• Rozporządzenie Ministra T...
  18.09.2020

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych

Stan prawny aktualny na dzień: 18.09.2020

Dz.U.2018.0.2343 t.j. - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych

Obserwuj akt

          Na podstawie art. 191 ust. 14 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, 951 i 1544) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozporządzenie określa procedurę konkursową zawierającą szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych, w szczególności:
1)
zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o wydanie upoważnienia;
2)
dokumenty niezbędne do wydania upoważnienia;
3)
szczegółowe kryteria przyznawania ograniczonych praw przewozowych;
4)
przesłanki cofnięcia upoważnienia.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;
2)
Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Lotnictwa Cywilnego;
3)
ograniczonych prawach przewozowych - rozumie się przez to zawarte w umowie międzynarodowej, w tym załącznikach do niej, ograniczenia w korzystaniu z praw przewozowych dotyczące liczby częstotliwości lub liczby przewoźników lotniczych, którzy mogą zostać wyznaczeni do korzystania z praw przewozowych polegających na wykonywaniu przewozów lotniczych na trasach lub obszarach między Rzecząpospolitą Polską a danym państwem trzecim;
4)
przewoźniku lotniczym wspólnotowym - rozumie się przez to przewoźnika lotniczego posiadającego koncesję na wykonywanie przewozu lotniczego wydaną przez odpowiedni organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 293 z 31.10.2008, str. 3);
5)
uprawnionym przewoźniku lotniczym - rozumie się przez to polskiego przewoźnika lotniczego lub przewoźnika lotniczego wspólnotowego ustanowionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 192a przewoźnik lotniczy ustanowiony na terytorium RP ust. 2 ustawy.

