• IV SO/Gl 39/13 - Postanow...
  18.10.2017

IV SO/Gl 39/13

Postanowienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
2014-06-09

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Stanisław Nitecki /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: , Przewodniczący Sędzia WSA Stanisław Nitecki, , po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Z.R. (R.) w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu oraz sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w sprawie o wymierzenie grzywny za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy, w kwestii wniosku Z.R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy;

Uzasadnienie

W piśmie datowanym na [...] Z.R. zawarł wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu podnosząc, że jest osobą niepełnosprawną, bezrobotną bez prawa do zasiłku, nie posiadającą żadnego majątku ani dochodów i nie jest w stanie ponosić kosztów swego utrzymania. Wraz z przywołanym pismem wyżej wymieniony złożył urzędowy formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy określając, iż domaga się nie tylko ustanowienia adwokata lecz nadto także zwolnienia od kosztów sądowych.

Następnie, w dniu [...] do tutejszego Sądu wpłynął kolejny urzędowy formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy, w którym Z.R. ponownie zażądał zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata.

W treści wniosku strona powtórnie powołała się na trudną sytuację materialną, bezrobocie, ubóstwo i brak dochodów. Równocześnie podał, że prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, zamieszkuje w lokalu "kwaterunkowym" o powierzchni [...] m2 i nie posiada żadnych zasobów pieniężnych, nieruchomości ani przedmiotów o wartości przekraczającej 3.000 Euro. Zaznaczył też, iż właściwy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie udziela mu wsparcia.

Zarządzeniem z dnia 4 kwietnia 2014 r. referendarz sądowy zwrócił się do wnioskującego o uzupełnienie i uprawdopodobnienie okoliczności dotyczących jego sytuacji materialnej. W tym zakresie stronę wezwano o:

- podanie orientacyjnej miesięcznej wysokości kosztów bieżącego utrzymania (czynsz, opłaty za tzw. media czyli energię elektryczną, gaz, wodę, telefon, wywóz śmieci, a także wydatki na zakup żywności, środków czystości, leków, odzieży itp.). Wskazano przy tym, że wydatki z tytułu czynszu oraz opłat za tzw. media powinny być nadto udokumentowane stosownymi fakturami VAT, paragonami, dowodami wpłaty itp. Z kolei w razie istnienia zaległości płatniczych w omawianym zakresie należy przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające ten fakt (np. zaświadczenia o wysokości zaległości, wezwania do zapłaty itp.);

- wskazanie źródeł, z których czerpie środki na pokrycie wspomnianych wyżej kosztów utrzymania. Wskazano, że jeśli źródłem tym są świadczenia z pomocy społecznej, należy przedłożyć kopie decyzji administracyjnych o przyznaniu tych świadczeń, wydanych w okresie ostatnich trzech miesięcy lub aktualnie obowiązujących. Jeżeli źródłem tym są pożyczki (kredyty) zaciągnięte w bankach lub podobnych instytucjach, należy nadesłać kopie stosownych umów wraz z harmonogramami spłat. Jeżeli natomiast wnioskujący zaciągnął w tym celu pożyczki od osób fizycznych lub otrzymuje od nich pomoc finansową w formie darowizn, należy podać wysokość otrzymywanych w tym zakresie środków oraz przedłożyć stosowne umowy, zaś w razie braku pisemnych umów - oświadczenia pożyczkodawców (lub darczyńców) potwierdzające okoliczność ich przekazania.

Odpowiadając na powyższe, Z.R. odesłał egzemplarz rzeczonego wezwania czyniąc na nim adnotację: "nie mam jestem zmuszony głodować".

W wyznaczonym siedmiodniowym terminie, który upłynął z dniem [...] (wezwanie doręczone zostało w dniu [...], co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru - karta nr 54 akt niniejszej sprawy) Z.R. nie udzielił natomiast żadnych wyjaśnień, o które się do niego zwrócono ani nie nadesłał jakichkolwiek dokumentów wymienionych w wezwaniu.

Bierność procesowa wnioskodawcy w tym zakresie stanowiła powód wydania przez referendarza sądowego postanowienia z dnia 7 maja 2014 r., mocą którego odmówił on przyznania stronie prawa pomocy.

W dniu [...] Z.R. złożył w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu sprzeciw od powyższego postanowienia z dnia 7 maja 2014 r. (następnie, to jest w dniu 26 maja 2014 r. WSA we Wrocławiu nadał rzeczone pismo pocztą do tutejszego Sądu). W treści sprzeciwu wnioskujący powtórnie wywiódł, iż jest bezrobotny, pozbawiony dochodów oraz jakiegokolwiek wsparcia ze strony państwa. Nadto podkreślił, że nie jest w niniejszej sprawie oskarżonym i dlatego Sąd nie może od niego żądać okazania dokumentów na poparcie złożonych oświadczeń ani też kwestionować ich wiarygodności. Używając przy tym obraźliwych dla Sądu sformułowań podniósł, że dane dotyczące jego sytuacji materialnej można sprawdzić "na dostępnej w takim wypadku drodze weryfikacyjnej w stosownych urzędach".

W toku rozpoznania wniosku zważono, co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) - zwanej dalej p.p.s.a., w razie wniesienia sprzeciwu, który nie został odrzucony, zarządzenie lub postanowienie, przeciwko któremu został on wniesiony, traci moc, a sprawa będąca przedmiotem sprzeciwu podlega rozpoznaniu przez sąd na posiedzeniu niejawnym.

Wobec braku podstaw do odrzucenia sprzeciwu, którego skuteczne złożenie nastąpiło 26 maja 2014 r., tutejszy Sąd przystąpił do rozpoznania wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy.

