• I SA/Wr 565/10 - Wyrok Wo...
  22.10.2016

I SA/Wr 565/10

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba we Wrocławiu
z dnia 18 sierpnia 2010 r.

Teza

1. Nie istnieją żadne procedury formalne związane z powiększaniem gospodarstw rolnych, po spełnieniu których można mówić, że dany grunt wszedł w skład gospodarstw rolnego.
2. Dla oceny, czy zbywana nieruchomość weszła w skład gospodarstwa rolnego nie ma znaczenia zamiar odsprzedaży zakupionego gruntu kolejnej osobie, gdy sprzedawana nieruchomość weszła w momencie jej zakupu do gospodarstwa rolnego z uwagi na spełnienie przesłanek z art. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.).

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 22 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Anetta Chołuj (przewodniczący sprawozdawca)
Lidia Błystak
Marta Semiczek

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 18 sierpnia 2010 r. sprawy ze skargi H. R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. z dnia (...) marca 2010 r., Nr (...) w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r.
I. uchyla zaskarżoną decyzję;
II. orzeka, że decyzja wymieniona w pkt 1 nie podlega wykonaniu;
III. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej we W. na rzecz strony skarżącej kwotę 3.674 (trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Przedmiotem skargi H. R. jest decyzja Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. z dnia (...).03. 2010 r., Nr (...) utrzymująca w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia (...).10.2009 r., Nr (...) określającą zryczałtowany podatek uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w 2007 r. w wysokości 41.900 zł.

Jak wynika z ustalonego stanu faktycznego sprawy w dniu 17.05.2006 r. i 18.05.2006 r. skarżąca wraz z mężem wygrała przetarg zorganizowany przez A. na zakup działki rolnej Nr (...) i Nr (...) obr. W. gmina K. o ogólnej powierzchni 29,80 ha i 30,29 ha. Zgodnie z protokołami przetargu nabywca nieruchomości zobowiązał się zapłacić ustaloną cenę najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego dotyczącego umowy kupna-sprzedaży nieruchomości pod rygorem utraty wadium i nie zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Wskazano także, że o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w terminie 1-go miesiąca.

Przed nabyciem przedmiotowych nieruchomości aktem notarialnym z dnia (...).08.2006 r. repertorium (...), Nr (...) skarżący wraz z żoną zawarli przedwstępną umowę sprzedaży, w której zobowiązali się sprzedać przedmiotowe nieruchomości A. D., pod warunkiem, że kupią przedmiotową nieruchomość od ww A. W dalszej części ww. umowy strony ustaliły m.in., że umowa sprzedaży zostanie zawarta po podpisaniu umowy sprzedaży pomiędzy E. i H. R. i A., nie później niż do dnia 11.09.2006 r. Przyszła cena sprzedaży ustalona została przez strony na kwotę 786.000,00 zł. Kwota 200.000 zł jako zadatek, została zapłacona przez stronę nabywającą przed podpisaniem aktu notarialnego. Kwota 574.000 zł jako zaliczka na poczet przyszłej ceny sprzedaży miała zostać zapłacona po podpisaniu aktu, w dniu 10.08.2006 r. Pozostała część ceny sprzedaży w kwocie 12.000 zł miała zostać zapłacona w dniu podpisania warunkowej umowy sprzedaży poprzez potrącenie wierzytelności A. D. wobec E. i H. R. z tytułu nakładów poniesionych na wykonanie prac rolniczych (oprysków) w wysokości 12.000 zł. W § 8 przedmiotowej umowy wskazano, iż stawiający oświadczyli, że wydanie w posiadanie przedmiotowej nieruchomości na rzecz strony nabywającej, nastąpi po jej nabyciu przez E. i H. R. od A., najpóźniej w dniu 14.08.2006 r.

W dniu 11.08.2006 r. aktem notarialnym repertorium (...), Nr (...) A. dokonała sprzedaży na rzecz małżonków H. i E. R. działki Nr (...), stanowiącej grunty orne, przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy pod teren upraw rolnych i łąk za kwotę 444.000,00 zł.

Natomiast w dniu 25.08.2006 r. aktem notarialnym repertorium (...), Nr (...) A. dokonała sprzedaży na rzecz małżonków E. i H. R. działki Nr (...), stanowiącej grunty orne, nieużytki, przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy pod teren upraw rolnych i łąk, za kwotę 318.000,00 zł.

