• I OSK 209/06 - Wyrok Nacz...
  26.10.2016

I OSK 209/06

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Teza

Decyzja rady gminy w przedmiocie zamiaru likwidacji szkoły ma formę uchwały.

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 42 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 24 listopada 2005 r. sygn. akt II SA/BK 560/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił, zaskarżone przez Gminę W., rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. z dnia 29 marca 2005 r., stwierdzające nieważność uchwały Rady tej Gminy z dnia 25 lutego 2005 r., zmieniającej uchwałę z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w M. Uchwałą z dnia 26 lutego 2004 r. Rada Gminy W. wyraziła zamiar likwidacji tej Szkoły z dniem 31 sierpnia 2004 r. - § 1 oraz zawarła informację, że z dniem 1 września 2004 r. miejscowości wchodzące w skład obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w M. zostaną włączone do obwodu Szkoły w S. - § 2 ust. 1 i Szkoły w W. - § 2 ust. 2. Zmiana tej uchwały, uchwałą z dnia 25 lutego 2005 r., polegała na tym, iż terminy podane w § 1 i obu ustępach § 2 zostały skreślone. Wojewoda P. uznał, że uchwała zmieniająca narusza art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) w sposób skutkujący jej nieważność.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku stwierdził, iż zamiar likwidacji szkoły nie wymaga podjęcia uchwały, albowiem ustawa o systemie oświaty w art. 59 nie określa formy w jakiej organ jest obowiązany wyrazić ten zamiar, jest to zatem czynność materialno-techniczna nie wywołująca skutków prawnych i wobec tego trudno takiej uchwale zarzucić naruszenie prawa. Skutki wywołuje dopiero uchwała o likwidacji szkoły i dopiero w tym akcie niezbędne jest wskazanie terminu likwidacji w celu zachowania zgodności z ww. art. 59 ust. 1 cyt. ustawy - skonkludował Sąd.

Skargę kasacyjną od tego wyroku wniósł Wojewoda P., zarzucając naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty i domagając się uchylenia wyroku i rozpoznania skargi.

W uzasadnieniu skargi podkreślono, że zamiar likwidacji szkoły powinien być wyrażony w formie uchwały, gdyż jest to jedyna forma prawna działania rady gminy, jak wynika z art. 14 ustawy o samorządzie gminnym, zaś art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty wymaga, aby w uchwale o zamiarze likwidacji szkoły termin tej likwidacji został podany.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie.

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku opiera się na założeniu, że rada gminy "decyzji" o zamiarze likwidacji szkoły nie podejmuje w formie uchwały, ale jest to czynność materialno-techniczna. Taki wniosek, zdaniem Sądu, wypływa z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), gdyż przepis ten, jak podkreślił Sąd, nie określa formy w jakiej organ jest obowiązany zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły. Z takim stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku nie sposób się zgodzić.

Art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty istotnie nie rozstrzyga w jakiej formie ma się wypowiedzieć rada gminy co do zamiaru likwidacji szkoły. Nie oznacza to jednak, że forma działania rady gminy jest niewiadoma, gdyż, jak to wynika z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1980 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), formą tą jest uchwała, co zasadnie podkreślono w skardze kasacyjnej. Zarówno zatem co do zamiaru likwidacji szkoły, jak i o likwidacji, rada wypowiada się podejmując uchwałę, na zasadach przewidzianych w art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał też, że jeśli idzie o zamiar likwidacji szkoły, to nie ma obowiązku podejmowania żadnej uchwały, bowiem zamiar ten, jako czynność materialno-techniczna, nie wywołuje skutków prawnych. Skutki prawne wywołuje, jak podkreślił Sąd, uchwała o likwidacji szkoły i z tym oczywiście należy się zgodzić, jednak z art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty nie można wywieść wniosku, że jeśli przystępuje się do likwidacji szkoły, to nie ma obowiązku podjęcia uchwały intencyjnej o zamiarze likwidacji, poprzedzającej uchwałę o likwidacji. Art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty zawiera bowiem zasady i tryb postępowania zmierzającego do likwidacji szkoły, przewidując etapy tego postępowania, czynności, które należy w jego trakcie wykonać oraz ramy czasowe działania.

Zgodzić się zatem należy ze skargą kasacyjną, że wyrok Sądu narusza art. 59 ust. 1.

Przedmiotem skargi Gminy W. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego było rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. dot. uchwały Rady Gminy o zmianie uchwały w sprawie likwidacji szkoły. Do rozstrzygnięcia tego Sąd w ogóle się nie odniósł, wychodząc z założenia, iż skoro nie ma obowiązku podjęcia uchwały w sprawie likwidacji szkoły a zamiar jest tylko czynnością materialno-techniczną, to uchwała w sprawie zamiaru likwidacji nie może naruszać prawa. W ponownym postępowaniu Sąd oceni zatem rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody, mając na względzie powyżej zawarte uwagi.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 185 § 1 i art. 203 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...