• III SA/Kr 25/14 - Postano...
  18.10.2017

III SA/Kr 25/14

Postanowienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
2014-04-30

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Agnieszka Góra /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie – Agnieszka Góra po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2014r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. S. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 września 2013r. Nr [...] w przedmiocie uznania przyznanego świadczenia za nienależnie pobrane p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie w sprawie zwolnienia od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

W dniu 5 lutego 2014r. skarżąca E. S. złożyła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 września 2013r. wydaną w przedmiocie uznania przyznanego świadczenia za nienależnie pobrane. Prośbę swą potwierdziła również dodatkowym pismem skierowanym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 14 kwietnia 2014r.

Strona skarżąca domaga się zwolnienia z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych z uwagi na bardzo niskie dochody, starszy wiek, liczne schorzenia, toczące się wobec niej postępowanie eksmisyjne związane z zaległościami czynszowymi jakie wnioskodawczyni posiada.

Odnosząc się zatem do wniosku skarżącej o zwolnienie od kosztów sądowych, umorzono postępowanie w tej kwestii. Z przepisu bowiem art. 239 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – wynika, iż nie mają obowiązku uiszczania kosztów sądowych strony skarżące działanie lub bezczynność organów w sprawach m.in. z zakresu pomocy i opieki społecznej, dotyczących statusu bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej, dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych i rehabilitacyjnych, ze stosunków pracy i stosunków służbowych, z zakresu ubezpieczeń społecznych itp. Ponieważ przedmiotowa sprawa należy właśnie do katalogu spraw zwolnionych mocą ustawy z obowiązku uiszczania przez skarżących kosztów sądowych, o czym świadczy również symbol nadany sprawie tj.6320 – orzekający na podstawie art. 161 par. 1 pkt 3 w zw. z art. 239 pkt 1 a cyt. ustawy umorzył postępowanie w tej kwestii.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...