• KIO/UZP 1295/09 - Wyrok K...
  23.10.2016

KIO/UZP 1295/09

Wyrok
Krajowej Izby Odwoławczej
z dnia 21 października 2009 r.

Teza

Podanie przez wykonawcę w ramach wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych parametrów technicznych oferowanego sprzętu, które zgodnie z wymogami SIWZ miały byc zawarte w ofercie, stanowi niedopuszczalną zmianę treści oferty. Fakt, że zamawiający dopuścił, że opis i dane oferowanego sprzętu mogą być potwierdzone przez dostarczenie katalogów nie oznacza, że dostarczenie tych dokumentów miało służyć potwierdzeniu spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, które można uzupełnić w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówien publicznych dostarczając brakujące dokumenty.

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 437 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Przewodniczący: Renata Tubisz
Członkowie: Ryszard Tetzlaff, Barbara Bettman
Protokolant: Przemysław Śpiewak

Sentencja

Krajowa Izba Odwoławcza po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 października 2009 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez I., G., ul. G. Nr (...) od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Port Lotniczy S.-G. Sp. z o.o., G., G. Nr (...) protestu z dnia 12 sierpnia 2009 r. przy udziale wykonawcy S. Sp. z o.o., K., ul. S. Nr (...) zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka:
1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz nakazuje powtórzenie czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty,
2. kosztami postępowania obciąża Port Lotniczy S.-G. Sp. z o.o., G., G. Nr (...) i nakazuje:
a) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4 462 zł; 00 gr; (słownie: cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa złote zero groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez I., G., ul. G. Nr (...);
b) dokonać wpłaty kwoty 8 647 zł; 06 gr; (słownie: osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych sześć groszy) przez Port Lotniczy S.-G. Sp. z o.o., G., G. Nr (...) na rzecz I., G., ul. G. Nr (...) stanowiącej uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania, kosztów wynagrodzenia pełnomocnika oraz dojazdu;
c) dokonać zwrotu kwoty 10 538 zł; 00 gr; (słownie: dziesięć tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych zero groszy) z rachunku dochodów własnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz I., G., ul. G. Nr (...).

Uzasadnienie

Postępowanie dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę maszyn zimowego utrzymania lotniska, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr (...) z dnia 06. 06.2009 r.

Zamawiającym jest Port lotniczy S.-G. Sp. z o.o., G. Nr (...) zwany dalej "Zamawiającym".

Odwołującym jest I. ul. G. Nr (...), G. zwany dalej "Odwołującym".

Protest został złożony w związku z dokonanym wyborem oferty złożonej przez Wykonawcę S. Sp. z o. o, z siedzibą K., ul. S. Nr (...) zwany dalej "Wykonawcą wybranym".

Odwołujący wniósł odwołanie wnosząc o uwzględnienie wszystkich podniesionych w proteście zarzutów.

Odwołujący wskazał, że Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku Nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanych dalej "SIWZ", w którym Zamawiający szczegółowo opisał parametry techniczno-użytkowe i inne wymagania, jakimi powinien się charakteryzować zamawiany sprzęt.

Opisując w Rozdziale III lit. C SIWZ wymagania dotyczące zawartości składanych ofert Zamawiający zażądał, aby oferta zawierała w swojej treści między innymi "opis i dane techniczne oferowanych maszyn (nazwa producenta, typ pojazdu, parametry techniczno-użytkowe), w stopniu umożliwiającym odniesienie ich do wymogów określonych przez Zamawiającego".

Do oferty złożonej przez Wybranego wykonawcę zostały załączone:

1) opis techniczny lotniskowej oczyszczarki kompaktowej typ TJS-C630,

2) opis techniczny samochodu Mercedes-Benz ACTROS 4141 AK/8x8/4,

3) opis techniczny wielosegmentowego pługa odśnieżającego typ TARRON MS 80.l-K,

4) opis techniczny ciągnika Claas XERlON 3800 TRAC VC,

5) kopia folderu przedstawiającego widok oraz dane techniczne pługa wirnikowego.

Załączone opisy nie zawierały jednak informacji o wszystkich parametrach i innych właściwościach oferowanych urządzeń, czego wyraźnie wymagał Zamawiający.

