• II SA/Gd 378/14 - Postano...
  18.10.2017

II SA/Gd 378/14

Postanowienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
2014-07-02

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Diana Trzcińska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Diana Trzcińska po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. L. o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na decyzję Wojewody z dnia 25 kwietnia 2014 r., Nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie rozbudowy obiektu budowlanego postanawia przyznać R. L. prawo pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie

R. L. zwrócił się, we wniosku złożonym na urzędowym formularzu PPF w dniu 25 czerwca 2014 r. (data stempla pocztowego), o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Ze złożonego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wnioskodawcy wynika, że prowadzi on gospodarstwo domowe z żoną. Zamieszkuje również z dwoma synami, którzy jednak utrzymują się samodzielnie. Skarżący podkreślił, że ma na utrzymaniu bezrobotną żonę bez prawa do zasiłku. Żona jest osobą niepełnosprawną w stopniu lekkim bez szans na znalezienie pracy w jej wieku. Wnioskodawca podkreślił, że miesięcznie na leki wydaje około 250 zł. Nie posiada żadnego samochodu. Jest właścicielem domu o powierzchni 64 m2 i budynku gospodarczego o powierzchni 50 m2. Na dochód rodziny składa się jego emerytura w kwocie 1720,84 zł netto miesięcznie. Wedle oświadczenia, wnioskodawca nie posiada żadnego majątku, poza ww. nieruchomością, natomiast uzyskiwane świadczenie z trudem wystarcza na pokrycie kosztów życia i utrzymania jego i żony.

Zgodnie z brzmieniem art. 245 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 tekst jedn. ze zm.), prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Stosownie zaś do treści art. 246 § 3 ustawy – ustanowienie dla strony adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego wymaga nadto złożenia przez wnioskodawcę osobistego oświadczenia o niezatrudnianianiu lub niepozostawaniu w innym stosunku prawnym z ww. W myśl art. 246 § 1 pkt 1 powołanej ustawy przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Wskazane przepisy stanowią wyjątek od zasady, wynikającej z treści art. 199 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zgodnie z którą to na stronie ciąży obowiązek pokrycia kosztów postępowania wywołanych jej udziałem w sprawie. Zatem, rzeczą wnioskodawcy, jako zainteresowanego, jest wykazanie, że jego sytuacja materialna jest na tyle trudna, że uzasadnia wyjątkowe traktowanie, o którym mowa w przytoczonych przepisach.

W ocenie referendarza, wniosek skarżącego zasługuje na uwzględnienie. Biorąc pod uwagę zawarte w nim dane i oświadczenia odzwierciedlające aktualną sytuację osobistą, majątkową i dochodową wnioskodawcy, a także przedłożone dokumenty potwierdzające okoliczności zaprezentowane we wniosku (kserokopie decyzji o waloryzacji emerytury z 1 marca 2014 r., zaświadczenia z PUP z 23 czerwca 2014 r. oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z 5 marca 2012 r.): fakt niewysokich dochodów w jego gospodarstwie domowym, braku oszczędności i znaczącego majątku należało uznać, że nie jest on w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania związanych z niniejszą sprawą, w tym również kosztów związanych z ustanowieniem adwokata z wyboru. Tym samym spełnia on ustawowe przesłanki przyznania prawa pomocy w tym zakresie.

Mając na uwadze przedstawione wyżej okoliczności referendarz, na podstawie przepisu art. 246 § 1 pkt 1 cytowanej ustawy, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...