• Art. 15. - Zespół kontro...
  20.04.2019

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Stan prawny aktualny na dzień: 20.04.2019

Dz.U.2018.0.151 t.j. - Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Obserwuj akt

Art. 15. zwal. zakaż.


Zespół kontroli zakażeń szpitalnych

1.
W skład zespołu kontroli zakażeń szpitalnych wchodzą:
1)
lekarz jako przewodniczący zespołu;
2)
pielęgniarka lub położna jako specjalista do spraw epidemiologii lub higieny i epidemiologii, w liczbie nie mniejszej niż 1 na 200 łóżek szpitalnych;
3)
diagnosta laboratoryjny jako specjalista do spraw mikrobiologii, jeżeli lekarz, wymieniony w pkt 1, nie posiada specjalizacji z dziedziny mikrobiologii lekarskiej.
2.
Do zadań zespołu kontroli zakażeń szpitalnych należy:
1)
opracowywanie i aktualizacja systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych;
2)
prowadzenie kontroli wewnętrznej, o której mowa w art. 11 obowiązek zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, ust. 2 pkt 6, oraz przedstawianie wyników i wniosków z tej kontroli kierownikowi szpitala i komitetowi zakażeń szpitalnych;
3)
szkolenie personelu w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych;
4)
konsultowanie osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną oraz tych, u których rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną.
3.
W skład komitetu kontroli zakażeń szpitalnych wchodzą pracownicy szpitala:
1)
kierownik szpitala lub jego przedstawiciel oraz wyznaczeni przez niego kierownicy komórek organizacyjnych szpitala, w tym działu diagnostyki mikrobiologicznej, centralnej sterylizatorni, apteki szpitalnej - jeżeli szpital posiada takie komórki organizacyjne;
2)
przewodniczący oraz członkowie zespołu kontroli zakażeń szpitalnych;
3)
osoba kierująca pracą pielęgniarek w szpitalu;
4)
lekarz wykonujący zadania służby medycyny pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.
4.
Do zadań komitetu kontroli zakażeń szpitalnych należy:
1)
opracowywanie planów i kierunków systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych;
2)
ocena wyników kontroli wewnętrznej przedstawianych przez zespół kontroli zakażeń szpitalnych;
3)
opracowywanie i aktualizacja standardów farmakoprofilaktyki i farmakoterapii zakażeń i chorób zakaźnych w szpitalu.
5.
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wymagane kwalifikacje członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych, uwzględniając konieczność realizacji zadań zespołu kontroli zakażeń szpitalnych.
Art. 15. Zespół kontroli zakażeń szpitalnych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...