• II OW 110/14 - Postanowie...
  18.10.2017

II OW 110/14

Postanowienie
Naczelny Sąd Administracyjny
2014-06-27

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Małgorzata Dałkowska - Szary /sprawozdawca/
Marek Stojanowski
Włodzimierz Ryms /przewodniczący/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA: Włodzimierz Ryms, Sędziowie NSA: Małgorzata Dałkowska-Szary (spr.), Marek Stojanowski, po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy w zakresie wniosków sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o wyłączenie w sprawie ze skargi W. O., sygn. akt II SAB/Gl 38/14 na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Śląskiego w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji odmawiającej uchylenia we wznowionym postępowaniu decyzji o pozwoleniu na budowę postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu do rozpoznania wniosków sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o wyłączenie.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach przedstawił sprawę o wyznaczenie innego sądu do rozpoznania wniosków sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o wyłączenie od orzekania w sprawie ze skargi W. O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Śląskiego w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji odmawiającej uchylenia we wznowionym postępowaniu decyzji o pozwoleniu na budowę (sygn. akt II SAB/Gl 38/14).

Zgodnie z art. 22 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), dalej w skrócie p.p.s.a., postanowienie w przedmiocie wyłączenia sędziego wydaje sąd administracyjny, przed którym sprawa się toczy w składzie trzech sędziów. W razie gdy sąd administracyjny, o którym mowa w § 1, nie może podjąć postanowienia z powodu braku dostatecznej liczby sędziów, Naczelny Sąd Administracyjny wyznacza inny sąd do rozpoznania wniosku (art. 22 § 3 p.p.s.a.).

W związku z tym, że sędzia W. O. podlega wyłączeniu od orzekania w tej sprawie z mocy ustawy, a pozostali sędziowie orzekający w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym Gliwicach złożyli wnioski o wyłączenie od orzekania w tej sprawie na podstawie art. 19 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach nie może podjąć postanowienia w przedmiocie ich wyłączenia.

Mając na uwadze powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 22 § 3 powołanej ustawy, wyznaczył do rozpoznania wniosków sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o wyłączenie od orzekania w tej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...