• Art. 23zf. - Obowiązek p...
  02.06.2020

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 02.06.2020

Dz.U.2019.0.1387 t.j. - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 23zf. pod. doch.od osób fi


Obowiązek przekazania Szefowi KAS informacji o cenach transferowych

1.
Podmioty powiązane:
1)
obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych - w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem lub
2)
realizujące transakcje kontrolowane określone w art. 23z wyłączenie obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych pkt 1
– przekazują Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informację o cenach transferowych za rok podatkowy, sporządzoną na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2.
Informacja o cenach transferowych zawiera:
1)
cel złożenia informacji i okres, za jaki jest składana;
2)
dane identyfikacyjne podmiotu składającego informację oraz podmiotu, dla którego jest składana informacja;
3)
ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja;
4)
informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych;
5)
informacje dotyczące metod i cen transferowych;
6)
dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące danych lub informacji, o których mowa w pkt 2-5.
3.
Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie również do podatników, o których mowa w art. 23za inni podatnicy obowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych ust. 1, w zakresie należności i umów wskazanych w tym przepisie. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4.
W przypadku transakcji kontrolowanych, o których mowa w art. 23z wyłączenie obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych pkt 1, w informacji o cenach transferowych nie uwzględnia się informacji oraz wyjaśnień, o których mowa w ust. 2 pkt 3, 5 i 6.
5.
W przypadku spółek niemających osobowości prawnej podmiotem obowiązanym do przekazania informacji o cenach transferowych jest wyznaczony wspólnik. Wyznaczenie wspólnika nie zwalnia pozostałych wspólników z odpowiedzialności za nieprzekazanie informacji o cenach transferowych.
6.
Informacja o cenach transferowych jest wykorzystywana w celu analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych oraz do innych analiz ekonomicznych lub statystycznych.
7.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej zapewnia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych bieżący dostęp do informacji o cenach transferowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
8.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych i informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych, wraz z objaśnieniami co do sposobu jej sporządzenia, uwzględniając konieczność zapewnienia dokonywania prawidłowej analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transferowych oraz innych analiz ekonomicznych lub statystycznych.
Art. 23zf. Obowiązek przekazania Szefowi KAS informacji o... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...