• I PK 278/07 - Postanowien...
  28.10.2016

I PK 278/07

Postanowienie
Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
z dnia 11 marca 2008 r.

Teza

Stawienie się pracownika do pracy w stanie nietrzeźwym stanowi ono ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 KP.

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 605 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

SSN Herbert Szurgacz

Sentencja

w sprawie z powództwa J.L. przeciwko Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Ł. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. o przywrócenie do pracy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 11 marca 2008 r., skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Ł. z dnia 11 maja 2007 r., sygn. akt (...), odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.

Uzasadnienie

Powód wniósł skargę kasacyjną od wyroku Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Ł., VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, z dnia 11 maja 2007 r. Jako podstawę skargi wskazał naruszenie przepisów prawa materialnego: art. 52 § 1 pkt 1 KP w związku z art. 152 § 1 KP przez błędną jego wykładnię, tj. poprzez nieuzasadnione przyjęcie, że pomimo faktu, iż pracownikowi na dany dzień został udzielony urlop wypoczynkowy, doszło do rażącego naruszenia przez niego podstawowych obowiązków pracowniczych, wskutek przyjścia w tym dniu do zakładu pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Jako okoliczności uzasadniające przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania wskazał występowanie w sprawie istotnego zagadnienia prawnego: „Czy może mieć zastosowanie jako przyczyna uzasadniająca rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia przepis art. 52 § 1 pkt 1 KP, w sytuacji, kiedy bezspornym jest, iż pracownikowi na dany dzień został udzielony urlop wypoczynkowy oraz okoliczność, iż faktycznie w tym dniu pracownik nie przystąpił do wykonywania pracy?”.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Przedstawienie przez stronę wnoszącą kasację okoliczności uzasadniających jej rozpoznanie nie oznacza, że Sąd Najwyższy przyjmie kasację do rozpoznania. Przyjęcie kasacji zależy bowiem od stwierdzenia przez Sąd Najwyższy wystąpienia w sprawie szczególnych okoliczności wymienionych w art. 3989 § 1 KPC. Zgodnie z tym przepisem Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania, jeżeli w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne, istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów, zachodzi nieważność postępowania lub skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona. Jeżeli te okoliczności nie zachodzą Sąd Najwyższy, zgodnie z art. 3989 § 2 KPC, uprawniony jest do wydania postanowienia o odmowie przyjęcia kasacji do rozpoznania.

W sprawie nie występuje istotne zagadnienie prawne w rozumieniu przytoczonego przepisu. Po pierwsze, zagadnienie prawne nie może mieć charakteru oderwanego od okoliczności sprawy. Skarżący w skardze potwierdza ustalenie, że powód stawił się do pracy w stanie nietrzeźwym. W związku z tym stanem nie został dopuszczony do pracy i udzielono mu na ten dzień urlopu wypoczynkowego. W zagadnieniu prawnym, które formułuje skarżący, abstrahuje on od faktu, że udzielenie urlopu nastąpiło po stwierdzeniu stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.

Po drugie, nie stanowi zagadnienia prawnego w rozumieniu art. 3989 § 1 KPC ocena prawna stawienia się pracownika do pracy w stanie nietrzeźwym. Stanowi ono ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 KP.

Z powyższych względów, na podstawie art. 3989 § 2 KPC, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...