• Art. 19b. - Kara pienięż...
  26.10.2020

Ustawa o kinematografii

Stan prawny aktualny na dzień: 26.10.2020

Dz.U.2019.0.2199 t.j. - Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii

Obserwuj akt

Art. 19b. kinemat.


Kara pieniężna za niedopełnienie obowiązków w zakresie przekazywania danych Instytutowi

1.
Podmiot prowadzący kino, który nie przekaże danych, o których mowa w art. 19a dane przekazywane Instytutowi przez podmiot prowadzący kino, albo nie przekaże ich w terminie – podlega karze pieniężnej w wysokości od 1000 do 100 000 zł.
2.
Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada w drodze decyzji Dyrektor.
3.
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Dyrektor uwzględnia wcześniejsze naruszenia obowiązków przekazywania danych przez podmiot prowadzący kino, zakres i rodzaj danych nieprzekazanych albo nieprzekazanych w terminie oraz rozmiar działalności prowadzonej przez podmiot.
4.
Karę pieniężną wnosi się na rachunek bankowy Instytutu.
5.
Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o jej nałożeniu stała się ostateczna.
6.
Do kar pieniężnych stosuje się przepisy działu IVa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
7.
Wierzycielem należności z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jest Instytut.
8.
Organem wyższego stopnia właściwym do rozpatrzenia zażalenia na postanowienie wierzyciela należności z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, jest minister.
Art. 19b. Kara pieniężna za niedopełnienie obowiązków w z... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...