• II SA/Wa 396/14 - Postano...
  18.10.2017

II SA/Wa 396/14

Postanowienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
2014-05-27

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Jacek Fronczyk /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie : Przewodniczący Sędzia WSA Jacek Fronczyk po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. M. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W dniu 28 stycznia 2014 r. P. M. sformułował bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia [...] września 2013 r. nr [...] o zwolnieniu ze służby (przesyłka zawierająca skargę została nadana w dniu 29 stycznia 2014 r.).

Powyższe postanowienie zostało doręczone skarżącemu w dniu 30 grudnia 2013 r.

W dniu 3 lutego 2014 r. Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wydał zarządzenie o przekazaniu ww. skargi organowi - Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Przedmiotowa skarga została w dniu 5 lutego 2014 r. (data pieczęci na kopercie) przesłana do organu.

W odpowiedzi na skargę organ - Minister Spraw Wewnętrznych wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Natomiast według art. 53 § 1 wspomnianej ustawy, skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Stosownie do postanowień art. 58 § 1 pkt 2 powołanej ustawy, sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (§ 3 ww. art.).

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz w doktrynie dominuje pogląd, że w przypadku wniesienia przez skarżącego skargi bezpośrednio do sądu a tak jest w niniejszej sprawie, sąd ten powinien ją przesłać właściwemu organowi administracji publicznej, celem nadania jej biegu. Wówczas o zachowaniu ustawowego, trzydziestodniowego terminu do wniesienia skargi, decyduje data nadania skargi przez sąd w urzędzie pocztowym na adres właściwego organu administracji publicznej (por. postanowienia NSA z 12 I 2009 r., II OSK 1918/08; z 19 XI 2008 r., I FSK 1668/08; z 16 IX 2008 r., II OSK 1489/07; z 10 X 2007 r., II OSK 1433/07; por. także T. Woś, H. Knysiak - Molczyk, M. Romańska "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz", Warszawa 2008, s. 284).

P. M. wniósł w dniu 3 lutego 2014 r. bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

Wobec tego, że w dniu 5 lutego 2014 r. skarga została nadana przez Sąd w urzędzie pocztowym, to uznać należy, że została ona złożona po upływie ustawowego terminu, którego ostatni dzień upłynął dniu 29 stycznia 2014 r.

Skarżący nie wystąpił z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia skargi.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 zdanie pierwsze ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...