• II GSK 1596/13 - Postanow...
  17.10.2017

II GSK 1596/13

Postanowienie
Naczelny Sąd Administracyjny
2014-06-12

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Andrzej Kisielewicz /przewodniczący/
Małgorzata Korycińska /sprawozdawca/
Magdalena Bosakirska

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Kisielewicz Sędzia NSA Małgorzata Korycińska (spr.) Sędzia NSA Magdalena Bosakirska Protokolant Mateusz Rogala po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2014 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Powiatu T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. z dnia 13 marca 2013 r. sygn. akt I SA/Gd 131/13 w sprawie ze skargi Powiatu T. na decyzję Zarządu Województwa [...] z dnia [...] listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej postanawia: zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie o sygn. akt II GSK 1705/13 przedstawił składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego do rozstrzygnięcia następujące zagadnienie prawne: "Czy ustalenie i nałożenie korekty finansowej, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 15a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 ze zm.) wymaga wydania decyzji administracyjnej?".

Wyjaśnienie powyższej wątpliwości będzie miało wpływ na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy.

W związku z tym na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 ustawy

z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), Naczelny Sąd Administracyjny postanowił jak w sentencji.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...