• VII SA/Wa 1599/13 - Wyrok...
  20.10.2018

VII SA/Wa 1599/13

Wyrok
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
2014-02-26

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Tadeusz Nowak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tadeusz Nowak (spr.), , Sędzia WSA Bogusław Cieśla, Sędzia WSA Krystyna Tomaszewska, Protokolant st. ref. Anna Tomaszek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lutego 2014 r. sprawy ze skargi K. G. na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...]maja 2013 r. znak [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia skargę oddala.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia [...] maja 2013r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w [...], działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) po rozpoznaniu zażalenia K. G., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "[...]", ul. [...] w W. utrzymał w mocy postanowienie [...] z dnia [...] lutego 2013 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w [...] o nałożeniu III grzywny w celu przymuszenia w związku z niewykonaniem obowiązków określonych w punkcie 1, 4 i 5 decyzji Nr [...] z dnia [...].08.2011 r. nakazującej w pkt. 1. zaprzestać sprzedaży rozważanych wędlin; w pkt. 4. zapewnić dobry stan techniczny ścian, podłóg i sufitów we wszystkich pomieszczeniach zakładu; w pkt. 5. opracować, wdrożyć i przestrzegać zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP)

Przedstawiając stan faktyczny sprawy organ wskazał, ze podczas kontroli w sklepie spożywczo- przemysłowym mieszczącym się przy ul. [...] w W. stwierdzono szereg uchybień sanitarno-higienicznych dotyczących m.in. niewłaściwego stanu sanitarnego zaplecza lokalu (podłogi, ściany, sufity), brudnego sprzętu i wyposażenia, niewłaściwego sposobu przechowywania produktów spożywczych, obecności insektów w obiekcie, braku segregagi środków spożywczych, braku opracowania i wdrożenia dobrych praktyk higienicznych. Szczegółowy przebieg i zakres kontroli zawiera protokół kontroli sanitarnej nr [...] z dnia [...] r., którego treść została przedstawiona K. G., właścicielowi obiektu kontrolowanego.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w [...] w dniu [...].08.2011r. wydał decyzję administracyjną znak [...] nakazującą Stronie: w pkt. 1. zaprzestać sprzedaży rozważanych wędlin; w pkt. 2. zaprzestać magazynowania środków spożywczych w pomieszczeniach zaplecza; w pkt. 3. zabezpieczyć zakład przed dostępem szkodników oraz zlikwidować owady obecne w zakładzie; w pkt. 4. zapewnić dobry stan techniczny ścian, podłóg i sufitów we wszystkich pomieszczeniach zakładu; w pkt. 5. opracować, wdrożyć i przestrzegać zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP); w pkt. 6. przedłożyć w PSSE w [...], ul. [...] dokumentacje lekarską dla celów sanitarno-epidemiologicznych 9 osób zatrudnionych w zakładzie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w [...]zobowiązał Pana K. G. do wykonania wymienionych obowiązków w pkt. 1, 2, 3 i 6 w terminie do 7 dni od daty doręczenia decyzji, a w pkt. 4 i 5 - do dnia 31.10.2011 r.

W związku z niewykonaniem pkt. 1, 4 i 5 przedmiotowej decyzji organ I instancji wydał postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia w dniu [...].02.2012 r. - nakładając grzywnę w wysokości 1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). Postanowienie to zostało utrzymane w mocy przez organ II instancji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...].

W związku z dalszym niewykonywaniem obowiązków decyzji z dnia [...].08.2011r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w [...] organ I instancji wydał postanowienie o nałożeniu II grzywny w celu przymuszenia w dniu [...].06.2012 r. - nakładając na stronę grzywnę w wysokości 3 000,00 PLN (trzy tysiące złotych). Również i to postanowienie utrzymane zostało w mocy przez organ II instancji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...].

