• I SA/Łd 241/13 - Postanow...
  18.10.2017

I SA/Łd 241/13

Postanowienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
2013-04-19

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Paweł Kowalski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 19 kwietnie 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział I w składzie następującym: Sędzia WSA Paweł Kowalski po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2013 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za styczeń, luty, maj, sierpień-grudzień 2010 roku oraz kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za marzec i kwiecień 2010 roku postanawia: zwrócić z funduszy Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rzecz M. K. kwotę 100 (sto) złotych tytułem nadpłaconej części wpisu sądowego od skargi, zaksięgowanej w dniu [...] roku, pod pozycją [...].

Uzasadnienie

W dniu [...] r. M. K. wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2010 r.

W dniu 8 marca 2013 r. skarżący, bez wezwania, wpłacił tytułem wpisu sądowego 100 zł.

Zarządzeniem z 14 marca 2013 r. określono wartość przedmiotu zaskarżenia na 41.822 zł, a następnie wezwano pełnomocnika skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 1.255 zł, na podstawie art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 13 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.; dalej "p.p.s.a.") w związku z § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).

Wpis w podanej wyżej kwocie strona uiściła 25 marca 2013 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Stosownie do art. 225 p.p.s.a., opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

Zgodnie z art. 230 i art. 231 p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym, w tym od skarg, pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały.

W niniejszej sprawie wysokość wpisu została określona na kwotę 1.255 zł.

Strona skarżąca uiściła łącznie tytułem wpisu 1.355 zł, a więc o 100 zł więcej niż wynosiła kwota należna. Z tego względu różnicę między wpisem należnym a uiszczonym, wynoszącą 100 zł, należy zwrócić na koszt strony.

Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 225 p.p.s.a. orzeczono, jak w postanowieniu. AK.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...