zawieranych umów kupna sprzedaży z kontrahentem zagranicznym należ zawrzeć również kontrakt importowy. Zawiera on specyfikację transakcji, warunki dostawy, cenę jednostkową, ilość, etc. Warto zwrócić uwagę, że podczas zawierania kontraktu dużą rolę odgrywają prawidłowo przygotowana oferta oraz skuteczne negocjacje.
  Kategorie dokumentu: biznes, sprzedaż, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • LIKWIDATOR, ZARZĄDCA, PRZEDSTAWICIEL / REPREZENTANT UPADŁEGO Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-ZR)
  LIKWIDATOR, ZARZĄDCA, PRZEDSTAWICIEL / REPREZENTANT UPADŁEGO Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-ZR) dotyczy jednej z wyżej wymienionych osób. LIKWIDATOR, ZARZĄDCA, PRZEDSTAWICIEL / REPREZENTANT UPADŁEGO Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-ZR) służy do zmiany informacji o tej osobie bądź do wykreślenia tej osoby, a także zastąpien...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • List intencyjny
  List intencyjny jest dokumentem handlowym, w którym partnerzy handlowi określają ogólne ramy współpracy na przyszłość. List intencyjny określa zakres przyszłych działań czy umów oraz zarys planów dotyczących danego projektu. List intencyjny podpisuje się w momencie zakończenia wstępnych negocjacji co do podjęcia dalszych działań
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: formularze
 • List referencyjny
  List referencyjny jest to dokument, w którym następuje potwierdzenie należytego wykonania usługi. List referencyjny wystawiany może być z racji bardzo udanej współpracy z jakaś firmą. Ponadto list referencyjny może być również wystawiony pracownikowi przez pracodawcę. List referencyjny sporządza się zawsze w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca Typy dokumentu: informacje, oświadczenia, zawiadomienie
 • Nota korygująca
  Nota korygująca to dokument wystawiany w razie zaistnienia pomyłki w fakturze VAT dotyczącej nabywcy, sprzedającego bądź przedmiotu sprzedaży (towaru lub usługi) np. nieprawidłowy adres bądź numer NIP. Notą korygującą poprawia się zatem jedynie treści formalne faktury, czyli te, które nie wiążą się z prawem do rozliczenia podatku od towarów i usług. Nota korygująca nie może zmieniać podmiotów ucze...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, sprzedaż Typy dokumentu: przedsiębiorca, dokumenty sprzedaży
 • Nota odsetkowa
  Nota odsetkowa jest żądaniem zapłaty odsetek powstałych wskutek przekroczenia terminu wykonania zobowiązania przez dłużnika. Nota odsetkowa to jednocześnie informacja o samym długu i jego podstawie, terminie opóźnienia w płatności zobowiązania pieniężnego, kwocie zaległości głównych i powstałych odsetkach.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość Typy dokumentu: nakaz zapłaty, wezwanie
 • Odrzucenie wniosku kredytowego
  Odrzucenie wniosku kredytowego to decyzja banku lub innego przedsiębiorstwa skierowana do wnioskodawcy, która zawiera odmowę kredytowania. Odrzucenie wniosku kredytowego jest najczęstszą konsekwencją negatywnego wyniku badania zdolności kredytowej wnioskodawcy.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: informacje, zawiadomienie
 • Odstąpienie od umowy dostawy
  Odstąpienie od umowy dostawy jest oświadczeniem skierowanym od odbiorcy do dostawcy. Dostawa w rozumieniu Kodeksu Cywilnego jest czynnością między przedsiębiorcami w obrocie profesjonalnym. W przypadku, gdy stroną jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej ani zawodowej mamy do czynienia ze sprzedażą konsumencką.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: oświadczenia
 • Odstąpienie od umowy o dzieło
  Odstąpienie od umowy o dzieło - jednostronne oświadczenie woli skierowane do drugiej strony umowy. Wywołuje skutek taki, jakby umowa nie została zawarta. Nie jest wymagana akceptacja drugiej strony. Odstąpienie należy wystosować w formie pisemnej, jeżeli w takiej formie została zawarta umowa. Możliwe jest ustalenie kwoty pieniężnej (odstępne), którą strona odstępująca świadczy drugiej stronie tyt...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: wypowiedzenia
 • Odwołanie od decyzji organu podatkowego
  Odwołanie od decyzji organu podatkowego - środek zaskarżenia od decyzji organu podatkowego. Kwestie związane z wydawaniem i zaskarżaniem decyzji organów podatkowych uregulowane są w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. W sprawach uregulowanych w w/w ustawie nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (art. 3 kpa), z wyjątkiem przepisów działów IV, V i VII...
  Kategorie dokumentu: biznes, podatki Typy dokumentu: odwołanie
 • Odwołanie pełnomocnictwa
  Pełnomocnictwo jest dokumentem na podstawie którego pełnomocnik jest uprawniony do występowania w imieniu mocodawcy.Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane. Od chwili, gdy pełnomocnik dowiedział się o odwołaniu pełnomocnictwa nie ma on prawa do występowania w imieniu mocodawcy.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: pełnomocnictwo
 • Ogłoszenie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego
  Ogłoszenie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego jest dokumentem, w którym Zarząd Spółki Akcyjnej ogłasza obniżeniu kapitału zakładowego. Ogłoszenie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego zawiera wezwanie wierzycieli, aby wnieśli sprzeciw w określonym terminie od dnia dokonania ogłoszenia.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, kapitał zakładowy Typy dokumentu:
 • Ogłoszenie uchwały o przymusowym wykupie akcji
  Ogłoszenie uchwały o przymusowym wykupie akcji jest to dokument, w którym Zarząd Spółki informuje o podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie w przedmiocie przymusowego wykupu akcji. Ogłoszenie uchwały o przymusowym wykupie akcji sporządza się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: akcje
 • Ogłoszenie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego
  Ogłoszenie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego jest to dokument, w którym następuje ogłoszenie o podjęciu uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego. Ogłoszenie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego zawiera treść podjętej uchwały.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, kapitał zakładowy Typy dokumentu: uchwała
 • ORGANY PODMIOTU / WSPÓLNICY UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (KRS-WK)
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, stowarzyszenia, organizacje społeczne, fundacje, zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • Oświadczenie członka Rady Nadzorczej spółki akcyjnej zawierające wskazanie danych kontaktowych
  Oświadczenie członka Rady Nadzorczej spółki akcyjnej zawierające wskazanie danych kontaktowych, jest to pismo w którym członek Rady Nadzorczej podaje swoje dan. np. adres czy numer telefonu. Oświadczenie członka Rady Nadzorczej spółki akcyjnej zawierające wskazanie danych kontaktowych sporządza się w formie pisemnej i jest adresowane do Prezesa Zarządu Spółki.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, Rada Nadzorcza Typy dokumentu: akcje
 • Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-2A)
  Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy według stawki 19% (PIT-5L) jest deklaracją składaną przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego określającą wysokość zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc. Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy według stawki 19% (PIT-5L) obowiązuje podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz tych, którzy osiąg...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, deklaracja podatkowa, przedsiębiorca
 • Oświadczenie dotyczące cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Oświadczenie dotyczące cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest to dokument, w którym osoba składająca dokument żąda zniszczenia jej danych osobowych i zakazu dalszego przetwarzania jej danych osobowych. Oświadczenie dotyczące cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych składane jest w formie pisemnej do administratora.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie kandydata na członka rady nadzorczej spółki akcyjnej
  Oświadczenie kandydata na członka rady nadzorczej spółki akcyjnej jest dokumentem składanym przez osobę będącą kandydatem na członka rady nadzorczej spółki akcyjnej. Oświadczenie kandydata na członka rady nadzorczej spółki akcyjnej sporządza się w formie pisemnej. Oświadczenie kandydata na członka rady nadzorczej spółki akcyjnej powinno zawierać wszelkie dane kandydata oraz niezbędne załączniki.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, Rada Nadzorcza Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
  Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis składa przedsiębiorca w ZUS pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, jeśli ubiega o umorzenie składek. Pomoc de minimis to rodzaj nie podlegającej notyfikacji pomocy publicznej (ingerencji instytucji państwowych w postaci przyznania w jakiejkolwiek formie, pomocy danemu podmiotowi gospodarczemu bądź ich grupie, która prowadzi do z...
  Kategorie dokumentu: biznes, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pomoc publiczna, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, oświadczenia
 • Oświadczenie o nieprzedłużeniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
  Oświadczenie o nieprzedłużeniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest to dokument, który sporządzany jest w sytuacji, gdy abonent nie chce dłużej korzystać z usług z podmiotu świadczącego usługi telekomunikacyjne. Oświadczenie o nieprzedłużeniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych sporządza się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość Typy dokumentu: oświadczenia, wypowiedzenia
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy to realizacja prawa do odstąpienia od umowy wyrażona przez jedną ze stron. Skutek prawny tego oświadczenia zachodzi w momencie doręczenia go drugiej stronie. Umowa uważana jest wtedy za niezawartą. W przypadku zastosowania w umowie instytucji odstępnego oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest ważne wówczas, gdy nastąpiło wraz z jego zapłatą.
  Kategorie dokumentu: biznes, sprzedaż Typy dokumentu: oświadczenia, umowy
 • Oświadczenie o potrąceniu wierzytelności
  Oświadczenie o potrąceniu wierzytelności jest to dokument, który sporządza się w sytuacji, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą b...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, sprzedaż Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o powołaniu się na zarzut przedawnienia roszczenia
  Oświadczenie o powołaniu się na zarzut przedawnienia roszczenia jest to dokument, który sporządzany jest przez osobę, która została wezwana do uiszczenia jakiejś kwoty pieniężnej, jednakże w momencie, kiedy nastąpiło już przedawnienie roszczenia. Oświadczenie o powołaniu się na zarzut przedawnienia roszczenia sporządza się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, sprzedaż Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o rezygnacji z prawa do objęcia akcji
  Oświadczenie o rezygnacji z prawa do objęcia akcji jest dokumentem, w którym pracownik oświadcza, że rezygnuje z prawa do objęcia akcji. Oświadczenie o rezygnacji z prawa do objęcia akcji sporządzane jest w formie pisemnej z podaniem miejsca i daty sporządzenia dokumentu oraz wskazaniem liczby opcji.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, spółki Typy dokumentu: oświadczenia, akcje
 • Oświadczenie o uznaniu długu
  Oświadczenie o uznaniu długu jest to dokument, który sporządzany jest przez dłużnika, w którym dłużnik wykazuje wobec wierzyciela chęć zapłaty długu lub przyznanie się do istnienia obowiązku spełnienia świadczenia. Oświadczenie o uznaniu długu powinno sporządzić się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, sprzedaż Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej
  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej to wyrażenie zgody na możliwość zostania członkiem organu kontrolnego w spółce, sprawującego stały nadzór we wszystkich dziedzinach jej działalności. Przed złożeniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej warto rozważyć czy proponowany zakres obowiązków oraz wiążąca się z nim odpowiedzialno...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca, Rada Nadzorcza Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych to udzielenie dobrowolnej zgody na udostępnienie oraz przetwarzanie własnych danych osobowych. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych to także potwierdzenie, iż zostało się poinformowanym o dobrowolności podania swoich danych osobowych oraz o prawie dostępu do ich treści i poprawiania ich.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, studiowanie Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie wizerunku
  Samo uwiecznienie kogoś na zdjęciu nie wymaga zgody tej osoby, jednak już do rozpowszechniania takiej fotografii wymagane jest od niej oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie wizerunku. Zgoda może zostać wyrażona w formie ustnej lub pisemnej, jednak pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie wizerunku pozwala uniknąć wątpliwości podczas próby dochodzenia roszczeń przez tą os...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie o zapoznaniu z obowiązkiem zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych
  Oświadczenie o zapoznaniu z obowiązkiem zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych jest to oświadczenie, w którym pracownik oświadcza, iż został pouczony o obowiązkach wynikających z ochrony danych prawnie chronionych w zakresie ochrony danych osobowych, a także związanych z zachowaniem w tajemnicy informacji stanowiących tajemnice określonego przedsiębiorstwa. Oświadczenie o zapoznaniu...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-3)
  Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (PIT-4G) jest składana przez płatnika do naczelnika urzędu skarbowego. Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (PIT-4G) powinna być złożona do 20. dnia następnego miesiąca, w którym pobrano zaliczkę. Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (PIT-4G) jest przeznaczona dla osób prowadzących gospodarstwo domowe, które...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, praca, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, deklaracja podatkowa
 • Oświadczenie osoby skierowanej do prac społecznie użytecznych o uczestnictwie w szkoleniu bhp
  Dokument, w którym osoba bezrobotna skierowana przez starostę (powiatowy urząd pracy) do wykonywania prac społecznie użytecznych oświadcza, iż uczestniczyła w szkoleniu tj. zapoznała się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Oświadczenie to stanowi dokumentację, którą gmina obowiązana jest prowadzić na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, urząd gminy, urząd miasta, starostwo powiatowe, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, Bezrobotni, urząd pracy Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracodawcy o monitoringu
  Oświadczenie pracodawcy o monitoringu ma na celu oznajmienie pracownikom o instalacji w firmie kamer przemysłowych w celu lepszej ochrony lub określenia efektywności pracy pracowników. Oświadczenie pracodawcy o monitoringu powinno zawierać datę instalacji systemu kamer, a każdy pracownik powinien zostać o tym fakcie poinformowany.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracodawcy o wymierzeniu kary porządkowej nagany
  Oświadczenie pracodawcy o wymierzeniu kary porządkowej nagany może zostać przekazane pracownikowi, który nie przestrzega m.in. ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. Celem oświadczenia pracodawcy o wymierzeniu kary porządkowej nagany jest ukaranie pracownika nieprzestrzegającego obowiązków pracowniczych w sposób...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, organizacje zawodowe, przedsiębiorca, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy
  Oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy dopuszczalne jest zawsze za zgodą pracownika oraz przy zachowaniu prawa do wynagrodzenia. Pracownik jednak może odmówić przyjęcia oświadczenia pracodawcy o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy kiedy uzna że nie jest to dla niego korzystne.
  Kategorie dokumentu: biznes, księgowość, praca, przedsiębiorca, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia, wypowiedzenia
 • Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-2)
  Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (PIT-5) jest deklaracją składaną przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego określającą wysokość zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc.Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (PIT-5) obowiązuje podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz tych, którzy osiągają swoje przychody z dzierżawy, najmu ...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, deklaracja podatkowa, przedsiębiorca
 • Oświadczenie pracownika o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
  Dokument, w którym pracownik potwierdza, iż przyjmuje odpowiedzialność materialną za określone mienie powierzone ( a dokładniej za za wszelkie szkody powstałe w tym mieniu) mu przez pracodawcę w trybie art. 124 kodeksu pracy (z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się) tj. np. za pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony i...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, rzeczy ruchome, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie reprezentanta grupy o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji reprezentanta grupy
  Oświadczenie reprezentanta grupy o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji reprezentanta grupy jest to dokument, który sporządzany jest przez osobę, która wytoczyła powództwo w postępowaniu grupowym i w związku z tym, zgodziła się na pełnienie funkcji reprezentanta grupy. Oświadczenie reprezentanta grupy o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji reprezentanta sporządza się zawsze w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, pisma procesowe Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie wierzyciela o zwolnieniu z długu
  Oświadczenie wierzyciela o zwolnieniu z długu dłużnika jest to dokument, w którym wierzyciel odstępuje od przysługujące mu od dłużnika wierzytelności i zwalnia go z długu. Oświadczenie wierzyciela o zwolnieniu z długu dłużnika powoduje wygaśnięcie zobowiązania względem dłużnika.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, sprzedaż, wierzyciel Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie wobec wierzycieli, którzy zgłosili sprzeciw wobec obniżenia kapitału zakładowego
  Oświadczenie wobec wierzycieli, którzy zgłosili sprzeciw wobec obniżenia kapitału zakładowego jest to dokument, w którym Członkowie Zarządu określonej Spółki oświadczają, że wierzyciele, którzy zgłosili sprzeciw wobec obniżenia kapitału zakładowego zostali w całości zaspokojeni. Oświadczenie wobec wierzycieli, którzy zgłosili sprzeciw wobec obniżenia kapitału zakładowego jest podpisane przez Człon...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, zarząd spółki, kapitał zakładowy, wierzyciel Typy dokumentu: oświadczenia, sprzeciwy
 • Oświadczenie zarządu dotyczące sprawozdania finansowego
  Oświadczenie zarządu dotyczące sprawozdania finansowego jest to dokument, w którym wspólnicy Spółki oświadczają, że sprawozdanie finansowe z działalności Spółki zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i w sposób rzetelny, prawdziwy i jasny odzwierciedlają sytuację majątkową i finansową. Oświadczenie zarządu dotyczące sprawozdania finansowego sporządzane jest w formie pi...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, zarząd spółki Typy dokumentu: oświadczenia
 • Oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej
  Oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej składane jest przez osoby, które prowadziły pozarolniczą działalność w dniu 1 września 2012 r. albo w dniu, w którym złozyły wniosku o umorzenie zaległości z tytułu nieopłaconych składek ZUS, chcące skorzystać z abolicji ZUS na podstawie ustawy dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopł...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, oświadczenia
 • PARTNERZY Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WD)
  PARTNERZY Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WD) służy do: wskazania danych partnera w spółce partnerskiej, podania informacji o pozostawaniu w związku małżeńskim z partnerem w spółce partnerskiej, a także o istnieniu rozdzielności majątkowej, umowie majątkowej małżeńskiej, ograniczeniu zdolności do czynności prawnych partnera.
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • Pełnomocnictwo do udziału i głosowania na zgromadzeniu wspólników
  Pełnomocnictwo do udziału i głosowania na zgromadzeniu wspólników jest to dokument, w którym mocodawca w imieniu wspólnika spółki wykonuje wszelkie czynności, które mają związek z udziałem w zgromadzeniu wspólników ze skutkami dla swego mocodawcy. Pełnomocnictwo do udziału i głosowania na zgromadzeniu wspólników zgodnie z art. 243 § 1 Kodeksu spółek handlowych powinno być udzielone na piśmie pod r...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: pełnomocnictwo
 • Pełnomocnictwo do dokonania czynności procesowej
  Pełnomocnictwo do dokonania czynności procesowej powinno być udzielone na piśmie i podpisane przez mocodawcę. Pełnomocnictwo do dokonania czynności procesowej nakłada na upoważnionego obowiązek działania za mocodawcę i bycie odpowiedzialnym za szkody wywołane bezczynnością lub niewłaściwym działaniem.