Rozdział 2. Wniosek o wydanie upoważnienia i zaproszenie do składania wniosków

1.
Wniosek o wydanie upoważnienia do wykonywania przewozów regularnych lub serii przewozów nieregularnych, w przypadku występowania ograniczonych praw przewozowych, zawiera następujące informacje:
1)
nazwę przewoźnika lotniczego;
2)
adres jego siedziby;
3)
imię i nazwisko oraz adres pełnomocnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upoważnionego do reprezentacji lub do doręczeń - w przypadku przewoźnika lotniczego wspólnotowego;
4)
trasę albo trasy lub obszary, o które przewoźnik lotniczy wnioskuje, z wyszczególnieniem nazw lotnisk;
5)
datę planowanego rozpoczęcia przewozów lotniczych i planowany okres ich wykonywania, ze wskazaniem, czy przewozy mają być wykonywane całorocznie czy sezonowo;
6)
liczbę operacji lotniczych w tygodniu:
a) o które ma być powiększona liczba wykonywanych operacji lotniczych – w przypadku gdy przewoźnik lotniczy już wykonuje przewozy lotnicze albo
b) które mają być wykonywane – w przypadku gdy przewoźnik lotniczy jeszcze nie wykonuje przewozów lotniczych
– a także dni i godziny wykonywania tych operacji;
7)
oznaczenie rodzaju przewozu (pasażerski, towarowy, mieszany);
8)
liczbę statków powietrznych oraz ich typy i pojemności;
9)
listę zawartych z innym przewoźnikiem lotniczym umów dotyczących obsługi trasy przy użyciu wynajętego statku powietrznego wraz z załogą, jeżeli takie zostały zawarte, z określeniem terminu ważności tych umów;
10)
oferowaną liczbę miejsc pasażerskich - w przypadku przewozów pasażerskich, lub udźwig handlowy statku powietrznego - w przypadku przewozów towarowych, na danej trasie lub obszarze, w obie strony, w jednym tygodniu;
11)
(uchylony)
12)
określenie dostępu pasażerów do oferowanych usług, w szczególności sposobu dystrybucji dokumentów przewozowych;
13)
historię wykonywania przewozów na trasie albo trasach lub obszarach, o które przewoźnik lotniczy wnioskuje, ze wskazaniem wielkości przewozów pasażerskich oraz wysokości i rodzajów wcześniej poniesionych przez przewoźnika lotniczego nakładów na rozwój przewozów lotniczych do danego państwa, jeżeli nakłady te zostały poniesione.
14)
(uchylony)
15)
(uchylony)
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przewoźnik lotniczy dołącza:
1)
kopię koncesji na wykonywanie przewozu lotniczego wydaną przez właściwy organ danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub wskazanie jej numeru w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego;
2)
kopię certyfikatu przewoźnika lotniczego wydanego przez właściwy organ danego państwa lub wskazanie jego numeru w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego;
3)
listę taryf, które będą stosowane na wnioskowanej trasie, ze wskazaniem rodzaju usług związanych z daną taryfą;
4)
aktualne wyniki finansowe w formie wewnętrznego sprawozdania zarządczego oraz, gdy są dostępne, sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli obowiązek poddania sprawozdania finansowego badaniu wynika z przepisów o rachunkowości lub przepisów szczególnych dotyczących sprawozdań finansowych.
5)
(uchylony)
3.
Przewoźnik lotniczy wspólnotowy do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza dodatkowo dokumenty wskazane w art. 192a przewoźnik lotniczy ustanowiony na terytorium RP ust. 3 ustawy oraz kopię pełnomocnictwa do reprezentacji lub kopię pełnomocnictwa do doręczeń.
1.
W przypadku otrzymania wniosku o wydanie upoważnienia, gdy umowa międzynarodowa określająca wykonywanie przewozów lotniczych na danej trasie lub obszarze zawiera ograniczone prawa przewozowe, Prezes Urzędu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie upoważnienia publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu informację o otrzymaniu wniosku, zawierającą wyłącznie nazwę przewoźnika, wnioskowaną przez niego trasę i rodzaj przewozu (pasażerowie, bagaż, towar lub poczta) oraz zaproszenie dla pozostałych uprawnionych przewoźników lotniczych do składania wniosków o wydanie upoważnienia do wykonywania przewozu lotniczego na trasie lub obszarze wskazanych w zaproszeniu.
2.
Zaproszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
określenie ograniczonych praw przewozowych będących przedmiotem konkursu;
2)
określenie miejsca i terminu składania wniosków o wydanie upoważnienia;
3)
wykaz dokumentacji, o której mowa w § 3;
4)
informacje o warunkach konkursu, w tym kryteria oceny zgłoszeń konkursowych.
1.
W terminie 30 dni od dnia ukazania się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu zaproszenia do składania wniosków:
1)
przewoźnicy, o których mowa w § 4 ust. 1, składają wniosek o wydanie upoważnienia zgodnie z § 3;
2)
przewoźnik lotniczy, który złożył wniosek przed publikacją zaproszenia, uzupełnia wniosek o informacje i dokumenty, o których mowa w § 3.
2.
Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1, nie są uwzględniane w konkursie.
3.
Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Prezes Urzędu dokonuje oceny formalnej, czy przewoźnicy lotniczy złożyli informacje i dokumenty zgodnie z ust. 1.
1.
W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1, żaden z uprawnionych przewoźników lotniczych nie złożył wniosku o wydanie upoważnienia, wniosek uprawnionego przewoźnika lotniczego złożony przed publikacją zaproszenia zostaje rozpatrzony w trybie określonym w art. 191 upoważnienie do wykonywania przewozów lotniczych ustawy, bez przeprowadzenia konkursu.
