• V SA/Wa 552/13 - Postanow...
  18.10.2017

V SA/Wa 552/13

Postanowienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
2013-04-30

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Beata Blankiewicz-Wóltańska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący - sędzia WSA – Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.) po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S.P.Z.O.Z. w D. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych postanawia: - zwrócić stronie skarżącej: S.P.Z.O.Z. w D. kwotę 200 zł (słownie "dwieście" złotych), tytułem zwrotu uiszczonego wpisu od skargi, wpisaną do rejestru opłat sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu [...] stycznia 2013 r. pod pozycją [...].

Uzasadnienie

S.P.Z.O.Z. w D. zaskarżył decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Postanowieniem z dnia 26 lutego 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę.

Stosownie do treści art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 270) Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego.

Mając powyższe na uwadze Sąd postanowił jak w sentencji orzeczenia.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...