• VIII SA/Wa 577/12 - Posta...
  18.10.2017

VIII SA/Wa 577/12

Postanowienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
2012-08-30

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Iwona Szymanowicz-Nowak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Szymanowicz - Nowak po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. P. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] czerwca 2012 r. znak [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności z tytułu mandatu karnego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie

Pismem z [...] czerwca 2012 r. (data złożenia w organie) R. P. (skarżący) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem organu skargę na postanowienie Wojewody [...] z [...] czerwca 2012 r. w przedmiocie stanowiska wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności z tytułu mandatu karnego.

Pismem z [...] lipca 2012 r. Sąd wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie [...] zł, pouczając, że czynności tej należy dokonać w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie niniejsze zostało doręczone skarżącemu

30 lipca 2012 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru – k. 12 akt sądowych). W wyznaczonym terminie skarżący wpisu nie uiścił.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zauważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 220 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, zwana dalej p.p.s.a.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata. Skarga wniesiona w niniejszej sprawie podlega opłacie sądowej, którą strony na wezwanie sądu winny były opłacić.

Wezwanie do uiszczenia wpisu zostało prawidłowo doręczone skarżącemu [...] lipca 2012 r. Ponieważ w terminie zakreślonym dla dokonania tej czynności (do [...] sierpnia 2012 r.) skarżący wpisu nie uiścił, skargę należało odrzucić.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie przepisu art. 220 § 3 p.p.s.a, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...