2.
W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1, tylko jeden uprawniony przewoźnik lotniczy, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, złożył wniosek o wydanie upoważnienia odpowiadający wymogom formalnym określonym w § 3, a przewoźnik lotniczy, który złożył wniosek przed publikacją zaproszenia, nie złożył wymaganych dokumentów i informacji zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2, wniosek przewoźnika lotniczego, który złożył wniosek o wydanie upoważnienia odpowiadający wymogom formalnym określonym w § 3, zostaje rozpatrzony w trybie określonym w art. 191 upoważnienie do wykonywania przewozów lotniczych ustawy, bez przeprowadzenia konkursu.
3.
W przypadku gdy liczba ograniczonych praw przewozowych wskazana we wnioskach o wydanie upoważnień odpowiadających wymogom formalnym określonym w § 3 nie przekracza liczby dostępnych ograniczonych praw przewozowych, wnioski zostają rozpatrzone w trybie określonym w art. 191 upoważnienie do wykonywania przewozów lotniczych ustawy, bez przeprowadzenia konkursu.
1.
Prezes Urzędu ogłasza konkurs:
1)
po upływie terminu na składanie wniosków o wydanie upoważnień, jeżeli po publikacji zaproszenia co najmniej jeden uprawniony przewoźnik, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, złożył wniosek o wydanie upoważnienia odpowiadający wymogom formalnym określonym w § 3, a przewoźnik lotniczy, który złożył wniosek przed publikacją zaproszenia, złożył wymagane dokumenty i informacje zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2;
2)
po upływie terminu na składanie wniosków o wydanie upoważnień, jeżeli po publikacji zaproszenia co najmniej dwóch uprawnionych przewoźników, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, złożyło wnioski o wydanie upoważnienia odpowiadające wymogom formalnym określonym w § 3;
3)
w przypadku cofnięcia upoważnienia, zgodnie z art. 191 upoważnienie do wykonywania przewozów lotniczych ust. 8 ustawy, gdy po publikacji zaproszenia co najmniej dwóch uprawnionych przewoźników lotniczych złożyło wnioski o wydanie upoważnienia odpowiadające wymogom formalnym określonym w § 3.
2.
W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 przepisy § 3-5 stosuje się odpowiednio.
1.
Konkurs rozpoczyna się w dniu publikacji przez Prezesa Urzędu ogłoszenia o otwarciu konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
2.
Prezes Urzędu zawiadamia uprawnionych przewoźników lotniczych, którzy złożyli wnioski o wydanie upoważnienia spełniające wymogi formalne, o których mowa w § 3, o otwarciu konkursu.
3.
Ogłoszenie o otwarciu konkursu zawiera:
1)
określenie ograniczonych praw przewozowych będących przedmiotem konkursu;
2)
nazwy i adresy uprawnionych przewoźników, o których mowa w ust. 2;
3)
informacje o warunkach konkursu, w tym kryteria oceny zgłoszeń konkursowych;
4)
skalę oceny punktowej dla każdego kryterium, o którym mowa w § 15.
4.
Konkurs zostaje rozstrzygnięty w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia o otwarciu konkursu.
Po rozstrzygnięciu konkursu Prezes Urzędu sporządza protokół, który zawiera:
1)
określenie przedmiotu konkursu i miejsca jego przeprowadzenia;
2)
wskazanie wniosków spełniających wymogi formalne;
3)
wskazanie wniosków niespełniających wymogów formalnych wraz z informacją o stwierdzonych brakach;
4)
ocenę punktową wniosków spełniających wymogi formalne;
5)
wskazanie uprawnionego przewoźnika lub uprawnionych przewoźników lotniczych, którym zostanie wydane upoważnienie.
1.
Prezes Urzędu zawiadamia niezwłocznie uczestników konkursu o jego wyniku.
2.
Informację o wyniku konkursu oraz protokół, o którym mowa w § 9, Prezes Urzędu publikuje niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
1.
Uczestnik konkursu może wnieść do Prezesa Urzędu protest przeciwko wynikowi konkursu.
2.
Protest jest wnoszony w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia publikacji informacji o wyniku konkursu, z zastrzeżeniem, że za datę złożenia protestu uważa się datę wpływu protestu do Urzędu.
3.
Informację o wniesieniu protestu Prezes Urzędu publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
1.
Prezes Urzędu rozpatruje protest nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
2.
Po rozpatrzeniu protestu Prezes Urzędu informuje wnoszącego oraz uprawnionego przewoźnika lotniczego lub uprawnionych przewoźników lotniczych, o których mowa w § 9 pkt 5, o sposobie jego rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem.
3.
Informację o sposobie rozpatrzenia protestu Prezes Urzędu publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
W przypadku uwzględnienia protestu Prezes Urzędu przeprowadza ponowną procedurę konkursową.
1.
Po upływie terminu na wniesienie protestu, jeżeli żaden przewoźnik lotniczy nie wniósł protestu albo wniesiony protest nie został uwzględniony, Prezes Urzędu wydaje upoważnienie uprawnionemu przewoźnikowi lotniczemu lub uprawnionym przewoźnikom lotniczym, uwzględniając ocenę punktową zawartą w protokole, o którym mowa w § 9. Wydając upoważnienie, Prezes Urzędu przyznaje ograniczone prawa przewozowe proporcjonalnie do liczby punktów uzyskanych w konkursie, o ile prawa te mogą zostać proporcjonalnie rozdzielone.
2.
Prezes Urzędu publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu informację o udzielonym upoważnieniu.