  Kategorie dokumentu: biznes, pisma procesowe, sprzedaż, spadki Typy dokumentu: druki urzędowe, pełnomocnictwo, pełnomocnictwo procesowe, pełnomocnictwo rodzajowe
 • Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym
  Jako zabezpieczenie wierzytelności, wynikających z umów, stosowane jest często pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym może zostać udzielone przez posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika, w przypadku gdy jest on uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym powinno uprawniać bank ...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: druki urzędowe, pełnomocnictwo, pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo rodzajowe
 • Pełnomocnictwo do udziału i głosowania w Zgromadzeniu Wspólników
  Pełnomocnik, na podstawie pełnomocnictwa do udziału i głosowania w Zgromadzeniu Wspólników, wykonuje w imieniu i ze skutkami dla swojego mocodawcy, czyli wspólnika spółki z o.o., czynności związane z udziałem w zgromadzeniu wspólników a zakres umocowania zależy od woli wspólnika i treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do udziału i głosowania w Zgromadzeniu Wspólników powinno być udzielone na piśmi...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: pełnomocnictwo
 • Pełnomocnictwo do udzielenia informacji stanowiącej tajemnicę bankową
  Banku nie obowiązuje zachowanie tajemnicy bankowej wobec osoby, której dotyczą informacje objęte tajemnicą. Aby ujawnić takie informacje osobom trzecim, niezbędne jest pełnomocnictwo do udzielenia informacji stanowiącej tajemnicę bankową. Poprzez pełnomocnictwo do udzielenia informacji stanowiącej tajemnicę bankową upoważnia się bank do przekazania określonych informacji wskazanej przez siebie oso...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: druki urzędowe, pełnomocnictwo
 • Pełnomocnictwo do zawarcia umowy
  Pełnomocnictwo do zawarcia umowy jest dokumentem na podstawie którego pełnomocnik jest uprawniony do zawarcia w imieniu mocodawcy konkretnej umowy. Pełnomocnictwo takie powinno zostać okazane drugiej stronie umowy przed dokonaniem czynności prawnej. Jeżeli umowa jest sporządzana na piśmie pełnomocnictwo może zostać do niej załączone. Pełnomocnictwo może być odwołąne przed zawarciem umowy. Pełnomo...
  Kategorie dokumentu: biznes, sprzedaż Typy dokumentu: pełnomocnictwo
 • Pełnomocnictwo do zawarcia umowy najmu
  Pełnomocnictwo do zawarcia umowy najmu jest pełnomocnictwem szczególnym, co oznacza, że udzielane jest do dokonania konkretnej, oznaczonej czynności prawnej. Pełnomocnik, otrzymujący pełnomocnictwo do zawarcia umowy najmu, po zakończeniu tej określonej czynności prawnej, jest zobowiązany do zwrotu pełnomocnictwa mocodawcy.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, nieruchomość, najem Typy dokumentu: pełnomocnictwo, pełnomocnictwo szczególne
 • Pismo wyjaśniające stan rozliczeń
  Pismo wyjaśniające stan rozliczenia jest to pismo wyjaśniające stan rozliczenia, z którym nie zgadza się klient w związku z niezgodnością cen z wcześniej ustalonymi, a także w przypadku otrzymania uszkodzonego towaru. Pismo wyjaśniające stan rozliczenia sporządza się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość Typy dokumentu: informacje, oświadczenia, zawiadomienie
 • Plan połączenia spółek
  Plan połączenia spółek - dokument, który powstaje na mocy uzgodnień pomiędzy łączącymi się spółkami. Powinien on zawierać przynajmniej informacje wymienione w kodeksie spółek handlowych tj. rodzaj, nazwę i siedzibę każdej z łączących się spółek, sposób połączenia, a w przypadku utworzenia nowej spółki - jej nazwę, rodzaj i siedzibę, sposób dokonania wymiany udziałów/akcji spółki przejmowanej lub ...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: plan
 • Plan połączenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
  Plan połączenia spółek z o.o. - dokument, który powstaje na mocy uzgodnień pomiędzy łączącymi się spółkami. Powinien on zawierać przynajmniej informacje wymienione w kodeksie spółek handlowych tj. rodzaj, nazwę i siedzibę każdej z łączących się spółek, sposób połączenia, a w przypadku utworzenia nowej spółki - jej nazwę, rodzaj i siedzibę, sposób dokonania wymiany udziałów spółki przejmowanej l...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: plan
 • Polecenie pozostania na dyżurze
  Dokument, w którym pracodawca zobowiązuje pracownika do pozostania w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym wyznaczonym miejscu, poza normalnymi godzinami jego pracy. W dokumencie tym pracodawca powinien określić dokładny termin i godziny w jakich pracownik ma sprawować dyżur.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: polecenie
 • Porozumienie o rozwiązaniu umowy
  Porozumienie o rozwiązaniu współpracy jest to dokument, w którym następuje zgodne oświadczenie woli stron, polegające na tym, że strony zgodnie oświadczają i za pomocą porozumienia kończą zawartą między sobą umowę o współpracy. Porozumienie o rozwiązaniu współpracy sporządza się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: formularze
 • Porządek obrad Zgromadzenia Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Porządek obrad Zgromadzenia Wspólników sp. z ograniczoną odpowiedzialnością - sprawy, które mają być poddane pod głosowanie na najbliższym Zgromadzeniu Wspólników. Szczegółowy wykaz takich spraw powinien zostać doręczony wspólnikom wraz z zaproszeniem na zgromadzenie.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: plan
 • Potwierdzenie powierzenia pracownikowi telefonu służbowego
  Dokument, w którym pracodawca potwierdza fakt przekazania i datę przekazania pracownikowi mienia pracodawcy w postaci określonego telefonu komórkowego (wskazana marka) wraz z określonymi akcesoriami, a pracownik potwierdza jego odbiór i datę, w której on nastąpił.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, rzeczy ruchome, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: potwierdzenie
 • Potwierdzenie wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych
  Dokument, w którym pracodawca potwierdza, że pracownik wykonywał pracę w godzinach nadliczbowych (tzn. pracę ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy) w określonym dniu, w określonym czasie i w określonym wymiarze. Dokument podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania pracodawcy.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: potwierdzenie
 • Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży
  Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wydawane jest przez sprzedającego dla strony kupującej na jej wyraźne żądanie. Jest to obowiązek sprzedającego. Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży jest często wydawane dla celów dowodowych przez stronę kupującą.
  Kategorie dokumentu: biznes, sprzedaż, przedsiębiorca, własność Typy dokumentu: oświadczenia
 • Pozew o odszkodowanie z powodu naruszenia zasady równego traktowania pracowników
  Pismo procesowe, w którym pracownik (powód) domaga się od pracodawcy (pozwanego) odszkodowania z powodu naruszenia przez pracodawcę zasady równego traktowania pracowników (niedyskryminacji). Pozew powinien zwierać dokładny opis naruszenia. W sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych WYŁĄCZNIE od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie n...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, sądy, postępowanie sądowe, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej pracodawcy (nieumyślnie)
  Pismo, w którym pracodawca (powód) domaga się od pracownika (pozwanego) odszkodowania z powodu wyrządzenia przez niego szkody. Zgodnie z przepisami pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną z tego tytułu. W sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwoc...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, sądy, pracownik, pracodawca, odszkodowanie Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez pracownika (umyślnie)
  Pismo, w którym pracodawca (powód) domaga się od pracownika (pozwanego) odszkodowania z powodu wyrządzenia przez niego szkody. Zgodnie z przepisami pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną z tego tytułu. W sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwoc...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, postępowanie sądowe, pracownik, pracodawca, odszkodowanie Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
  Pozew o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę jest pismem wszczynającym postępowanie. Celem tego pozwu jest ochrona pracownika przed bezprawnymi działaniami pracodawcy, skutkującymi utratą zatrudnienie. Pracownik może domagać się przywrócenia do pracy, albo wypłaty odszkodowania.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o zapłatę dodatku należnego za pracę w porze nocnej
  Pismo procesowe wnoszone do sądu przez pracownika (powoda) przeciwko pracodawcy (pozwanemu) w sytuacji, gdy pracodawca pozostaje z zwłoce z zapłatą należnego pracownikowi dodatku za pracę w porze nocnej. Pozew ten powinien zawierać: oznaczenie powoda i pozwanego,wskazanie ich siedziby lub adresu zamieszkania, datę i miejsce sporządzenia, oznaczenie pisma, wskazanie sądu, do którego jest kierowany,...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, sądy, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu naruszenia zakazu konkurencji przez pracownika
  Pismo procesowe wnoszone do sądu przez pracodawcę (powoda) przeciwko pracownikowi (pozwanemu) w sytuacji, gdy pracownik naruszy obowiązujący go w trakcie trwania stosunku pracy bądź po jego ustaniu zakaz konkurencji, na skutek czego pracodawca poniósł szkodę. Pozew ten powinien zawierać: oznaczenie powoda i pozwanego,wskazanie ich siedziby lub adresu zamieszkania, datę i miejsce sporządzenia, ozna...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, postępowanie sądowe, pracownik, pracodawca, zakaz konkurencji Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy
  Pismo procesowe wnoszone do sądu przez pracownika (powoda) przeciwko pracodawcy (pozwanemu) w sytuacji, gdy pracodawca pozostaje z zwłoce z zapłatą należnego pracownikowi odszkodowania za czas obowiązywania zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy łączącego strony. Pozew ten powinien zawierać: oznaczenie powoda i pozwanego,wskazanie ich siedziby lub adresu zamieszkania, datę i miejsce sporządz...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, sądy, pracownik, pracodawca, zakaz konkurencji Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o zapłatę wynagrodzenia należnego za prace w godzinach nadliczbowych
  Pismo procesowe wnoszone do sądu przez pracownika (powoda) przeciwko pracodawcy (pozwanemu) w sytuacji, gdy pracodawca pozostaje z zwłoce z zapłatą należnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia powinien zawierać: oznaczenie powoda i pozwanego,wskazanie ich siedziby lub adresu zamieszkania, datę i miejsce sporządzenia, oznaczenie pisma, wskazani...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, sądy, pracownik, pracodawca, czas pracy Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę za czas powstrzymania się od wykonywania pracy/oddalenia się z miejsca zagrożenia
  Pismo procesowe wnoszone do sądu przez pracownika (powoda) przeciwko pracodawcy (pozwanemu) w sytuacji, gdy pracodawca pozostaje z zwłoce z zapłatą należnego wynagrodzenia za pracę za czas powstrzymywania się przez pracownika od pracy lub oddalenia z miejsca zagrożenia w trybie art. 210 kodeksu pracy. Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia powinien zawierać: oznaczenie powoda i pozwanego,wskazani...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, sądy, pracownik, pracodawca, czas pracy Typy dokumentu: pozwy
 • Pozew o zaspokojenie roszczeń pracownika w razie niewypłacalności pracodawcy
  Pismo procesowe, w którym powód (pracownik) domaga się od pozwanego (Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) określonej kwoty tytułem zaspokojenia jego roszczeń pracowniczych niezaspokojonych przez niewypłacalnego pracodawcę. Roszczenia te mogą obejmować zapłatę z tytułu: wynagrodzenia za pracę; wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy...
  Kategorie dokumentu: biznes, pisma procesowe, praca, fundusze, sądy, postępowanie sądowe, pracownik, pracodawca, odszkodowanie Typy dokumentu: pozwy
 • prokura
  Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, które może zostać udzielone przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie. W związku z powyższym jej wypowiedzenie również powinno mieć...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: pełnomocnictwo, prokura
 • Prokura łączna
  Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, które może zostać udzielone przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie. Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie, lecz wtedy ...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: pełnomocnictwo, prokura
 • PROKURENCI, PEŁNOMOCNICY SPÓŁDZIELNI, PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO, INSTYTUTU BADAWCZEGO Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WL)
  PROKURENCI, PEŁNOMOCNICY SPÓŁDZIELNI, PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO, INSTYTUTU BADAWCZEGO Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WL) wymaga podania nazwy rejestrowanego podmiotu, a także wskazania prokurentów i pełnomocników.
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółdzielnia, przedsiębiorstwo państwowe, instytuty badawcze, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • Propozycja nawiązania współpracy
  Propozycja nawiązania współpracy jest prośbą skierowaną do kontrahenta o nawiązanie bliższych relacji na rzecz osiągania wspólnych celów. Firmy o zbliżonym profilu działalności dzięki współpracy mogą wzajemnie się uzupełniać oraz realizować swoje własne cele szybciej, lepiej, z korzyścią dla obu stron jak i potencjalnych klientów.
  Kategorie dokumentu: biznes, przedsiębiorca Typy dokumentu: prośby
 • Prośba o przedłużenie terminu płatności
  Prośba o przedłużenie terminu płatności wynika często z opóźnienia płatności należności przez jednego z klientów. W takim przypadku gdy firma nie ma płynności finansowej zmuszona jest przesłać prośbę o przedłużenie terminu płatności. Przedłużony termin płatności ustalany jest indywidualnie, a jego przekroczenie może poważnie wpłynąć na wizerunek firmy.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: prośby
 • Prośba o przesłanie dokumentów finansowych przedsiębiorstwa
  Prośba o przesłanie dokumentów finansowych przedsiębiorstwa umożliwia zbadanie kondycji finansowej przez jego kontrahenta. Pozwoli to na decyzję o ewentualnej kontynuacji lub zakończeniu współpracy na preferencyjnych warunkach kredytu kupieckiego. Prośba o przesłanie dokumentów finansowych przedsiębiorstwa jest często poprzedzana trudnościami płatnicznymi między przedsiębiorcami.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: prośby
 • Prośba o zezwolenie na powielenie artykułu
  Prośba o zezwolenie na powielenie artykułu skierowana do wydawcy, właściciela gazety bądź autora ma na celu uzyskanie zgody na użycie części lub całości opublikowanego w prasie artykułu. Publikowanie treści bez zgody narusza prawa autorskie i może być przyczyną nieprzyjemności.
  Kategorie dokumentu: biznes Typy dokumentu: prośby
 • Prośba o zezwolenie na wywieszenie na budynku logo firmy
  Prośba o zezwolenie na wywieszenie na budynku logo firmy kierowana jest do właściciela lub administratora budynku, na którym chcemy umieścić nasze logo. Zezwolenie na wywieszenie na budynku logo firmy wydawane jest często odpłatnie w zależności od wielkości wywieszonej planszy.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: prośby
 • Protokół inwentaryzacji kasy
  Protokół inwentaryzacji kasy - inwentaryzacja kasy przeprowadzana jest obowiązkowo na koniec roku. Celem inwentaryzacji jest: ustalenie rzeczywistego stanu środków pieniężnych znajdujących się w kasie poprzez spis z natury, porównanie wyników spisu ze stanem ewidencyjnym, wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic.
  Kategorie dokumentu: biznes, przedsiębiorca Typy dokumentu: informacje
 • Protokół Posiedzenia Zarządu Spółki z o.o. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów przez wspólników
  Protokół Posiedzenia Zarządu Spółki z o.o. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów przez wspólników jest dokumentem sporządzanym przez Zarząd Spółki. Protokół Posiedzenia Zarządu Spółki z o.o. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów przez wspólników sporządzany jest w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, zarząd spółki Typy dokumentu: uchwała, protokół
 • Protokół przekazania terenu budowy
  dokument, który zawiera zgodne oświadczenia stron (Inwestora i Wykonawcy) określonego stosunku prawnego co do faktycznego stanu technicznego przekazywanego drugiej stronie terenu budowy, stanu liczników i itp. i inne uwagi dotyczące terenu budowy stosownie do woli stron. Zazwyczaj protokół taki jest załącznikiem do umowy kreującej stosunek prawny.
  Kategorie dokumentu: biznes, budownictwo, grunty, inwestor, budowa Typy dokumentu: protokół
 • Protokół wydania rzeczy lub dokumentów
  Protokół wydania rzeczy lub dokumentów jest to dokument, który zawiera zgodne oświadczenie woli stron określonego stosunku prawnego, co do przekazywanego drugiej stronie rzeczy lub dokumentu. Protokół wydania rzeczy lub dokumentów sporządza się w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
  Kategorie dokumentu: biznes Typy dokumentu: formularze
 • Protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - jest to dokument, który sporządzany jest z przebiegu obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Protokoły z obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zawierać powinny porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych udziałowców, liczbę głosów oddanych na poszczególne uch...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: protokół
 • Protokół z obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Protokół z obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to dokument, który sporządzany jest z przebiegu obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Protokół z obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zawierać powinien porządek obrad, ...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: formularze
 • Protokół zdawczo-odbiorczy
  Protokół zdawczo - odbiorczy - dokument, który zawiera zgodne oświadczenia stron określonego stosunku prawnego np. stosunku najmu co do faktycznego stanu technicznego przekazywanego lokalu bądź przekazywanej rzeczy tj. stanu liczników, wyposażenia i inne uwagi dotyczące rzeczy w dniu jej wydania przejmującemu oraz w dniu jej zwrotu przekazującemu.
  Kategorie dokumentu: biznes, nieruchomość, rzeczy ruchome Typy dokumentu: oświadczenia
 • PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WM)
  PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WM) wymaga podania kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności i opisów prowadzonej działalności. PKD jest umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze). Ustala symbole, nazwy i zakres...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • Przedwstępna umowa sprzedaży udziałów
  Przedwstępna umowa sprzedaży udziałów jest umową, to mowa, przez którą jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (tzw. umowy przyrzeczonej). Przedwstępna umowa sprzedaży udziałów powinna zawierać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli w umowie przedwstępnej strony nie określiły terminu, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, umowa przyrzeczo...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, sprzedaż Typy dokumentu: umowy
 • REPREZENTANT PODMIOTU ZAGRANICZNEGO Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WJ)
  REPREZENTANT PODMIOTU ZAGRANICZNEGO Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WJ) wymaga podania nazwy rejestrowanego podmiotu oraz wskazania danych osobowych osób będących reprezentantami podmiotu wraz z uściśleniem funkcji jaką będą pełnić w oddziale firmy.
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, podmioty zagraniczne, przedsiębiorca Typy dokumentu: formularze, załączniki
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę
  Rozwiązanie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia przez oświadczenie woli jednej ze stron stosunku pracy tj. pracodawcy. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w przypadkach określonych w art. 52 i art. 53 kodeksu pracy. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych w art. 55 kodeksu pracy...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, Bezrobotni Typy dokumentu: oświadczenia, zawiadomienie
 • Skierowanie na badanie profilaktyczne
  Skierowanie na badanie profilaktyczne, jest to skierowanie na badania, które przeprowadzane są w celu oceny indywidualnych predyspozycji określonego pracownika do pracy na danym stanowisku w określonych warunkach, mając na uwadze czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w środowisku pracy i wypływające na stan zdrowia. Skierowanie na badanie profilaktyczne może obejmować badanie wstępne, kontrol...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: skierowanie
 • Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami - załącznik do Polityki bezpieczeństwa
  Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami jest to sposób współpracy między różnymi systemami informatycznymi. Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami to również relacje istniejące między danymi zgromadzonymi w zbiorach, do przetwarzania których systemy te są wykorzystywane.
