• IV SO/Wa 77/13 - Postanow...
  17.10.2017

IV SO/Wa 77/13

Postanowienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
2014-01-14

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Joanna Dziedzic-Bukowska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Joanna Dziedzic-Bukowska po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku G. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi G. S. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia [...] października 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy postanawia: I. przyznać skarżącemu prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, II. ustanowić w niniejszej sprawie dla skarżącego adwokata, o którego wyznaczenie zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w W.

Uzasadnienie

G. S. (dalej "skarżący") wystąpił z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, tj. zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w niniejszej sprawie.

W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wnioskodawca wskazał, że został pozbawiony możliwości poniesienia kosztów postępowania sądowego z uwagi na zakończenie procedury uchodźczej oraz pozbawienie go ochrony na terytorium RP. Skarżący, wobec uzyskania odmownej decyzji o nadaniu statusu uchodźcy, nie ma możliwości legalnego zarobkowania.

Wnioskodawca w piśmie z dnia 7 stycznia 2014 r. oświadczył, że nie posiada rachunków bankowych. Od października 2013 r. nie otrzymuje żadnych świadczeń z Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Aktualnie uzyskuje niewielkie dochody z pracy dorywczej w wysokości 250-350 zł miesięcznie. Wnioskodawca wraz z żoną zamieszkują u znajomych, z tego też względu nie ponoszą kosztów wynajmu mieszkania.

Stwierdzono, co następuje:

Prawo pomocy stanowi wyjątek od obowiązującej w postępowaniu przed sądem administracyjnym zasady ponoszenia przez stronę kosztów postępowania związanych z jej udziałem w sprawie (wyrażonej w art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270), dalej: P.p.s.a. Stosownie do treści przepisu art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a., może zostać ono przyznane osobie fizycznej w zakresie całkowitym, gdy osoba ta wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania.

Ocena okoliczności przedstawionych w złożonym wniosku oraz piśmie z dnia 7 stycznia 2014 r. uzasadnia przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Skarżący do dnia wydania zaskarżonej decyzji w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy, tj. 24 października 2013 r. otrzymywał pomoc socjalną. Jednak pomoc ta, z uwagi na negatywną decyzję, została skarżącemu odebrana po 60 dniach od wydania przedmiotowej decyzji. Wnioskodawca nie posiada żadnego majątku ani przedmiotów wartościowych. Obecnie utrzymuje się dzięki pomocy znajomych, u których czasowo zamieszkuje. Wskazane okoliczności potwierdzają, że skarżący nie posiadając wystarczających dochodów nie jest w stanie poczynić oszczędności, które mogłyby zostać przeznaczone na pokrycie kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego w niniejszej sprawie. W sytuacji bowiem, gdy skarżący nie dysponuje zasobami pieniężnymi, ani wartościowymi przedmiotami, które mógłby zbyć w celu pozyskania dodatkowych środków, a jedyne źródło jego utrzymania stanowi praca dorywcza oraz doraźna pomoc osób bliskich, nie ulega wątpliwości, że nie jest on w stanie wygospodarować środków na pokrycie jakichkolwiek kosztów postępowania.

Należy zatem uznać, iż aktualna sytuacja materialna wnioskodawcy, w szczególności brak stałych dochodów oraz majątku, który mógłby spieniężyć, pozwala na stwierdzenie, że zasadnym jest przyznanie mu prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...