• II SAB/Ol 49/06 - Wyrok W...
  26.10.2016

II SAB/Ol 49/06

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Olsztynie
z dnia 8 marca 2007 r.

Teza

Jeżeli w toku postępowania sądowoadministracyjnego, przed dniem orzekania w sprawie ze skargi na bezczynność, organ administracji publicznej wydał decyzję lub inny akt, choćby z przekroczeniem ustawowych terminów, oznacza to, że organ ten nie pozostaje w stanie bezczynności, a sąd oddala skargę.

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 388 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

S. Katarzyna Matczak (sprawozdawca)
Tadeusz Lipińsk
iZbigniew Ślusarczyk (przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 marca 2007 r. sprawy ze skargi B.S. na bezczynność Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie rozpoznania zarzutów do postępowania w sprawie przymusowego wykwaterowania oddala skargę.

Uzasadnienie

B.S. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie po otrzymanym zawiadomieniu Wicedyrektora ds. Mieszkaniowych Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o terminie jej wykwaterowania z lokalu położonego w (...) przy ul. (...) pod rygorem zastosowania przymusu bezpośredniego. Wniosła o zbadanie podstaw prawnych do podjęcia takiego rozstrzygnięcia, gdyż jest osobą bezrobotną, chorą, utrzymującą się ze świadczeń pomocy społecznej.

Na rozprawie w dniu 19 grudnia 2006 r. (sygn. akt (...)) wyznaczonej do rozpoznania skargi na pismo informujące o jej wykwaterowaniu, B.S. podniosła dodatkowo, iż składając powyższą skargę chciała także , aby Sąd wyjaśnił przyczyny braku odpowiedzi ze strony Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na jej pismo złożone temu organowi w dniu 23 sierpnia 2006 r.

Sąd postanowił sprawę w przedmiocie bezczynności organu w rozpoznaniu pisma z dnia 23 sierpnia 2006 r. wyłączyć do odrębnego rozpoznania i rozstrzygnięcia po zarejestrowaniu w repertorium SAB.

W odpowiedzi na skargę w przedmiocie bezczynności w rozpoznaniu zarzutów do postępowania w sprawie przymusowego wykwaterowania zawartych w piśmie skarżącej z dnia 23 sierpnia 2006 r. Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej wniósł o jej oddalenie.

Wyjaśniono, iż postanowieniem z (...) skarżąca została wezwana do natychmiastowego opróżnienia z rzeczy i osób reprezentujących jej prawa lokalu mieszkalnego położonego w (...) przy ul. (...). Postanowienie to zostało doręczone w dniu 18 sierpnia 2006 r., zaś strona pismem z dnia 23 sierpnia 2006 r. wniosła zarzut podając, iż art. 38 ust. 2 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP przewiduje przyznanie lokalu socjalnego lub mieszkania zastępczego osobie wykwaterowywanej. Organ pisma tego nie zakwalifikował jako zgłoszenia zarzutów do prowadzonego postępowania określonych w art. 33 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i dlatego udzielił jedynie informacji w tym zakresie. W związku jednakże ze zgłoszoną skargą na bezczynność organu, Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej podjął działania w tym przedmiocie i postanowieniem z dnia (...), na podstawie art. 34 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wyraził stanowisko wierzyciela w tym przedmiocie. Podano, iż po uprawomocnieniu się tego stanowiska Dyrektor Oddziału Regionalnego WAM będzie mógł wydać postanowienie w przedmiocie zgłoszonego zarzutu w piśmie z dnia 23 sierpnia 2006 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje.

Podnieść należy, iż stosownie do art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej. Kontrola ta obejmuje jednak tylko orzekanie w sprawie skarg na akty administracyjne lub czynności z zakresu administracji publicznej, enumeratywnie wymienione w art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270, ze zm. zwanej dalej: ustawą PostAdmU), jak również na bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1- 4 art. 3 § 2 ustawy, gdy organ w ustalonym w przepisach prawa terminie nie wydał decyzji administracyjnej lub postanowienia, bądź innego aktu albo nie podjął innej czynności z zakresu administracji publicznej.