Pomimo tego, Zamawiający zaniechał odrzucenia tej oferty i najpierw w drodze pytań zadanych wykonawcy uzyskał brakujące dane techniczne oferowanych urządzeń, a następnie dokonał wyboru tej oferty jako najkorzystniejszej.

Odwołujący podkreśla, że takie postępowanie Zamawiającego pozbawione było podstaw prawnych i stanowiło niedozwolone uzupełnienie wadliwej oferty.

Precyzując zarzuty Odwołujący przedstawił następujące stanowisko:

1. W swojej ofercie wykonawca S. Sp. z o.o. nie scharakteryzował oferowanych przez siebie urządzeń, w zakresie 31 parametrów techniczno-użytkowych i innych wymogów, opisanych w załączniku Nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czego Zamawiający bezwzględnie wymagał. Oferta wybranego wykonawcy nie odnosi się do następujących pozycji opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załącznik Nr 6: pkt 1D ppkt 5; pkt 1A ppkt 29; pkt 1A ppkt 8 - w zakresie 3 parametrów; pkt 1A ppkt 15; pkt 1A ppkt 16; pkt 1A ppkt 23; pkt 1A ppkt 27; pkt 1A ppkt 38; pkt 1A ppkt 39; pkt 1A ppkt 40; pkt 1A ppkt 42; pkt 1A ppkt 46; pkt 1A ppkt 47; pkt 1B ppkt 1, 2, 8 i 9; pkt 1D ppkt 5; pkt 1D ppkt 7; pkt 1D ppkt 11; pkt 1D ppkt 12; pkt 1D ppkt 13; pkt 1D ppkt 25; pkt 1D ppkt 26; pkt 1D ppkt 31; pkt 1D ppkt 32; pkt 1D ppkt 33; pkt 1D ppkt 34; pkt 1D ppkt 37; pkt 1E ppkt 1-3; pkt 1D ppkt 38; pkt 1D ppkt 39; pkt 2B ppkt 25.

Opisując swoje wymagania co do zawartości składanych ofert Zamawiający w sposób nie budzący żadnych wątpliwości wskazał. że w ofercie należy umieścić opis i dane techniczne oferowanych maszyn, zawierający nazwy producentów, typ pojazdu oraz parametry techniczno-użytkowe. Zamawiający wymagał w tym zakresie, aby załączony do oferty opis parametrów techniczno-użytkowych został sporządzony w taki sposób, aby informacje w nim zawarte można było odnieść czyli porównać do wymagań określonych przez Zamawiającego.

Innymi słowy Zamawiający oczekiwał, że z załączonego opisu parametrów można będzie wnioskować czy Wykonawca oferuje przedmiot dostawy zgodny z przedmiotami opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wnioskować więc można, że Zamawiający wymagał, aby poszczególne pozycje zamawianego sprzętu charakteryzowały się specyficznym właściwościami i konkretnymi parametrami.

Wybrany wykonawca dołączył do oferty opis, który nie spełnia oczekiwań Zamawiającego w tym zakresie, ponieważ nie określono w nim wszystkich parametrów i właściwości oferowanych urządzeń, przez co nie było możliwe porównanie oferty do wymagań określonych w SIWZ, jak tego wymagał Zamawiający.

W ocenie Odwołującego brak jest podstaw do przyjęcia, że sporny opis techniczny jest dokumentem, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy ZamPublU i tym samym nie jest możliwe zastosowanie w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia procedury określonej w art. 26 ust. 3 ustawy ZamPublU.

Wykonawca miał obowiązek opisać szczegółowo parametry oferowanego sprzętu, które byłyby zgodne z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, a nie do podania tylko niektórych z nich.

Opis techniczny oferowanych urządzeń bez wątpienia więc jest częścią oferty i tylko w ten sposób winien być traktowany. Jako taki więc nie może podlegać żadnym zmianom i uzupełnieniom. Zamawiający stwierdziwszy w trakcie oceny wady złożonej oferty, o których mowa powyżej, skierował do Wykonawcy pismo, w którym zadał pytania o brakujące w ofercie dane techniczne i inne informacje. Odpowiadając na te pytania Wykonawca podał wymagane informacje, które Zamawiający uznał za wystarczające do uznania ważności ocenianej oferty. W tej sprawie Odwołujący wyraził następujące stanowisko, że doszło do nieuprawnionej czynności negocjacji w zakresie złożonej oferty oraz jej bezprawnego uzupełnienia, czego wyraźnie zabraniają przepisy art. 87 ust. 1 Ustawy ZamPublU. W związku z powyższym w ocenie Odwołującego stwierdzić należy, że oferta w kształcie z dnia jej otwarcia nie odpowiada treści SIWZ.

