• I SA/Wa 2292/12 - Postano...
  18.10.2017

I SA/Wa 2292/12

Postanowienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
2013-01-31

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Emilia Lewandowska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Emilia Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Powiatu [...] na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] września 2012 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Powiat [...], reprezentowany przez Zarząd Powiatu, pismem z dnia [...] października 2012 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] września 2012 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania.

Zarządzeniem z dnia 18 grudnia 2012 r. Przewodniczącej Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis powyższego zarządzenia doręczony został stronie w dniu [...] grudnia 2012 r. Termin do jego wykonania upływał zatem w dniu [...] stycznia 2013 r. Mimo upływu wyznaczonego terminu skarżący nie uiścił wymaganego wpisu sądowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest między innymi skarga (art. 230 § 2). Stosownie zaś do treści art. 220 § 3 powołanej ustawy skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Z akt sądowych sprawy wynika, że skarżący mimo stosownego wezwania Sądu, nie uiścił należnego wpisu sądowego od skargi. Skarga podlega więc odrzuceniu.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na mocy art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...