• I SA/Rz 732/12 - Postanow...
  18.10.2017

I SA/Rz 732/12

Postanowienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
2012-08-30

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Maria Serafin-Kosowska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Serafin-Kosowska po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2007r. w związku z wnioskiem skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji - postanawia - odmówić wnioskowi skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie

I SA/Rz 732/12

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] maja 2012r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej, po rozpatrzeniu odwołania R.S. (dalej: wnioskodawca/skarżący) od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...],

w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług za grudzień 2007r. zobowiązania podatkowego w wysokości 1.020 zł, utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

W skardze na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skarżący wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270), powoływanej dalej jako p.p.s.a., wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże, jak stanowi § 3 wyżej wymienionego artykułu, po przekazaniu skargi sądowi może on, na wniosek skarżącego, wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub

w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły

w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Przesłanką wstrzymania wykonania decyzji jest uprawdopodobnienie,

iż zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Obowiązek uprawdopodobnienia okoliczności przemawiających za wstrzymaniem wykonania zaskarżonej decyzji obciąża wnioskodawcę (por. postanowienia NSA z dnia 7 kwietnia 2005 r., sygn. akt II OZ 201/2005 oraz z dnia 13 grudnia 2004 r., sygn. akt FZ 496/2004).

Uzasadnienie wniosku o wstrzymanie powinno odnosić się do konkretnych zdarzeń świadczących o tym, że jego uwzględnienie jest uzasadnione (por. postanowienie NSA z dnia 2 czerwca 2004 r. sygn. FZ 65/04 (niepubl.).

Przechodząc do oceny niniejszej sprawy należy stwierdzić,

iż zamieszczony w petitum skargi wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, nie zawierający jakiegokolwiek uzasadnienia, nie może zostać uwzględniony, gdyż nie pozwala na dokonanie oceny, czy w sytuacji faktycznej wnioskodawcy zaistniały okoliczności uzasadniające zastosowanie tego środka. Do pozytywnego rozpoznania wniosku o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności niezbędne jest odniesienie w uzasadnieniu wniosku do konkretnych okoliczności, świadczących o tym, iż w sprawie wystąpiła któraś

z przesłanek wstrzymania wykonania wskazana w art. 61 § 3 p.p.s.a.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...