W dniu 07.12.2012 r. przeprowadzono kolejną kontrolę sprawdzającą w sklepie mieszczącym się przy ul. [...] w W., która ponownie wykazała, iż nie zostały wykonane obowiązki zawarte w pkt. 1, 4 i 5 decyzji nr [...] z dnia [...].08.2011 r. Jednocześnie odnotowano nieprawidłowości dotyczące m.in. zepsutej baterii przy umywalce na zapleczu, towar przechowywany na zapleczu szatniowo-porządkowym, gdzie część środków spożywczych przechowywana była na podłodze. Jednocześnie kontrola odbywała się w obecności pracownika, który został poinformowany o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie w PSSE w [...], ul. [...] do dnia [...].12.2012 r. w godz. 8-10, co zostało odnotowane w protokole z kontroli znak [...] z dnia 07.12.2012 r. Osoba kontrolowana odmówiła podpisania protokołu, przy czym pozostawiono w obiekcie 1 egzemplarz protokołu. Ponadto poinformowano o kontynuacji postępowania egzekucyjnego.

Do przedmiotowej kontroli K. G. odniósł się w pismie z dnia 14.12.2012 r. W związku z tym w dniu 11.01.2013 r. przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w [...] przeprowadzili kontrolę uzupełniającą do protokołu kontroli sprawdzającej z dnia 07.12.2012 r. w związku z pismem K. G. z dnia 14.12.2012 r. W protokole wyjaśniono czego dotyczy pkt 4 decyzji z dnia [...].08.2011 r. tj "zapewnić dobry stan techniczny ścian, podłóg i sufitów we wszystkich pomieszczeniach zakładu". "Na ścianach i sufitach widoczne nierówności po demontażu ścian działowych oraz po instalacji kabli elektrycznych w ścianach i suficie. Część kabli wisi luzem na ścianach i zwisa z sufitu, przy aneksie biurowym fragment zdemontowanej ściany z widocznymi cegłami, częściowo owinięte folią typu czarny worek na śmieci. Nie zabezpieczone puszki elektryczne i wlot do instalagi wentylacyjnej, na sali sprzedaży po demontażu ściany działowej na poziomie podłogi pozostawiono fragmenty betonu (kruszący się beton z ubytkami)". W trakcie kontroli nie okazano dokumentacji z zakresu Dobrej Praktyki Produkcyjnej. Jednocześnie przy umywalce została wymieniona bateria, zapewniając możliwość korzystania z umywalki. Ponadto określono, iż terminem szatniowo-porządkowym określono część zaplecza wyposażone w szafki na odzież dla personelu, umywalkę i zlew do celów porządkowych przy której wydzielone jest WC dla personelu.

Ponadto w dniu 06.02.2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w [...] pismem udzielił wyczerpujących odpowiedzi i odniósł się do kwestii zawartych w piśmie K. G. z dnia 14.12.2012 r.

W związku z niewykonywaniem obowiązków decyzji z dnia [...].08.2011r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w [...] organ I instancji wydał kolejne postanowienie o nałożeniu III grzywny w celu przymuszenia znak [...] z dnia [...].02.2013 r. - nakładające na stronę grzywnę w wysokości 4 000,00 PLN (cztery tysiące złotych). Po rozpatrzeniu zażalenia Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w [...], nie zgodził się z zarzutami podniesionymi w zażaleniu.

Organ wskazał, że obowiązkiem podmiotu prowadzącego działalność w zakresie sprzedaży żywności jest prowadzenie tej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego a strona ne wykonała nałożonych na nią obowiązków.

W skardze skierowanej do Sądu K. G. uważa że interpretacja przytoczonych przepisów przez organ jest niewłaściwa i tendencyjna. Organ jest nastawiony na nałożenie na grzywny.

W odpowiedzi na skargę organ podtrzymał swoje stanowisko i wniósł o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Wojewódzki sąd administracyjny ocenia zaskarżoną decyzję administracyjną z punktu widzenia jej zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania administracyjnego, obowiązującymi w dacie jej wydania.

Uwzględniając powyższe kryteria Sąd uznał, że zaskarżone postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...]z dnia [...] maja 2013 r. nie narusza prawa.

