• Rozporządzenie Ministra I...
  02.12.2020

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych

Stan prawny aktualny na dzień: 02.12.2020

Dz.U.2002.12.116 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych

Obserwuj akt

Rozdział 4.Miejsca poboru opłat

1.
MPO może być:
1)
placem poboru opłat urządzonym na poszerzonej koronie autostrady, zwanym dalej "PPO",
2)
SPO urządzoną na poszerzonej koronie łącznicy lub w węźle.
2.
MPO powinno mieć:
1)
plac dojazdowy i wyjazdowy,
2)
zgrupowanie stanowisk poboru opłat, które powinno być wyposażone w:
a) pasy przejazdowe,
b) specjalny pas przejazdowy dla pojazdów ponadnormatywnych i uprzywilejowanych,
c) wyspy dzielące stanowiska, na których są umieszczone kioski lub urządzenia do poboru opłat,
d) urządzenia i miejsca do kontroli pojazdów ciężarowych.
3.
Place dojazdowe i wyjazdowe do zgrupowania stanowisk poboru opłat, w zależności od liczby stanowisk, powinny mieć długość nie mniejszą niż:
1)
na PPO - 150 m,
2)
na SPO - 50 m.
4.
Szerokość pasa na stanowisku poboru opłat powinna wynosić:
1)
3,0 m - jeżeli jest to pas przejazdowy,
2)
6,0 m - jeżeli jest to specjalny pas przejazdowy.
5.
Wyspa dzieląca pasy przejazdowe powinna mieć szerokość nie mniejszą niż 1,6 m oraz długość nie mniejszą niż 25 m.
6.
Kiosk do poboru opłat na wyspie dzielącej powinien być zabezpieczony barierą ochronną.
7.
Gromadzenie wpływów z opłat za przejazd autostradą wymaga odpowiednich zabezpieczeń przed kradzieżą.
1.
Pochylenie podłużne odcinka, na którym jest zlokalizowane MPO, nie powinno przekraczać 2,5%, pasów przejazdowych zaś nie powinno być większe niż 1,5%.
2.
Pochylenie poprzeczne placu dojazdowego i wyjazdowego nie powinno być mniejsze niż 1,0%, pochylenie podłużne tych placów zaś nie powinno być mniejsze niż 0,5%.
1.
Liczbę stanowisk poboru opłat ustala się w zależności od wielkości natężenia ruchu, niezbędnego czasu dla obsługi jednego pojazdu, dopuszczalnego czasu oczekiwania uczestników ruchu oraz techniki pobierania opłat.
2.
Dla każdego kierunku ruchu powinny być wykonane co najmniej dwa stanowiska poboru opłat; jedno stanowisko powinno być wyposażone w specjalny pas przejazdowy.
3.
Przy większej liczbie stanowisk i przy wahaniach kierunkowego rozkładu ruchu dopuszcza się wykonanie stanowisk środkowych do przemiennej obsługi kierunków ruchu.
4.
SPO zlokalizowana równolegle do autostrady powinna być oddzielona pasem dzielącym o szerokości co najmniej 3,0 m.
5.
Zadaszenie i konstrukcja do umieszczenia sygnalizatorów i znaków informacyjnych o sposobie użytkowania pasów przejazdowych powinny spełniać łącznie następujące warunki:
1)
skrajnia pionowa elementów trwałych zadaszenia i konstrukcji powinna wynosić co najmniej 4,70 m,
2)
dolna część sygnalizatorów i znaków nie powinna znajdować się niżej niż 4,50 m od najwyższej rzędnej jezdni.
Wymagania techniczne dla zadaszenia i konstrukcji określają Polskie Normy.
Zaplecze administracyjno-kontrolne MPO powinno być wyposażone w budynki, w których, w zależności od potrzeb, należy zapewnić pomieszczenia dla policji i służb medycznych, miejsca postojowe dla pojazdów personelu oraz urządzenia łączności, zasilanie w energię i wodę, odprowadzenie ścieków. Obszar zaplecza powinien być oddzielony od PPO i SPO pasem dzielącym o szerokości nie mniejszej niż 1,6 m.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...