• II SA/Po 30/10 - Postanow...
  27.10.2016

II SA/Po 30/10

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Poznaniu
z dnia 25 marca 2010 r.

Teza

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem stronie niezadowolonej z załatwienia skargi na podstawie art. 227 KPA nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Sąd administracyjny nie jest właściwy do rozpoznawania skarg powszechnych w rozumieniu działu VIII KPA, a więc związanych z krytyką nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo przez ich; pracowników (art. 227 i następne KPA), nawet jeżeli zawiadomienie o załatwieniu skargi ma formę uchwały rady gminy (miasta), ponieważ sprawy te nie zostały poddane jego kontroli ani na podstawie art. 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 54 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Aleksandra Łaskarzewska (przewodniczący sprawozdawca)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S.G. na uchwałę Rady Gminy K. z dnia (...) listopada 2009 r. nr (...) w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy K.
postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Pismem sporządzonym dnia 04.01.2010 r. S. G. wniósł do sądu administracyjnego skargę na nienależyte wykonywanie zadań przez Wójta Gminy K., jak również na odpowiedź Rady Gminy K., która "uznała za bezzasadną skargę, pomimo, iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. uznało skargę za zasadną". Skarżący wskazał, iż na 4 pisma skierowane do Urzędu Gminy K. nie otrzymał żadnej odpowiedzi. W skardze podniesiono, że jezioro nadal nie ma odpływu, a pomimo interwencji brak decyzji o przywróceniu stanu poprzedniego.

Wobec niejednoznaczności w zakresie żądania skargi S. G., na zarządzenie Sądu został on wezwany do usunięcia braku formalnego skargi w - terminie 7 dni, pod rygorem jej odrzucenia - poprzez dokładne wskazanie: przedmiotu skargi tj. wskazania daty i numeru decyzji, postanowienia lub innego aktu - wydanego przez Wójta Gminy K. - którego skarga dotyczy; a w szczególności do wyjaśnienia czy przedmiotem skargi jest uchwała Rady Gminy K. z (...).11.2009 r. nr (...); ewentualnie wyjaśnienie czy skarga dotyczy bezczynności Wójta Gminy K.

W oparciu o dane wskazane w odpowiedzi skarżącego na wezwanie Sądu oraz na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji ustalono opisany poniżej stan faktyczny sprawy.

S. G. kilkukrotnie (tj. pismami z 27.05.2009 r., 03.07.2009 r., 03.08.2009 r., 27.08.2009 r.) zwracał się do Urzędu Gminy K. o podjęcie działań w związku z zasypaniem przez jego sąsiada F. G. odpływu od przepływowego jeziora położonego w B. gm. K. Jak wynika z przekazanej tut. Sądowi dokumentacji, pomimo pierwotnych deklaracji co do woli polubownego rozwiązania kwestii spornej, F. G.nie zrealizował zadeklarowanych robót naprawczych. W związku z utrzymującym się, w ocenie skarżącego, niebezpieczeństwem podtopień spowodowanym brakiem wspomnianego odpływu wody z jeziora, S. G. trzykrotnie (tj. 14.09.2009 r., 28.09.2009 r., 16.11.2009 r.) wystąpił z zażaleniem na niezałatwienie przez Wójta Gminy K. sprawy w terminie. Dwa z ww. zażaleń skierowane zostały do organu wyższego stopnia, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P., natomiast pismo, zatytułowane "zażalenie", sporządzone dnia 28.09.2009 r. skarżący zaadresował do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który przyjął iż pismo zatytułowane "zażalenie" stanowi skargę w rozumieniu art. 227 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. - dalej KPA).

Zażalenia z dnia 14.09.2009 r. i 16.11.2009 r. zostały przez Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. rozpoznane. Pierwsze z nich zostało uznane za zasadne i postanowieniem z 14.09.2009 r. Kolegium wyznaczyło Wójtowi Gminy K. 30-dniowy termin na załatwienie sprawy (...), natomiast postanowieniem z dnia 18.12.2009 r. Kolegium za nieuzasadnione uznało zażalenie skarżącego z 16.11.2009 r. (...). Z kolei pismo zatytułowane "zażalenie" dnia z 28.09.2009 r., uznane za skargę na nienależyte wykonywanie zadań przez wójta, po przekazaniu z Urzędu Wojewódzkiego, rozpoznane zostało przez Radę Gminy K., która uchwałą z (...).11.2009 r. nr (...)działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. - dalej SamGminU) i art. 229 pkt 3 KPA uznała "skargę" za bezzasadną.

W piśmie do tut. Sądu skarżący poinformował, iż skarga jego dotyczy:

- uchwały Rady Gminy K. z (...).11.2009 r. nr (...)r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej nienależytego wykonywania zadań przez Wójta Gminy K.,

- celowych i niezgodnych z prawem działań Wójta związanych z załatwieniem wniosku o wydanie decyzji udrożnienia odpływu wód z jeziora,

- braku prawomocnej i ostatecznej decyzji w przedmiocie zasypanego odpływu,

- bezpodstawnego i bezprawnego powoływania biegłego oraz sporządzania map geodezyjnych za pieniądze podatników,

- wadliwego działania Wójta, który "akceptując popełnione przestępstwo" wydał niezgodną z prawem decyzję z (...).02.2010 r.

