• I SA/Wr 1529/14 - Postano...
  28.01.2020

I SA/Wr 1529/14

Postanowienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
2014-09-08

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Tomasz Świetlikowski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Świetlikowski po rozpoznaniu w dniu 8 września 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. C. na postanowienie Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we W. z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia wznowionego postępowania podatkowego w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Przystępując do rozstrzygania, Sąd przyjął stan faktyczny i prawny sprawy jn.

W dniu 16 kwietnia 2014 r. doradca podatkowy, działający w imieniu K. C. (dalej: skarżący), wniósł skargę na opisane w sentencji postanowienie. Do skargi nie dołączył jednak pełnomocnictwa procesowego.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 20 maja 2014 r., wezwano pełnomocnika do uzupełnienia braków formalnych skargi i przedłożenia pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącego, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. - dalej: u.p.p.s.a.), pod rygorem odrzucenia skargi. We wskazanym terminie pełnomocnik nie przedłożył wymaganego dokumentu.

Z tego względu, zarządzeniem sędziego sprawozdawcy z 16 czerwca 2014 r., skarżący został wezwany do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez jej podpisanie bądź nadesłanie podpisanego odpisu skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Jak wynika z akt sprawy, wezwanie zostało skutecznie doręczone skarżącemu w dniu 27 czerwca 2014 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 58 § 1 pkt 3 u.p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Jednym z wymogów formalnych skargi jest, stosownie do art. 46 § 1 pkt 4 u.p.p.s.a., podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Zgodnie z art. 37 § 1 u.p.p.s.a., pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa.

Zaznaczyć trzeba, że brak pełnomocnictwa stanowi brak formalny skargi, który

- na wezwanie Sądu - podlega usunięciu w ustawowym terminie 7 dni.

W sprawie, podpisany pod skargą doradca podatkowy nie przedłożył Sądowi pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 37 § 1 u.p.p.s.a. i - pomimo wezwania - nie uzupełnił wskazanego braku formalnego. Z tego względu, skarżący został bezpośrednio wezwany do podpisania skargi. Wezwanie do uzupełnienia ww. braku skargi zostało doręczone skarżącemu 27 czerwca 2014 r. W konsekwencji, termin do podpisania skargi upłynął 4 lipca 2014 r. Skoro skarżący nie uzupełnił w wyznaczonym terminie ww. braku formalnego, to wniesiona skarga podlegała odrzuceniu.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 u.p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...