  Kategorie dokumentu: biznes Typy dokumentu: formularze
 • SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY Załącznik do wniosku o wpis / zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZN)
  SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY Załącznik do wniosku o wpis / zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZN) wymaga podania okresów, za który składane jest roczne sprawozdanie finansowe, opinia biegłego rewidenta, uchwała bądź postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z działalności. SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY Załącznik do wniosku o ...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki z o.o. - sprawozdanie zarządu spółki, w którym zgodnie z ustawą o rachunkowości prezentowane są istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej spółki, w tym ocena efektów wypracowanych przez spółkę oraz określenie elementów ryzyka i opis zagrożeń za dany rok obrotowy. Sprawozdanie to podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu na Zwyczajnym Zgromad...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, zarząd spółki Typy dokumentu: sprawozdanie
 • Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty (SP)
  Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty (SP) to formularz pisma procesowego składanego w przypadku chęci skorzystania przez stronę postępowania sądowego z niniejszych czynności procesowych. Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty (SP) wymaga podania danych stron i pełnomocników, wskazania sądu rejonowego, który...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, sprzeciwy
 • Sprzeciw pracownika od zastosowanej względem niego kary porządkowej (bezpodstawnie i z naruszeniem przepisów prawa)
  Dokument pracownika wobec którego zastosowana została przez pracodawcę kara porządkowa mający na celu wykazanie, iż kara zastosowana została z naruszeniem przepisów prawa. Pracownik może wnieść sprzeciw w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia od pracodawcy o zastosowaniu kary porządkowej. Pracodawca uwzględnia lub odrzuca sprzeciw pracownika po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika ...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, kara, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: sprzeciwy
 • Sprzeciw pracownika od zastosowanej względem niego kary porządkowej (bezpodstawnie)
  Dokument pracownika wobec którego zastosowana została przez pracodawcę kara porządkowa mający na celu wykazanie, iż kara zastosowana została z naruszeniem przepisów prawa. Pracownik może wnieść sprzeciw w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia od pracodawcy o zastosowaniu kary porządkowej. Pracodawca uwzględnia lub odrzuca sprzeciw pracownika po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika ...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca, kara, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: sprzeciwy
 • Sprzeciw wobec obniżenia kapitału zakładowego
  Sprzeciw wobec obniżenia kapitału zakładowego jest to dokument, w którym wierzyciel sprzeciwia się na obniżenie kapitału zakładowego określonej spółki, będącej dłużnikiem jakiejś wierzytelności. Wierzyciele, którzy we właściwym terminie zgłosili sprzeciw, powinni zostać zaspokojeni lub zabezpieczeni przez spółkę. Jeżeli wierzyciel nie zgłosił sprzeciwu, wówczas uznaje się że wyraża zgodę się na ob...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, kapitał zakładowy Typy dokumentu: sprzeciwy
 • Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotycząca poniesienia kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia
  Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotycząca poniesienia kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia - uchwała, na mocy której Zgromadzenie Wspólników sp. z o.o rozstrzyga o poniesieniu bądź nie kosztów zwołania i odbycia nadzwyczajnego zgromadzenia przez spółkę. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych wspólnicy, którzy reprezentują minimum 1/10 kapitału zakładowego spółki mogą domagać się ...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotycząca poniesienia kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia (podjęta poza porządkiem obrad)
  Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotycząca poniesienia kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia podjęta poza porządkiem obrad - uchwała, na mocy której Zgromadzenie Wspólników sp. z o.o rozstrzyga o poniesieniu bądź nie kosztów zwołania i odbycia nadzwyczajnego zgromadzenia przez spółkę. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych wspólnicy, którzy reprezentują minimum 1/10 kapitału zakłado...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia zabezpieczenia wierzycielowi spółki
  Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia zabezpieczenia wierzycielowi spółki - uchwała organu nadzoru spółki, na mocy której wierzyciel spółki uzyskuje od spółki zabezpieczenie spłaty przysługującej mu wierzytelności w określonej formie. W przypadku wierzyciela spółek łączących się lub spółki podlegającej podziałowi odmowa udzielenia zabezpieczenia przez spółkę umożliwia wierzycielowi wystąpie...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, Rada Nadzorcza, wierzyciel Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta
  Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta - zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdania finansowe spółek kapitałowych podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Biegły rewident wydaje opinię na piśmie oraz raport odnośnie m.in. przestrzegania przez spółkę zasad rachunkowości i rzetelności. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje organ, który zatwierdził sprawozdanie finansowe spółk...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, Rada Nadzorcza Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała w przedmiocie rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Uchwała w przedmiocie rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to uchwała, w której wspólnicy postanawiają o rozwiązaniu spółki. Uchwała w przedmiocie rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzana jest w formie pisemnej i zawiera podpisy wszystkich wspólników.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej
  Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej jest to uchwała, w której Rada Nadzorcza powołuje określone osoby na stanowisko Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej sporządzana jest w formie pisemnej. Zostaje podpisana przez wszystkic...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, Rada Nadzorcza Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Uchwała w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest to uchwała, której przedmiotem jest zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządzana jest w formie pisemnej. Zostaje podpisana przez wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, Rada Nadzorcza Typy dokumentu:
 • Uchwała Zarządu sp. z o.o. dotycząca terminu wniesienia dopłat przez wspólników
  Uchwała Zarządu sp. z o.o. dotycząca terminu wniesienia dopłat przez wspólników - uchwała, na mocy której Zarząd spółki oznacza termin wniesienia dopłat przez wspólników. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych zarówno termin wnoszenia dopłat, jak i ich wysokość powinny być W MIARĘ POTRZEBY określone w uchwale wspólników.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, zarząd spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zarządu spółki dotycząca wyrażenie zgody na zastawienie udziałów przez wspólnika
  Uchwała Zarządu spółki dotycząca wyrażenie zgody na zastawienie udziałów przez wspólnika - uchwała, w której zarząd spółki wyraża zgodę na zastawienie udziałów przez wspólnika. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody spółki lub innych ograniczeń. Zgoda spółki wyrażana jest przez zarząd w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, zarząd spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca jednoczesnego obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego spółki
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca jednoczesnego obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego spółki - uchwała, na mocy której dokonuje się obniżenia kapitału zakładowego spółki, a następnie jego podwyższenia. Uchwała ta wiąże się ze zmianą umowy spółki.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, kapitał zakładowy Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca obniżenia kapitału zakładowego przez obniżenie wartości nominalnej istniejących udziałów
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca obniżenia kapitału zakładowego przez obniżenie wartości nominalnej istniejących udziałów - uchwała, której przedmiotem jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W uchwale takiej podaje się o jaką kwotę kapitał zostanie obniżony oraz sposób tego obniżenia tj. umorzenie udziałów, zmniejszenie wartości nominalnej udziałów. ...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, kapitał zakładowy Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego ze środków pochodzących z wpłat dotychczasowych wspólników przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego ze środków pochodzących z wpłat dotychczasowych wspólników przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów - uchwała, na mocy której kapitał zakładowy spółki ulega podwyższeniu poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów wspólników. Kwota, o którą kapitał zostaje podwyższony pochodzi z wp...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, kapitał zakładowy Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego ze środków pochodzących z wpłat dotychczasowych wspólników przez ustanowienie nowych udziałów
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego ze środków pochodzących z wpłat dotychczasowych wspólników przez ustanowienie nowych udziałów - uchwała, na mocy której kapitał zakładowy ulega podwyższeniu poprzez zmianę umowy spółki. Podwyższenie kapitału odbywa się poprzez utworzenie nowych udziałów, które przysługują dotychczasowym wspólnikom - przysługuje im prawo pi...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, kapitał zakładowy Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego ze środków pochodzących z wpłat nowych wspólników przez ustanowienie nowych udziałów
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego ze środków pochodzących z wpłat nowych wspólników przez ustanowienie nowych udziałów - uchwała, na mocy której kapitał zakładowy ulega podwyższeniu poprzez zmianę umowy spółki.Podwyższenie kapitału odbywa się poprzez utworzenie nowych udziałów, które przysługują nowym wspólnikom. Kwota, o którą kapitał zostaje podwyższony...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, kapitał zakładowy Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów - uchwała, na mocy której kapitał zakładowy spółki ulega podwyższeniu poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów wspólników. Kwota, o którą kapitał zostaje podwyższony pochodzi z kapitału zapasowego lub rezerwowego spó...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, kapitał zakładowy Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki przez ustanowienie nowych udziałów
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników sp. z o.o. dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki przez ustanowienie nowych udziałów - uchwała, na mocy której kapitał zakładowy ulega podwyższeniu poprzez zmianę umowy spółki. Kwota, o którą kapitał zostaje podwyższony pochodzi z kapitału zapasowego lub rezerwowego spółki (czyli z zysku spółki). Podwyższenie kapitału odbywa się poprzez utworz...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, kapitał zakładowy Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca połączenia spółek z o.o. (połączenie przez przejęcie)
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie połączenia spółek z o.o. - zgodnie z kodeksem spółek handlowych połączenie się spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga uchwały zgromadzenia wspólników każdej z łączących się spółek, podjętej większością 3/4 głosów, reprezentujących przynajmniej 1/2 kapitału zakładowego, chyba że umowa spółki przewidują surowsze warunki. Uchwała ta powinna zawierać z...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca przekształcenia spółki z o. o. w spółkę osobową
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca przekształcenia spółki z o. o. w spółkę osobową - uchwała wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wyrażają oni zgodą na przekształcenie spółki w spółkę osobową. Aby przekształcenie spółki z o.o. w spółkę osobową było możliwe muszą się za nim opowiedzieć wspólnicy reprezentujący co najmniej dwie trzecie kapitału zakładowego, chyba że um...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca przyjęcia bilansu oraz rachunku zysków i strat spółki
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca przyjęcia bilansu oraz rachunku zysków i strat spółki - uchwała wspólników, na podstawie której zatwierdzane są części sprawozdania finansowego spółki za określony rok obrotowy tj. bilans oraz rachunek zysków i strat. Uchwała powinna być podpisana przynajmniej przez przewodniczącego Zgromadzenia i osobę sporządzającą protokół.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca wskazania miejsca przechowywania ksiąg i dokumentów spółki po jej rozwiązaniu
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca wskazania miejsca przechowywania ksiąg i dokumentów spółki po jej rozwiązaniu - uchwała wspólników wskazująca osobę, której przekazane zostaną na przechowanie księgi dokumenty spółki po jej rozwiązaniu. Księgi i dokumenty spółki po jej rozwiązaniu powinny być przekazane osobie oznaczonej w uchwale wspólników bądź w umowie spółki. Jeżeli ani umowa, ani uch...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca wyrażenia zgody na potrącenie wierzytelności wspólnika z wierzytelnością spółki z tytułu wpłaty na poczet udziałów
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca wyrażenia zgody na potrącenie wierzytelności wspólnika z wierzytelnością spółki z tytułu wpłaty na poczet udziałów - zgodnie z kodeksem spółek handlowych co do zasady wspólnik sp. z o.o. nie może dokonać potrącenia wierzytelności przysługującej mu względem spółki z wierzytelnością spółki względem niego z tytułu wpłaty na udziały. Jednakże jeżeli umowa spó...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca wyznaczenia dnia wypłaty dywidendy
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca wyznaczenia dnia wypłaty dywidendy - uchwała wspólników spółki z ograniczona odpowiedzialnością, na mocy której ustalany jest termin wypłacenia wspólnikom dywidendy. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych dzień wypłaty dywidendy powinna określać uchwała wspólników. Jeżeli jednak uchwała wspólników go nie określa dywidenda wypłacana jest wspólnikom w dniu ok...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, dywidenda Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki - uchwała, na mocy której wspólnicy spółki zatwierdzają sprawozdanie z działalności spółki za dany rok obrotowy. Sprawozdanie z działalności spółki opracowuje Zarząd spółki. Powinno ono zostać rozpatrzone i zatwierdzone na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników spółki.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: uchwała, sprawozdanie
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki dotycząca wyznaczenia dnia dywidendy
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki dotycząca wyznaczenia dnia dywidendy - uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki, w której wyznaczony zostaje tzw. DZIEŃ DYWIDENDY - dzień, data według której ustala się wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. Co do zasady, dywidenda za dany rok obrotowy przysługuje wspólników, którzy posiadali udziały w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku....
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, dywidenda Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki dotycząca zatwierdzenia informacji dodatkowej
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki dotycząca zatwierdzenia informacji dodatkowej - uchwała, na mocy której wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zatwierdzają informację dodatkową sprawozdania finansowego spółki za określony rok obrotowy.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki o wniesieniu dopłat przez wspólników
  Uchwała Zgromadzenie Wspólników spółki w sprawie dopłat wspolników - uchwała Zgromadzenia Wspólników, na mocy której wspólnicy spółki obowiązani są do dokonania dopłat. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych do dokonania dopłat wspólników spółki może zobowiązywać umowa spółki .Dopłaty mogą być dokonywane w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziałów. Ponadto powinny one być uiszcz...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki o zwrocie dokonanych dopłat
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki o zwrocie dokonanych dopłat - uchwała, na mocy której spółka dokona zwrotu dopłat dokonanych przez wspólników. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych zwrot dopłat może być dokonany, jeżeli nie są one przeznaczone na pokrycie straty. Zwrot dopłat może nastąpić, jeżeli upłynął przynajmniej MIESIĄC od dnia ogłoszenia o planowanym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki przejmującej o dopłatach dla wspólników spółki przejmowanej
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki przejmującej o dopłatach dla wspólników spółki przejmowanej - w przypadku łączenia się spółek poprzez przejęcie jednej z nich przez drugą oraz wydaniu w zamian za to wspólnikom spółki przejmowanej udziałów lub akcji w spółce przejmującej możliwe jest również otrzymanie przez wspólników spółki przejmowanej dopłat w gotówce. Dopłaty te dokonywane są z kapitału ...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki z o.o. o pokryciu straty
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki z o.o. o pokryciu straty - uchwała podejmowana przez Zgromadzenie Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie pokrycia poniesionej straty za rok obrotowy, jeżeli powzięcie przedmiotowej uchwały nie zostało powierzone innemu organowi. Nie jest możliwe głosowanie pisemne. Strata spółki może zostać pokryta w różny sposób np. poprzez dopłaty wnie...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego jest to uchwała, której przedmiotem jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W uchwale takiej podaje się o jaką kwotę następuje obniżenie kapitału zakładowego, a także osoby, których udziały zostają umorzone z podaniem ich liczby i wartości nominalnej każdego udziału. Uchw...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, kapitał zakładowy Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego jest to uchwała, której przedmiotem jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W uchwale takiej podaje się o jaką kwotę następuje podwyższenie kapitału zakładowego, a także osoby, które obejmują nowo utworzone udziały z podaniem ich liczby. Uchwała Zgromadzenia Wspólni...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, kapitał zakładowy Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie dopłat wspólników w okresie likwidacji spółki
  Uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki w sprawie dopłat wspólników w okresie likwidacji - uchwała, na mocy której wspólnicy spółki obowiązani są do dokonania dopłat, pomimo otwarcia likwidacji spółki. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych w okresie likwidacji Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o dokonaniu dopłat przez wspólników, jednak wymaga to zgody WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: uchwała
 • Uchylenie się od skutków oświadczenia woli
  Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu jest to dokument, w którym osoba składająca oświadczenie, oświadcza że w momencie składania oświadczenia woli działała pod wpływem błędu co do treści czynności prawnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, sprzedaż Typy dokumentu: oświadczenia
 • UDZIAŁY SPÓŁDZIELNI EUROPEJSKIEJ Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WO)
  UDZIAŁY SPÓŁDZIELNI EUROPEJSKIEJ Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WO) wymaga podania nazwy rejestrowanego podmiotu, a także ustalenia czy dotyczy nowej kategorii udziałów czy też zmiany informacji o istniejącej kategorii udziałów. Należy również podać nazwę kategorii oraz wartość nominalną udziałów w danej walucie.
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, podmioty zagraniczne, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • Ugoda
  Ugoda to umowa wzajemna, regulująca stosunku pomiędzy stronami. Treść ugody uzgadniana jest pomiędzy stronami, które same kreują jej treść - istnieje znaczna swoboda w kreowaniu stosunku prawnego. Brak jest szczególnych regulacji dotyczących treści i formy ugody.
  Kategorie dokumentu: biznes, pisma procesowe, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: ugoda
 • Ugoda pozasądowa dotycząca naprawienia przez pracownika szkody wyrządzonej osobie trzeciej
  Pracownik, który przy wykonywaniu swoich obowiązków pracowniczych wyrządził szkodę może zawrzeć ugodę pozasądowa dotycząca naprawienia przez pracownika szkody wyrządzonej osobie trzeciej z pracodawcą. Zobowiązany do naprawienia szkody jest pracodawca. Jednakże to pracownik ponosi odpowiedzialność przewidzianą w przepisach Kodeksu pracy, wobec pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną osobie trz...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: ugoda
 • Umorzenie udziałów bez wynagrodzenia – zgoda wspólnika
  Umorzenie udziałów bez wynagrodzenia – zgoda wspólnika jest dokumentem, w którym wspólnik Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadamia Zarząd o wyrażeniu zgodny na umorzenie udziałów bez wynagrodzenia. Umorzenie udziałów bez wynagrodzenia – zgoda wspólnika skierowane jest do Zarządu spółki i sporządzone jest w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, zarząd spółki Typy dokumentu: oświadczenia
 • Umowa agencyjna
  Umowa agencyjna - uregulowana w kodeksie cywilnym art. 758-764, umowa nazwana, w ramach której przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu. Do zawierania umów w imieniu dającego zlecenie oraz...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego
  Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - Jest to ubezpieczenie, które dotyczy osób nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, a zatem nie przysługują im bezpłatne świadczenia medyczne z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ubezpieczyć dobrowolnie mogą się osoby, które: są zatrudnione na podstawie umowy o dzieło czy pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym. Celem przystąpienia do dobrowoln...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa kredytu
  Umowa wykorzystywana w obrocie bankowym. W jej treści bank oraz kredytobiorca ustalają warunki udzielenia kredytu bankowego: stawkę oprocentowania, liczbę transz kredytu. Podpisanie umowy kredytowej skutkuje uruchomieniem kredytu. Środki pieniężne są co do zasady przekazywane na wskazane przez kredytobiorcę konto.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: umowy
 • Umowa lombardowa
  Umowa lombardowa to umowa nienazwana, która nie została uregulowana w Kodeksie cywilnym. Umowa lombardowa jest podobna do umowy pożyczki, z tym że zwrot pożyczki zabezpieczony jest w postaci zabezpieczenia spłaty w postaci zastawu. Umowa lombardowa składa się z dwóch części. Pierwsza określa dokładne warunki, na jakich zostaje udzielona pożyczka określonej kwoty pieniężnej. Natomiast w drugiej czę...
  Kategorie dokumentu: biznes, sprzedaż Typy dokumentu: umowy
 • Umowa najmu pojazdu
  Umowa najmu pojazdu jest dokumentem stwierdzającym fakt wynajęcia danego pojazdu przez najemcę, w którym najemca zobowiązuje się do zapłaty wynajmującemu określonej kwoty za najem pojazdu, a wynajmujący do przekazania sprawnego i kompletnego pojazdu.