2. Oferta wybranego wykonawcy nie zawiera informacji, której żądał Zamawiający, dotyczącej parametrów wydajności oferowanych urządzeń. Parametr wydajności jest jedną z podstawowych cech wyróżniających urządzenie spośród innych tego typu maszyn, mający zasadnicze znaczenie przy ocenie przedmiotów oferty. Jeżeli więc Zamawiający wymagał, aby wykonawca podał w ofercie wydajność oferowanego sprzętu, to niedopełnienie tego obowiązku musi skutkować jej odrzuceniem.

Zamawiający nie ma prawa oceniać oferty w oparciu o własne wyliczenia czy inne temu podobne porównania. Ofertę należy oceniać wyłącznie w oparciu o informacje i dane w niej zawarte. Zatem skoro nie ma podanej wydajności, to nie można ocenić, czy oferta odpowiada wymaganiom.

3. Opisując wymagane parametry oczyszczarki lotniskowej Zamawiający zapisał w pkt 1D ppkt 6 Załącznika Nr 6 do SIWZ, że: "Maksymalna prędkość robocza - do 50 km/h". Powyższe oznacza, że prędkość oferowanej oczyszczarki nie może być większa od wskazanego wymogu. Jeżeli wykonawca S. Sp. z o.o. zaoferował oczyszczarkę, która osiąga prędkość roboczą 60 km/h to znaczy, że zaoferował urządzenie niezgodne z wymaganym. Według zapisu zawartego w załączniku Nr 6, granicą wyznaczoną przez Zamawiającego, jest 50 km/h. Zamawiający nie zapisał" nie mniejsza niż 50 km/h", wobec czego zaoferowanie wartości większej od wskazanej stanowi niezgodność oferty z treścią SIWZ.

Pismem z dnia 24 sierpnia 2009 r. Zamawiający rozstrzygnął protest przez jego oddalenie.

W uzasadnieniu przedstawił następującą argumentację formalną i prawną.

Odnosząc się do poszczególnych zarzutów stwierdził co następuje: Opis techniczny przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ) szczegółowo na 6 stronach opisuje wymagane parametry techniczno-funkcjonalne zamawianych maszyn jakich Zamawiający żądał w SIWZ.

Zamawiający dopuścił załączenie: katalogów informacyjnych producenta, kart technicznych. Wbrew temu co zarzuca Protestujący w żadnej odpowiedzi na zadane pytania wybrany Wykonawca nie wprowadził żadnego elementu, który stanowiłby uzupełnienie lub zmianę oferty. Słusznie zauważa w przystąpieniu do postępowania protestacyjnego S. Sp. z o.o., że Zamawiający nie może odrzucić oferty nie wyczerpawszy wcześniej procedury wyjaśnień. Zarzut nie podania w ofercie parametru wydajności Zamawiający również oddalił. Do stwierdzenia, że parametr jest spełniony Zamawiającemu wystarcza znajomość prędkości i szerokości zamiatania na co wskazuje również Przystępujący. W sprawie maksymalnej prędkości roboczej (do 50 km/h) należy przyjąć, że oferowana przez wybranego Wykonawcę maszyna istotnie jest w stanie poruszać się z prędkością 60 km/h). Możliwy do osiągnięcia, maksymalny parametr prędkości w żaden sposób nie stanowi przeszkody dla dostarczenia finalnie zamawianej maszyny z ograniczeniem (za pomocą prostych rozwiązań technicznych) zgodnym z wymaganiami Zamawiającego. Zatem należy uznać, że omawiana kwestia w żadnej mierze nie może stanowić podstawy do tak istotnej decyzji jaką jest odrzucenie oferty.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający oddalił protest w całości.

Skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje:

Odwołujący posiada interes prawny do wniesienia odwołania, ponieważ na dwie złożone oferty przy uwzględnieniu jedynego kryterium oceny ofert jakim jest cena 100 %, oferta Odwołującego zajęła drugą pozycję. Tym samym w przypadku uwzględnienia odwołania, oferta Odwołującego będzie ofertą najkorzystniejszą cenowo, co wypełnia przesłanki ustawowe do posiadania interesu prawnego do wniesienia odwołania w rozumieniu art. 179 ust. 1 ZamPublU.