Natomiast zgodnie z § 5 przedmiotowych aktów notarialnych (z dnia 11.08.2006 r. i 25.08.2006 r.) małżonkowie oświadczyli, iż nabycie przedmiotowej nieruchomości nastąpi w celu powiększenia prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Aktem notarialnym z dnia 6.12.2006 r. repertorium (...), Nr (...) małżonkowie E. i H. R. zawarli z A. D. warunkową umowę sprzedaży działek gruntu numer (...) i (...), z której wynika, że strony zawierają niniejszą umowę pod warunkiem, że A. nie wykona prawa pierwokupu przedmiotów umowy przysługującego jej na rzecz Skarbu Państwa. Zgodnie z § 7 tej umowy strony określiły wartość przedmiotu umowy jako równą jego cenie to jest na kwotę 838.000,00 zł, przy uwzględnieniu kosztów wykonanych prac polowych.

W dniu 1.02.2007 r. aktem notarialnym (...), Nr (...) przeniesiono prawo własności przedmiotowych działek na rzecz A. D. za kwotę 838.000,00 zł, która została już w całości zapłacona przed podpisaniem tego aktu.

W konsekwencji poczynionych ustaleń faktycznych organ I instancji (inaczej niż w poprzednich wyeliminowanych przez organ odwoławczy decyzjach z powodu przyjęcia, że strona dokonała sprzedaży działek w ramach działalności gospodarczej) stwierdził, że sprzedaż nieruchomości rolnych przed upływem pięciu lat od dnia ich nabycia podlega opodatkowaniu w myśl postanowień art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm., dalej jako PDoFizU) na zasadach określonych w przepisach art. 28 tej ustawy.

Odnośnie natomiast możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 PDoFizU organ stwierdził, że zwolnienie to nie może być zastosowane bowiem przed podpisaniem aktu nabycia gruntów, strona podpisała wcześniej przedwstępną umowę sprzedaży tych gruntów z A. D. zatem grunty te nie weszły w skład gospodarstwa rolnego małżonków i strona nie prowadziła na nich działalności rolnej i przyjęły, że strona nie sprzedała gospodarstwa rolnego w którym mowa w art. 28 PDoFizU. Zgodnie z art. art. 19 ust. 1 PDoFizU kwota przychodu do opodatkowania ze sprzedaży nieruchomości, przypadająca na każdego z małżonków wyniosła 838.000,00 zł x 50% = 419.000,00 zł, który podlega opodatkowaniu w formie 10% ryczałtu od uzyskanego przychodu stosownie do treści art. 28 ust. 2 PDoFizU, tj. 419.000,00 zł x 10% = 41.900,00 zł.

Po rozpatrzeniu odwołania w którym strona zarzuciła organowi niezastosowanie zwolnienia z art. 28 PDoFizU organ odwoławczy utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu I instancji.

Organ odwoławczy zauważył, że wykładni przepisu art. 28 PDoFizU nie można dokonywać abstrakcyjnie, bez uwzględnienia okoliczności zawieranej transakcji sprzedaży. W ocenie organu odwoławczego zwolnienie przedmiotowe zawarte w tym przepisie jest wyrazem uwzględnienia wyrażonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 PDoFizU zasady nieobciążania podatkiem dochodowym działalności rolniczej, a zatem także składników mienia służących tej działalności.

W warunkach rozpatrywanej sprawy bezsprzeczne jest, iż wydzierżawiony w dniu 9.05.2006 r. przez stronę grunt rolny (działka Nr (...) w Z. o powierzchni 10,46 ha) od A. umożliwił utworzenie gospodarstwa rolnego i udział w zorganizowanych przetargach na zakup nieruchomości rolnych.

Organ podkreślił, że przepisy art. 2 ust. 4 PDoFizU wskazują, że ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) definiuje w art. 2 ust. 1 pojęcie gospodarstwa rolnego jako obszar gruntów, o których mowa w art. 1 (grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.

Sporną kwestią było czy nieruchomości rolne zakupione od A. weszły w skład prowadzonego przez stronę gospodarstwa rolnego.

Organ odwoławczy zauważył, iż dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia istotne znaczenie ma ocena okoliczności faktycznych zawieranej transakcji.

