• I CKN 628/97 - Wyrok Sądu...
  21.10.2016

I CKN 628/97

Wyrok
Sądu Najwyższego - Izba Cywilna
z dnia 23 kwietnia 1998 r.

Teza

Prawo własności przedmiotu uzasadnia bezwarunkowo powództwo z art. 841 KPC. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wierzyciel z mocy przepisu szczególnego ma prawo z tego przedmiotu zaspokoić swoją należność, np. w trybie art. 527 KPC. Kwestią zaś czysto dowodową jest ustalenie, czy osobie trzeciej przysługuje prawo własności do zajętego przedmiotu i czy zostało ono naruszone przez egzekucję. Ciężar dowodu, stosownie do art. 6 KC spoczywa w tym przypadku na tej osobie trzeciej.

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 65 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Przewodniczący: SSN - M. Kocon (spraw.)
Sędziowie: SN - L. Walentynowicz, SN - Cz. Żuławska
Protokolant: A. Leszczyńska

Sentencja

Sąd Najwyższy Izba Cywilna po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Kółka Rolniczego w M. przeciwko Centrali Produktów Naftowych "C" Spółce Akcyjnej Oddziałowi w O. o zwolnienie zajętych przedmiotów od egzekucji, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Elblągu z dnia 30 kwietnia 1997 r., sygn. akt I Ca 83/97,
- oddala kasację.

Uzasadnienie

Na wniosek m. in. pozwanej Centrali Produktów Naftowych Komornik Sądu Rejonowego w E. wszczął w dniu 12 sierpnia 1994 r. egzekucję przez zajęcie ruchomości dłużnika - Spółdzielni Kółek Rolniczych, w toku którego zajął przedmioty, do których roszczenia zgłosił powód. W tym stanie faktycznym Sąd Rejonowy w E. wyrokiem z dnia 30 października 1996 r. zwolnił od egzekucji wskazany pług "Atlas", a w odniesieniu do kombajnu zbożowego "Bizon" postępowanie umorzył.

Sąd Wojewódzki w Elblągu zaskarżonym obecnie wyrokiem apelacji pozwanej Centrali nie uwzględnił przyłączając się do motywów Sądu Rejonowego.

Kasacja wniesiona przez pełnomocnika pozwanej została oparta na zarzutach naruszenia prawa zarówno materialnego, jak i formalnego. W szczególności skarżąca zarzuciła naruszenie art. 841 KPC, a także art. 157 § 1, 158 § 1 pkt 3 oraz 227 KPC, i wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Rozpoznając sprawę w przytoczonych granicach kasacji (art. 393[11] KPC), Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Sąd Najwyższy w pierwszej kolejności rozważył zarzut naruszenia przepisów postępowania. Zarzut ten nie jest jednakże zasadny.

Twierdzenie bowiem skarżącej, że Sąd Wojewódzki naruszył art. 157 § 1, 158 § 1 pkt 3 oraz 227 KPC jest całkowicie chybione.

Podług art. 157 § 1 KPC z przebiegu posiedzenia jawnego protokolant pod kierunkiem przewodniczącego spisuje protokół.

Stosownie zaś do art. 158 § 1 pkt 3 KPC protokół powinien zawierać czynności stron wpływające na rozstrzygnięcie sądu.

Z kolei w myśl art. 227 KPC przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie.

Skarżąca zarzucając Sądowi Wojewódzkiemu w Elblągu uchybienia art. 157 § 1, 158 § 1 pkt 3 KPC pomija, że kwestionuje utrwalenie przebiegu posiedzenia nie tego Sądu, który orzekał w sprawie jako sąd drugiej instancji, a Sądu Rejonowego. A zatem, nie mógł tenże Sąd Wojewódzki dopuścić się uchybienia tym przepisom.

Umknęło też uwadze skarżącej i to, że skoro Sąd Wojewódzki nie przeprowadził ani nie zlecił przeprowadzenia w sprawie żadnych dowodów, to z przyczyn oczywistych nie mógł tenże Sąd dopuścić się naruszenia art. 227 KPC.

Należy zauważyć, że skarżąca mogła w kasacji zarzucić, iż ze względu na uchybienia w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji Sąd Wojewódzki nie dopełnił obowiązków spoczywających na nim jako na sądzie drugiej instancji. Powinna w takim wypadku wskazać, jakie przepisy w postępowaniu przed tym Sądem zostały naruszone i uzasadnić, że uchybienie to mogło mieć wpływ na wynik sprawy. Wniesiona w sprawie kasacja tego jednakże nie czyni.

W tym więc zakresie, w jakim skarżąca podaje w skardze kasacyjnej stan faktyczny odmienny od tego, który przyjął za ustalony Sąd Wojewódzki, wywody skarżącej jako też jej zarzuty oparte na tym założeniu są bezprzedmiotowe. Dla Sądu Najwyższego bowiem wiążący jest stan faktyczny, przyjęty przez Sąd Wojewódzki w zaskarżonym wyroku, skoro co do ustaleń tego stanu faktycznego skarga kasacyjna nie zawiera żadnych usprawiedliwionych zarzutów.

Powodowe Kółko powództwo oparło na twierdzeniu, że jemu przysługuje prawo własności zajętej maszyny rolniczej, nie dopuszczające egzekucji.

Powództwo z art. 841 KPC, o jakie chodzi w sprawie, służy do uchylenia egzekucji niedopuszczalnej dlatego, że ona wkracza w sferę praw majątkowych osoby trzeciej, gdy tymczasem egzekucja ma dać wierzycielowi zaspokojenie tylko z majątku osoby, która została jako dłużnik wskazana w tytule wykonawczym (art. 803 KPC).

Podstawą przeto powództwa z art. 841 § 1 KPC jest naruszenie prawa osoby trzeciej przez zajęcie określonego przedmiotu w toku egzekucji. W szczególności naruszenie tego prawa może zachodzić, gdy zajęty przedmiot stanowi własność osoby trzeciej. Innymi słowy, prawo własności przedmiotu uzasadnia bezwarunkowo powództwo z art. 841 KPC. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wierzyciel, z mocy przepisu szczególnego ma prawo z tego przedmiotu zaspokoić swoją należność, np. w trybie art. 527 KPC. Kwestią zaś czysto dowodową jest ustalenie, czy osobie trzeciej przysługuje prawo własności do zajętego przedmiotu i czy zostało ono naruszone przez egzekucję. Ciężar dowodu, stosownie do art. 6 KC, spoczywa w tym przypadku na tej osobie trzeciej.

Skoro zatem w ocenie Sądu Wojewódzkiego strona powodowa przeprowadziła dowód, że przysługuje jej prawo własności zajętej maszyny rolniczej (pługa "Atlas"), której to oceny, jak wskazano, skarżąca skutecznie nie podważyła, to kwestionowanie zaskarżonego rozstrzygnięcia nie może odnieść skutku.

Z tych przyczyn na podstawie art. 393[12] KPC orzeczono jak w sentencji wyroku.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...