W toku postępowania na podstawie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz protestu, rozstrzygnięcia protestu, odwołania i wyjaśnień Odwołującego i Przystępującego na rozprawie ustalono, co następuje:

Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanych dalej "SIWZ", w którym Zamawiający opisał parametry techniczno-użytkowe i inne wymagania, jakimi powinien się charakteryzować zamawiany sprzęt. Z kolei w Rozdziale III lit. C SIWZ "Wymagania dotyczące zawartości składanych ofert" ppkt 4 Zamawiający zażądał, aby oferta zawierała w swojej treści "Opis i dane techniczne oferowanych maszyn (nazwa producenta, typ pojazdu, parametry techniczno -użytkowe), w stopniu umożliwiającym odniesienie ich do wymogów określonych przez Zamawiającego". Z treści zał. Nr 6 do SIWZ jednoznacznie wynika, że Zamawiający w tym załączniku opisał przedmiot zamówienia to jest wskazał cechy techniczne zamawianego sprzętu, przez wyznaczenie wymaganych parametrów jakie mają spełnić zamawiane urządzenia.

Co do zagadnienia objętego sporem to jest czy Zamawiający mógł wezwać Przystępującego do potwierdzenia, po złożeniu oferty, iż oferowany sprzęt posiada wszystkie parametry wymienione w Załączniku nr 6 do SIWZ to rozstrzygające znaczenie ma, w ocenie Izby, zapis powyżej cytowanego Rozdziału III lit. C SIWZ. Z powyżej cytowanego zapisu wynika, że dane techniczne oferowanego sprzętu mają być tak określone, aby umożliwiły odniesienie do wymogów określonych przez Zamawiającego. Pomimo, że w punkcie tym nie przywołano wprost zał. Nr 6 do SIWZ, to z analizy zgromadzonego materiału w sprawie oraz stanowisk stron wynika, że parametry techniczne zostały określone jedynie w tym miejscu SIWZ.

Natomiast co do zakresu podania cech identyfikujących oferowany sprzęt to w ocenie Izby cytowany powyżej zapis SIWZ wskazuje, że należy podać oprócz nazwy producenta, typu pojazdu również wszystkie dane techniczne wymienione w zał. Nr 6 do SIWZ, powyższe wynika wprost z zapisu SIWZ ((…)parametry techniczno-użytkowe), w stopniu umożliwiającym odniesienie ich do wymogów określonych przez Zamawiającego).

Co do konieczności podania parametrów technicznych oferowanego sprzętu nie ma wątpliwości, ponieważ co jest bezsporne w sprawie Zamawiający wezwał Wykonawcę wybranego do wyjaśnienia czy opisany sprzęt posiada parametry techniczne wymienione w Zał. Nr 6 i otrzymał ze strony Wykonawcy wybranego potwierdzenie (wezwanie z dnia 27.07.2009 r. i odpowiedź z dnia 29.07.2009 r.). Należy uznać za trafną ocenę ze strony Odwołującego, że pismo to stanowi uzupełnienie oferty co do brakujących elementów w przedstawionych opisach technicznych. Dopiero bowiem uwzględnienie tej odpowiedzi daje Zamawiającemu gwarancję, że otrzyma sprzęt, który będzie spełniał wszystkie wymienione w Zał. Nr 6 do SIWZ dane techniczne.

W związku z powyższym pozostaje do oceny czy takie uzupełnienie oferty jest dopuszczalne w myśl przepisów ustawy ZamPublU oraz zapisów SIWZ.

W tym zakresie Izba podzieliła argumentację Odwołującego, że żądanie tego rodzaju wyjaśnień do złożonej oferty stanowi naruszenie art. 87 ust. 1 ustawy ZamPublU, ponieważ nie są to wyjaśnienia do złożonej oferty tylko jest to zmiana oferty, ponieważ z regulacji SIWZ wynika, że do oferty należy załączyć opis oferowanego sprzętu z podaniem również danych technicznych opisanych przez Zamawiającego w SIWZ to jest w Zał. Nr 6 do SIWZ.

Tym samym Wykonawca wybrany złożył ofertę niepełną to jest taką, której treść jest sprzeczna z treścią SIWZ, przez co zachodzą przesłanki do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 SIWZ.

