• I SA/Gl 1688/13 - Postano...
  18.10.2017

I SA/Gl 1688/13

Postanowienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
2014-02-13

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Paweł Kornacki /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący del. Sędzia SO Paweł Kornacki, , , po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...]nr [...] w przedmiocie podatku od gier p o s t a n a w i a odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Decyzją oznaczoną w sentencji niniejszego postanowienia Dyrektor Izby Celnej w K. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji odmawiającą A Sp. z o.o. w P. stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za maj 2011 r. w kwocie [...]zł oraz zwrotu nadpłaty tego podatku.

Na powyższą decyzję [...]Sp. z o.o. w P., reprezentowana przez pełnomocnika będącego doradcą podatkowym, wniosła skargę.

Na podstawie zarządzenia Zastępcy Przewodniczącego Wydziału z dnia

15 stycznia 2014 r. wezwano pełnomocnika strony skarżącej do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na oznaczoną wyżej decyzję w kwocie [...]zł w terminie

7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka polecona z dnia 20 stycznia 2014 r. skierowana do pełnomocnika strony skarżącej i zawierająca m.in. odpis powyższego zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego została doręczona w dniu 23 stycznia 2014 r.

W piśmie z dnia 27 stycznia 2014 r. pełnomocnik strony skarżącej poinformował, że "z przyczyn ekonomicznych skarżąca zrezygnowała z dalszego popierania skarg" w sprawach o sygn. akt od I SA/Gl 1673/13 do I SA/Gl 1703/13.

Do chwili obecnej wpis od skargi nie został uiszczony.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Taka sytuacja miała miejsce w rozpatrywanej sprawie, gdyż termin do uiszczenia wpisu upłynął bezskutecznie z dniem 30 stycznia 2014 r.

W związku z powyższym na podstawie art. 220 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.

2

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...