• III SA/Wa 1936/12 - Posta...
  18.10.2017

III SA/Wa 1936/12

Postanowienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
2013-01-29

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Artur Kot /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Artur Kot po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 stycznia 2013 r. sprawy ze skargi U.GmbH z siedzibą w Austrii na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego postanawia: 1) umorzyć postępowanie sądowe; 2) zasądzić od Dyrektora Izby Celnej w W. na rzecz U. GmbH z siedzibą w Austrii kwotę 5.600 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Pełnomocnik Skarżącej - dor. pod. K.. M., pismem z 17 maja 2012 r. wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] kwietnia 2012 r. w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego.

Pismem z 21 stycznia 2013 r. Dyrektor Izby Celnej w W. poinformował Sąd, że na podstawie art. 54 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) - dalej: "p.p.s.a.", uwzględnił ww. skargę w całości i tym samym uchylił w całości decyzję organu pierwszej i drugiej instancji oraz przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Uwzględnienie skargi nastąpiło w decyzji Dyrektora Izby Celnej w W. wydanej [...]grudnia 2012 r. Powyższa decyzja, uwzględniająca skargę, została doręczona Skarżącej 2 stycznia 2013 r.

Z uwagi na wydanie przez Dyrektora Izby Celnej w W. ww. decyzji, pełnomocnik Skarżącej wniósł o umorzenie postępowania sądowego oraz zwrot kosztów postępowania sądowego wraz z kosztami zastępstwa procesowego w wysokości trzykrotności stawki minimalnej według norm przypisanych, z uwagi na nakład pracy podyktowany skomplikowanym charakterem sprawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 54 § 3 p.p.s.a. organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy, co też Dyrektor Izby Celnej w W. w wydanej [...]grudnia 2012 r. decyzji uczynił. Z chwilą jej doręczenia Skarżącemu, przestał istnieć przedmiot skargi, jakim była Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia[...]kwietnia 2012 r.

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono bezprzedmiotowe z przyczyn innych, niż te wskazane w pkt 1 i 2 tego paragrafu. Do okoliczności uzasadniających umorzenie postępowania na podstawie powyższego przepisu należy bez wątpienia uwzględnienie skargi przez organ w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a. (tzw. autokontrola). Powoduje ono bowiem wyeliminowanie z obrotu prawnego zaskarżonego aktu lub czynności, co czyni zbędnym dalsze procedowanie w sprawie. W razie wydania nowego rozstrzygnięcia służy na nie skarga do sądu administracyjnego, co należycie chroni prawa strony skarżącej.

Wobec powyższego postępowanie sądowe, jako bezprzedmiotowe podlega w niniejszej sprawie umorzeniu na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., o czym postanowiono w pkt 1 sentencji.

Uwzględnienie skargi przez organ czyni ponadto zasadnym orzeczenie o zwrocie kosztów postępowania. Zgodnie bowiem z art. 201 § 1 p.p.s.a. zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu także w razie uwzględnienia skargi w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a. (tzw. autokontrola). W niniejszej sprawie do kosztów tych, na mocy art. 205 § 2 i § 4 p.p.s.a. należy zaliczyć kwotę 2.000 zł uiszczoną tytułem wpisu sądowego określonego zgodnie z § 1 pkt 4 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U Nr 221, poz. 2193) oraz koszty wynagrodzenia pełnomocnika w osobie doradcy podatkowego w wysokości 3.600 zł, tj. w wysokości określonej w § 2 ust. 1 i ust. 2 oraz § 3 ust. 1 pkt 1 lit. f) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wynagradzania za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnym oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu (Dz. U. Nr 31, poz. 153).

W ocenie Sądu w niniejszej sprawie brak było podstaw do zasądzenia opłaty za czynności doradcy podatkowego w wysokości przewyższającej stawkę minimalną. Nie przemawiał za tym w szczególności nakład pracy pełnomocnika Skarżącej, który nie odbiegał od przeciętnego, a w zasadzie ograniczał się jedynie do sporządzenia skargi. Zauważenia także wymaga, że treść niniejszej skargi pokrywa się z treścią innych tożsamych skarg wniesionych do tut. Sądu przez pełnomocnika Skarżącej. Ponadto umorzenie postępowania w trybie autokontroli organu ma niewątpliwie wpływ na wysokość stawki określonej według przepisów ww. rozporządzenia. Wskazać bowiem należy, że nakład pracy pełnomocnika przy umorzeniu postępowania jest mniejszy niż w przypadku rozstrzygania sprawy na rozprawie (por. postanowienie NSA z 29 września 2010 r. II FZ 407/10 i przywołane w nim postanowienie NSA z 17 marca 2009 r., I GZ 3/09).

Mając powyższe na uwadze, Sąd orzekł, jak w sentencji.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...