Na wstępie należy zaznaczyć, że instytucja prawa pomocy stanowi odstępstwo od wynikającej z art. 199 p.p.s.a. zasady odpłatności postępowania sądowoadministracyjnego. Stąd też, jak również z uwagi na kryteria sformułowane w przepisie art. 246 §1 p.p.s.a., zasadnicze znaczenie ma możliwie najbardziej dokładne ustalenie kondycji finansowej strony.

Z.R. korzysta w niniejszej sprawie ze zwolnienia od kosztów sądowych z mocy samego prawa co wynika z art. 239 pkt 1 lit. a) p.p.s.a., a zatem jego wniosek podlega rozpoznaniu jedynie w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata. Ustosunkowując się do tego wniosku należy więc przywołać treść normy wyrażonej w art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., w myśl której przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym, (zgodnie z art. 245 § 3 tej ustawy mogącym obejmować między innymi ustanowienie jednego wymienionych w tym przepisie fachowych pełnomocników) następuje wtedy, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie uiścić pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Brzmienie przywołanego unormowania nie pozostawia wątpliwości co do tego, że inicjatywa dowodowa zmierzająca do uprawdopodobnienia, iż zachodzą uwarunkowania przemawiające na rzecz przyznania prawa pomocy ciąży na wnioskodawcy. Trzeba bowiem przyjąć, że ustawodawca formułując ten przepis, użył terminu "wykazać" w znaczeniu udowodnić, przedstawić coś w sposób przekonywujący, pokazać, unaocznić (por. Słownik języka polskiego pod red. naukową prof. dr Mieczysława Szymczaka, tom III, Wydawnictwo Naukowe PWN Sp. z o.o. Warszawa 1978, wydanie IX 1994 r., s. 805). Strona powinna więc podejmować takie czynności, które przekonałyby sąd, co do zasadności przyznania jej prawa pomocy. W przypadku, gdy zachodzą wątpliwości co do złożonych we wniosku oświadczeń, to stronie powinno zależeć na ich wyjaśnieniu.

Zważywszy powyższe uznano, że brak jest podstaw do uwzględnienia zgłoszonego żądania. Jakkolwiek Z.R. powołał się w swoim wniosku na trudną sytuację materialną, która mogłyby uzasadniać przyznanie mu prawa pomocy, (na co może wskazywać udokumentowany stosownym zaświadczeniem stanowiącym kartę nr 17 akt niniejszej sprawy fakt, iż jest osobą długotrwale bezrobotną, bez prawa do pobierania zasiłku), to jednak pomimo stosownego wezwania nie uzupełnił swoich oświadczeń w sposób umożliwiający pełną i precyzyjną ocenę tej sytuacji. Nie udzielił bowiem odpowiedzi na zawarte w zarządzeniu referendarza z dnia 4 kwietnia 2014 r. wezwanie nie składając żadnych oświadczeń dotyczących wysokości obciążających go kosztów utrzymania (czynsz, opłaty za tzw. media, zakup żywności, środków czystości, leków, odzieży itp.) a równocześnie - z jednej strony nie wskazał skąd czerpie środki na pokrycie tych należności, zaś z drugiej - nie przedstawił jakichkolwiek dokumentów (np. zaświadczenia o wysokości zaległości, wezwania do zapłaty itp.), które mogłyby potwierdzać, że obciąża go w tym zakresie zadłużenie, a co za tym idzie - że nie jest w stanie wspomnianych należności uiszczać. Strona nie uzupełniła ani nie uprawdopodobniła więc swoich oświadczeń w sposób, który wskazano w przywołanym wezwaniu referendarza sądowego z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Zdaniem Sądu, powyższe uniemożliwia uwzględnienie zgłoszonego wniosku. Trzeba bowiem zaakcentować, że przyznanie prawa pomocy jest możliwe tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskodawca zobrazuje swoją sytuację materialną w sposób jasny i wyczerpujący. Należy przy tym podkreślić, że to na nim - a nie na rozpoznającym wniosek spoczywa obowiązek wykazania zasadności tego żądania w świetle ustawowych przesłanek przyznania prawa pomocy.

Składając sprzeciw od postanowienia referendarza z dnia 7 maja 2014 r. wnioskujący - choć był świadom takiej konieczności - w dalszym ciągu nie udzielił wyjaśnień ani nie przedłożył dokumentów, o które się do niego zwrócono w wezwaniu z dnia 4 kwietnia 2014 r. Odnosząc się do argumentacji podniesionej w tym sprzeciwie należy natomiast zaznaczyć, że brak jest podstaw prawnych do prowadzenia przez Sąd z urzędu postępowania w sprawie sytuacji majątkowej strony, jeżeli ona sama nie wykaże istnienia przesłanek uzasadniających uwzględnienie swojego żądania. Dlatego też - co znalazło wyraz w utrwalonym stanowisku judykatury - brak wykonania lub nienależyte wykonanie przez stronę obowiązków nałożonych w toku postępowania o przyznanie prawa pomocy, jest przeszkodą wykluczającą uprawdopodobnienie wskazanych we wniosku okoliczności, a tym samym uniemożliwia przyznanie jej rzeczonego dobrodziejstwa procesowego w żądanym zakresie (por.: postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego; z dnia 5 września 2005 r., sygn. akt II FZ 414/05 oraz z dnia 14 września 2005 r., sygn. akt II FZ 575/05 - orzeczenia dostępne w internetowej Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych).

Mając na względzie powyższe Sąd orzekł jak w sentencji, działając na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...