• VI SA/Wa 2967/13 - Postan...
  31.10.2020

VI SA/Wa 2967/13

Postanowienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
2014-01-09

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Zbigniew Rudnicki /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na pismo Ministra Zdrowia z dnia [...] sierpnia 2013 r. znak [...] w przedmiocie informacji o odrzuceniu odwołania w sprawie wyłonienia najkorzystniejszej oferty na przygotowanie oprogramowania do oceny perspektywicznych efektów przeszczepiania narządów w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej" postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Jak wynika z akt administracyjnych, w dniu [...] marca 2013 r. Minister Zdrowia, działając na podstawie art. 48 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.), ogłosił konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej" w zakresie zadania dotyczącego przygotowania oprogramowania do oceny perspektywicznych efektów przeszczepiania narządów na podstawie posiadanej bazy danych "kalkulator".

W przedmiotowym konkursie zostały złożone 3 oferty, w tym oferta D. Sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej skarżąca). Po dokonaniu ogłoszenia wyników konkursu, skarżąca, której oferta nie została wybrana, działając na podstawie § 10 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ z dnia 12 marca 2010 r.) wniosła odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej. Na podstawie ust. § 10 ust. 3 i 5 ww. zarządzenia Ministerstwo Zdrowia Departament Polityki Zdrowotnej, pismem z dnia [...] sierpnia 2013 r. znak [...] poinformował spółkę o odrzuceniu odwołania.

Niniejsze pismo skarżąca uznała za decyzję i wniosła o jej uzupełnienie co do prawa odwołania, wniesienia powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego, jak również złożyła wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy oraz odwołanie.

W dalszej kolejności skarżąca wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Ministra Zdrowia skargę na ww. pismo. Zdaniem skarżącej, jest to decyzja, która narusza art. 106 § 1 k.p.a., gdyż nie zawiera elementów wymaganych dla tego rodzaju pisma. Ponadto wskazała, iż naruszono art. 8 i 9 k.p.a. poprzez odmowę udostępnienia jej Protokołu Końcowego Komisji Konkursowej.

Postanowieniami z dnia [...] października 2013 r. Minister Zdrowia odmówił uzupełnienia ww. pisma, stwierdził niedopuszczalność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, jak również stwierdził niedopuszczalność odwołania.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie jako niedopuszczalnej. Podał, że ww. pismo, nie jest decyzją administracyjną. Żadne bowiem regulacje ww. zarządzenia Ministra Zdrowia ani prawa powszechnie obowiązującego nie przewidują, aby rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej miało formę decyzji administracyjnej albo innego aktu lub czynności z zakresu administracji publicznej, dotyczącego uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Organ zauważył, że decyzja w tej sprawie nie mogła zostać wydana, a wobec wniesienia środka zaskarżenia od nieistniejącej decyzji administracyjnej zobowiązany był do wydania postanowienia o stwierdzenie niedopuszczalności zaskarżenia z przyczyn przedmiotowych. W ocenie organu, zaskarżone pismo nie jest aktem lub czynnością objętą zakresem właściwości sądu administracyjnego (art. 3 § 2 i 3 oraz art. 4 p.p.s.a.). Ponadto z treści art. 48 ust. 7 i 9 ustawy o świadczeniach wynika, że w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie do trybu przeprowadzenia konkursu ofert i zawarcia umów stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące przetargu. A do wyboru realizatora programu zdrowotnego nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Na wstępie zauważyć należy, że Minister Zdrowia ogłaszając konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej" w zakresie zadania dotyczącego przygotowania oprogramowania do oceny perspektywicznych efektów przeszczepiania narządów na podstawie posiadanej bazy danych "kalkulator", działał na podstawie art. 48 ustawy o świadczeniach. Stosownie do ust. 1 wspomnianego artykułu programy zdrowotne mogą opracowywać, wdrażać, realizować i finansować ministrowie, jednostki samorządu terytorialnego lub Fundusz. W przypadku programów zdrowotnych realizowanych przez inne niż Fundusz podmioty, o których mowa w ust. 1, wyboru realizatora programu zdrowotnego dokonuje się w drodze konkursu ofert, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów (ust. 4). Ponadto zgodnie z ust. 8 w przypadku programów zdrowotnych opracowywanych, wdrażanych, realizowanych i finansowanych przez Fundusz, dokonuje on wyboru realizatora programu zdrowotnego i zawiera z nim umowy, na zasadach i w trybie określonych dla umów zawieranych ze świadczeniodawcami. Zaś w zakresie nieuregulowanym w ustawie do trybu przeprowadzenia konkursu ofert i zawarcia umów o realizację programu zdrowotnego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące przetargu.

Wobec powyższego tylko dla Narodowego Funduszu Zdrowia tryb wyboru realizatorów programów został określony w dziale VI ustawy o świadczeniach, pt. Postępowanie w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami. Zgodnie z postanowieniami tego działu od ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, świadczeniodawca może złożyć do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu odwołanie. Po rozpatrzeniu odwołania ww. dyrektor wydaje decyzję administracyjną, od której przysługuje odwołanie do Prezesa Funduszu. Prezes Funduszu rozpoznaje odwołanie wydając decyzję administracyjną, od tej decyzji przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 154 ustawy o świadczeniach).

Tak więc, pozostałe podmioty wymienione w art. 48 ust. 1 ww. ustawy, czyli także Minister Zdrowia, dokonując wyboru realizatora programów stosują tryb konkursu wskazany w dalszych postanowieniach tego artykułu. Natomiast w sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące przetargu. W ocenie sądu, powyższe przesądza jednoznacznie o niedopuszczalności wniesienia skargi do sądu administracyjnego na pismo Ministerstwa Zdrowia Departamentu Polityki Zdrowotnej z dnia [...] sierpnia 2013 r. znak [...] informującego spółkę o odrzuceniu jej odwołania. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie przewidują aby rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej w niniejszej sprawie miało formę decyzji. W ustawie o świadczeniach programom zdrowotnym został poświęcony Rozdział 4 Działu II, nie został w nim uregulowany tak szczegółowo tryb przeprowadzenia konkursu ofert i zawarcia umów o realizację programu zdrowotnego, jak w Dziale VI. Nie wskazano także ewentualnie jakiego rodzaju środki odwoławcze przysługują od rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu ofert, w jaki sposób i przez kogo zostają rozpoznawane. Dlatego też zgodnie z art. 48 ust. 7 w niniejszej sprawie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące przetargu. Jednakże zauważyć należy, że zgodnie z pouczeniami na postanowienia Ministra Zdrowia z dnia [...] października 2013 r. nr [...] oraz nr [...] o niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz o niedopuszczalności odwołania przysługiwała skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od doręczenia ww. postanowień.

Przepis art. 58 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm. – zwanej dalej p.p.s.a.) wskazuje przesłanki odrzucenia skargi. Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 1, sąd odrzuca skargę, jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego.

W tych okolicznościach Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...