• II SA/Sz 230/14 - Postano...
  18.10.2017

II SA/Sz 230/14

Postanowienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
2014-04-04

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Stefan Kłosowski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 4 kwietnia 2014 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie Przewodniczący sędzia NSA Stefan Kłosowski po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2014 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku J. R. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego p o s t a n a w i a odrzucić wniosek o przywrócenie terminu

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 4 września 2013 r. sygn. akt II SA/Sz 660/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił jako wniesioną z uchybieniem terminu skargę J. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] w przedmiocie zasiłku stałego.

W dniu 8 lutego 2014 r. pełnomocnik skarżącego wyznaczony z urzędu w sprawie II SA/Sz 660/13 złożył wniosek o przywrócenie skarżącemu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej wraz ze skargą kasacyjną od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 września 2013 r. odrzucającego skargę.

Postanowieniem z dnia 6 marca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny przywrócił skarżącemu termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

Jednocześnie, pismem z dnia 31 stycznia 2014 r. pełnomocnik skarżącego złożył, bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ponowną skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...], wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

W dniu 11 marca 2014 r. Sąd przesłał skargę do organu celem nadania jej biegu.

Skarga została zwrócona Sądowi w dniu 17 marca 2014 r. i zarejestrowana pod sygnaturą II SA/Sz 230/14.

Wojewódzki Sąd Administracyjny z w a ż y ł, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) - dalej p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi o przywróceniu terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dniu od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 1 i 4 p.p.s.a.).

Niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu podlega odrzuceniu (art. 88 p.p.s.a.).

Rozpoznawany wniosek o przywrócenie terminu należy jest niedopuszczalny, ponieważ sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku. Nie zostało bowiem zakończone postępowanie ze skargi J. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] zarejestrowane pod sygnaturą II SA/Sz 660/13.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 4 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona. W niniejszej sprawie sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku, zatem niedopuszczalne jest wniesienie ponownej skargi w tej samej sprawie. Z tego względu niedopuszczalny jest także wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia ponownej skargi, czy wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu. Pełnomocnik skarżącego winien w takiej sytuacji rozważyć, czy w jego ocenie do uchybienia terminu do wniesienia skargi w ogóle doszło i w razie uznania że sytuacja taka nie wystąpiła, wnieść skargę kasacyjną od postanowienia odrzucającego skargę, albo też uznając, że uchybienie terminu do wniesienia skargi wprawdzie nastąpiło, ale bez winy skarżącego, złożyć nową skargę wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Nie jest natomiast możliwe wnoszenie ponownej skargi z wnioskiem o przywrócenie terminu w sytuacji, gdy postępowanie zainicjowane poprzednią skargą jest w toku, ponieważ pełnomocnik wniósł skargę kasacyjną od postanowienia odrzucającego skargę.

Z powyższych względów wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi z dnia 31 stycznia 2014 r. podlega odrzuceniu jako niedopuszczalny na podstawie art. 88 p.p.s.a.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...