• I SA/Lu 721/13 - Postanow...
  21.04.2019

I SA/Lu 721/13

Postanowienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
2014-08-13

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Halina Chitrosz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Halina Chitrosz po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg A spółki z o.o. we W. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w B. P. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie podatku od gier za listopad 2010 r. oraz z dnia [...], nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od gier za listopad 2010 r. w zakresie wpisu od skargi kasacyjnej A spółki z o.o. we W. postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 5 czerwca 2014 r. pełnomocnik skarżącej spółki, wezwany został do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 10 grudnia 2013 r. sygn. akt I SA/Lu 721/13 oddalającego skargi spółki na powyższe decyzje.

Wezwanie zawierało pouczenie, że opłatę należy uiścić w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej.

Przedmiotowe wezwanie doręczone zostało w dniu 23 czerwca 2014 r., do rąk upoważnionego pracownika pełnomocnika skarżącej spółki, lecz pozostało bezskuteczne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.- dalej: "p.p.s.a.") od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały (§1). Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (§2).

Przepis art. 220 § 1 p.p.s.a. stanowi natomiast, że sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W tym przypadku Przewodniczący wzywa wnoszącego pismo by uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Przy czym zgodnie z § 3 art. 220 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu.

Jak wskazano wyżej, wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej zostało doręczone w dniu 23 czerwca 2014 r., zatem siedmiodniowy termin przysługujący stronie na uiszczenie wpisu upłynął z dniem 30 czerwca 2014 r. Wpis od skargi kasacyjnej nie został uiszczony.

Wobec powyższego, skoro - pomimo prawidłowego wezwania - strona nie uiściła należnej opłaty od skargi kasacyjnej należało ją odrzucić na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...