• Rozporządzenie Rady Minis...
  18.09.2020

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji

Stan prawny aktualny na dzień: 18.09.2020

Dz.U.2007.27.177 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji

Obserwuj akt

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa sposób i tryb organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, których wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 5.000 euro, przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji, w której ponad połowa ogólnej liczby akcji bądź udziałów należy do Skarbu Państwa.
Przetarg prowadzi spółka albo na jej zlecenie podmiot gospodarczy, zwani dalej odpowiednio "prowadzącym przetarg".
1.
Obwieszczenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, na stronie internetowej spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.
2.
Jeżeli przeprowadzenie przetargu zlecono podmiotowi gospodarczemu obwieszczenie o przetargu zamieszcza się również w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w lokalu tego podmiotu.
3.
W przypadku gdy inny podmiot niż minister właściwy do spraw Skarbu Państwa wykonuje uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa wobec spółki, obwieszczenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego podmiotu.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, podmiot wykonujący uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa informację o obwieszczeniu o przetargu, która jest zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.
1.
Obwieszczenie o przetargu określa:
1)
firmę, siedzibę i adres spółki oraz prowadzącego przetarg;
2)
termin i miejsce przeprowadzenia przetargu;
3)
termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki aktywów trwałych;
4)
rodzaj i liczbę sprzedawanych składników aktywów trwałych;
5)
wysokość ceny wywoławczej, wadium oraz postąpienia;
6)
termin i sposób wnoszenia wadium;
7)
miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres, w którym oferta jest wiążąca;
8)
pouczenie o treści § 7, ust. 1 oraz § 8, i § 21,
9)
w przypadku przetargu pisemnego - pouczenie o treści § 24, ust. 2.
2.
Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia o przetargu.
W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą prowadzącemu przetarg wadium w wysokości, terminie i sposobie określonych w obwieszczeniu o przetargu.
W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
1)
członkowie zarządu spółki i jej organu nadzorującego;
2)
podmiot gospodarczy wymieniony w § 2, oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;
3)
osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
4)
małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;
5)
osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku trwałego.
2.
Wadium wnosi się w gotówce.
3.
Spółka może dopuścić wnoszenie wadium w papierach wartościowych, określając ich kategorie.
4.
Prowadzący przetarg, niezwłocznie przed wywołaniem licytacji albo niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.
1.
Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
2.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
3.
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Jeżeli wadium było złożone przez nabywcę w innej formie niż w gotówce, ulega ono zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.
4.
Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
1.
Oferta powinna zawierać:
1)
imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
2)
oferowaną cenę;
3)
oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu.
2.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w obwieszczeniu o przetargu.
1.
Przed przystąpieniem do przetargu spółka ustala cenę wywoławczą składników aktywów trwałych. Cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawców, z zastrzeżeniem ust. 2, a jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.
2.
Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
1)
koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową;
2)
składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę giełdową.
Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.
Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu.
1.
Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, spółka, po zakończeniu przetargu, ustala termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i wzywa osobę, która wygrała przetarg, do stawienia się celem zawarcia umowy.
2.
Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
1.
Przetarg przeprowadza się w formach:
1)
przetargu ustnego;
2)
przetargu pisemnego.
2.
Jeżeli wartość składników aktywów trwałych przekracza równowartość w złotych kwoty 20.000 euro, przetarg przeprowadza się w formie przetargu ustnego.
1.
Przetarg ustny odbywa się w drodze publicznej licytacji.
2.
Licytację prowadzi osoba fizyczna wyznaczona przez prowadzącego przetarg, zwana dalej "licytatorem".
Wywołując licytację, podaje się do wiadomości przedmiot przetargu oraz jego cenę wywoławczą.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywoławczej.
Po ustaniu postąpień licytator, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.
Z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem przepisu § 13, ust. 1.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 14 dni, z zastrzeżeniem § 13, ust. 2.
Nabywca, który w terminach określonych w § 13, ust. 2 i § 20, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz, na zasadach określonych w § 8, ust. 4, złożone wadium.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
1.
Licytator sporządza protokół z przebiegu licytacji, który powinien zawierać:
1)
oznaczenie czasu i miejsca licytacji;
2)
imię i nazwisko licytatora;
3)
przedmiot przetargu i wysokość ceny wywoławczej;
4)
listę uczestników licytacji, z wyszczególnieniem wysokości i rodzaju wniesionego wadium;
5)
imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę nabywcy;
6)
cenę zaoferowaną przez nabywcę za składnik aktywów trwałych;
7)
oznaczenie sumy, jaką nabywca uiścił na poczet ceny;
8)
wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w licytacji;
9)
wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników licytacji;
10)
podpis licytatora oraz podpis nabywcy albo wzmiankę o przyczynie braku jego podpisu.
2.
Jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia w terminie wskazanym, należy niezwłocznie uczynić o tym wzmiankę na protokole licytacji. Taką samą wzmiankę należy uczynić o wpłaceniu w przepisanym terminie ceny nabycia.
3.
Datę sporządzenia protokołu uważa się za dzień zakończenia przetargu.
1.
Prowadzący przetarg pisemny dokonuje otwarcia ofert i stwierdza brak ich naruszenia oraz ustala, które z nich uznaje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za ważne oraz czy oferenci uiścili wymagane wadium, a następnie wybiera oferenta, który zaoferował cenę najwyższą.
2.
W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.
3.
W przypadku obecności wszystkich oferentów prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg pisemny, nie dłuższym niż 14 dni, z zastrzeżeniem przepisu § 13, ust. 2.
1.
Do przetargu pisemnego stosuje się przepisy § 21, i § 22,
2.
Z przebiegu przetargu pisemnego sporządza się protokół. Przepis § 23 stosuje się odpowiednio.
Spółka może sprzedać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy:
1)
przedmiotem umowy są akcje lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej, albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała walnego zgromadzenia lub statut spółki;
2)
sprzedaż następuje w postępowaniu likwidacyjnym, na zasadach określonych uchwałą walnego zgromadzenia i z zachowaniem odrębnych przepisów;
3)
przedmiotem sprzedaży są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 objaśnienie pojęć pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.); cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu;
4)
(uchylony).
W przypadku naruszenia przepisów prowadzący przetarg stwierdza unieważnienie przetargu.
W sprawach niezakończonych do dnia wejścia w życie rozporządzenia mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...