Z materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy wynika, iż do protokołu przesłuchania strony z dnia 25.09.2008 r. skarżący wskazywał, iż dokonał zakupu ww. nieruchomości, bowiem przedsiębiorstwo, w którym pracował zostało zlikwidowane, a on chciał dalej pracować w rolnictwie. Jego zamiarem było wejście do B. Grunty sprzedał, bowiem nie otrzymał kredytu na ich zakup. W toku postępowania skarżący dostarczył zaświadczenie Banku (...) z dnia 23.03.3009 r., z którego wynika, że na przełomie maja i czerwca 2006 r. prowadził w oddziale banku rozmowy mające na celu uzyskanie kredytu preferencyjnego z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zakup gruntów rolnych w drodze przetargu od A. W zaświadczeniu wskazano, iż w wyniku przeprowadzonych rozmów i negocjacji Bank odmówił stronie udzielenia kredytu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wskazano, iż proponowane jako zabezpieczenie grunty rolne w ocenie banku stanowiły zbyt małą wartość rynkową w relacji do wnioskowanej kwoty kredytu. W wyniku kolejnego wezwania organu l instancji z dnia 03.04.2009 r. w kwestii udokumentowania podejmowanych przez stronę działań zmierzających do uzyskania kredytu dostarczył zaświadczenie Banku (...) z dnia 9.04.2009 r. wskazujące na fakt, iż skarżący nie składał pisemnego wniosku o udzielenie kredytu.

Organ podkreślił, że skarżący nie był zainteresowany rozłożeniem ceny sprzedaży na raty lub chciał odstąpić od podpisania umów sprzedaży na przedmiotowe działki, nie był też zainteresowany unieważnieniem przetargów, w wyniku których nabył przedmiotowe nieruchomości, nie występował o uzyskanie kredytu preferencyjnego z dopłatami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zakup gruntów rolnych z Zasobu A.

W ocenie organu odwoławczego prowadzone postępowanie dowodowe pozwoliło na uznanie za niewiarygodne twierdzeń strony jakoby podstawą do zbycia gruntów, na które wygrał przetarg było nie otrzymanie kredytu bankowego.

Zdaniem organu w świetle zebranego materiału dowodowego nie można uznać, iż zamiarem strony było nabycie przedmiotowych nieruchomości na własne potrzeby, w celu powiększenia prowadzonego gospodarstwa rolnego.

W ocenie organu w przedmiotowej sprawie dla oceny czy nabyte nieruchomości weszły w skład prowadzonego przez podatnika gospodarstwa rolnego, nie można jednak pominąć faktu, iż już w dniu 9.08.2006 r. zawarł wraz z małżonką przedwstępną umowę sprzedaży gruntów, nabytych od A. dopiero w dniach 11.08.2006 r. i 25.08.2006 r. tym samym nie można skutecznie twierdzić, że zakupione grunty weszły w skład prowadzonego gospodarstwa rolnego skoro jeszcze przed ich nabyciem zawarł skarżący przedwstępną umowę ich sprzedaży. W konsekwencji czego złożone oświadczenie w aktach notarialnych dotyczące nabycia przedmiotowych nieruchomości w dniach 11.08.2006 r. i 25.08.2006 r., iż przedmiotowe nieruchomości nabywane są z zamiarem powiększenia prowadzonego gospodarstwa rolnego nie odpowiada rzeczywistości. Przy czym organ odwoławczy zauważył, że jednym z warunków uczestnictwa w przetargu na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości gruntowych było złożenie oświadczenia, że nabywana nieruchomość stanie się integralną częścią gospodarczą i powstanie zorganizowana całość gospodarcza. Jednakże w zaistniałym stanie faktycznym ten warunek przez stronę nie został spełniony, pomimo złożenia takiego oświadczenia. Również fakt opłaty przez stronę podatku rolnego w okresie od w okresie od 25.06.2006 r. do dnia 1.02.2007 r. od zakupionych gruntów rolnych nie może prowadzić do odmiennej oceny dokonanej transakcji.

Organ odwoławczy wskazał także, że nie kwestionuje faktu, iż przedmiotowa nieruchomość w związku z dokonaną sprzedażą nie utraciła charakteru rolnego, bezsprzeczne w warunkach rozpatrywanej sprawy jest, że osoba ją nabywająca A. D. prowadzi działalność rolniczą i nabyła ją w celu powiększenia gospodarstwa rolnego.

W świetle dokonanych ustaleń organ odwoławczy wskazał, że zwolnienie podatkowe określone w przepisach art. 21 ust. 1 pkt 28 PDoFizU nie może dotyczyć transakcji zbycia nieruchomości nabytej w innym celu niż powiększenie posiadanego gospodarstwa rolnego.

W ocenie organu odwoławczego wystawiona przez firmę B. faktura Nr (...) z dnia 5.12.2006 r. dotycząca uprawy, siewu, nawożenia i oprysku pszenicy na areale 60,5 ha nie potwierdza prowadzenia działalności rolniczej przez stronę, lecz przez A. D.

W skardze wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego pełnomocnik strony skarżącej zarzucił naruszenie art. 21 ust. 1 pkt 28 PDoFizU oraz art. 191 OrdPU

W ocenie pełnomocnika organy podatkowe bezpodstawnie odmówiły stronie prawa do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 28 PDoFizU.

