• II SA/Go 129/14 - Postano...
  18.10.2017

II SA/Go 129/14

Postanowienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
2014-02-25

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Adam Jutrzenka-Trzebiatowski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Adam Jutrzenka - Trzebiatowski po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2014r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Gminy o wstrzymanie zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Zarządu Województwa z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zwrotu dofinansowania postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. Gmina zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Zarządu Województwa z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu dofinansowania.

W uzasadnieniu wniosku wskazano, że wykonanie zaskarżonej decyzji spowoduje niebezpieczeństwo wyrządzenia znaczniej szkody oraz niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Gmina znajduje się obecnie w trudnej sytuacji finansowej, zaś uiszczenie niezasadnie naliczonej zdaniem strony należności, pogorszy tą sytuację. W budżecie Gminy nie zaplanowano zapłaty kwoty korekty. Zaplanowana nadwyżka w kwocie 433 555,00 zł przeznaczona natomiast zostanie na spłatę kredytu i pożyczki.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. zważył, co następuje:

Stosownie do art. 61 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm., zwanej dalej "p.p.s.a."), wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności, jednakże Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części tego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Z powyższego wynika, że wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jest odstępstwem od zasady, a przesłanką uzasadniającą wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu jest niebezpieczeństwo wyrządzenia stronie skarżącej znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Okoliczności te strona powinna we wniosku wykazać. Jednocześnie wskazane wyżej pojęcia nieostre, tj. "trudne do odwrócenia skutki" i "znaczna szkoda", wymagają skonkretyzowania w postaci dokładnej i wyczerpującej argumentacji wnioskodawcy (zob. postanowienie NSA z dnia 6 lutego 2009 r., II FZ 39/09).

W ocenie Sądu argumentacja przedstawiona w rozpoznawanym wniosku nie spełnia powyższych wymagań. Skarżąca powołując się na jedną ze wskazanych w art. 61 § 3 ustawy p.p.s.a. przesłanek, nie przedstawiła żadnych konkretnych okoliczności i dowodów na potwierdzenie, że znajduje się w takiej sytuacji, w której wykonanie zaskarżonej decyzji będzie stanowić dla niej znaczną szkodę, tj. taką, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia. Nie wykazała również okoliczności mogących świadczyć o istnieniu drugiej wskazanej w art. 61 § 3 ustawy p.p.s.a. przesłanki – zaistnienia trudnych do odwrócenia skutków.

O istnieniu przesłanki niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody, nie może decydować fakt nie zaplanowania w budżecie gminy kwoty objętej obowiązkiem zwrotu dofinansowania, skoro zarówno przepisy ustawy z 8 września 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U 2013. 594 j.t.) oraz ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009. 157, 1240) przewidują tak dla organu stanowiącego jak i wykonawczego gminy możliwość dokonywania zmian w budżecie jednostki samorządu terytorialnego (art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy). Ponadto jak wskazano we wniosku strona posiada zaplanowaną nadwyżkę w kwocie 433 555,00 zł, co pozwala na zabezpieczenie spłaty. Sąd nie jest uprawniony do dokonania wartościowania, określania porządku zaspokajania zobowiązań gminy. Skarżąca nie wykazała wysokości i podstaw pozostałych zobowiązań, które zamierzała pokryć ze wskazanej nadwyżki budżetowej.

W orzecznictwie wskazuje się, że twierdzenia wniosku o wstrzymanie wykonania aktu powinny zostać poparte dokumentami źródłowymi, zwłaszcza dotyczącymi sytuacji finansowej oraz majątkowej strony skarżącej, zmierzającymi do wykazania istnienia przesłanek (por. postanowienie NSA z dnia 19 czerwca 2009 r., sygn. akt II GSK 466/09). W związku zatem z treścią wniosku Gminy Sąd uznał, że strona nie wykazała, że w tym przypadku zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Podsumowując należy stwierdzić, że strona składająca wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji winna przekonać Sąd o tym, że jej wykonanie bez wątpienia, zrodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia jej znacznej szkody lub spowodowania dla niej trudnych do odwrócenia skutków. W niniejszej sprawie ogólna argumentacja zawarta we wniosku nie doprowadziła Sądu do takiego przekonania.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp., działając na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...