Reasumując w ocenie Izby zapisy SIWZ jednoznacznie wskazują na to, że wymóg zawarty w Części III Instrukcja dotycząca sporządzania oferty pkt C Zawartość oferty ppkt 4 dotyczy treści oferty to jest elementów, które mogą podlegać wyjaśnieniu w trybie art. 87 ust. 1 ZamPublU, ale wyjaśnienia nie mogą powodować jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

W przedmiotowej sprawie wyjaśnienia stanowią zmianę treści oferty co jest niedopuszczalne w myśl art. 87 ust. 1 ZamPublU. W dosłownym znaczeniu nastąpiło uzupełnienie oferty, ponieważ Wykonawca wybrany udzielając odpowiedzi podał parametry techniczne oferowanego sprzętu, który powinien zamieścić w ofercie, zgodnie z wymogami SIWZ. Bowiem w przedmiotowej sprawie okoliczność, że Zamawiający dopuścił załączenie do oferty katalogów informacyjnych producenta lub kart technicznych nie oznacza, że dane techniczne w nich zamieszczone mogą odbiegać albo nie obejmować parametrów podanych w zał. Nr 6 do SIWZ.

Poza sporem pozostaje, iż Wykonawca wybrany dokonał pismem z dnia 29.07.2009 r. potwierdzenia, że spełnia oczekiwane wymagania Zamawiającego, a określone w Zał. Nr 6 do SIWZ dokonując potwierdzenia danych technicznych, wymaganego zgodnie z Zał. Nr 6.

Niemniej w ocenie Izby czynność ta jest spóźniona i wręcz nieuprawniona, ponieważ w ten sposób można byłoby konwalidować każda złożoną ofertę przez uzupełnienie braków stanowiących o treści oferty. Natomiast w ocenie Izby uwzględniając zapisy SIWZ niedopuszczalne jest zastosowanie w sprawie objętej sporem trybu uzupełnienia dokumentów w myśl art. 26 ust. 3 ZamPublU.

Bowiem z zapisów SIWZ wynika, że dostarczenie kart technicznych czy innych kart katalogowych producenta nie miało być dostarczone celem potwierdzenia, że oferowane urządzenia spełniają wymogi oczekiwane przez Zamawiającego to jest w ramach dyspozycji art. 25 ust. 1 ZamPublU.

Fakt, że Zamawiający dopuścił, że opis i dane oferowanego sprzętu mogą być potwierdzone przez dostarczenie katalogów to nie oznacza, że dostarczenie tych dokumentów miało być na potwierdzenie spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. Przeciw takiej interpretacji zapisów przemawia sformułowanie ww. ppkt 4, iż załączenia katalogów informacyjnych producenta i kart technicznych Zamawiający zażądał do oferty, która ma zawierać w swojej treści "Opis i dane techniczne oferowanych maszyn". Tym samym podanie w ofercie danych technicznych oferowanego sprzętu stanowiło treść oferty, a nie potwierdzenie, że oferowany sprzęt spełnia wymogi zamawiającego, które to można uzupełnić w trybie art. 26 ust. 3 dostarczając brakujące dokumenty.

Reasumując dostarczone katalogi producentów czy karty techniczne sprzętu stanowiły treść oferty, której nie można uzupełniać po złożeniu oferty w trybie art. 26 ust. 3 ZamPublU.

Podsumowując w zaistniałym stanie rzeczy doszło nie do złożenia wyjaśnień do oferty w trybie art. 87 ust. 1 ZamPublU, a do uzupełnienia treści oferty o dane techniczne oferowanego sprzętu, które przez Zamawiającego były wymagane do określenia już w treści składanej oferty. Bowiem Wykonawca wybrany w piśmie z dnia 29.07.2009 r. niczego nie wyjaśnił, a tylko wprowadził dodatkowe dane techniczne oferowanego sprzętu, których nie zawarł w ofercie pomimo istnienia takiego obowiązku. Oferta wybranego wykonawcy pomimo udzielonych odpowiedzi nadal pozostaje ofertą niepełną, a więc taką ofertą, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ponieważ udzielone odpowiedzi nie mogą zmienić treści pierwotnie złożonej oferty.