Zakwestionowano stwierdzenie organu zawarte w zaskarżonej decyzji polegające na uznaniu, iż nabyte i następnie odsprzedane grunty nie weszły w skład gospodarstwa rolnego strony skarżącej oraz, że nie prowadzono na nich działalności rolnej. W kontekście powyższego uznano, iż uzasadnienie zawarte w zaskarżonej decyzji w zakresie pozbawienia prawa do skorzystania z przysługującego zwolnienia jest bardzo lakoniczne i nie znajduje podstaw prawnych.

Podniesiono, iż przepisy art. 2 ust. 4 PDoFizU wskazują, że ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, i w ocenie strony skarżącej sprzedawany grunt w świetle tej ustawy był gospodarstwem rolnym.

Podkreślono, że skarżący był podatnikiem podatku rolnego w rozumieniu art. 3 ustawy o podatku rolnym od wszystkich posiadanych gruntów rolnych, które stanowiły gospodarstwo rolne, sprzedane grunty były użytkami rolnymi, co potwierdzają wypisy z ewidencji gruntów. Zaznaczono, że ustawodawca wprowadził w art. 1 PodRolU wyjątek od opodatkowania gruntów rolnych podatkiem rolnym w przypadku zajęcia ich na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Jednak taka sytuacja miejsca nie miała.

Zdaniem strony, jeżeli organ uznaje, ze przedmiotowe grunty zostały zajęte na działalność inną niż rolnicza, to powinien wyjaśnić jaki jest status tego gruntu.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie podtrzymując stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na podstawie art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej. Według art. 1 § 2 powołanej ustawy, kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Art. 145 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej PostAdmU), ogranicza podstawy prawne uwzględnienia skargi do stwierdzenia naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, naruszenia prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego oraz innego naruszenia przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

W zakresie tak określonej kognicji Sąd stwierdził, że skarga zasługuje na uwzględnienie.

Istotą sporu jest kwestia zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 28 PDoFizU w związku ze sprzedażą przez stronę skarżącą gruntu.

Oceniając prawidłowość stanowiska organu zaprezentowanego w zaskarżonej decyzji należy rozpocząć od przytoczenia treści spornego przepisu odnoszącego się do przedmiotowego zwolnienia podatkowego.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 28 PDoFizU wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny lub leśny. Ustawodawca możliwość skorzystania z przedmiotowego zwolnienia, uzależnił więc od spełnienia dwóch warunków. Po pierwsze zbywana nieruchomość musi wejść w skład gospodarstwa rolnego zbywcy, a po drugie zbywane grunty nie mogą - w związku z ich sprzedażą - utracić charakteru rolnego.

Poza sporem było ustalenie, że zbywane nieruchomości w związku ze sprzedażą nie utraciły charakteru rolnego. W rozpoznawanej sprawie przedmiotem oceny jest ta część przepisu przed średnikiem, w której przewidziano przesłankę pozytywną zastosowania zwolnienia, czyli wejścia zbywanej nieruchomości w skład gospodarstwa rolnego.

Nie można zapominać, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji gospodarstwa rolnego odsyłając zgodnie z dyspozycją 2 ust. 4 tej ustawy do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 1 PodRolU za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy i stanowiący własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Zatem według ustawy o podatku rolnym aby dany obszar gruntów uznać za gospodarstwo rolne obszar ten musi być odpowiednio sklasyfikowany, nie może być na nim prowadzona inna działalność niż działalność rolnicza, mieć odpowiednią powierzchnię oraz być w posiadaniu m.in. osoby fizycznej.

W ocenie Sądu w rozpatrywanej sprawie wszystkie przesłanki zostały spełnione, aby uznać sprzedane działki za nieruchomości które wcześniej weszły do gospodarstwa rolnego.

Grunty wchodzące w skład zbywanych nieruchomości sklasyfikowane były w ewidencji gruntów jako grunty orne oznaczone symbolem R, które według klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454) zalicza się do użytków rolnych. Na gruntach tych nie była prowadzona inna działalność niż działalność rolnicza. Sprzedane grunty miały łącznie powierzchnię 60,09 ha, a więc przekraczającą 1 ha. Strona skarżąca w momencie sprzedaży była właścicielem tych gruntów.

Grunty sprzedane przez stronę są zatem użytkami rolnymi co wynika z ewidencji gruntów, ich powierzchnia przekracza 1 ha oraz strona skarżąca w momencie ich sprzedaży była ich właścicielem.

