• Art. 14. - Powoływanie, ...
  24.10.2020

Ustawa o kinematografii

Stan prawny aktualny na dzień: 24.10.2020

Dz.U.2019.0.2199 t.j. - Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii

Obserwuj akt

Art. 14. kinemat.


Powoływanie, odwoływanie i kadencja Dyrektora Instytutu

1.
Dyrektora powołuje minister po przeprowadzeniu konkursu. Komisję konkursową powołuje minister, w szczególności spośród kandydatów zgłoszonych przez środowiska filmowe, w tym twórców i producentów filmowych oraz związki zawodowe działające w kinematografii.
2.
Kadencja Dyrektora trwa 5 lat.
3.
Funkcję Dyrektora można pełnić nie więcej niż przez dwie kadencje.
4.
Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje minister na wniosek Dyrektora.
5.
Dyrektor i jego zastępca są zatrudniani na podstawie powołania, z tym że do Dyrektora nie stosuje się art. 70 odwołanie ze stanowiska pracownika zatrudnionego na podstawie powołania, § 1 Kodeksu pracy.
6.
Minister może odwołać Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady, przed upływem kadencji w przypadku:
1)
działania z naruszeniem prawa;
2)
zrzeczenia się funkcji;
3)
choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji;
4)
skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5)
niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Instytutu;
6)
negatywnej opinii Rady w zakresie, o którym mowa w art. 17 zadania Rady Instytutu, ust. 1 pkt 3.
7.
W przypadkach, o których mowa w ust. 6, minister może odwołać Dyrektora również na wniosek Rady.
8.
W okresie kierowania Instytutem Dyrektor nie może wykonywać innej działalności związanej z kinematografią, a w szczególności być zatrudniony w instytucjach kultury oraz podmiotach wykonujących działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmów i dystrybucji filmów, posiadać akcji lub udziałów w takich podmiotach, a także być członkiem ich organów.
9.
Minister określi, w drodze rozporządzenia, sposób ogłaszania, organizację i tryb przeprowadzania konkursu, a także skład, sposób powołania oraz zadania komisji konkursowej, uwzględniając w szczególności potrzebę sprawnego przeprowadzenia konkursu oraz wszechstronnej oceny kwalifikacji kandydatów.
Art. 14. Powoływanie, odwoływanie i kadencja Dyrektora In... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...