• III SA/Po 548/14 - Postan...
  19.03.2019

III SA/Po 548/14

Postanowienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
2014-05-21

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Mirella Ławniczak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 21 maja 2014 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Mirella Ławniczak po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2014 roku na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi E. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lutego 2014 roku Nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej ustalenia wysokości zobowiązania w podatku rolnym za tok 2013 i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia; postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2012, poz. 270), skargę do sądu administracyjnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Zaskarżona decyzja została doręczona adresatowi w dniu 03 marca 2014 roku. Końcowy termin na wniesienia skargi do sądu upływał z dniem 02 kwietnia 2014 roku. E. K. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na przedmiotową decyzję w dniu 03 kwietnia 2014 roku (data stempla pocztowego).

Czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Wniesienie skargi po upływie ustawowego terminu skutkuje jej odrzuceniem.

Wobec powyższego, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., orzeczono, jak w sentencji.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...