• II FZ 799/12 - Postanowie...
  18.10.2017

II FZ 799/12

Postanowienie
Naczelny Sąd Administracyjny
2012-10-04

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Krzysztof Winiarski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Krzysztof Winiarski, , po rozpoznaniu w dniu 4 października 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia M.B. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 sierpnia 2012 r. sygn. akt II FSK 711/12 odrzucające zażalenie na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. sygn. akt II FSK 711/12 w zakresie wznowienia postępowania sądowego od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2011 r. sygn. akt II FSK 1161/10 w sprawie ze skargi M.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 9 czerwca 2009 r., nr [...] w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2007 r. postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FSK 711/12 Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę M.B. (dalej: ,,Strona’’ lub ,,Skarżący’’) o wznowienie postępowania sądowego.

Na powyższe postanowienie skarżący wniósł zażalenie, które zostało odrzucone postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2012 r.

Pismem z dnia 27 sierpnia 2012 r. M.B. wniósł zażalenie na powyższe postanowienie z dnia 2 sierpnia 2012 r. wnosząc o jego zmianę.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Przedmiotowe zażalenie należy uznać za niedopuszczalne. Zgodnie bowiem z treścią art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.- dalej: ,,p.p.s.a.’’) zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia, których rodzaje wymieniono w tym przepisie. W rozpoznawanej sprawie nie ulega wątpliwości, że zażalenie wniesiono na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Należy zatem stwierdzić, że zażalenie na takie postanowienie jest niedopuszczalne. Stosownie bowiem do regulacji prawnej zawartej w dziale IV rozdziale 1 i 2 ustawy p.p.s.a. środki odwoławcze przysługują od wyroków i postanowień wydanych przez wojewódzkie sądy administracyjne. Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyroki i postanowienia) nie podlegają zaskarżeniu, gdyż stają się prawomocne z chwilą ich wydania i nie przysługuje od nich środek odwoławczy (art. 168 p.p.s.a.).

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 178 w związku z art. 197 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...