Rozdział 4. Kryteria przyznawania praw przewozowych

Prezes Urzędu, dokonując wyboru uprawnionego przewoźnika lotniczego, któremu zostanie wydane upoważnienie, kieruje się zasadą przejrzystości oraz niedyskryminacji i bierze pod uwagę, poza kryteriami określonymi w art. 191 upoważnienie do wykonywania przewozów lotniczych ust. 7 ustawy, następujące kryteria:
1)
zapewnienie zrównoważonego rozwoju transportu lotniczego, turystyki i handlu w Unii Europejskiej, w tym zapewnienie przewozów całorocznych;
2)
zdolności finansowe i operacyjne do realizacji przewozów lotniczych objętych wnioskiem;
3)
zapewnienie najkorzystniejszej oferty konsumentom, w tym:
a) liczbę operacji lotniczych w tygodniu na danej trasie, z uwzględnieniem konieczności wspierania konkurencji między przewoźnikami lotniczymi,
b) konkurencyjny poziom taryf przewozu lotniczego i związane z tym poziomem usługi,
c) sposób dystrybucji dokumentów przewozowych;
4)
zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska, w tym oferowanie przewozów wykonywanych statkami powietrznymi wpisanymi do certyfikatu przewoźnika lotniczego występującego z wnioskiem;
5)
historię wykonywania przewozów na trasie albo trasach lub obszarach, o które przewoźnik lotniczy wnioskuje, z uwzględnieniem wysokości i rodzajów wcześniej poniesionych przez przewoźnika lotniczego nakładów na rozwój przewozów lotniczych do danego państwa, jeżeli nakłady te zostały poniesione.

Rozdział 5. Cofnięcie upoważnienia

Poza przypadkami, o których mowa w art. 191 upoważnienie do wykonywania przewozów lotniczych ust. 8 i 9 ustawy, wydane w wyniku procedury konkursowej upoważnienie Prezes Urzędu:
1)
cofa, w przypadku gdy:
a) przewoźnik lotniczy wspólnotowy przestał spełniać wymagania zawarte w art. 192a przewoźnik lotniczy ustanowiony na terytorium RP ust. 2 i 3 ustawy,
b) prawa przewozowe przyznane uprawnionemu przewoźnikowi lotniczemu zgodnie z procedurą konkursową zostały przeniesione na innego przewoźnika lotniczego;
2)
może cofnąć, w przypadku gdy przewoźnik naruszył obowiązki nałożone na niego w upoważnieniu lub nie zastosował się do ograniczeń w nim zawartych.

Rozdział 6. Przepisy końcowe

Przepisy § 7 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 07.01.2013 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 16]
1.
W przypadku gdy po ogłoszeniu konkursu jako jego uczestnik pozostał tylko jeden uprawniony przewoźnik lotniczy albo nie pozostał żaden przewoźnik lotniczy, konkurs zostaje unieważniony. Wniosek uprawnionego przewoźnika lotniczego, który pozostał jedynym uczestnikiem konkursu, podlega rozpatrzeniu w trybie określonym w art. 191 upoważnienie do wykonywania przewozów lotniczych ustawy.
2.
Informację o unieważnieniu konkursu Prezes Urzędu publikuje niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...