  Kategorie dokumentu: biznes, najem Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o dofinansowanie studiów podyplomowych bezrobotnego
  Umowa zawierana pomiędzy starostą a bezrobotnym, w ramach której starosta zobowiązuje się pokryć ze środków finansowych powiatowego urzędu pracy koszt/część kosztów studiów podyplomowych bezrobotnego. Umowa zawierana jest po pozytywnym rozpatrzeniu przez starostę wniosku złożonego przez bezrobotnego. Określa ona w szczególności: prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, studiowanie, starostwo powiatowe, szkolenia, Bezrobotni, urząd pracy Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o dzieło
  Umowa o dzieło - to umowa nazwana, odpłatna, konsensualna i wzajemna, uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 627 - art. 646), w ramach której przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia. To umowa rezultatu, bowiem jej celem jest wykonanie przez przyjmującego zamówienie określonego w umowie dzieła. Jeżeli umowa nie st...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o mediację
  Umowa o mediację jest dokumentem, w którym sporne strony wyrażają zgodę na przeprowadzenie mediacji. Umowa o mediację sporządza się w formie pisemnej w co najmniej dwóch egzemplarzach dla każdej ze stron. W umowie o mediację wskazuje się mediatora, który ma przeprowadzić mediację między spornymi stronami.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o oddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego
  Umowa o oddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego jest umową, którą zawierają strony w przypadku, gdyby zaistniał między nimi spór w związku z wykonaniem zawartej między nimi umowy. Umowa o oddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wymaga formy pisemnej. Strony mogą w umowie określić liczbę sędziów sądu polubownego (arbitrów).
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika
  Dokument określający prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika podnoszącego swoje kwalifikacje zawodowe za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy. Zawierana jest w formie pisemnej. Postanowienia w niej zawarte nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż postanowienia zawarte w rozdziale III kodeksu pracy pt. Kwalifikacje zawodowe. Obowiązek zawarcia umowy nie istnieje, jeżeli pracodawca nie zobo...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, spółki, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, szkolenia Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o używanie pojazdu nie będącego własnością pracodawcy do celów służbowych (podróż służbowa)
  Pracodawca wraz z pracownikiem mogą zawrzeć umowę o używanie pojazdu nie będącego własnością pracodawcy do celów służbowych, na podstawie której pracownik otrzyma wynagrodzenie za używanie w celach służbowych swojego pojazdu. Umowa o używanie pojazdu nie będącego własnością pracodawcy do celów służbowych może dotyczyć samochodu, motocyklu czy motoroweru. Umowa ta musi być zawarta na piśmie.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, pracownik, pracodawca, Podróż służbowa, delegacja Typy dokumentu: umowy
 • Umowa o wykorzystanie prywatnego samochodu do celów służbowych
  Umowa o wykorzystanie prywatnego samochodu do celów służbowych jest umową między pracodawcą a pracownikiem. Aby pracodawca mógł zaliczyć wyjazdy służbowe prywatnym pojazdem pracownika do kosztów uzyskania przychodu niezbędna jest umowa o wykorzystanie prywatnego samochodu do celów służbowych.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • umowa poręczenia
  Umowa poręczenia jest stosunkiem prawnym na podstawie którego poręczyciel zobowiązuje się, iż w przypadku nie wykonania przez dłużnika umowy na rzecz wierzyciela sam ją wykona. Umowa poręczenia, pod rygorem nieważności, powinna zostać zawarta na piśmie.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: umowy
 • Umowa powierzenia pracownikowi komputera służbowego
  Dokument, na mocy którego pracodawca powierza pracownikowi swoje mienie tj. komputer służbowy, a pracownik wyraża na to zgodę. Umowa ta określa wzajemne prawa i obowiązki stron, zasady powierzenia mienia, termin powierzenia, sposób powierzenia (z obowiązkiem zwrotu czy wyliczenia się), zasady odpowiedzialności pracownika za szkody wyrządzone w w/w mieniu, zasady zwrotu, zasady używania mienia.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, rzeczy ruchome, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa powierzenia pracownikowi samochodu slużbowego
  Dokument, na mocy którego pracodawca powierza pracownikowi swoje mienie tj. samochód służbowy, a pracownik wyraża na to zgodę. Umowa ta określa wzajemne prawa i obowiązki stron, zasady powierzenia pojazdu, termin powierzenia, sposób powierzenia (z obowiązkiem zwrotu czy wyliczenia się), zasady odpowiedzialności pracownika za szkody wyrządzone w w/w mieniu, zasady zwrotu, zasady używania pojazdu.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, rzeczy ruchome, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa pożyczki
  Umowa pożyczki jest najprostszą umową kredytową. Oddane na własność pożyczkobiorcy pieniądze muszą być przez niego oddane po określonym czasie. Umowa pożyczki może być odpłatna. Odpłatność najczęściej przejawia się poprzez konieczność zapłaty odsetek.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, rzeczy ruchome, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa przechowania
  Umowa przechowania polega na udostępnieniu przez Składającego określonej rzeczy, do której przechowywania zobowiązał się Przechowawca. Umowa przechowania dotyczy jedynie rzeczy ruchomych. Może być umową odpłatną. Składający powinien zwrócić Przechowawcy wydatki, które zostały przez niego poniesione na należyte przechowanie rzeczy.
  Kategorie dokumentu: biznes Typy dokumentu: umowy
 • Umowa przewozu
  Umowa przewozu polega na tym, że przewoźnik zobowiązuje się do przewiezienia osób, zwierząt lub rzeczy, za wynagrodzeniem i w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa,a nadawca ( wysyłający) zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za świadczone usługi.
  Kategorie dokumentu: biznes Typy dokumentu: umowy
 • Umowa spedycji
  Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem. Spedycja to działalność mająca na celu organizowanie przewozu ładunków i wykonywanie wszystkich lub tylko części związanych z tym czynności.
  Kategorie dokumentu: biznes, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa spedycji z zastrzeżeniem kary umownej
  Umowa spedycji - to umowa nazwana, uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego, na mocy której jedna ze stron tj. spedytor zobowiązuje się do świadczenia na rzecz drugiej strony tj. dającego zlecenie usług polegających na wysyłaniu lub odbiorze przesyłki albo innych usług związanych z jej przewozem. Spedytor powinien wykonywać w/w czynności w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa.
  Kategorie dokumentu: biznes Typy dokumentu: umowy
 • Umowa spółki cywilnej
  Umowa spółki cywilnej zobowiązuje wspólników do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów. Umowa spółki cywilnej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać: 1) firmę i siedzibę spółki, 2) określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, 3) przedmiot działalności spółki, 4) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.
  Kategorie dokumentu: biznes, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa spółki jawnej
  Umowa spółki jawnej zobowiązuje wspólników do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów. Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Umowa spółki jawnej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa sprzedaży
  Umowa sprzedaży to wzajemna umowa zobowiązująca, Forma aktu notarialnego wymagana jest przy sprzedaży spadku, nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego. Forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi wymagana jest przy sprzedaży przedsiębiorstwa.
  Kategorie dokumentu: biznes, sprzedaż, przedsiębiorca, własność Typy dokumentu: umowy
 • Umowa użyczenia
  Umowa użyczenia to nieodpłatne oddanie rzeczy ruchomej w użytkowanie innej osobie. Umowa użyczenia zawierana jest na czas oznaczony lub nieoznaczony. Rzecz powinna być użytkowana zgodnie z umową lub przeznaczeniem. Biorący ponosi koszty utrzymania rzeczy.
  Kategorie dokumentu: biznes, rzeczy ruchome, organizacje społeczne, organizacje pożytku publicznego Typy dokumentu: umowy
 • Umowa z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy
  Dokument określający prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika podnoszącego swoje kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy. Zawierana jest w formie pisemnej. Postanowienia w niej zawarte nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż postanowienia zawarte w rozdziale III kodeksu pracy pt. Kwalifikacje zawodowe. Obowiązek zawarcia umowy nie istnieje, jeżeli pracodawca nie zobowiązał pracow...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, studiowanie, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, szkolenia Typy dokumentu: umowy
 • Umowa z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe za zgodą pracodawcy
  Dokument określający prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika podnoszącego swoje kwalifikacje zawodowe za zgodą pracodawcy. Zawierana jest w formie pisemnej. Postanowienia w niej zawarte nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż postanowienia zawarte w rozdziale III kodeksu pracy pt. Kwalifikacje zawodowe. Obowiązek zawarcia umowy nie istnieje, jeżeli pracodawca nie zobowiązał pracownika...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, studiowanie, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, szkolenia Typy dokumentu: umowy
 • Umowa zlecenia
  Umowa zlecenie - to umowa nazwana, uregulowana w kodeksie cywilnym w art. 734 - art. 751, w ramach której przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (zleceniodawca). Umowa ta określana jest jako umowa starannego/należytego działania. Oznacza to, iż kluczową rolę odgrywają tu czynności zleceniobiorcy, jego "staranne działa...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: umowy
 • Umowa zlecenia na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy
  Umowa, w ramach której przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności, usługi z zakresu medycyny dla dającego zlecenie (zleceniodawca) - np. dla pracodawcy zatrudniającego pracowników podlegających badaniom stanu zdrowia: wstępnym, okresowym bądź kontrolnym. Określa ona wzajemne prawa i obowiązki stron. Zleceniobiorca wykonuje w ramach w/w umowy zadania wy...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, inspektor pracy Typy dokumentu: umowy
 • Upomnienie ws. poprawności wystawianych faktur VAT
  Upomnienie ws. poprawności wystawianych faktur VAT służy zdyscyplinowaniu kontrahenta. Przy znacznym obrocie między przedsiębiorcami wystawianie setek korygujących faktur VAT jest bardzo uciążliwe. Upomnienie ws. poprawności wystawianych faktur VAT służy wyeliminowaniu takich negatywnych sytuacji.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, przedsiębiorca Typy dokumentu: upomnienia
 • Upoważnienie do podpisywania faktur VAT i potwierdzania sald rozrachunków
  Upoważnienie do podpisywania faktur VAT i potwierdzania sald rozrachunków czyni możlwym dokonywanie niniejszych czynności przez osobę trzecią. Upoważnienie do podpisywania faktur VAT i potwierdzania sald rozrachunków jest wydawane na czas oznaczony lub nieoznaczony.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, przedsiębiorca Typy dokumentu: oświadczenia
 • Upoważnienie do potwierdzania salda oraz wystawiania i podpisywania faktur
  Upoważnienie do potwierdzania salda oraz wystawiania i podpisywania faktur- to podstawa dokonywania czynności materialno-technicznych, oświadczeń wiedzy i załatwiania spraw administracyjnych. Upoważnienie nie dotyczy czynności prawnych. Upoważniający wskazuje w tym dokumencie czynności, które dokonywać może Upoważniony oraz okres, w jakim dokument ten jest ważny. Udzielenie upoważnienie do potwie...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, spółki Typy dokumentu: oświadczenia
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
  Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wymagane jest przy wykonywaniu jakichkolwiek operacji na danych osobowych. W zakres czynności wykonywanych na danych osobowych, do których niezbędne jest upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wliczamy m.in. ich zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, zmienianie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, fundacje, przedsiębiorstwo państwowe, instytuty badawcze Typy dokumentu: upoważnienie
 • Upoważnienie do składania dokumentów
  Upoważnienie do składania dokumentów jest dokumentem, w którym osoba upoważniająca upoważnia osobę upoważnioną do składania w jej imieniu dokumentów w różnego rodzaju instytucjach. Upoważnienie do składania dokumentów zawsze musi być sporządzone w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, podatki, praca, studiowanie, urząd skarbowy Typy dokumentu: pełnomocnictwo
 • UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WK1)
  UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WK1) wymaga podania nazwy rejestrowanej spółki EZIG, a także: informacji o sposobie reprezentacji podmiotu przez prokurentów, osoby prawne (zarządcy) i osób fizycznych będących przedstawicielami zarządców wraz z ich danymi.
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, podmioty zagraniczne, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • Ustalenie wartości majątku spółki (załącznik do Planu połączenia spółek)
  Ustalenie wartości majątku spółki (załącznik do Planu połączenia spółek) - dokument stanowiący załącznik do planu połączenia spółek, w którym dokonuje się ustalenia wartości majątku spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: załączniki
 • Wezwanie do naprawienia szkody w związku z bezskutecznym wyłączeniem wspólnika
  Wezwanie do naprawienia szkody w związku z bezskutecznym wyłączeniem wspólnika jest dokumentem, w którym osoba wzywa do naprawienia szkody z tytułu bezskutecznego wyłączenia wspólnika. Wezwanie do naprawienia szkody w związku z bezskutecznym wyłączeniem wspólnika sporządza się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: wezwanie
 • Wezwanie do wykonania prawa pierwszeństwa nabycia akcji
  Wezwanie do wykonania prawa pierwszeństwa nabycia akcji jest to dokument, w którym akcjonariusz wzywa innego akcjonariusza do skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia akcji. Wezwanie do wykonania prawa pierwszeństwa nabycia sporządza się w formie pisemnej. Prawo pierwszeństwa nabycia akcji jest to prawo akcjonariusza, które polega na tym, że ma on pierwszeństwo w nabyciu sprzedawanych przez inne...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: akcje
 • Wezwanie do zapłaty ceny przejęcia udziałów
  Wezwanie do zapłaty ceny przejęcia udziałów jest dokumentem, w którym wspólnik wzywa do do zapłaty ceny przejęcia jego udziałów przez innych wspólników. Wezwanie do zapłaty ceny przejęcia udziałów sporządza się w formie pisemnej i kieruje do wszystkich wspólników.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, udziały Typy dokumentu: wezwanie
 • Wezwanie do zapłaty czynszu
  Wezwanie do zapłaty czynszu jest żądaniem spełnienia świadczenia pieniężnego skierowanym od wynajmującego do najemcy spóźniającego się z zapłatą czynszu. Wezwanie do zapłaty czynszu powinno zawierać następujące elementy: strony, wysokość czynszu i ostateczny termin zapłaty, którego przekroczenie skutkować będzie złożeniem pozwu cywilnego o zapłatę należności.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, nieruchomość Typy dokumentu: wezwanie
 • Wezwanie spadkobierców wspólnika do wskazania wspólnego przedstawiciela do wykonywania swoich praw w spółce
  Wezwanie spadkobierców wspólnika do wskazania wspólnego przedstawiciela do wykonywania swoich praw w spółce jest dokumentem, w którym następuje Wezwanie spadkobierców wspólnika do wskazania wspólnego przedstawiciela do wykonywania swoich praw w spółce. Wezwanie spadkobierców wspólnika do wskazania wspólnego przedstawiciela do wykonywania swoich praw w spółce powinno być sporządzone w formie pisemn...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: wezwanie
 • Wezwanie wspólnika do należnej wypłaty
  Wezwanie wspólnika do należnej wypłaty jest dokumentem, w którym wspólnik wzywa do uiszczenia określonej kwoty pieniężnej. Wezwanie wspólnika do należnej wypłaty sporządzane jest w formie pisemnej i skierowane jest do wspólników Spółki. W przypadku nie uiszczenia kwoty w wyznaczonym w wezwaniu terminie, sprawa może zostać skierowana na drogę postępowania sądowego.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: wezwanie
 • Wezwanie wspólnika do uiszczenia dopłat po terminie ich wniesienia
  Wezwanie wspólnika do uiszczenia dopłat po terminie ich wniesienia jest dokumentem, w którym Spółka wzywa wspólników do iszczenia dopłat po terminie ich wniesienia. Wezwanie wspólnika do uiszczenia dopłat po terminie ich wniesienia sporządza się w formie pisemnej i kieruje do wszystkich wspólników Spółki.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: wezwanie
 • Wezwanie wspólnika do wyrównania strat z powodu wady aportu
  Wezwanie wspólnika do wyrównania strat z powodu wady aportu jest dokumentem sporządzanym przez Spółkę i skierowanym do wspólnika w celu wyrównania strat z powodu wady aportu. Wezwanie wspólnika do wyrównania strat z powodu wady aportu sporządzane jest w formie pisemnej. przypadku wniesienia do spółki aportu mającego wady fizyczne bądź prawne może to spowodować szkodę po jej stronie. Spółka wówcza...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: wezwanie
 • Wezwanie wspólnika do złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej
  Wezwanie wspólnika do złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej jest to wezwanie wspólników, w sposób przewidziany dla ich zawiadamiania, do złożenia, w terminie miesiąca od dnia powzięcia uchwały o przekształceniu spółki, oświadczeń o uczestnictwie w spółce przekształconej. Wezwanie wspólnika do złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej nie dotyczy to wsp...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: wezwanie
 • Wezwanie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do wykonania prawa pierwszeństwa
  Wezwanie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do wykonania prawa pierwszeństwa jest dokumentem, w którym następuje wezwanie wspólnika do skorzystania z prawa zakupu udziałów. Wezwanie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do wykonania prawa pierwszeństwa sporządzane jest przez Zarząd Spółki w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: wezwanie
 • Wezwanie wspólników do pokrycia powstałego wskutek nienależnej wypłaty ubytku w majątku spółki
  Wezwanie wspólników do pokrycia powstałego wskutek nienależnej wypłaty ubytku w majątku spółki jest dokumentem sporządzanym w celu wezwania wspólników do tego,aby dokonali pokrycia ubytku w majątku spółki powstałego wskutek nienależnej wypłaty . Wezwanie wspólników do pokrycia powstałego wskutek nienależnej wypłaty ubytku w majątku spółki sporządzane jest w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: wezwanie
 • Wezwanie żądającego badania rachunkowości oraz działalności spółki do poniesienia kosztu badania
  Wezwanie żądającego badania rachunkowości oraz działalności spółki do poniesienia kosztu badania to dokument, w którym spółka wzywa osobę, która żądała badania rachunkowości oraz działalności spółki do poniesienia kosztu przeprowadzenia tego badania. Wezwanie żądającego badania rachunkowości oraz działalności spółki do poniesienia kosztu badania sporządza się w formie pisemnej. Wynagrodzenie biegł...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, spółki Typy dokumentu: wezwanie
 • WIERZYCIELE Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-ZP)
  WIERZYCIELE Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-ZP) dotyczy wskazania danych osobowych i adresowych wierzycieli (w przypadku, gdy wierzyciel nie jest osobą fizyczną należy podać nazwę podmiotu, siedzibę, numer KRS i REGON). WIERZYCIELE Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-ZP) wymaga podania również nazwy podmiotu dłużnego i sygnatu...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, wierzyciel Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • Wniosek / Informacja o nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej (NIP-5/W)
  Wniosek / Informacja o nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej (NIP-5/W) to wzór wniosku o zaświadczenie o nadaniu NIP podmiotowi, który się nim posługuje, w rozumieniu art.13 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314) oraz wzór wniosku osoby trzeciej o informację o NIP nadanym podmiotowi, w rozumieniu...
