• I SA/Lu 879/10 - Postanow...
  25.10.2016

I SA/Lu 879/10

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Lublinie
z dnia 18 listopada 2011 r.

Teza

1. W przypadku opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, o faktycznym udzieleniu pomocy prawnej świadczy nie tylko sporządzenie opinii prawnej i doręczenie jej mocodawcy, ale doręczenie jej w takim terminie, który w przypadku niezgadzania się z opinią umożliwi skorzystanie przy sporządzaniu skargi kasacyjnej z pomocy innego profesjonalnego pełnomocnika.
2. Opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej sporządza się dla strony i w jej interesie.

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 51 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Anna Puton-Mazurkiewicz (przewodniczący sprawozdawca)

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata A.K. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi M.P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego postanawia: odmówić adwokatowi A.K. przyznania kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 16 marca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę strony skarżącej. Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 1 lipca 2011 r., stronie skarżącej przyznano prawo pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Pismem z dnia 5 sierpnia 2011 r., Okręgowa Rada Adwokacka w (...) zawiadomiła sąd, że w sprawie niniejszej wyznaczyła dla strony skarżącej adwokata A.K. Jednocześnie w piśmie tym skierowanym do wiadomości wyznaczonego w tej sprawie adwokata poinformowano go, iż odpis wyroku z 16 marca 2011 r. z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi strony w dniu 14 kwietnia 2011 r.

W piśmie złożonym w sądzie w dniu 27 października 2011 r. wyznaczony adwokat zawiadomił o braku podstaw do wywiedzenia w sprawie niniejszej skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego informując, iż opinia w tej sprawie została stronie skarżącej przesłana listem poleconym. Jednocześnie w piśmie tym pełnomocnik strony zwrócił się o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz udokumentowanych kosztów korespondencji i oświadczył, że opłaty te nie zostały uiszczone w całości lub części. Do pisma pełnomocnik strony dołączył zawiadomienie do Okręgowej Rady Adwokackiej w (...) oraz do strony skarżącej wraz z dowodem nadania do strony opinii listem poleconym w dniu 25 października 2011 r.

Referendarz sądowy stwierdził co następuje:

Wniosek pełnomocnika strony skarżącej nie zasługuje na uwzględnienie.

Zasady wynagradzania profesjonalnych pełnomocników (w tym adwokatów), ustanowionych w ramach prawa pomocy, w postępowaniu przed sądami administracyjnymi określa art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej PostAdmU, stosownie do którego wyznaczony adwokat (...) otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów (...) w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Powyższe odesłanie oznacza, że art. 250 PostAdmU nie stanowi uregulowania pełnego, zatem konieczne jest sięgnięcie do przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.), zwane dalej rozporządzeniem. Jedną z reguł, do których odsyła art. 250 PostAdmU, zawarto w § 2 pkt 1 rozporządzenia. Zgodnie z tym unormowaniem, zasądzając opłatę za czynności adwokata z tytułu zastępstwa prawnego, sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy adwokata, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia.

Powołane wyżej przepisy nie nakładają na sąd (referendarza sądowego) obowiązku uwzględnienia każdego wniosku pełnomocnika ustanowionego w ramach prawa pomocy dotyczącego zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. W orzecznictwie sądowym oraz literaturze przedmiotu wywodzi się, że wynagrodzenie pełnomocnika ustanowionego z urzędu (w ramach prawa pomocy), o którym mowa w art. 250 ustawy PostAdmU w związku z § 2 pkt 1 powołanego rozporządzenia dotyczy tylko faktycznego (rzeczywistego) udzielenia pomocy prawnej (por. postanowienie SN z 12 lutego 1999 r., II CKN 341/98 (OSNC rok 1999, nr 6, s. 123); postanowienie SN z 21 czerwca 2007 r., III KK 200/07 (OSNwSK rok 2007, nr 1, poz. 1378), oraz S.Babiarz, B.Dauter, M. Niezgódka-Medek: Koszty postępowania w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych Warszawa 2007, str. 316-317). Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. - Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.), koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ponosi Skarb Państwa. Powyższe oznacza obowiązek ustalenia przez sąd (bądź referendarza), czy pomoc prawna rzeczywiście została udzielona, bowiem dysponując w tym zakresie środkami publicznymi odpowiada za zasadność i legalność ich wydatkowania.

Opinia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej należy do katalogu czynności, za które zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia przysługuje wynagrodzenie. W przypadku opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej o faktycznym udzieleniu pomocy prawnej świadczy nie tylko sporządzenie opinii prawnej i doręczenie jej mocodawcy, ale doręczenie jej w taki terminie, który w przypadku niezgadzania się z opinią umożliwi mu skorzystanie przy sporządzaniu skargi kasacyjnej z pomocy innego profesjonalnego pełnomocnika. Opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej sporządza się bowiem dla strony i w jej interesie. Mając to na względzie, koszty nieopłaconej pomocy prawnej przysługują adwokatowi podejmującemu bez zbędnej zwłoki działania mające na celu ochronę interesu prawnego strony, którą reprezentuje.

W przedmiotowej sprawie pełnomocnik strony skarżącej pismo Okręgowej Rady Adwokackiej w (...) z dnia 5 sierpnia 2011 r. informujące go o wyznaczeniu pełnomocnikiem oraz o stanie sprawy, otrzymał w dniu 12 sierpnia 2011 r. (wynika to z pisma pełnomocnika skierowanego do sądu dnia 27 października 2011 r.). Natomiast pierwszą czynność zmierzającą do zapoznania się ze sprawą podjął w dniu 4 października 2011 r., a więc po upływie siedmiu tygodni od powzięcia informacji o wyznaczeniu go pełnomocnikiem z urzędu, zaś opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej przesłał stronie skarżącej w dniu 25 października 2011 r., tj. po upływie dziesięciu tygodni od tej daty. Przy czym zauważyć należy, że czynności te pełnomocnik podjął po wydaniu w dniu 28 września 2011 r. postanowienia sądu stwierdzającego prawomocność wyroku z dnia 16 marca 2011 r. W tej sytuacji, nieuzasadniona zwłoka w działaniach pełnomocnika spowodowała, iż opinia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej przesłana skarżącemu dnia 25 października nie chroni interesu prawnego mocodawcy.

Powyższe skutkuje tym, że nie można uznać, iż udzielona pomoc w postaci sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej nosi znamiona pomocy faktycznie udzielonej, chroniącej interes prawny strony skarżącej.

Mając powyższe na uwadze oraz na podstawie art. 258 § 2 pkt 8 PostAdmU, należało orzec jak w sentencji. Art. 210 § 1.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...