W myśl przepisu art. 2 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) egzekucji administracyjnej podlegają obowiązki o charakterze niepieniężnym, pozostające we właściwości organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego lub przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie przepisu szczególnego. Egzekucję administracyjną stosuje się do tak określonych obowiązków, gdy wynikają one z decyzji lub postanowień właściwych organów, albo bezpośrednio z przepisu prawa (art. 3 § 1 ustawy).

Zgodnie z art. 15 § 1 ustawy, egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

Stosownie do treści art. 6 § 1 ustawy w razie uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku wierzyciel powinien podjąć czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych, a takimi środkami w postępowaniu dotyczącym obowiązków o charakterze niepieniężnym są grzywna w celu przymuszenia, wykonanie zastępcze, odebranie rzeczy ruchomej, odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń, przymus bezpośredni (art. 1 a pkt 12 lit. b). W myśl przepisu art. 119 § 1 ustawy grzywnę w celu przymuszenia nakłada się, gdy egzekucja dotyczy spełnienia przez zobowiązanego obowiązku znoszenia lub zaniechania albo obowiązku wykonania czynności, a w szczególności czynności, której z powodu jej charakteru nie może spełnić inna osoba za zobowiązanego. Grzywnę nakłada się również, jeżeli nie jest celowe zastosowanie innego środka egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym (§ 2).

W rozpoznawanej sprawie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w [...] w dniu [...].08.2011r. wydał decyzję administracyjną znak [...] nakazującą Stronie: w pkt. 1. zaprzestać sprzedaży rozważanych wędlin; w pkt. 2. zaprzestać magazynowania środków spożywczych w pomieszczeniach zaplecza; w pkt. 3. zabezpieczyć zakład przed dostępem szkodników oraz zlikwidować owady obecne w zakładzie; w pkt. 4. zapewnić dobry stan techniczny ścian, podłóg i sufitów we wszystkich pomieszczeniach zakładu; w pkt. 5. opracować, wdrożyć i przestrzegać zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP); w pkt. 6. przedłożyć w PSSE w [...], ul. [...] dokumentacje lekarską dla celów sanitarno-epidemiologicznych 9 osób zatrudnionych w zakładzie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w [...]zobowiązał K. G. do wykonania wymienionych obowiązków w pkt. 1, 2, 3 i 6 w terminie do 7 dni od daty doręczenia decyzji, a w pkt. 4 i 5 - do dnia 31.10.2011 r.

Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w dniu 24.01.2012 r. poprzedzająca nałożenie kolejnej grzywny wykazała wykonanie pkt. 2 i 6 tj. zaprzestania magazynowania środków spożywczych w pomieszczeniach zaplecza oraz przedłożono w PSSE w [...], ul. [...] dokumentacje lekarską dla celów sanitarno-epidemiologicznych 9 osób zatrudnionych w zakładzie. Natomiast stwierdziła, że nie wykonano pozostałych punktów decyzji tj. pkt. 1, 4 i 5 co doprowadziło do wydania wcześniejszych postanowień o nałożeniu grzywien w wysokości 1000 żł i 3000 zł.

W dniu 7.12.2012 r. organ przeprowadził ponowną kontrolę sprawdzającą w sklepie mieszczącym się przy ul. [...] w W., która ponownie wykazała, iż nie zostały wykonane obowiązki zawarte w pkt. 1, 4 i 5 decyzji nr [...] z dnia [...].08.2011r. Jednocześnie odnotowano nieprawidłowości dotyczące m.in. zepsutej baterii przy umywalce na zapleczu, towar przechowywany na zapleczu szatniowo-porządkowym, gdzie część środków spożywczych przechowywana była na podłodze. Jednocześnie kontrola odbywała się w obecności pracownika – S. L., która została poinformowana o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie w PSSE w [...], ul. [...] do dnia 12.12.2012 r. w godz. 8-10, co zostało odnotowane w protokole z kontroli znak [...] z dnia 07.12.2012 r. Osoba kontrolowana odmówiła podpisania protokołu, przy czym pozostawiono w obiekcie 1 egzemplarz protokołu. Ponadto poinformowano o kontynuacji postępowania egzekucyjnego.

