• IV SA/Po 610/12 - Postano...
  17.10.2017

IV SA/Po 610/12

Postanowienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
2012-08-28

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Bożena Popowska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bożena Popowska na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K.O. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania postanawia: umorzyć postępowanie

Uzasadnienie

Pismem z dnia 26 czerwca 2012 r. K.O. wniosła skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] maja 2012 r. o numerze wskazanym w rubrum.

Pismem z dnia 23 sierpnia 2012 r. Skarżąca cofnęła skargę w związku z informacją jaką otrzymała od WSA w Poznaniu, iż zaskarżonego postanowienia nie ma w obrocie prawnym, bowiem podjęto zawieszone postępowanie.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 j.t., dalej: ppsa), skarżący może cofnąć skargę, a złożone przez niego oświadczenie jest dla sądu wiążące. Sąd jednak uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Mając powyższe na uwadze, Sąd nie stwierdzając wskazanych powyżej przesłanek uznał cofnięcie skargi za skuteczne i na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ppsa orzekł jak sentencji postanowienia.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...