  Kategorie dokumentu: biznes, podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacje, wnioski, przedsiębiorca
 • Wniosek bezrobotnego o sfinansowanie kosztu studiów podyplomowych
  Dokument, w którym bezrobotny zwraca się do starosty (za pośrednictwem urzędu pracy) o sfinansowanie kosztu podjętych lub planowanych studiów podyplomowych. Do wniosku dołączyć należy: oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej po ukończeniu w/w studiów lub oświadczenie pracodawcy o możliwości zatrudnienia bezrobotnego po ukończeniu w/w studiów oraz dokument wystawiony przez organi...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, studiowanie, pomoc publiczna, starostwo powiatowe, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, szkolenia, Bezrobotni, urząd pracy Typy dokumentu: wnioski
 • WNIOSEK O DOFINANSOWANIE STUDIÓW PRACOWNIKA
  Pracownik może złożyć do pracodawcy wniosek o dofinansowanie studiów pracownika. Wniosek powinien zostać sporządzony na piśmie i zawierać uzasadnienie. Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości
  Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości jest dokumentem składanym przez wierzyciela w sytuacji, gdy chce aby zostało dokonane opis i oszacowanie zajętej nieruchomości należącej do dłużnika. Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości powinien zawierać odpis z księgi wieczyste dla danej nieruchomości. Opis i oszacowanie nieruchomości dokonywane jest przez rzeczoznawcę majątk...
  Kategorie dokumentu: biznes, nieruchomość, pisma procesowe, egzekucja Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy /choroby zawodowej
  Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy /choroby zawodowej przysługuje w razie wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej pracownika, jeśli doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.Wniosek o jednorazowe odszkodowanie...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej pomiędzy pracodawcą i pracownikiem
  Pismo, w którym pracodawca zwraca się do właściwego sądu o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej pomiędzy nim a pracownikiem, który wyrządził szkodę osobie trzeciej. W razie niewykonania przez pracownika przedmiotowej umowy podlega ona wykonaniu w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, po nadaniu jej klauzuli wykonalności przez sąd pracy. Sąd pracy odmówi nadania klauzuli wykon...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, sądy, postępowanie sądowe, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o odpracowanie zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych
  Dokument, w którym pracownik proponuje termin i czas odpracowania czasu zwolnienia go od pracy przez pracodawcę, na skutek uprzednio złożonego wniosku o zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych pracownika. Pracownik jest bowiem obowiązany odpracować czas zwolnienia od pracy z w/w tytułu.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, urlopy, pracownik, pracodawca, zwolnienie od pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku VAT
  Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku VAT to prośba o udzielenie ulgi w zapłacie zobowiązania podatkowego kierowana od podatnika do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o odroczenie terminu płatności zależy od przedstawienia sytuacji, w jakiej znalazł się podatnik i odpowiedniego jej udokumentowania.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, urząd skarbowy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o odwołanie i wyznaczenie nowego likwidatora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wniosek o odwołanie i wyznaczenie nowego likwidatora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest dokumentem składanym przez wnioskodawcę, w celu odwołania i wyznaczenia nowego likwidatora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wniosek o odwołanie i wyznaczenie nowego likwidatora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością składa się do właściwego Sądu Rejonowego. Od wniosku o odwołanie i wyznaczeni...
  Kategorie dokumentu: biznes, pisma procesowe, spółki, sądy Typy dokumentu: pisma procesowe, wnioski
 • Wniosek o podanie numeru KRS (CI KRS-CNR)
  Wniosek o podanie numeru KRS (CI KRS-CNR) wymaga podania danych wnioskodawcy, wskazania czy wyszukane mają być również pozycje już wykreślone oprócz aktualnych oraz określenie podmiotu, którego wniosek dotyczy wraz z podaniem jego formy prawnej. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) to rodzaj rejestru publicznego prowadzonego przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości działający od 1.styczn...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozpatrywany jest w urzędzie wojewódzkim. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej wymaga podania informacji o wnioskodawcy / pełnomocniku, zakresu wniosku (udostępnienia informacji publicznej, przedstawienie oferty z warunkami ponownego wykorzystania informacji publicznej), wskazania celu wniosku (komercyjny, niekomercyjny), wskaz...
  Kategorie dokumentu: biznes, urząd wojewódzki Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika
  Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika jest dokumentem, w którym wierzyciel zleca komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika sporządza się zawsze w formie pisemnej. Zlecenie poszukiwania majątku dłużnika jest odpłatne.
  Kategorie dokumentu: biznes, pisma procesowe, egzekucja, dłużnik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o przeprowadzenie czynności terenowych w miejscu zamieszkania dłużnika
  Wniosek o przeprowadzenie czynności terenowych w miejscu zamieszkania dłużnika jest dokumentem, w którym wierzyciel wnosi o przeprowadzenie czynności terenowych w miejscu zamieszkania dłużnika. Wniosek o przeprowadzenie czynności terenowych w miejscu zamieszkania dłużnika sporządza się w formie pisemnej. Czynności terenowe w miejscowości, gdzie znajduje się kancelaria są nieodpłatne, jeżeli jednak...
  Kategorie dokumentu: biznes, pisma procesowe, egzekucja, dłużnik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o przeprowadzenie mediacji
  Wniosek o przeprowadzenie mediacji jest dokumentem, w którym strony między którymi powstał spór wnoszą o przeprowadzenie mediacji. Wniosek o przeprowadzenie mediacji skierowane jest do mediatora. Mediacja jest to metoda polegająca na rozwiązywaniu sporów, w której osoba trzecia pomaga spornym stronom w określeniu interesów i kwestii do dyskusji, we wzajemnej komunikacji o oraz dojściu do wspólnie ...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o przyznanie jednorazowej premii z Funduszu Pracy
  Dokument, w którym pracodawca realizujący program przygotowania zawodowego dorosłych zgodnie z umową zawartą ze starostą (po zakończeniu jego realizacji i zdaniu egzaminu przez osobę objętą przygotowaniem) wnosi o przyznanie mu jednorazowej premii ze środków pochodzących z Funduszu Pracy. Premię przyznaje starosta na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia z wynikiem pozy...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, organizacje społeczne, organizacje zawodowe, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, szkolenia, Bezrobotni, urząd pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH (KRS-W12)
  Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH (KRS-W13) przeznaczony jest dla osób, które chcą założyć wyżej wymieniony podmiot. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH (KRS-W13) zawiera następujące załączniki: KRS-WA Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne KRS-WU C...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, podmioty zagraniczne Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA podejmująca działalność gospodarczą (KRS-W9)
  Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA podejmująca działalność gospodarczą (KRS-W9) przeznaczony jest dla osób, które chcą założyć jeden z wyżej wymienionych podmiotów. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA podejmująca działaln...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, stowarzyszenia, organizacje społeczne, fundacje, organizacje zawodowe Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO, GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ / ZAKŁADU REASEKURACJI (KRS-W10)
  Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO, GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ / ZAKŁADU REASEKURACJI (KRS-W10) przeznaczony jest dla osób, które chcą założyć jeden z wyżej wymienionych podmiotów. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO, GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU ...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, podmioty zagraniczne, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, INSTYTUT BADAWCZY, INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ (KRS-W6)
  Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, INSTYTUT BADAWCZY, INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ (KRS-W6) przeznaczony jest dla osób, które chcą założyć wyżej wymienione podmioty. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, INSTYTUT BADAWCZY, INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ (KRS-W6) zawiera następujące załączniki...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, przedsiębiorstwo państwowe, instytuty badawcze Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE (KRS-W7)
  Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE (KRS-W7) przeznaczony jest dla osób, które chcą założyć wyżej wymieniony podmiot. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE (KRS-W7) zawiera następujące załączniki: KRS-WA Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne KRS-WM Przedmiot działalności KRS-ZN Sprawozdan...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, podmioty zagraniczne, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA (KRS-W4)
  Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA (KRS-W4) przeznaczony jest dla osób, które chcą założyć wyżej wymienioną spółkę. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA (KRS-W4) zawiera następujące załączniki: KRS-WA Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne KRS-WH Sposób powstania podmiotu KRS-WG Emisje akcji KRS-WK Organy podmi...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA EUROPEJSKA (KRS-W13)
  Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA EUROPEJSKA (KRS-W13) przeznaczony jest dla osób, które chcą założyć wyżej wymieniony podmiot. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA EUROPEJSKA (KRS-W13) zawiera następujące załączniki: KRS-WA Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne KRS-WH Sposób powstania podmiotu KRS-WG Emisje akcji KRS-WK Org...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, podmioty zagraniczne, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA PARTNERSKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS-W1)
  Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA PARTNERSKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS-W1) przeznaczony jest dla osób, które chcą założyć jedną z wyżej wymienionych spółek. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA PARTNERSKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS-W1) zawiera następujące załączniki: KRS-WA Oddziały, terenowe jednostki organizacy...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, praca, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (KRS-W2)
  Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (KRS-W2) przeznaczony jest dla osób, które chcą założyć wyżej wymienioną spółkę. zawiera następujące załączniki:KRS-WA Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne, KRS-WH Sposób powstania podmiotu, KRS-WB Wspólnicy spółki jawnej lub komplementariusze spółki komandytowo – akcyjnej, KRS WC Wspólnicy spółki komandyt...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS-W3)
  Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS-W3) przeznaczony jest dla osób, które chcą założyć wyżej wymienioną spółkę. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS-W3) zawiera następujące załączniki: KKRS-WA Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne KRS-WE Wspólnicy spółki ...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO REASEKURACJI WZAJEMNEJ (KRS-W8)
  Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO REASEKURACJI WZAJEMNEJ (KRS-W8) przeznaczony jest dla osób, które chcą założyć jeden z wyżej wymienionych podmiotów. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO REASEKURACJI WZAJEMNEJ (KRS-W8) zawiera następujące załączniki: KRS-W...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o rozpoznanie sprawy przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim
  Aby wnieść sprawę do sądu konsumenckiego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sporu. Złożenie wniosku jest bezpłatne, postępowanie przed nimi jest mniej sformalizowane w stosunku do postępowania przed sądem powszechnym i trwa znacznie krócej. Pozew do sądu konsumenckiego mogą kierować zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy.
  Kategorie dokumentu: biznes, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu/uzyskania licencji
  Dokument, w którym bezrobotny zwraca się do starosty (za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy) o sfinansowanie kosztów egzaminu, po zdaniu którego może uzyskać on świadectwo, dyplom, zaświadczenie, określone uprawnienia zawodowe lub tytuły zawodowe bądź kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, pomoc publiczna, starostwo powiatowe, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, szkolenia, Bezrobotni, urząd pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o skrócenie czasu obowiązywania zakazu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce handlowej
  Wniosek o skrócenie czasu obowiązywania zakazu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce handlowej jest dokumentem składanym przez wnioskodawcę w celu uzyskania zgody na skrócenie czasu obowiązywania zakazu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce handlowej. Wniosek o skrócenie czasu obowiązywania zakazu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce handlowej składany jest do właściwego Sądu.
  Kategorie dokumentu: biznes, pisma procesowe, spółki, zarząd spółki Typy dokumentu: pisma procesowe, wnioski
 • WNIOSEK O UDZIELENIE NIEOPROCENTOWANEJ POŻYCZKI Z FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
  Pracodawca może złożyć do marszałka województwa, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie i nie posiada środków na wypłatę pracownikom wynagrodzenia wniosek o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wniosek zawiera oświadczenie o braku własnych środków na wypłatę wyn...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o udzielenie urlopu szkoleniowego
  Dokument, w którym pracownik zwraca się z prośbą do pracodawcy o udzielenie mu urlopu szkoleniowego (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia) w związku z podnoszeniem przez niego kwalifikacji zawodowych np. w celu uczestnictwa w egzaminie maturalnym. Wniosek powinien określać termin urlopu oraz podstawę jego udzielenia.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, studiowanie, przedsiębiorca, urlopy, pracownik, pracodawca, szkolenia Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o umożliwienie wglądu do dokumentów związanych z łączeniem się spółek
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o usunięcie i zaprzestanie przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową
  Wniosek o usunięcie i zaprzestanie przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową - co do zasady banki oraz inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie dotyczącym osób fizycznych w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Jednakże po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawart...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, przedsiębiorca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o wpis do rejestru dzienników i czasopism
  Wniosek o wpis do rejestru dzienników i czasopism jest podaniem składanym do sądu okręgowego właściwego ze względu na przyszłe miejsce wydawania czasopisma lub dzienniku. Jego celem jest dokonanie wpisu do odpowiedniego rejestru i umożliwienie wykonywania działalności publicystycznej. Wniosek podlega opłacie w kwocie 40 zł.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może być pierwszym wnioskiem, kolejnym wnioskiem bądź wnioskiem zmieniającym dane w istniejącym wpisie. Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczes...
  Kategorie dokumentu: biznes, urząd wojewódzki, fundusze Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH AGENCJE ZATRUDNIENIA
  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.) określa rejestr agencji zatrudnienia, które prowadzi marszałek województwa. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia składa się do marszałka województwa właściwego dla siedziby agencji. Wpis do rejestru i uzyskany certyfikat ...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca, Bezrobotni Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS)
  Informacja o rachunkach (NIP-B) składana jest przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną lub podmiot nie będący osobą fizyczną. Informacja o rachunkach (NIP-B) jest załącznikiem do formularzy NIP-2 (organizacje prowadzące działalność gospodarczą) lub NIP-7 (osoby fizyczne nie objęte CEIDG, które nie są przeds...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, spółki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacje, przedsiębiorca
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości
  Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości jest dokumentem składanym przez wierzyciela, w sytuacji gdy chce, aby komornik dokonał wszczęcia egzekucji z nieruchomości należącej do dłużnika. Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości sporządza się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, nieruchomość, pisma procesowe, księgi wieczyste, egzekucja Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z udziału wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z udziału wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest dokumentem składanym przez wierzyciela do Komornika w celu wszczęcia i prze[prowadzenia postępowania egzekucyjnego z udziału wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z udziału wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, sądy, egzekucja, postępowanie sądowe Typy dokumentu: formularze, wnioski
 • Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS-COD)
  Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS-COD) wymaga podania danych wnioskodawcy, a także wskazania rejestru, z którego ma być sporządzony odpis (rejestr przedsiębiorców lub stowarzyszeń, organizacji społecznych, zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej), podania numeru KRS podmiotu oraz rodzaju odpisu (pełny lub aktualny). Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) to...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski, odpisy
 • Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (CI KRS-CDO)
  Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (CI KRS-CDO) wymaga podania danych wnioskującego, wskazania czy odpis ma być aktualny czy pełny oraz podania numeru pozycji rejestru, pod którym widnieje dany podmiot. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony jest przez KRS. Wpis dokonywany z urzędu przez sąd dokonywany jest w stosunku do osoby fizycznej wykonującej działalność gosp...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, odpisy
 • Wniosek o wydanie poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał
  Wniosek o wydanie poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał jest dokumentem, w którym wspólnik wnosi o wydanie poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał. Wniosek o wydanie poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał sporządza się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, zarząd spółki Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca
  Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca jest wydawany cudzoziemcowi, który posiada zezwolenie na osiedlenie się, który w trakcie pobytu za granicą utracił swój dokument podróży, gdy dokument uległ zniszczeniu lub utracił on swoją ważność, a cudzoziemiec zamierza wrócić na terytorium Polski, a uzyskanie innego dokumentu jest niemożliwe. Dokument taki uprawnia do jednokrotnego wjazdu na ...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS-CWY)
  Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS-CWY) wymaga podania danych wnioskodawcy, a także wskazania rejestru, z którego ma być sporządzony odpis (rejestr przedsiębiorców lub stowarzyszeń, organizacji społecznych, zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej), podania numeru KRS podmiotu oraz numerów działów, których wyciąg ma dotyczyć. Krajowy Rejestr Sądow...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski, wyciągi
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (CI KRS-CDT)
  Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (CI KRS-CDT) wymaga podania danych wnioskodawcy oraz określenia podmiotu, którego zaświadczenie ma dotyczyć wraz ze wskazaniem czy jest osobą fizyczną czy też nie. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony jest przez KRS. Wpis dokonywany z urzędu przez sąd dokonywany jest w stosunku do osoby fizycznej...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski, zaświadczenia
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (CI KRS-CDN)
  Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (CI KRS-CDN) zawiera informacje o wnioskodawcy i o podmiocie, którego zaświadczenie ma dotyczyć. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony jest przez KRS. Wpis dokonywany z urzędu przez sąd dokonywany jest w stosunku do osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono jej upad...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski, zaświadczenia
 • Wniosek o wydanie/wymianę polskie dokumentu tożsamości cudzoziemca
  Polski dokument tożsamości cudzoziemca wydawany może być małoletniemu cudzoziemcowi, który urodził się na terytorium Polski i przebywa na tym terytorium bez opieki rodziców i nie posiada dokumentu podróży. Dokument taki wydaje się pod warunkiem, że nie sprzeciwia się temu interes Rzeczypospolitej Polskiej oraz przemawia za tym dobro dziecka, a uzyskanie przez niego dokumentu podróży napotyka trudn...
  Kategorie dokumentu: biznes, podatki, spółki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacje
 • Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika
  Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika jest dokumentem, który składa wierzyciel do sądu w celu wykazania majątku przez dłużnika przed sądem. Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika składa się we właściwym sądzie. Dłużnik powinien stawić się na wyznaczone przez sąd posiedzenie. Jeżeli dłużnik nie stawi się bez usprawiedliwionej przyczyny dłużnik nie stawi się lub wykazu majątku nie złoży, może zostać ...