Izba podzieliła również stanowisko Odwołującego co do nie określenia w ofercie Wykonawcy wybranego parametru odnoszącego się do wydajności oczyszczania. Zamawiający wymagał, aby wydajność ta wynosiła minimum 260 000 m2/h. Wybrany wykonawca w swojej ofercie nie podał także i tego parametru technicznego, co w sposób oczywisty ofertę tę dyskwalifikuje. Zaistnienie tego stanu faktycznego jest pomiędzy stronami bezsporne. Natomiast w ocenie Zamawiającego do stwierdzenia, że parametr jest spełniony Zamawiającemu wystarcza znajomość prędkości i szerokości zamiatania, ponieważ może ją sam sobie wyliczyć na podstawie działań matematycznych. Odnosząc się do takiego stanowiska Zamawiającego, Izba podzieliła pogląd Odwołującego, że skoro Zamawiający może sam wyliczyć wydajność oferowanego sprzętu to w jakim celu w Zał. Nr 6 SIWZ wskazał na parametr wydajność sprzętu, a w kontekście opisanego powyżej Rozdziału III lit. C SIWZ "Wymagania dotyczące zawartości składanych ofert" ppkt 4 żądał podania tego parametru w ofercie.

Reasumując ten zarzut Odwołującego również zasługuje na uwzględnienie. Bowiem brak podania w ofercie wydajności sprzętu do odśnieżania jest dowodem na sprzeczność treści oferty z treścią SIWZ. Również zasługuje na uwzględnienie zarzut zaoferowania przez Wykonawcę wybranego oczyszczarki lotniskowej o maksymalnej prędkości roboczej przekraczającej postawiony w SIWZ wymóg. Opisując wymagane parametry oczyszczarki lotniskowej Zamawiający zapisał w pkt 1D ppkt 6 Załącznika Nr 6 do SIWZ, że: "Maksymalna prędkość robocza - do 50 km/h". Słuszne jest stanowisko Odwołującego, że powyższe oznacza, że prędkość oferowanej oczyszczarki nie może być większa od wskazanego wymogu. Jeżeli wykonawca SHMITD POLSKA Sp. z o. o zaoferował oczyszczarkę, która osiąga prędkość roboczą 60 km/h to znaczy, że zaoferował urządzenie niezgodne z wymaganym.

Według zapisu zawartego w załączniku Nr 6, granicą wyznaczoną przez Zamawiającego, jest 50 km/h. Zamawiający nie zapisał" nie mniejsza niż 50 km/h", wobec czego zaoferowanie wartości większej od wskazanej stanowi niezgodność oferty z treścią SIWZ.

Izba nie podzieliła w tym zakresie stanowiska Zamawiającego, że możliwy do osiągnięcia, maksymalny parametr prędkości w żaden sposób nie stanowi przeszkody dla dostarczenia finalnie zamawianej maszyny z ograniczeniem (za pomocą prostych rozwiązań technicznych) zgodnym z wymaganiami Zamawiającego.

Ponieważ jak powyżej, w ocenie Izby przywoływane zapisy SIWZ, obligowały wykonawców do złożenia oferty z określeniem parametrów technicznych co najmniej wyczerpujących katalog danych technicznych zawartych w Zał. Nr 6 do SIWZ.

Reasumując w ocenie Izby nie może w przedmiotowej sprawie stanowić o zgodności treści oferty z treścią SIWZ Oświadczenie złożone do oferty o treści:" Oświadczamy, że oferta odnosi się do pełnego zakresu opisanego w części I na wszystkich warunkach i wymaganiach niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia".

W tym stanie rzeczy odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Izba orzekła jak w sentencji, ponieważ w ocenie Izby, oferta Wykonawcy wybranego podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ZamPublU.

O kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy zgodnie z art. 191 ust. 6 i 7 ZamPublU zasądzając na rzecz Odwołującego uzasadnione koszty poniesione z tytułu wpisu od odwołania, koszty wynagrodzenia pełnomocnika oraz koszty dojazdu.

Podanie przez wykonawcę w ramach wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych parametrów technicznych oferowanego sprzętu, które zgodnie z wymogami SIWZ miały byc zawarte w ofercie, stanowi niedopuszczalną zmianę treści oferty. Fakt, że zamawiający dopuścił, że opis i dane oferowanego sprzętu mogą być potwierdzone przez dostarczenie katalogów nie oznacza, że dostarczenie tych dokumentów miało służyć potwierdzeniu spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, które można uzupełnić w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówien publicznych dostarczając brakujące dokumenty.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...