W związku z powyższym, żądaniem skargi objęto:

- skierowanie aktu oskarżenia przeciwko Wójtowi Gminy K.

- wydanie nakazu udrożnienia odpływu w trybie natychmiastowym,

- wyciągnięcie konsekwencji w związku z niewywiązywaniem się przez Wójta Gminy K. z obowiązków,

- skierowanie aktu oskarżenia w związku z fałszowaniem mapek geodezyjnych,

- obciążenie kosztami postępowania Wójta Gminy K.

- orzeczenie nawiązki finansowej.

Po złożeniu skargi do sądu administracyjnego skarżący przesłał kopię wydanej (...)02.2010 r. decyzji Wójta Gminy K. nr (...) (...) kończącą postępowanie zainicjowane wnioskiem S. G. z 27.05.2009 r. Jednocześnie skarżący załączył zawierające merytoryczne zrzuty odwołanie od tej decyzji (...).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jako niedopuszczalna podlegała odrzuceniu.

W pierwszej kolejności wyjaśnić należy, że Sąd administracyjny sprawuje kontrolę rozstrzygnięć (decyzji, postanowień i innych aktów oraz czynności z zakresu administracji publicznej) organów administracji publicznej według kryterium legalności, tj. zgodności rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej z przepisami prawa materialnego i procesowego, przy zastosowaniu, których je wydano. Stąd dla oceny dopuszczalności złożonej skargi koniecznym stało się ustalenie czy odpowiada ona wymogom określonym w art. 3 § 2 ustawy z dnia 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej PostAdmU), w myśl którego kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;

5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8) bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4a.

Całokształt podejmowanych przez skarżącego działań zmierzał ku osiągnięciu celu, jakim było uzyskanie decyzji rozstrzygającej, co do istoty sprawę zasypanego odpływu z jeziora. Jak wskazano powyżej skarżący uruchomił tryb zażaleniowy, którego wyczerpanie miało stworzyć wnioskodawcy możliwość ewentualnego złożenia skargi na bezczynność Wójta. Jak jednak wynika z nadesłanej przez skarżącego dokumentacji, w dniu (...)02.2010 r. Wójt wydał decyzję w sprawie zainicjowanej wnioskiem S.G., a on sam skorzystał z możliwości jej zakwestionowania i złożył odwołanie. Skoro zatem, nie budzi wątpliwości Sądu, iż sprawa zainicjowana wnioskiem z 27.05.2009 r. znajduje się w administracyjnym toku postępowania, a skarżący umiejętnie korzysta z przysługujących mu uprawnień procesowych przyjąć należało, iż przedmiotem niniejszej skargi jest wskazana uchwała Rady Gminy K. z (...).11.2009 r. nr (...)r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej nienależytego wykonywania zadań przez Wójta Gminy K,

Tymczasem, akt zaskarżony przez S.G. nie należy do żadnej z kategorii wskazanych w art. 3 § 2 PostAdmU. Uchwałę Rady Gminy uznać należy za podjętą w ramach rozpatrzenia skargi, o której mowa w art. 227 KPA, na nienależyte wykonywanie zadań przez Wójta Gminy K. Zgodnie z art. 227 KPA przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem stronie niezadowolonej z załatwienia skargi opartej na podstawie art. 227 KPA nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Sąd administracyjny nie jest właściwy do rozpoznawania skarg powszechnych w rozumieniu działu VIII KPA, a więc skarg związanych z krytyką nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników (art. 227 i następne KPA), nawet jeżeli zawiadomienie o załatwieniu skargi ma formę uchwały rady gminy (miasta), ponieważ sprawy te nie zostały poddane jego kontroli ani na podstawie art. 3 PostAdmU.

Z tych względów skarga jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu, o czym orzeczono na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 PostAdmU.

Na marginesie, odnosząc się do żądań skarżącego dotyczących pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej lub karnej Wójta Gminy K. wyjaśnić należy, że sądy administracyjne nie są właściwe do rozpatrywania zarzutów w tym zakresie. Sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Ocenie podlega, więc dochowanie wymogów procedury administracyjnej oraz legalność wydawanych aktów. Jeżeli natomiast, w ocenie skarżącego, zachodzą przesłanki uzasadniające wszczęcie postępowania karnego, to skarżący winien zgłosić ten fakt organom ścigania. Powtarzające się naruszenia Konstytucji lub ustaw przez Wójta skutkować winny wdrożeniem procedury z art. 96 ust. 2 SamGminU, w świetle której podjęcia stosownych działań należy do właściwości Wojewody.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...