  Kategorie dokumentu: biznes, pisma procesowe, spółki, sądy, egzekucja, postępowanie sądowe, dłużnik Typy dokumentu: pisma procesowe, wnioski
 • Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS-X2)
  Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS-X2) składany jest w sądzie rejestrowym właściwym według siedziby podmiotu. Należy wskazać nazwę podmiotu, jego numery KRS, NIP, REGON. Wskazać trzeba także numer wpisu w rejestrze dotyczący otwarcia likwidacji wraz z dniem jego dokonania oraz datę zakończenia likwidacji. Podania wymaga powód likwidacji: połączenie, podział podmiotu,...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego do celów służbowych
  Wniosek o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego do celów służbowych może mieć na celu porozumienie się pracownika z pracodawcą w przedmiocie zwrotu kosztów podróży służbowej. Jeżeli wysokość zwrotu kosztów podróży nie zostały uregulowane w odpowiednich przepisach, mogą one zostać wskazane w takim wniosku.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: podania, wnioski
 • Wniosek o wyrażenie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi spółki konkurencyjnej  
  Wniosek o wyrażenie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi spółki konkurencyjnej jest dokumentem składanym przez wspólnika Spółki z o.o. w celu uzyskania zgody na na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi spółki konkurencyjnej. Wniosek o wyrażenie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi spółki konkurencyjnej skierowany jest do Zarządu Spółki. Zgodnie z art. 211 Kodeksu sp...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie udziałów
  Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie udziałów jest składany przez wnioskodawcę w sytuacji, gdy Zarząd Spółki nie wyraził zgody na zbycie udziałów. Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie udziałów składa się do właściwego Sądu Rejonowego. Zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest skuteczne wobec spółki z chwilą zawiadomienia jej o tym fakcie. Spółka powinna otrzymać informację o prz...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, pisma procesowe, spółki, udziały Typy dokumentu: pisma procesowe, wnioski
 • Wniosek o wyrażenie zgody na zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników
  Wniosek o wyrażenie zgody na zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników składany jest jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne zgromadzenie wspólników nie zostanie zwołane. Wniosek o wyrażenie zgody na zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników składany jest do właściwego sądu rejestrowego wraz z uzasadnieniem.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o wyznaczenie terminu pierwszej licytacji nieruchomości
  Wniosek o wyznaczenie terminu pierwszej licytacji nieruchomości jest dokumentem składanym przez wierzyciela, w celu wyznaczenia przez komornika terminu pierwszej licytacji należącej do dłużnika. Wniosek o wyznaczenie terminu pierwszej licytacji nieruchomości składa się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, nieruchomość, pisma procesowe, egzekucja Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zajęcie emerytury dłużnika
  Wniosek o zajęcie emerytury dłużnika jest dokumentem składanym przez wierzyciela, bądź jego pełnomocnika, w celu zajęcia emerytury przysługującej dłużnikowi. Wniosek o zajęcie emerytury dłużnika sporządza się zawsze w formie pisemnej. Wniosek o zajęcie emerytury dłużnika zostaje podpisany przez wierzyciela lub jego pełnomocnika.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, egzekucja, dłużnik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zajęcie rachunku bankowego dłużnika
  Wniosek o zajęcie rachunku bankowego dłużnika jest dokumentem składanym przez wierzyciela, bądź jego pełnomocnika, w celu zajęcia rachunku bankowego dłużnika. Wniosek o zajęcie rachunku bankowego dłużnika sporządza się zawsze w formie pisemnej. Wniosek o zajęcie rachunku bankowego dłużnika zostaje podpisany przez wierzyciela lub jego pełnomocnika.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, egzekucja, dłużnik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika
  Wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika jest dokumentem składanym przez wierzyciela, bądź jego pełnomocnika, w celu zajęcia wierzytelności przysługujących dłużnikowi. Wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika sporządza się zawsze w formie pisemnej. Wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika zostaje podpisany przez wierzyciela lub jego pełnomocnika.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, egzekucja, dłużnik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zajęcie wynagrodzenia za pracę dłużnika
  Wniosek o zajęcie wynagrodzenia za pracę dłużnika jest dokumentem składanym przez wierzyciela, bądź jego pełnomocnika, w celu zajęcia wynagrodzenia za pracę dłużnika. Wniosek o zajęcie wynagrodzenia za pracę dłużnika sporządza się zawsze w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, pisma procesowe, egzekucja, dłużnik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zapytanie o rachunki bankowe dłużnika w systemie elektronicznego dostępu do systemu OGNIVO
  Wniosek o zapytanie o rachunki bankowe dłużnika w systemie elektronicznego dostępu do systemu OGNIVO jest to wniosek składany przez wierzyciela, w celu skierowania zapytania przez komornika o rachunki bankowe dłużnika w systemie elektronicznego dostępu do systemu OGNIVO. Wniosek o zapytanie o rachunki bankowe dłużnika w systemie elektronicznego dostępu do systemu OGNIVO sporządza się w formie pise...
  Kategorie dokumentu: biznes, pisma procesowe, egzekucja, dłużnik Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
  Wniosek składany przez podmiot zainteresowany zorganizowaniem stażu dla bezrobotnego do starosty zawierający: dane organizatora (nazwa, siedziba, imię i nazwisko, miejsce prowadzenia działalności), liczbę pracowników z przeliczeniem na pełen wymiar czasu pracy, liczbę przewidywanych miejsc pracy, na których bezrobotni będą odbywać staż, imię i nazwisko oraz stanowisko opiekuna bezrobotnego odbywaj...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, pomoc publiczna, starostwo powiatowe, pracownik, pracodawca, Bezrobotni, urząd pracy, staż Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
  Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego jest dokumentem skierowanym do Komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela, w którym wierzyciel wnosi o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego sporządza się zawsze w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, pisma procesowe, sądy, egzekucja, postępowanie sądowe Typy dokumentu: druki urzędowe, wnioski
 • Wniosek o założenie księgi wieczystej (KW-ZAL)
  Informacja o miejscach wykonywania działalności (NIP-C) składana jest przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną lub podmiot nie będący osobą fizyczną. Informacja o miejscach wykonywania działalności (NIP-C) jest załącznikiem do formularzy NIP-2 (organizacje prowadzące działalność gospodarczą) lub NIP-7 (osob...
  Kategorie dokumentu: biznes, podatki, praca, spółki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacje, przedsiębiorca
 • Wniosek o zezwolenie na złożenie pieniędzy polskich do depozytu sądowego
  Wniosek o zezwolenie na złożenie pieniędzy polskich do depozytu sądowego jest dokumentem, w którym wnioskodawcy składają ją właściwego sądu, w celu złożenia pieniędzy polskich do depozytu sądowego. Wniosek o zezwolenie na złożenie pieniędzy polskich do depozytu sądowego sporządza się w formie pisemnej. Jeżeli przedmiotem świadczenia są pieniądze polskie, złożenie do depozytu może być dokonane rów...
  Kategorie dokumentu: biznes, pisma procesowe, spółki, sądy Typy dokumentu: pisma procesowe, wnioski
 • Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH (KRS-Z12)
  Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH (KRS-Z12) kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby podmiotu. Zmiana może dotyczyć nazwy podmiotu, faktu prowadzenia działalności gospodarczej z innymi podmiotami przez umowę spółki cywilnej, siedziby i adresu , adresu strony internetowej i poczty e-mail, zmiany umowy, cz...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, podmioty zagraniczne, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO, GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ / ZAKŁADU REASEKURACJI (KRS-Z10)
  Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO, GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ / ZAKŁADU REASEKURACJI (KRS-Z10) kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby podmiotu. Zmiana może dotyczyć nazwy podmiotu, faktu prowadzenia działalności gospodarczej z innymi podmiotami przez umowę spółki cywilnej, siedziby i adresu ...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, podmioty zagraniczne, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE (KRS-Z7)
  Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE (KRS-Z7) kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby podmiotu. Zmiana może dotyczyć nazwy przedsiębiorstwa, faktu prowadzenia działalności gospodarczej z innymi podmiotami przez umowę spółki cywilnej, siedziby i adresu , adresu strony internetowej i poczty e-mail, a także zmiany pełnomocnika...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, podmioty zagraniczne, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA (SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA) (KRS-Z5)
  Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA (SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA) (KRS-Z5) kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby podmiotu. Zmiana może dotyczyć nazwy spółdzielni, faktu prowadzenia działalności gospodarczej z innymi podmiotami przez umowę spółki cywilnej, siedziby i adresu, adresu strony internetowej i poczty e-mail, zmia...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółdzielnia Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA (KRS-Z14)
  Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA (KRS-Z14) kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby podmiotu. Zmiana może dotyczyć firmy spółdzielni, faktu prowadzenia działalności gospodarczej z innymi podmiotami przez umowę spółki cywilnej, siedziby i adresu , adresu strony internetowej i poczty e-mail, zmiany statutu, czasu trwania podmiot...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółdzielnia Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA EUROPEJSKA (KRS-Z13)
  Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA EUROPEJSKA (KRS-Z13) kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby podmiotu. Zmiana może dotyczyć nazwy podmiotu, faktu prowadzenia działalności gospodarczej z innymi podmiotami przez umowę spółki cywilnej, siedziby i adresu , adresu strony internetowej i poczty e-mail, zmiany statutu, czasu trwania podmiotu, pisma ...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, podmioty zagraniczne, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA PARTNERSKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS-Z1)
  Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA PARTNERSKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS-Z1) kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby podmiotu. Wniosek może dotyczyć jednej z trzech wymienionych spółek. Zmiana może dotyczyć firmy spółki (nazwy), faktu prowadzenia działalności gospodarczej z innymi podmiotami przez umowę spółki cywilnej, siedziby i a...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (KRS-Z2)
  Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (KRS-Z2) kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby podmiotu. Zmiana może dotyczyć firmy spółki (nazwy), faktu prowadzenia działalności gospodarczej z innymi podmiotami przez umowę spółki cywilnej, siedziby i adresu spółki, adresu strony internetowej i poczty e-mail, umowy spółki, czasie trwan...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA AKCYJNA (KRS-Z3)
  Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA AKCYJNA (KRS-Z3) kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby podmiotu. Wniosek może dotyczyć jednej z wymienionych spółek. Zmiana może dotyczyć firmy spółki (nazwy), faktu prowadzenia działalności gospodarczej z innymi podmiotami przez umowę spółki cywilnej, siedziby i adre...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO REASEKURACJI WZAJEMNEJ (KRS-Z8)
  Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO REASEKURACJI WZAJEMNEJ (KRS-Z8) kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby podmiotu. Zmiana może dotyczyć nazwy podmiotu, faktu prowadzenia działalności gospodarczej z innymi podmiotami przez umowę spółki cywilnej, siedziby i adresu , adresu strony internetowej i poczty e-...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ZAWIESZENIE/WZNOWIENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (KRS-Z62)
  Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ZAWIESZENIE/WZNOWIENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (KRS-Z62) kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby/adresu podmiotu. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ZAWIESZENIE/WZNOWIENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (KRS-Z62) wymaga podania daty rozpoczęcia zawieszenia/wznowienia dzi...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski, przedsiębiorca
 • Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym LIKWIDACJA, ROZWIĄZANIE / UNIEWAŻNIENIE (KRS-Z61)
  Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym LIKWIDACJA, ROZWIĄZANIE / UNIEWAŻNIENIE (KRS-Z61)kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby/adresu podmiotu. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym LIKWIDACJA, ROZWIĄZANIE / UNIEWAŻNIENIE (KRS-Z61) dotyczy rozwiązania/ unieważnienia podmiotu (wymagane podanie daty orzeczenia sądu, uchwały, decyzji organu oraz podani...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, podmioty zagraniczne, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski, przedsiębiorca
 • Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE (KRS-Z68)
  Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE (KRS-Z68) składany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby podmiotu. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE (KRS-Z68)otwarcia lub zakończenia postępowania naprawczego (należy podać sąd prowadzący postępowanie naprawcze, sygnaturę sprawy, datę wydania orzeczenia, sposób zakończe...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym POSTĘPOWANIE UKŁADOWE (KRS-Z67)
  Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym POSTĘPOWANIE UKŁADOWE (KRS-Z67) składany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby podmiotu. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym POSTĘPOWANIE UKŁADOWE (KRS-Z67) otwarcia lub zakończenia postępowania układowego (należy podać sąd prowadzący postępowanie układowe, sygnaturę sprawy, datę wydania orzeczenia, sposób zakończenia...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY (KRS-Z30)
  Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY (KRS-Z30) wymaga podania roku, którego dotyczy sprawozdanie, opinię biegłego rewidenta, uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, a także sprawozdania z działalności. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY (KRS-Z30) dotyczy równi...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski, raporty, przedsiębiorca
 • Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym WIERZYTELNOŚĆ (KRS-Z41)
  Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym WIERZYTELNOŚĆ (KRS-Z41) kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby/adresu podmiotu. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym WIERZYTELNOŚĆ (KRS-Z41) dotyczy zgłoszenia wierzytelności bądź wykreślenia wierzytelności (w tym nazwy organu, który wydał tytuł wykonawczy bądź sądu, który nadał klauzulę wykonalności wraz z da...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym ZARZĄD KOMISARYCZNY / ZARZĄD PRZYMUSOWY / POWIERZENIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWYM (KRS-Z63)
  Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym ZARZĄD KOMISARYCZNY / ZARZĄD PRZYMUSOWY / POWIERZENIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWYM (KRS-Z63) kierowany jest do sądu rejonowego właściwego według siedziby/adresu podmiotu. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym ZARZĄD KOMISARYCZNY / ZARZĄD PRZYMUSOWY / POWIERZENIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWYM (KRS-Z63 dotyczy u...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, stowarzyszenia, przedsiębiorstwo państwowe Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze
 • Wniosek o zmianę wpisu w KRS - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty (KRS-Z30)
  Wniosek o zmianę wpisu w KRS - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty (KRS Z-30) przeznaczony jest dla spółek, których dotyczy ustawa o rachunkowości i prowadzenie pełnej księgowości. Wniosek o zmianę wpisu w KRS - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty powinien być złożony przez spółkę w Sądzie Rejonowym w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez odpowiedni organ spółki...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o zwolnienie od pracy pracownika wezwanego w celu wykonywania czynności biegłego
  Dokument, w którym pracownik zwraca się z prośbą do pracodawcy o zwolnienie go z obowiązku świadczenia pracy w określonym dniu/dniach na podstawie przepisów wykonawczych do kodeksu pracy - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy tj. w razie wezwania pracownika ...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, zwolnienie od pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zwolnienie od pracy w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych/szkolenia na kursie zawodowym
  Dokument, w którym pracownik zwraca się z prośbą do pracodawcy o zwolnienie go z obowiązku świadczenia pracy w określonym dniu/dniach na podstawie przepisów wykonawczych do kodeksu pracy - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy tj. w celu przeprowadzenia zajęć...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, urlopy, pracownik, pracodawca, szkolenia, zwolnienie od pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zwolnienie od pracy z powodów osobistych
  Dokument, w którym pracownik zwraca się z prośbą do pracodawcy o zwolnienie go z obowiązku świadczenia pracy w określonym dniu/dniach na podstawie przepisów wykonawczych do kodeksu pracy - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy tj. w razie zaistnienia następuj...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, małżeństwo, przedsiębiorca, ojcostwo, macierzyństwo, rodzicielstwo, urlopy, pracownik, pracodawca, zwolnienie od pracy Typy dokumentu: wezwanie
 • Wniosek o zwrot kosztów poniesionych z tytułu podróży służbowej (bez udokumentowania poniesionych kosztów)
  Dokument, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o zwrot kosztów, jakie poniósł w związku z podróżą, którą odbył w ramach łączącego strony stosunku pracy tj. podróżą służbową. Zgodnie z kodeksem pracy pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, szkolenia, Podróż służbowa Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o zwrot kosztów przejazdu
  Dokument, w którym bezrobotny zatrudniony, wykonujący inną pracę zarobkową, odbywający staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, uczestniczący w zajęciach z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy na skutek skierowania przez urząd pracy, dojeżdżający do miejsc ich odbywania i uzyskujący dochód/przychód nieprzekraczający 200% minimalnego wynagrodzenia wnosi do starosty...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, pomoc publiczna, starostwo powiatowe, pracownik, pracodawca, urząd pracy, staż Typy dokumentu: wnioski
 • WNIOSEK o zwrot kosztów zakwaterowania
  Osoba, która na podstawie skierowania przez urząd pracy podjęła trudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub została skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy i dojeżdża do tych miejsc może złożyć wniosek o zwrot kosztów zakwaterowania. . Osobie przysługuje zwrot kosztów zakwaterowania, gdy spełnia łącznie nas...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, pracownik, Bezrobotni, urząd pracy, staż Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracodawcy o zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych
  Dokument, w którym pracodawca, na podstawie wcześniej zawartej umowy o refundację, zwraca się do właściwego Ochotniczego Hufca Pracy za pośrednictwem właściwego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży o zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Terminy składania wn...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, praca, pomoc publiczna, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, Bezrobotni, urząd pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownicy o wypłacenie dodatku wyrównawczego
  Dokument, w którym pracownica będąca w ciąży bądź karmiąca dziecko zwraca się do pracodawcy z wnioskiem o wypłatę dodatku wyrównawczego w związku z obniżeniem przysługującego jej dotychczas wynagrodzenia za pracę na skutek zmiany warunków pracy na jej stanowisku lub skrócenia czasu jej pracy lub przeniesienia jej do innej pracy przez pracodawcę w wykonaniu obowiązku ustawowego wynikającego z faktu...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, macierzyństwo, pracownik, pracodawca, ciąża Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownika o poinformowanie właściwego okręgowego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy
  Dokument, w którym pracownik wykonujący pracę w nocy wnosi do pracodawcy o powiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy tzn. pracowników, których rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub których co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną. Po otrzymaniu przedmioto...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, inspektor pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownika o wystawienie opinii przez pracodawcę
  Dokument, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy po ustaniu łączącego ich stosunku pracy z prośbą o wydanie opinii na temat jego pracy, osoby, wywiązywania się z obowiązków pracowniczych i powierzonych zadań, umiejętności nabytych na dotychczasowym stanowisku itp.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, staż Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek pracownika o zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych
  Dokument, w którym pracownik zwraca się z prośbą do pracodawcy o zwolnienie go z obowiązku świadczenia pracy w określonym dniu/dniach z powodu konieczności załatwienia spraw osobistych przez pracownika. Czas zwolnienia od pracy z tytułu przedmiotowego zwolnienia powinien zostać odpracowany przez pracownika. Wniosek powinien wskazywać termin odpracowania czasu zwolnienia od pracy. Czas odpracowania...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, urlopy, pracownik, pracodawca, zwolnienie od pracy Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego
  Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego jest dokumentem składanym przez wierzyciela, w celu umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko określonemu dłużnikowi. Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego sporządza się w formie pisemnej ze wskazaniem przyczyny składania wniosku.