Zauważyć w tym miejscu należy, że strona skarżąca przed zakupem ww gruntów posiadała gospodarstwo rolne o powierzchni 10,46 ha, co oświadczyła w aktach notarialnych dotyczących zakupu przedmiotowych nieruchomości. Oświadczyła także, że jest rolnikiem indywidualnym, posiadającym gospodarstwo rolne w gminie, na obszarze której położona jest nabywana nieruchomość oraz że zakupu dokonuje w celu powiększenia posiadanego już gospodarstwa rolnego. Cel nabycia przez stronę skarżącą nieruchomości tj. powiększenie gospodarstwa rolnego wynikał z aktu notarialnego i nie został zakwestionowany pomimo, że A. wiedząc o zamiarze zbycia działek nie skorzystała z prawa pierwokupu i odkupu, pomimo posiadanych w tym zakresie uprawnień.

PodRolU nie wprowadza innych warunków koniecznych do uznania wejścia obszaru do gospodarstwa rolnego takich jak np. czas, w którym trzeba być właścicielem takiego obszaru, czy też prowadzenie na nim produkcji rolnej. Także PDoFizU w przepisie dotyczącym zwolnienia podatkowego nie wprowadza innych warunków, aby skorzystać z przedmiotowego zwolnienia. O tym czy dany grunt stanowi obszar gospodarstwa rolnego lub wchodzi w jego skład decydują przepisy ustawy o podatku rolnym, a nie wola czy zamiar stron umowy sprzedaży bądź status nabywcy.

Zgodzić się należy z twierdzeniami skargi, że nie istnieją żadne procedury formalne związane z powiększaniem gospodarstw rolnych, po spełnieniu których można mówić, że dany grunt wszedł w skład gospodarstw rolnego.

Jak słusznie wskazał organ ulgi należy interpretować w sposób ścisły, co oznacza, że jeżeli ustawodawca dla tego typu ulgi odwołał się do pojęcia gospodarstwa rolnego w znaczeniu ustawy o podatku rolnym, to w ten sposób należy dokonywać wykładni tego przepisu.

W ocenie Sądu zbywane nieruchomości odpowiadają definicji gospodarstwa rolnego zawartej w ustawie o podatku rolnym, a o tym czy weszły w skład gospodarstwa rolnego świadczą inne okoliczności rozpoznawanej sprawy, a mianowicie: strona była właścicielami nabytego gruntu przez ponad 6 miesięcy, płaciła za ten okres podatek rolny, w związku z posiadaniem tego gruntu otrzymywała dopłaty dla rolników, grunt był uprawiany o czym świadczą zlecone prace uprawy, siewu, nawożenia i oprysku na areale 60 ha, przez A. D., za które to prace została wystawiona w dniu 5.12.2006 r. faktura.

Można byłoby przyjąć za organem, że podpisanie przez stronę umowy przedwstępnej mogło wskazywać, że jej zamiarem mogła być sprzedaż spornych działek. Jednak nie można zapominać, że przetarg na zakup ww nieruchomości odbył się w maju 2006 r., także w maju 2006 r. w Banku strona skarżąca prowadziła rozmowy na temat możliwości uzyskania kredytu, natomiast zawarcie umowy przedwstępnej odbyło się dwa dni przed podpisaniem aktu notarialnego. Nawet przyjęcie za organem, że w momencie zakupu strona wiedziała, że dokona sprzedaży działek, zamiar ten nie zmienia postaci rzeczy że strona przez pół roku była właścicielem tego gospodarstwa, płaciła podatek rolny, otrzymała dopłaty związane z posiadaniem gruntu oraz na obszarze tym prowadzona była działalność rolnicza związana z dokonaniem siewu przez A. D., co wynika z akt sprawy.

Dla oceny, czy zbywana nieruchomość weszła w skład gospodarstwa rolnego nie ma znaczenia zamiar odsprzedaży zakupionego gruntu kolejnej osobie, gdy sprzedawana nieruchomość weszła w momencie jej zakupu do gospodarstwa rolnego z uwagi na spełnienie przesłanek z art. 2 PodRolU.

Uwzględniając, że w zaskarżonej decyzji na skutek błędnej oceny materiału dowodowego sprawy organ naruszył przepis art. 191 OrdPU przez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów Sąd, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c PostAdmU, uchylił zaskarżoną decyzję. Orzeczenie o wykonalności decyzji do czasu uprawomocnienia się wyroku uzasadnia art. 152 powołanej wyżej ustawy, a rozstrzygnięcie o kosztach postępowania art. 200 tej ustawy, na które składają się koszty zastępstwa procesowego, kwota wpisu od skargi oraz opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa.

Organ podatkowy zobowiązany będzie uwzględnić stanowisko Sądu zaprezentowane w niniejszym wyroku.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...