• III CZ 51/07 - Postanowie...
  20.10.2016

III CZ 51/07

Postanowienie
Sądu Najwyższego - Izba Cywilna
z dnia 29 listopada 2007 r.

Teza

W świetle art. 79 KPC, termin do wniesienia apelacji przez stronę, do której przystąpił interwenient uboczny, nie jest terminem do wniesienia apelacji przez interwenienta ubocznego; termin do wniesienia apelacji przez interwenienta ubocznego należy określić w odniesieniu do niego indywidualnie.

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 18 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący, sprawozdawca)
SSN Iwona Koper
SSN Katarzyna Tyczka-Rote

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa I. sp. z o.o. z/s w K. przeciwko Arkadiuszowi M. i Beacie M. przy uczestnictwie interwenienta ubocznego po stronie powoda Towarzystwa Handlowego S.A. w K. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 listopada 2007 r., zażalenia interwenienta ubocznego na postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2007 r., sygn. akt I ACa 358/07,
- oddala zażalenie i zasądza od interwenienta ubocznego na rzecz pozwanych kwotę 3600 (trzy tysiące sześćset) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Uzasadnienie

Sąd Apelacyjny postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2007 r. odrzucił apelację interwenienta ubocznego po stronie powodowej, Towarzystwa Handlowego - Spółki Akcyjnej w K., od wyroku tego Sądu z dnia 21 sierpnia 2006 r. W uzasadnieniu postanowienia Sąd Apelacyjny wyjaśnił, że apelacja interwenienta ubocznego została wniesiona z naruszeniem art. 369 KPC. Wniosek o sporządzenie i doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem wniósł z zachowaniem wymaganego terminu jedynie pełnomocnik strony powodowej. Odpis wyroku z uzasadnieniem został mu doręczony 15 września 2006 r. Interwenient uboczny wniósł apelację w dniu 29 września 2006 r. Sąd Apelacyjny podkreślił, że Towarzystwo Handlowe jest interwenientem ubocznym niesamoistnym, nie ma zatem do niego zastosowania art. 73 § 2 w związku z art. 81 KPC. Złożenie wniosku o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem przez stronę powodową nie odniosło więc skutku wobec Towarzystwa Handlowego. Uprawnienie do wniesienia apelacji przez Towarzystwo Handlowe w terminie otwartym dla strony powodowej nie wynikało też z art. 79 zdanie pierwsze KPC.

W zażaleniu interwenient uboczny zakwestionował zasadność odrzucenia wniesionej przez niego apelacji w świetle art. 73 § 2, art. 79, 80, 81 i 369 KPC.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Skoro nie ulega wątpliwości, że Towarzystwo Handlowe jest interwenientem ubocznym niesamoistnym, do oceny zasadności zaskarżonego postanowienia nie może mieć zastosowania art. 73 § 2 w związku z art. 81 KPC.

Zgodnie z art. 79 KPC, interwenient uboczny jest uprawniony do wszelkich czynności procesowych dopuszczonych według stanu sprawy. Nie jest więc wykluczone wniesienie przez interwenienta ubocznego, jeżeli pozwala na to stan sprawy, także apelacji. Te jednak czynności procesowe, w stosunku do których - tak jak w odniesieniu do apelacji - zastrzeżony jest pod rygorem bezskuteczności określony termin, muszą być dokonane przez interwenienta ubocznego w tym terminie. Bieg tego terminu określa się zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego w stosunku do interwenienta ubocznego. Jeżeli więc chodzi o apelację, określony w art. 369 KPC dwutygodniowy termin do jej wniesienia przez interwenienta ubocznego należy liczyć od doręczenia interwenientowi ubocznemu odpisu wyroku z uzasadnieniem, a jeżeli interwenient uboczny nie zażądał w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji doręczenia odpisu wyroku z uzasadnieniem - od dnia, w którym upłynął ten tygodniowy termin. Nie ma natomiast znaczenia w świetle art. 79 KPC przy określaniu biegu terminu do wniesienia apelacji przez interwenienta ubocznego - jak trafnie przyjął Sąd Apelacyjny - fakt zażądania doręczenia odpisu wyroku z uzasadnieniem przez stronę, do której interwenient przystąpił, ani data doręczenia jej odpisu wyroku z uzasadnieniem. Innymi słowy, w świetle art. 79 KPC termin do wniesienia apelacji przez stronę, do której przystąpił interwenient uboczny, nie jest terminem do wniesienia apelacji przez interwenienta ubocznego; termin do wniesienia apelacji przez interwenienta ubocznego należy określić w odniesieniu do niego indywidualnie. Od tej reguły dopuszcza się wyjątek jedynie wtedy, gdy wniesienie apelacji następuje wraz ze zgłoszeniem interwencji ubocznej. Wówczas apelacja powinna być wniesiona w terminie wiążącym stronę, do której interwenient przystępuje (por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 31 października 1968 r., III CZP 80/68, OSNC 1969, nr 6, poz. 106). W sprawie taka jednak sytuacja nie występuje.

Z powyższych względów Sąd Najwyższy oddalił zażalenie na podstawie art. 39814 w związku z art. 3941 § 3 KPC, a kosztach postępowania zażaleniowego orzekł zgodnie z art. 98 w związku z art. 108 § 1, art. 39821 i art. 3941 § 3 KPC oraz § 6 pkt 7 i § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.).

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...