  Kategorie dokumentu: biznes, pisma procesowe, sądy, egzekucja, postępowanie sądowe, wierzyciel Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek wspólnika o wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu na udziałach
  Wniosek wspólnika o wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu na udziałach jest dokumentem, w którym wspólnik Spółki wnosi o wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu na udziałach. Wniosek wspólnika o wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu na udziałach sporządza się w formie pisemnej. O fakcie ustanowienia zastawu na udziale w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zastawnik lub zastawca udziału maj...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek wspólnika o wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach
  Wniosek wspólnika o wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach jest dokumentem, w którym wspólnik wnosi o wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach. Wniosek wspólnika o wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach sporządza się w formie pisemnej. Zastaw rejestrowy na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością to jeden z n...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: wnioski
 • Wskazanie spadkobierców wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ich udziałów
  Wskazanie spadkobierców wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ich udziałów jest dokumentem, w którym wskazuje się spadkobierców po zmarłym wspólniku ze wskazaniem ich udziału. Wskazanie spadkobierców wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ich udziałów sporządza się w formie pisemnej. W przypadku śmierci wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jego spadkob...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, udziały Typy dokumentu: oświadczenia
 • WSPÓLNICY SPÓŁKI JAWNEJ, KOMPLEMENTARIUSZE SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WB)
  WSPÓLNICY SPÓŁKI JAWNEJ, KOMPLEMENTARIUSZE SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WB) służy do: wskazania danych wspólnika/ komplementariusza niezależnie czy jest osobą fizyczną bądź podmiotem niebędącym osobą fizyczną, podania informacji o pozostawaniu w związku małżeńskim ze wspólnikiem/ komplementariuszem, a także o istnieniu roz...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • WSPÓLNICY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WC)
  WSPÓLNICY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WC) wskazania danych wspólnika niezależnie czy jest osobą fizyczną bądź podmiotem niebędącym osobą fizyczną, podania informacji o pozostawaniu w związku małżeńskim ze wspólnikiem, a także o istnieniu rozdzielności majątkowej, umowie majątkowej małżeńskiej, ograniczeniu zdolności do czynności ...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • WSPÓLNICY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODLEGAJĄCY WPISOWI DO REJESTRU Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WE)
  WSPÓLNICY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODLEGAJĄCY WPISOWI DO REJESTRU Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WE) służy do: wskazania danych wspólnika niezależnie czy jest osobą fizyczną bądź podmiotem niebędącym osobą fizyczną, podania informacji o pozostawaniu w związku małżeńskim ze wspólnikiem, a także o istnieniu rozdzielności majątkowej, umowi...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • Wykaz członków zarządu spółki z o.o. w organizacji
  Wykaz członków zarządu spółki z o.o. w organizacji jest dokumentem, w którym wykazuje się wszystkich członków zarządu spółki z o.o. w organizacji ze wskazaniem ich adresów zamieszkania. Wykaz członków zarządu spółki z o.o. w organizacji sporządza się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, zarząd spółki Typy dokumentu: wyciągi
 • Wypowiedzenie umowy dzierżawy
  Wypowiedzenie umowy dzierżawy - to oświadczenie woli jednej ze stron umowy, które prowadzi do wygaśnięcia stosunku prawnego łączącego strony umowy dzierżawy tj. wydzierżawiającego i dzierżawcę. Umowa dzierżawy może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. Zgodnie z art. 704 kodeksu cywilnego dzierżawa gruntu rolnego zawarta na czas nieoznaczony może być wypowiedziana na rok naprzód na kon...
  Kategorie dokumentu: biznes, nieruchomość, dzierżawa Typy dokumentu: wypowiedzenia
 • Wypowiedzenie umowy dzierżawy mieszkania
  Wypowiedzenie umowy dzierżawy lokalu mieszkalnego to oświadczenie woli jednej ze stron umowy, które prowadzi do wygaśnięcia stosunku prawnego łączącego strony umowy dzierżawy tj. wydzierżawiającego i dzierżawcę. Wypowiedzenie umowy dzierżawy lokalu mieszkalnego powinno być sporządzone w formie pisemnej z podaniem przyczyny wypowiedzenia umowy dzierżawy lokalu mieszkalnego.
  Kategorie dokumentu: biznes, nieruchomość, dzierżawa Typy dokumentu: wypowiedzenia
 • Wypowiedzenie umowy z odbiorcą odpadów komunalnych
  Właściciel nieruchomości poprzez wypowiedzenie umowy z odbiorcą odpadów komunalnych wypowiada dotychczas obowiązującą umowę zawartą z firmą zajmującą się odbiorem odpadów. Składając wypowiedzenie umowy z odbiorcą odpadów komunalnych należy sprawdzić na jaki czas zawarto umowę oraz termin jej wypowiedzenia.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: umowy, wypowiedzenia
 • Wypowiedzenie umowy zlecenia
  Wypowiedzenie umowy zlecenia - oświadczenie woli jednej ze stron umowy tj. zleceniodawcy lub zleceniobiorcy, które prowadzi do rozwiązania tej umowy. Wypowiedzenie może nastąpić w każdym czasie. W braku odmiennych postanowień umownych w razie wypowiedzenia umowa zlecenia podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli umowę wypowiada zleceniodawca to powinien on zwrócić zleceniobiorcy wsz...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: wypowiedzenia
 • Wzór rachunku do umowy o dzieło
  Rachunek do umowy o dzieło jest to dokument wystawiany przez osobę, która wykonała dzieło na podstawie umowy o dzieło. Rachunek do umowy o dzieło powinien zawierać datę i miejsce wystawienia, dane zamawiającego i wykonawcy, numer i datę zawarcia umowy o dzieło, wartość dzieła netto i brutto, sposób płatności oraz podpisy stron.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: formularze
 • Wzór weksla
  Weksel jest to rodzaj papieru wartościowego imiennego lub na zlecenie, w którym wystawca lub także wskazana przez niego osoba zobowiązuje się bezwarunkowo zapłacić oznaczoną sumę pieniężną w określonym terminie na rzecz remitenta, czyli osoby, na rzecz lub zlecenie której ma zostać zrealizowana płatność. Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo wekslowe każdy weksel powinien zawierać następujące elementy: 1)...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: formularze
 • Żądanie akcjonariuszy spółki akcyjnej w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
  Żądanie akcjonariuszy spółki akcyjnej w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami jest to dokument, w którym akcjonariusze żądają umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariuszy spółki akcyjnej w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami składane jest do Zarządu Spółki w formie pis...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, Rada Nadzorcza Typy dokumentu: wnioski, akcje
 • Żądanie akcjonariuszy spółki akcyjnej w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Żądanie akcjonariuszy spółki akcyjnej w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest to pismo, w którym akcjonariusze żądają zwołania Nadzwyczajnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariuszy spółki akcyjnej w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia składane jest do Zarządu Spółki w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: wnioski, akcje
 • Żądanie poddania badaniu przez biegłego planu połączenia
  Żądanie poddania badaniu przez biegłego planu połączenia jest dokumentem, w którym wspólnik żąda poddania badaniu przez biegłego planu połączenia spółek. Żądanie poddania badaniu przez biegłego planu połączenia skierowane jest do Zarządu Spółki a plan połączenia należy poddać badaniu biegłego, gdy zażąda tego co najmniej jeden ze wspólników łączących się spółek, składając w tej sprawie w spółce, k...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: wnioski
 • Żądanie płatności gotówkowej
  Żądanie płatności gotówkowej jest to dokument, w którym żąda się od adresata pisma, aby dokonywała zapłaty w formie gotówkowej. Żądanie płatności gotówkowej można sporządzić w formie pisemnej. Płatność gotówkowa to forma płatności, która polega na tym, że płatności dokonuje się w formie gotówkowej, to znaczy wyłącznie posiadając pieniądze w formie materialnej (gotówkowej).
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość Typy dokumentu: oświadczenia, zawiadomienie
 • Żądanie rozstrzygnięcia sprawy w drodze uchwały wspólników
  Żądanie rozstrzygnięcia sprawy w drodze uchwały wspólników - zgodnie z kodeksem spółek handlowych wspólnikom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przysługuje prawo żądania wyjaśnień od Zarządu spółki. W przypadku, gdy Zarząd spółki nie czyni zadość temu żądaniu i odmawia udzielenia wyjaśnień wspólnik może domagać się rozstrzygnięcia sprawy w drodze uchwały wspólników. Uchwała powinna zostać pod...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: żądanie
 • Żądanie uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników sp. z o.o. zgłoszone przez byłego członka organu spółki
  Żądanie uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników sp. z o.o. zgłoszone przez byłego członka organu spółki - pismo członka organu spółki, którego mandat wygasł przed dniem zgromadzenia wspólników zawierające żądanie uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych wspólnik taki ma prawo uczestniczyć w zgromadzeniu, przeglądać sprawozdanie zarządu i sprawozdanie finansow...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: żądanie
 • Żądanie udostępnienia odpisów dokumentów łączących się spółek
  Żądanie udostępnienia odpisów dokumentów łączących się spółek - pismo, w którym wspólnik łączących się spółek domaga się udostępnienia mu odpisów dokumentów związanych z łączeniem się spółek. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych wspólnik ma bowiem prawo przeglądania bądź domagania się bezpłatnego udostępnienia w lokalu spółki odpisów następujących dokumentów: planu połączenia spółek, sprawozdań fi...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: żądanie
 • Żądanie udzielenia informacji czy spółka pozostaje w stosunku dominacji lub zależności
  Żądanie udzielenia informacji czy spółka pozostaje w stosunku dominacji lub zależności - wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki kapitałowej), członek zarządu albo rady nadzorczej może domagać się od spółki handlowej, która jest wspólnikiem spółki z o.o. (spółki kapitałowej) udzielenia informacji, czy ta spółka handlowa pozostaje w stosunku dominacji lub zależności względem inne...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: żądanie
 • Żądanie udzielenia informacji o liczbie udziałów w spółce zależnej
  Żądanie udzielenia informacji o liczbie udziałów w spółce zależnej jest uprawnieniem wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki kapitałowej), członka zarządu albo rady nadzorczej, w którym może domagać się od spółki handlowej, która jest wspólnikiem spółki z o.o. (spółki kapitałowej) udzielenia informacji na temat liczby udziałów lub głosów, jakie spółka handlowa posiada w w/w spółc...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, udziały Typy dokumentu: żądanie
 • Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników
  Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników - uprawnienie, które przysługuje wspólnikom posiadającym minimum 1/10 kapitału zakładowego. Umowa spółki może przyznać takie uprawnienie wspólnikom reprezentującym mniejszą część kapitału. Przedmiotowe żądanie powinno być zgłoszone na piśmie ZARZĄDOWI spółki nie później niż na miesiąc przed planowanym zgr...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: oświadczenia, żądanie
 • Żądanie wspólnika udostępnienia odpisów dokumentów związanych z przekształceniem spółki
  Żądanie wspólnika udostępnienia odpisów dokumentów związanych z przekształceniem spółki jest dokumentem sporządzanym przez wspólnika, który w związku z przekształceniem się spółki chce aby zostały mu udostępnienie odpisy dokumentów związane z przekształceniem spółki. Żądanie wspólnika udostępnienia odpisów dokumentów związanych z przekształceniem spółki skierowane jest do Zarządu Spółki.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: żądanie
 • Żądanie wspólnika ponownej wyceny wartości bilansowej udziałów
  Żądanie wspólnika ponownej wyceny wartości bilansowej udziałów jest dokumentem, w którym wspólnik żąda ponownej wyceny wartości bilansowej udziałów. Żądanie wspólnika ponownej wyceny wartości bilansowej udziałów sporządza się w formie pisemnej. Jeżeli spółka nie uwzględni powyższego żądania w terminie dwóch miesięcy od dnia jego wniesienia, wspólnik ten ma prawo wnieść powództwo o ustalenie wartoś...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, udziały Typy dokumentu: żądanie
 • Żądanie wspólnika uznania wartości bilansowej udziałów
  Żądanie wspólnika uznania wartości bilansowej udziałów jest dokumentem, który zostaje sporządzony przez wspólnika, który żąda uznania wartości bilansowej udziałów. Żądanie wspólnika uznania wartości bilansowej udziałów skierowane jest do Zarządu Spółki. Żądanie wspólnika uznania wartości bilansowej udziałów powinno zawierać uzasadnienie tego żądania.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, udziały Typy dokumentu: żądanie
 • Żądanie wspólnika/wspólników dotyczące zwrotu kosztów przeprowadzonego badania rachunkowości i działalności spółki
  Żądanie wspólnika dotyczące zwrotu kosztów przeprowadzonego badania rachunkowości i działalności spółki - zgodnie z kodeksem spółek handlowych na wniosek wspólników reprezentujących przynajmniej 1/10 kapitału zakładowego spółki sąd rejestrowy może (po uprzednim wezwaniu zarządu spółki do złożenia oświadczenia) wskazać podmiot, który dokona badania rachunkowości oraz działalności spółki. Po sporząd...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: oświadczenia, żądanie
 • Żądanie wykupienia udziałów w spółce przejmowanej
  Żądanie wykupienia udziałów w spółce przejmowanej - zgodnie z kodeksem spółek handlowych wspólnik spółki przejmowanej może wystąpić do spółki przejmującej z żądaniem wykupienia jego udziałów przez spółkę przejmującą w terminie miesiąca od dnia, w którym ogłoszony został plan połączenia. Wykupienie udziałów przez spółkę przejmująca odbywa się na zasadach określonych w art. 417 ksh.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: żądanie
 • Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w celu podjęcia uchwały o połączeniu spółek
  Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w celu podjęcia uchwały o połączeniu spółek - zgodnie z kodeksem spółek handlowych łączenie się spółek wymaga podjęcia uchwały większością 3/4 głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie akcjonariuszy każdej z łączących się spółek. W określonych przypadkach połączenie s...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki Typy dokumentu: żądanie
 • Zapytanie o kredyt
  Zapytanie o kredyt to prośba o umożliwienie dokonywania transakcji kupna-sprzedaży na preferencyjnych warunkach z opóźnionym terminem płatności. Zapytanie o kredyt poprzedzone było dokonaniem wcześniejszych transakcji kupna-sprzedaży z danym przedsiębiorcą.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: prośby, wnioski
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
  Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków - dokument potwierdzający istnienie stosunku pracy, w którym pracodawca potwierdza zatrudnienie danego pracownika na określonym stanowisku, wysokość jego wynagrodzenia oraz określa podstawę i okres zatrudnienia.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca Typy dokumentu: zaświadczenia
 • Zawiadomienie o powstaniu stosunku dominacji w wyniku nabycia bezpośredniego
  Zawiadomienie o powstaniu stosunku dominacji w wyniku nabycia bezpośredniego sporządzane jest w celu poinformowania o o powstaniu stosunku dominacji w wyniku nabycia bezpośredniego. Zawiadomienie o powstaniu stosunku dominacji w wyniku nabycia bezpośredniego sporządzane jest w formie pisemnej. Nabycia bezpośrednie polega na tym, że nabycie udziałów określonej spółki odbyło się bez udziału innych s...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: zawiadomienie
 • Zawiadomienie o powstaniu stosunku dominacji w wyniku nabycia pośredniego
  Zawiadomienie o powstaniu stosunku dominacji w wyniku nabycia pośredniego sporządzane jest w celu poinformowania o o powstaniu stosunku dominacji w wyniku nabycia pośredniego. Zawiadomienie o powstaniu stosunku dominacji w wyniku nabycia pośredniego sporządzane jest w formie pisemnej. Nabycia pośrednie polega na tym, że nabycie udziałów określonej spółki odbyło się z udziałem innych spółek zależny...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: zawiadomienie
 • Zawiadomienie akcjonariusza o unieważnieniu akcji z powodu niedokonania czynności przewidzianych statutem spółki
  Zawiadomienie akcjonariusza o unieważnieniu akcji z powodu niedokonania czynności przewidzianych statutem spółki jest to dokument, w którym następuje zawiadomienie akcjonariusza o unieważnieniu akcji, w związku z niedokonania czynności przewidzianych statutem spółki. Zawiadomienie akcjonariusza o unieważnieniu akcji z powodu niedokonania czynności przewidzianych statutem spółki sporządza się w for...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: akcje, zawiadomienie
 • Zawiadomienie akcjonariusza o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
  Zawiadomienie akcjonariusza o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej jest dokumentem, w którym Zarząd Spółki Akcyjnej informuje akcjonariusza o mającym się odbyć Walnym Zgromadzeniu. Zawiadomienie akcjonariusza o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej zawiera porządek obrad.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: akcje, zawiadomienie
 • Zawiadomienie członków rady nadzorczej w przedmiocie treści uchwały podjętej drogą głosowania pisemnego
  Zawiadomienie członków rady nadzorczej w przedmiocie treści uchwały podjętej drogą głosowania pisemnego jest dokumentem, w którym Przewodniczący Rady zawiadamia członków rady nadzorczej o podjętej w drodze głosowania pisemnego uchwale. Zawiadomienie członków rady nadzorczej w przedmiocie treści uchwały podjętej drogą głosowania pisemnego sporządza się w formie pisemnej i załącza odpis podjętej uch...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, Rada Nadzorcza Typy dokumentu: zawiadomienie
 • Zawiadomienie dłużnika o dokonaniu przelewu wierzytelności
  Zawiadomienie dłużnika o przelewie wierzytelności - dokument, w którym informuje dłużnika o tym, iż w łączącym ich stosunku zobowiązaniowym nastąpiła zmiana wierzyciela. Co do zasady zmiana wierzyciela w stosunku zobowiązaniowym może nastąpić bez zgody dłużnika, na podstawie umowy przelewu zawartej pomiędzy dotychczasowym wierzycielem (cedentem) a osobą trzecią (cesjonariuszem).
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: zawiadomienie
 • Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o powierzeniu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów biuru rachunkowemu
  Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o powierzeniu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów biuru rachunkowemu - oświadczenie podatnika, w którym podatnik w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 152 poz. 1475 ze zm.) i...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, przedsiębiorca Typy dokumentu: zawiadomienie
 • Zawiadomienie o likwidacji działalności gospodarczej
  Zgłoszenie likwidacji działalności gospodarczej - Jeśli przedsiębiorca uzna, że nie może kontynuować prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ na przykład, nie przynosi ona założonych zysków, może zadecydować o jej zakończeniu. Likwidacja działalności gospodarczej przez osoby fizyczne wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia zaprzestania działalności do organu ewidencyjnego oraz dokonaniem rozlicz...
  Kategorie dokumentu: biznes, urząd skarbowy Typy dokumentu: zgłoszenia
 • Zawiadomienie o odmowie sprostowania świadectwa pracy
  Dokument, w którym pracodawca - w odpowiedzi na wniosek pracownika o sprostowanie otrzymanego od pracodawcy świadectwa pracy - zawiadamia, iż nie dokona sprostowania przedmiotowego świadectwa. Zawiadomienie to powinno zawierać pouczenie o prawie wystąpienia przez pracownika z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy (w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy).