W niniejszej sprawie przedmiotem skargi jest bezczynność Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w sprawie dotyczącej rozpatrzenia zarzutu zgłoszonego do prowadzonego postępowania egzekucyjnego przez B.S. w piśmie z dnia 23 sierpnia 2006 r.

W przypadku skargi na bezczynność kontrola Sądu sprowadza się do sprawdzenia, czy istotnie organ administracji publicznej pozostaje w zwłoce w załatwieniu sprawy.

Z art. 35 § 1 i 3 KPA wynika obowiązek załatwienia sprawy administracyjnej bez zbędnej zwłoki, przy czym załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu jednego miesiąca, natomiast w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej czas ten nie może przekroczyć dwóch miesięcy, zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Jeżeli sprawy nie można załatwić w ww. terminach organ administracji publicznej zobowiązany jest zawiadomić strony o tym fakcie, podać przyczyny zwłoki oraz wskazać nowy termin załatwienia sprawy - art. 36 § 1. Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz. 9681, ze zm.) w prowadzonym w niniejszej sprawie postępowaniu egzekucyjnym.

Bezczynność organu administracji publicznej będzie miała zatem miejsce wówczas, gdy w prawnie ustalonym terminie organ administracji publicznej nie podjął żadnych czynności w sprawie lub gdy wprawdzie prowadził postępowanie w sprawie, jednakże, mimo istnienia ustawowego obowiązku nie zakończył go wydaniem w terminie decyzji.

Przy czym zarówno w literaturze i judykaturze podkreśla się, iż dla oceny zasadności skargi na bezczynność nie ma znaczenia okoliczność, z jakich powodów określony akt nie został podjęty lub czynność nie została dokonana, a w szczególności czy bezczynność organu spowodowana została zawinioną lub niezawinioną opieszałością organu w ich podjęciu lub dokonaniu. (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 10.09.2004 r. w spr. I SAB 287/03, T. Woś (w:) T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Postępowanie administracyjne "Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis" Warszawa 2004, s. 84).

Przechodząc od tych ogólnych rozważań na grunt przedmiotowej sprawy należy wskazać, że Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej nie pozostaje w zwłoce w rozpoznaniu zarzutu do prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Z przekazanych akt administracyjnych oraz odpowiedzi na skargę wynika, iż wprawdzie w dacie wniesienia skargi na bezczynność organ pozostawał w bezczynności w rozpoznaniu zarzutu skarżącej zawartego w jej piśmie z 23 sierpnia 2006 r., jednakże po wezwaniu Sądu do udzielenia odpowiedzi na wniesioną skargę, Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej podjął działanie i na podstawie art. 34 § 1 i 2 w zw. z art. 18 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wydał postanowienie z dnia (...) wyrażające stanowisko wierzyciela w przedmiocie zgłoszonego zarzutu przez B.S.

W sprawach ze skarg na bezczynność organów administracji sąd orzeka biorąc za podstawę stan prawny i faktyczny w czasie orzekania, a właściwie w chwili zamknięcia rozprawy (por. J.P. Tarno: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Wyd. Prawnicze LexisNexis" Warszawa 2004, s. 196). Jeżeli w toku postępowania sądowoadministracyjnego, przed dniem orzekania w sprawie ze skargi na bezczynność, organ administracji publicznej wydał decyzję lub inny akt, choćby z przekroczeniem ustawowych terminów, oznacza to, że organ ten nie pozostaje w stanie bezczynności i sąd nie może uwzględnić skargi stosownie do swoich uprawnień, jakie ma na podstawie art. 149 ustawy PostAdmU.

W niniejszej sprawie organ odwoławczy wydał postanowienie wprawdzie po wniesieniu skargi lecz w dacie orzekania przez Sąd nie istniał już po jego stronie stan bezczynności. Wobec powyższego Sąd na podstawie art. 151 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oddalił skargę na bezczynność organu.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...