• I ACz 92/09 - Postanowien...
  22.10.2016

I ACz 92/09

Postanowienie
Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
z dnia 18 lutego 2009 r.

Teza

Nie może być wydane zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europy i Rady z dnia 21.4.2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (Dz. Urz. UE.L.2004 nr 143, str. 15) w odniesieniu do nakazu zapłaty, który w części bezspornej uprawomocnił się przed jego wejściem w życie.

Artykuły przypisane do orzeczenia

Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Przewodniczący: SSA Janusz Leszek Dubij
Sędziowie: SSA Bogusław Dobrowolski (spr.)
SSA Hanna Rosiak-Dąbrowska

Sentencja

Sąd Apelacyjny w Białymstoku Wydział I Cywilny po rozpoznaniu w dniu 18.2.2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Jana M. z udziałem Danuty Ł. i Stanisława Ł. o wydanie zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego na skutek zażalenia wnioskodawcy na postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 15.1.2009 r., sygn. akt I Co 161/08 postanawia oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy oddalił wniosek wierzyciela o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego w odniesieniu do nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 30.8.2004 r., sygn. I Ne 95/04, uwzględniającego powództwo do kwoty 72.000 zł z ustawowymi odsetkami.

W uzasadnieniu tego postanowienia stwierdził, iż w dniu 23.2.2005 r. wydano wyrok utrzymujący w mocy w/w nakaz zapłaty do kwoty 71.767,80 zł z ustawowymi odsetkami, a w dniu 24.6.2005 r. tutejszy Sąd Apelacyjny oddalił apelację od tego ostatniego orzeczenia. Sąd Okręgowy następnie wskazał na art. 26 rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europy i Rady z dnia 21.4.2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (Dz. Urz. UE.L.2004 nr 143, str.15), zgodnie z którym rozporządzenie to należy stosować wyłącznie do orzeczeń wydanych po wejściu jego wżycie, to jest po dniu 21.1.2005 r. Przedmiotowy nakaz zapłaty został wydany przed tym dniem i dlatego żądanie wierzyciela nie mogło być uwzględnione.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł wierzyciel domagając się ponownego rozpoznania jego żądania.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie jest nieuzasadnione.

Na wstępie należy zauważyć, iż ustawą z dnia 17.2.2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 66, poz. 466) wprowadzono do kodeksu postępowania cywilnego przepisy art. 7951-7955 dotyczące zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego. Przepisy te weszły w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w/w ustawy. Tym niemniej na podstawie art. 2 ustawy wyrażono pogląd, iż zasada bezpośredniego obowiązywania przepisów rozporządzenia ETE przemawia za tym, by wierzyciele mogli występować o wydanie wskazanych w niej zaświadczeń stosunku do orzeczeń wydanych jeszcze przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej (M. Olczyk - komentarz do ww. art. 2 ustawy z dnia 17.2.2006 r.).

Z akt sprawy I C 2133/04 Sądu Okręgowego w Białymstoku (wcześniej I Ne 95/04) wynika, iż od ww. zakazu zapłaty zostały wniesione zarzuty, w których zakwestionowano powództwo ponad kwotę 50.000 zł. Następnie w dniu 23.2.2005 r. Sąd Okręgowy wydał wyrok, w którym uchylił ten nakaz ponad kwotę 71.767,80 zł i w tej części powództwo oddalił, a tutejszy Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 24.6.2005 r. oddalił apelację od tego orzeczenia.

W niniejszej sprawie należało mieć na uwadze to, że ww. nakaz zapłaty wprawdzie został wydany przed wejściem w życie powołanego przez Sąd I instancji rozporządzenia ETE z dnia 24.4.2004 r. to jednak wniesiono od niego zarzuty w części uwzględniającej powództwo ponad kwotę 50.000 zł. W związku z tym na gruncie art. 3 ust. 1 lit b rozporządzenia ETE należy stwierdzić, iż jedynie w tym zakresie dochodzone roszczenie było bezsporne i ewentualnie można byłoby w odniesieniu do niego wydać zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego. W literaturze przedmiotu przyjmuje się bowiem, że sąd powinien wydać takie zaświadczenie w stosunku do nie zaskarżonej części takiego nakazu zapłaty (M. Olczyk - komentarz do art. 7951 KPC). Tym niemniej przeszkodą do uwzględnienia żądania w tym zakresie jest to, że nakaz zapłaty został wydany przed dniem wejścia w życie rozporządzenia ETE. Zatem w tym względzie należało podzielić stanowisko Sądu I instancji zawarte w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia.

Nie można zakwestionować tego orzeczenia także w pozostałej części, ponieważ wniesienie zarzutów skutkowało tym, iż objęte nim roszczenie nie mogło być uznane za bezsporne w rozumieniu art. 3 rozporządzenia ETE.

Dlatego Sąd Apelacyjny uznał, że zaskarżone postanowienie nie narusza art. 7951 § 1 KPC. Dlatego zażalenie wierzyciela zostało oddalone na podstawie art. 385 w zw. z art. 397 § 2 KPC.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...