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, świadectwo pracy Typy dokumentu: informacje, zawiadomienie
 • Zawiadomienie o prawie wykonywania głosów z udziałów zastawionych
  Zawiadomienie o prawie wykonywania głosów z udziałów zastawionych - dokument, w którym spółka, na udziałach której ustanowiono zastaw informuje zastawnika o prawie wykonywania głosu z zastawionych udziałów. Zastawienie udziału bądź udziałów w spółce wymaga zachowania formy pisemnej z podpisami poświadczonymi notarialnie. O ustanowieniu zastawu na udziałach w spółce należy zawiadomić spółkę, przeka...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: informacje, zawiadomienie
 • Zawiadomienie o wygaśnięciu uprawnień z obligacji
  Zawiadomienie o wygaśnięciu uprawnień z obligacji jest dokumentem sporządzanym w związku z przekształceniem spółki. Zawiadomienie o wygaśnięciu uprawnień z obligacji skierowane jest do wspólnika Spółki, który złożył oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej. Zawiadomienie o wygaśnięciu uprawnień z obligacji sporządzane jest w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: zawiadomienie
 • Zawiadomienie o wyrażeniu zgody  osoby wskazanej przez wspólnika na wybór na stanowisko prezesa zarządu
  Zawiadomienie o wyrażeniu zgody osoby wskazanej przez wspólnika na wybór na stanowisko prezesa zarządu jest dokumentem, w którym osoba wyraża zgodę na zgodę na zgłoszenie kandydatury oraz powołanie jako wspólnika na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Zawiadomienie o wyrażeniu zgody osoby wskazanej przez wspólnika na wybór na stanowisko prezesa zarządu sporządza się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, zarząd spółki Typy dokumentu: zawiadomienie
 • Zawiadomienie o zawiązaniu spółki cywilnej
  Zawiadomienie o zawiązaniu spółki cywilnej - spółka cywilna powstaje z chwilą zawarcia umowy spółki. Dokument ten musi określać wspólników, ich wspólny cel gospodarczy oraz do jakiego działania zobowiązują się, aby go osiągnąć. Zawiadomienie o zawiązaniu spółki cywilnej składa się we właściwym Urzędzie Skarbowym.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, urząd skarbowy Typy dokumentu: informacje, zawiadomienie
 • Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wspólników zgodnie z orzeczeniem sądowym
  Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wspólników zgodnie z orzeczeniem sądowym jest dokumentem, w którym następuje zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wspólników zgodnie z orzeczeniem sądowym. Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wspólników zgodnie z orzeczeniem sądowym powinno zawiera sygnaturę postanowienia sądu rejestrowego.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, sądy Typy dokumentu: zawiadomienie
 • Zawiadomienie spółki o ustanowieniu na udziałach zastawu rejestrowego
  Zawiadomienie spółki o ustanowieniu na udziałach zastawu rejestrowego jest dokumentem, w którym wspólnik spółki zawiadamia o fakcie ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach. Zawiadomienie spółki o ustanowieniu na udziałach zastawu rejestrowego sporządzane jest w formie pisemnej skierowane jest do Zarządu Spółki. Do zawiadomienia należy załączyć umowę zastawu rejestrowego.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, udziały Typy dokumentu: zawiadomienie
 • Zawiadomienie spółki o zastawieniu udziałów
  Zawiadomienie spółki o zastawieniu udziałów - o ustanowieniu zastawu na udziale bądź na udziałach przysługujących wspólnikowi w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zastawnik lub zastawca udziału/udziałów mają obowiązek zawiadomić spółkę. Wraz z zawiadomienie należy przedłożyć dowód ustanowienia zastawu - umowę, a w przypadku zastawu rejestrowego - również postanowienie sądu o dokonaniu wpisu d...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, spółki, udziały Typy dokumentu: zawiadomienie
 • Zawiadomienie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o zbyciu lub zastawieniu udziału
  Zawiadomienie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o zbyciu lub zastawieniu udziału jest dokumentem w którym następuje zawiadomienie Zarządu spółki o zbyciu lub zastawieniu udziału. Zawiadomienie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o zbyciu lub zastawieniu udziału sporządza się w formie pisemnej.O fakcie ustanowienia zastawu na udziale w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zastawnik lub...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, udziały Typy dokumentu: zawiadomienie
 • Zawiadomienie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o śmierci wspólnika
  Zawiadomienie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o śmierci wspólnika jest dokumentem, w którym członkowie rodziny informują Zarząd Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o śmierci wspólnika. Zawiadomienie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o śmierci wspólnika powinno zawierać akt zgonu wspólnika.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: zawiadomienie
 • Zawiadomienie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o ustanowieniu użytkowania na udziałach
  Zawiadomienie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o ustanowieniu użytkowania na udziałach jest dokumentem, w którym wspólnik zawiadamia Zarząd spółki o ustanowieniu użytkowania na udziałach. Zawiadomienie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o ustanowieniu użytkowania na udziałach powinno być dokonana w formie pisemnej. Użytkowanie winno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialni...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, udziały Typy dokumentu: zawiadomienie
 • Zawiadomienie Wspólników o wniesieniu dopłat
  Zawiadomienie Wspólników o wniesieniu dopłat jest dokumentem, w którym Zarząd spółki zawiadamia o podjętej uchwale w przedmiocie dopłat od wspólników i wzywa do wniesienia powyższych dopłat. Zawiadomienie Wspólników o wniesieniu dopłat sporządza się w formie pisemnej i kieruje do wszystkich wspólników Spółki. Zawiadomienie Wspólników o wniesieniu dopłat wywiesza się w siedzibie spółki.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: zawiadomienie
 • Zawiadomienie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nierozwiązaniu spółki
  Zawiadomienie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nierozwiązaniu spółki jest dokumentem, w którym Spółka informuje wszystkich wspólników o nierozwiązaniu Spółki. Zawiadomienie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nierozwiązaniu spółki sporządza się w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: zawiadomienie
 • Załącznik do wniosku o rentę rodzinną (ZUS Rp-2b)
  Informacja dotycząca obowiązku podatkowego w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT-R/UE) stanowi załącznik do formularza VAT-R i składana jest przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego przed dokonaniem pierwszej czynności wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Informacja dotycząca obowiązku podatkowego w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotow...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacja podatkowa
 • Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36)
  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) składana jest do 30. kwietnia roku następnego przez podatnika który w poprzednim roku podatkowym uzyskał jakiekolwiek dochody opodatkowane skalą podatkową (18-32%) bez pośrednictwa płatnika samemu obliczając zaliczki na podatek lub wartość podatku do zapłaty. Jeżeli wszystkie przychody były rozliczane przez p...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, zeznanie podatkowe, przedsiębiorca
 • Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28)
  Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) jest zeznaniem rocznym składanym przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego do dnia 31.stycznia roku następnego. Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) jest przezna...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, zeznanie podatkowe, przedsiębiorca
 • Zgoda wspólnika na przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową
  Zgoda wspólnika na przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową jest dokumentem sporządzanym przez wspólnika Spółki, w którym wyraża on zgodę na przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową. Zgoda wspólnika na przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową sporządzana jest w formie pisemnej i skierowana j...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: oświadczenia
 • Zgoda wspólnika na zawiadamianie za pomocą poczty elektronicznej o zwoływanych zgromadzeniach wspólników
  Zgoda wspólnika na zawiadamianie za pomocą poczty elektronicznej o zwoływanych zgromadzeniach wspólników jest dokumentem, w którym wspólnik wyraża zgodę na zawiadamianie go o zwoływanych zgromadzeniach wspólników za pomocą poczty elektronicznej. Zgoda wspólnika na zawiadamianie za pomocą poczty elektronicznej o zwoływanych zgromadzeniach wspólników skierowana jest do Zarządu ze wskazaniem adresu e...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: oświadczenia
 • Zgoda wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na przeprowadzenie Zgromadzenia Wspólników poza siedzibą spółki
  Zgoda wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na przeprowadzenie Zgromadzenia Wspólników poza siedzibą spółki jest dokumentem, w którym wspólnik Spółki wyraża zgodę, na to żeby Zgromadzenie Wspólników odbyło się poza siedzibą spółki. Zgoda wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na przeprowadzenie Zgromadzenia Wspólników poza siedzibą spółki skierowane jest do Zarządu i sporząd...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: oświadczenia
 • Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-2)
  Formularz Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-2) może być składany jako zgłoszenie identyfikacyjne celem nadania NIP, jako zgłoszenie aktualizacyjne lub jako zgłoszenie aktualizacyjne ale w związku z przejściem NIP na następcę prawnego. Zgłoszenie aktualizacyjne jes...
  Kategorie dokumentu: biznes, podatki, spółki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, zgłoszenia, przedsiębiorca
 • Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających (NIP-8)
  Informacja o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową (NIP-D) jest załącznikiem do formularza NIP-2. Informacja o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową (NIP-D) składana jest przez spółkę cywilną, osobowe spółki handlowe i podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych w celu zgłoszenia wszyst...
  Kategorie dokumentu: biznes, podatki, spółki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, informacja podatkowa, przedsiębiorca
 • Zgłoszenie likwidacji działalności gospodarczej
  Zgłoszenie likwidacji działalności gospodarczej - Jeśli przedsiębiorca uzna, że nie może kontynuować prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ na przykład, nie przynosi ona założonych zysków, może zadecydować o jej zakończeniu. Likwidacja działalności gospodarczej przez osoby fizyczne wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia zaprzestania działalności do organu ewidencyjnego oraz dokonaniem rozlicz...
  Kategorie dokumentu: biznes, urząd skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przedsiębiorca Typy dokumentu: informacje, zgłoszenia
 • ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA NA SZKOLENIE (z inicjatywy pracodawcy)
  Dokument, w którym następuje zgłoszenie pracownika do udziału w szkoleniu. Zgłoszenie pracownika na szkolenie może nastąpić z inicjatywy pracownika. Pracodawca może dofinansować pracownikowi szkolenie mające na celu podnoszenie przez niego kwalifikacji zawodowych. Zgłoszenie pracownika na szkolenie powinno być sporządzone na piśmie.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, studiowanie, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: formularze
 • Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R)
  Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) składane jest przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) musi być dokonane przed wykonaniem pierwszej takiej czynności. Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towar...
  Kategorie dokumentu: biznes, podatki, praca, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki podatkowe, druki urzędowe, formularze, zgłoszenia, przedsiębiorca
 • Zgłoszenie reklamacyjne
  Zgłoszenie reklamacyjne polega na skorzystaniu przez kupującego z prawa do reklamacji. W przypadku wystąpienia wady zakupionego towaru lub świadczonej usługi kupujący ma prawo do skorzystania z dwóch instytucji - gwarancji jakości lub instytucji niezgodności danego towaru z zawartą umową.
  Kategorie dokumentu: biznes, sprzedaż, przedsiębiorca Typy dokumentu: zgłoszenia
 • Zgłoszenie wyroku stwierdzającego nieważność uchwały zgromadzenia wspólników sądowi rejestrowemu
  Zgłoszenie wyroku stwierdzającego nieważność uchwały zgromadzenia wspólników sądowi rejestrowemu jest dokumentem składanym przez Spółkę aby zgłosić wyrok stwierdzający nieważność uchwały zgromadzenia wspólników sądowi rejestrowemu. Zgłoszenie wyroku stwierdzającego nieważność uchwały zgromadzenia wspólników sądowi rejestrowemu składa się we właściwym Sądzie Rejonowym w Wydziale Gospodarczym Krajo...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, pisma procesowe, spółki, sądy Typy dokumentu: zgłoszenia
 • Zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych
  Oświadczenie woli pracodawcy, w którym pracodawca zobowiązuje pracownika do świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych tj. poza godzinami jego czasu pracy. Polecenie pracownikowi świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych nie wymaga zachowania szczególnej formy. Pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych w przypadkach wskazanych w kodeksie pracy tj. jeśli je...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: zlecenie
 • ZMIANA - POŁĄCZENIE, PODZIAŁ, PRZEKSZTAŁCENIE Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-ZS)
  ZMIANA - POŁĄCZENIE, PODZIAŁ, PRZEKSZTAŁCENIE Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-ZS) dotyczy jednej z trzech wymienionych wyżej sytuacji. ZMIANA - POŁĄCZENIE, PODZIAŁ, PRZEKSZTAŁCENIE Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-ZS) wymaga podania sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia., a także danych podmiotów nowopowstają...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • ZMIANA - POŁĄCZENIE, PODZIAŁ, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZH)
  ZMIANA - POŁĄCZENIE, PODZIAŁ, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZH) dotyczy przekształcenia spółki w inną spółkę handlową, podziału spółki wraz z jej likwidacją, przejęciu spółki przez inną spółkę, przejęciu innej spółki, a także wydzieleniu bądź przejęciu części majątku spółki. Należy podać sposób połączenia, podziału bądź przekształcenia...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • ZMIANA - PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZM)
  ZMIANA - PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZM) dotyczy dokonania wpisu polegającego na modyfikacji przedmiotów prowadzonej działalności gospodarczej bądź całkowitym wykreśleniu aktualnie prowadzonych przedmiotów działalności i zastąpieniu nowymi. ZMIANA - PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębio...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • ZMIANA – AKCJONARIUSZ SPÓŁKI AKCYJNEJ Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZF)
  ZMIANA – AKCJONARIUSZ SPÓŁKI AKCYJNEJ Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZF) dotyczy dokonania wpisu, który polega na dokonaniu wykreślenia akcjonariusza (osoby fizycznej lub podmiotu nie będącego osobą fizyczna), zastąpienia jednego innym, wpisania nowego bądź zmiany danych istniejącego. Należy podać również fakt posiadania całości akcji przez akcjonariusza, jeś...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spadki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • ZMIANA – CZŁONKOWIE EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZU)
  ZMIANA – CZŁONKOWIE EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZU) dotyczy wykreślenia członka EZIG, wpisania nowego bądź zastąpienia jednego innym. Członek może być osobą fizyczną bądź podmiotem niebędącym osobą fizyczną. ZMIANA – CZŁONKOWIE EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH Załącznik do wniosku o zmianę ...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, podmioty zagraniczne Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • ZMIANA – DYREKTORZY WYKONAWCZY Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZI)
  ZMIANA – DYREKTORZY WYKONAWCZY Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZI) dotyczy dokonania wpisu, który polega na dokonaniu wykreślenia dyrektora, zastąpienia jednego innym, wpisania nowego bądź zmiany danych istniejącego. Należy podać również fakt zawieszenia dyrektora w czynnościach wraz z datą upłynięcia okresu zawieszenia.
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • ZMIANA – ODDZIAŁY, TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-ZA)
  ZMIANA – ODDZIAŁY, TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-ZA) dotyczy dokonania wpisu, który polega na dokonaniu wykreślenia oddziału/jednoski, zastąpienia jednego innym, wpisania nowego bądź zmiany w danych istniejącego. Należy podać również dane adresowe oddziału/jednostki organizacyjnej ulegające zmianie, wpisaniu bądź wykreśleniu.
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • ZMIANA – ORGANY PODMIOTU / WSPÓLNICY UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-ZK)
  ZMIANA – ORGANY PODMIOTU / WSPÓLNICY UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-ZK) dotyczy dokonania wpisu wobec organu reprezentującego, wspólników reprezentujących lub organu nadzoru, który polega na zmianie informacji o osobach wchodzących w skład tego organu, informacji o wspólnikach reprezentujących, zmianie sposobu reprezentac...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • ZMIANA – PARTNERZY Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZD)
  ZMIANA – PARTNERZY Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZD) dotyczy dokonania wpisu, który polega na dokonaniu wykreślenia partnera, zastąpienia jednego innym, wpisania nowego bądź zmiany danych istniejącego. Należy podać również dane o pozostawaniu partnera w związku małżeńskim, istnieniu umowy małżeńskiej majątkowej, rozdzielności majątkowej i ograniczeniu w zdol...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • ZMIANA – PROKURENCI, PEŁNOMOCNICY SPÓŁDZIELNI, PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO, INSTYTUTU BADAWCZEGO Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZL)
  ZMIANA – PROKURENCI, PEŁNOMOCNICY SPÓŁDZIELNI, PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO, INSTYTUTU BADAWCZEGO Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZL) dotyczy dokonania wpisu wobec, który polega na zmianie informacji o prokurentach/pełnomocnikach (zastąpienie jednego innym, wykreślenie, wpisanie nowego, zmiana danych istniejącego). Prokurent/pełnomocnik może być osobą fizyczn...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółdzielnia, przedsiębiorstwo państwowe Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • ZMIANA – REPREZENTANT PODMIOTU ZAGRANICZNEGO Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZJ)
  ZMIANA – REPREZENTANT PODMIOTU ZAGRANICZNEGO Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZJ) dotyczy dokonania wpisu, który polega na dokonaniu wykreślenia reprezentanta, zastąpienia jednego innym, wpisania nowego bądź zmiany danych istniejącego. Należy podać również funkcję osoby w oddziale.
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, podmioty zagraniczne, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • ZMIANA – UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZK1)
  ZMIANA – UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZK1) dotyczy dokonania wpisu, który polega na dokonaniu wykreślenia uprawnionego, zastąpienia jednego innym, wpisania nowego bądź zmiany danych istniejącego. Należy wskazać również czy uprawniona osoba jest zarządcą czy też przedstawicielem ...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, podmioty zagraniczne, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • ZMIANA – WSPÓLNICY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODLEGAJĄCY WPISOWI DO REJESTRU Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZE)
  ZMIANA – WSPÓLNICY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODLEGAJĄCY WPISOWI DO REJESTRU Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZE) dotyczy dokonania wpisu, który polega na dokonaniu wykreślenia wspólnika (osoby fizycznej lub podmiotu nie będącego osobą fizyczna), zastąpienia jednego innym, wpisania nowego bądź zmiany danych istniejącego. Należy podać również lic...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • ZMIANA – WSPÓLNICY SPÓŁKI JAWNEJ, KOMPLEMENTARIUSZE SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZB)
  ZMIANA – WSPÓLNICY SPÓŁKI JAWNEJ, KOMPLEMENTARIUSZE SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZB) dotyczy dokonania wpisu, który polega na dokonaniu wykreślenia wspólnika, zastąpienia jednego innym, wpisania nowego bądź zmiany danych istniejącego. Należy podać również dane o pozostawaniu wspólnika/komplementariusza w związku małżeńskim, is...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • ZMIANA – WSPÓLNICY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZC)
  ZMIANA – WSPÓLNICY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZC) dotyczy dokonania wpisu, który polega na dokonaniu wykreślenia komandytariusza/komplementariusza, zastąpienia jednego innym, wpisania nowego bądź zmiany danych istniejącego. Komandytariusz/komplementariusz może być zarówno osobą fizyczną jak i podmiotem nie będącym osobą fizyczną. Nale...
  Kategorie dokumentu: biznes, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, załączniki
 • Zwrot czeku
  Zwrot czeku następuje w sytuacji, gdy został on sporządzony niezgodnie z pewnymi ustaleniami, przez co nastąpiło niezachowanie warunków umowy. Zwrot czeku powinien być sporządzony na piśmie, które powinno zawierać miejsce i datę sporządzenia pisma, adresata pisma, opisanie stanu faktyczne i powód zwrotu czeku, a także własnoręczny podpis osoby sporządzającej pismo.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość Typy dokumentu: zawiadomienie
 • Zwrot zbyt drogiego prezentu
  Zwrot zbyt drogiego prezentu może nastąpić w sytuacji, gdy otrzymaliśmy od kogoś bardzo drogi i cenny prezent, a którego z powodu osobistych zasad nie możemy przyjąć. Pismo skierowane do osoby, która wręczyła nam taki prezent powinno być sporządzone w taki sposób, żeby nie spowodować obrazy darczyńcy.
  Kategorie dokumentu: biznes Typy dokumentu: oświadczenia
 • Złożenie prokury przez prokurenta
  Złożenie prokury przez prokurenta jest oświadczeniem woli na podstawie którego stosunek łączący strony pełnmocnictwa wygasa. Od chwili złożenia prokury prokurent nie może występować w imieniu pełnomocnika, chyba że co innego wynika z treści prokury lub też z oświadczenia o złożeniu prokury.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: pełnomocnictwo, prokura
 • Złożenie w spółce akcyjnej akcji na okaziciela w celu uzyskania prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu
  Złożenie w spółce akcyjnej akcji na okaziciela w celu uzyskania prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest to dokument, w którym akcjonariusz składa akcje imienne, aby uzyskać prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, pod warunkiem jednak, że został wpisany do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem, w którym ma się odbyć Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Złożen...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: akcje
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...