Ustalenia powyższe skutkowały wydaniem kolejnego zaskarżonego postanowienia o nałożeniu grzywny w wysokości 4000 zł w związku z niewykonywaniem obowiązków decyzji Nr [...] z dnia [...].08.2011r.

Zauważyć trzeba, że zarzuty K. G. zawarte w zażaleniach oraz skardze koncentrują się na niezasadności nałożonych na stronę obowiązków.

Postępowanie egzekucyjne jest wynikiem niewykonania obowiązku, który to obowiązek nakładała ostateczna decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w [...]w dniu [...].08.2011r. znak [...].

Organ egzekucyjny ma obowiązek doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanego obowiązku określonego w tytule wykonawczym. Określenie egzekwowanego obowiązku niezgodnie z treścią orzeczenia może stanowić podstawę zarzutu w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego (art. 33 pkt 3 u.p.e.a.). Skoro celem postępowania egzekucyjnego jest doprowadzenie do realizacji przez zobowiązanego jego obowiązków, to w ramach kontroli legalności postanowienia o nałożeniu grzywny , Sąd jest uprawniony do oceny, czy taki środek jest dopuszczalny, czy egzekucja oznaczonego obowiązku jest dopuszczalna, czy tytuł wykonawczy jest prawidłowo wystawiony i czy doręczone zostało upomnienie. Badanie to ma charakter formalny.

W tym miejscu podkreślić należy, iż organ egzekucyjny - stosownie do art. 29 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - bada z urzędu dopuszczalność egzekucji administracyjnej; organ ten nie jest natomiast uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym.

Odnosząc się do zarzutów strony Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w [...]zasadnie stwierdził, że sprzedaż produktów spożywczych powinna odbywać się zgodnie wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z dnia 30.04.2004r.) ma się odbywać w sposób higieniczny. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w [...] oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w [...]niejednokrotnie zwracali uwagę K. G. na wymagania jakiego obowiązują przy sprzedaży żywności. Przykładowo, przytoczony przez skarżącego problem wiszących kabli pod sufitem, które powinny być umieszczone w listwie (osłonie), tak aby nie dochodziło do gromadzenia się brudu i jego strząsaniem do żywności zgodnie z załącznikiem II rozdziałem I pkt 2 b rozporządzenia nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z dnia 30.04.2004r.). Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie przytaczał obowiązujące przepisy prawa stosownie do zaistniałej sytuacji, co wykazano w prowadzonym postępowaniu. Jednocześnie fakt działania wbrew decyzji [...] z dnia [...].08.2011 r. świadczy o rażącym lekceważeniu przez stronę skarżącą przepisów prawa żywnościowego i działaniu skarżącego wbrew prawa. Ponadto należy podkreślić, iż naruszenia przepisów prawa żywnościowego przez prowadzącego działalność w obiekcie przy ul. [...] w W., co zostało stwierdzone podczas licznych kontroli.

Podkreślenia wymaga, że istotą postępowania egzekucyjnego jest zrealizowanie rozstrzygnięć ostatecznych kończących postępowanie administracyjne, których zobowiązany nie wykonał w oznaczonym terminie. Organ egzekucyjny zobligowany jest doprowadzić do całkowitego wykonania przez zobowiązanego obowiązku określonego w tytule wykonawczym. Podjęcie przez zobowiązanego nieskutecznych działań zmierzających do wykonania obowiązku nie uzasadnia jeszcze odstąpienia od egzekucji obowiązku nałożonego ostateczną decyzją. Wbrew oczekiwaniom strony skarżącej, nie można uznać za wykonanie nałożonego obowiązku jeżeli strona polemizuje wyłącznie z zasadnością nałożonych na nią obowiązków. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego i nałożenie na zobowiązanego grzywny w celu przymuszenia było zatem zasadne, skoro obowiązek wynikający z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w [...] nie został wykonany.

Mając powyższe na uwadze orzeczono, jak w sentencji, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.).

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...