• II FSK 18/10 - Wyrok Nacz...
  25.10.2016

II FSK 18/10

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 11 maja 2010 r.

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 81 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Bogusław Woźniak
Jacek Brolik (sprawozdawca)
Krystyna Nowak (przewodniczący)

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2010 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w W. działającego w imieniu Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 66/09 w sprawie ze skargi B.K. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w W. działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia 7 października 2008 r., Nr (...) w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego
1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie,
2) zasądza od B.K. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w W. kwotę 340 (słownie: trzysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 66/09, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił, na podstawie art. 146 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm. zwanej dalej PostAdmU), zaskarżoną przez B.K. interpretację indywidualną Ministra Finansów (organ normatywnie upoważniony - Dyrektor Izby Skarbowej w W.) z dnia 7 października 2008 r. W ocenie Sądu pierwszej instancji, bezsporną okolicznością w sprawie jest, że wniosek skarżącej o wydanie pisemnej interpretacji wpłynął do właściwego organu w dniu 7 lipca 2008 r. Interpretacja została zaś doręczona skarżącej w dniu 10 października 2008 r., a zatem po upływie 3 - miesięcznego terminu określonego w art. 14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. zwanej dalej w skrócie OrdPU).

Jak wskazał Sąd pierwszej instancji zgodnie z art. 14 d OrdPU interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do tego terminu nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4 OrdPU. W ocenie Sądu termin, o którym mowa w art. 14d OrdPU może być uznany za zachowany tylko wówczas, gdy przed jego upływem interpretacja zostanie skutecznie doręczona wnioskodawcy. Prawidłowość tego stanowiska znajduje potwierdzenie w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2008 r., sygn. akt I FPS 2/08, o treści następującej: "w stanie prawnym obowiązującym w 2005 r, pojęcie "niewydanie postanowienia" użyte w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oznacza brak jego doręczenia w terminie 3 miesięcy, liczonym od dnia otrzymania wniosku, o którym stanowi przepis § 1 powołanego artykułu". Jak podkreślił Sąd pierwszej instancji uchwała ta podjęta została na tle stanu prawnego obowiązującego przed 1 lipca 2007 r., a zatem poprzedzającego stan prawny właściwy dla wydania zaskarżonej interpretacji. W jej uzasadnieniu Naczelny Sąd Administracyjny jednoznacznie wskazał, że również na gruncie przepisu art. 14d OrdPU, dla zachowania określonego w nim terminu konieczne jest doręczenie, a nie samo wydanie interpretacji, rozumiane jako jej sporządzenie, opatrzenie datą i podpisanie przez uprawnioną osobę. Sąd pierwszej instancji zgodził się ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, że pod rządem obowiązującej obecnie regulacji prawnej, zwrot "wydać interpretację" (art. 14b i 14j Ordynacji podatkowej) jest zatem ścisłym odpowiednikiem słów "udzielić interpretacji" (art. 14a § 1 OrdPU w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2007 r.). Zmiana brzmienia przepisów Ordynacji podatkowej nie stwarza podstaw do innego rozumienia pojęcia "niewydanie interpretacji indywidualnej" w terminie określonym w art. 14d znowelizowanej OrdPU.

Końcowo Sąd pierwszej instancji podniósł, że zgodnie z art. 14o § 1 OrdPU w razie niewydania interpretacji indywidualnej w terminie określonym w art. 14d OrdPU uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie.

W skardze kasacyjnej od powyższego rozstrzygnięcia Minister Finansów (organ normatywnie upoważniony - Dyrektor Izby Skarbowej w W.) wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia WSA w Warszawie oraz o zasądzenie od skarżącej na rzecz organu kosztów postępowania kasacyjnego wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Na podstawie art. 174 pkt 2 PostAdmU zarzucono naruszenie przepisów postępowania w sposób mający istotny wpływ na wynik sprawy - art. 146 § 1, art. 151, art. 141 § 4 PostAdmU w związku z art. 14d i art. 14o § 1 OrdPU, poprzez błędną wykładnię i przyjęcie, że pojęcie "niewydanie interpretacji indywidualnej" użyte w art. 14o OrdPU oznacza brak jej doręczenia stronie w terminie 3 miesięcy, liczonym od dnia otrzymania wniosku, o którym stanowi art. 14 OrdPU oraz nie poddanie analizie całej treści art. 14d OrdPU, tj. zdania drugiego tego przepisu co stanowi błąd wykładni językowej przy ustalaniu treści normy prawnej w oparciu o fragment przepisu a nie całą jego treść.

W motywach skargi kasacyjnej podniesiono, że wybiórcze i posiłkowe odwoływanie się w uchwale NSA z dnia 4 listopada 2008 r. (I FPS 2/08) do obecnie obowiązujących regulacji w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego budzi poważne wątpliwości co do możliwości stosowania tej uchwały do tzw. nowych interpretacji, czyli w stanie prawnym po 1 lipca 2007 r.

Odpowiadając na skargę kasacyjną B.K. wniosła o jej oddalenie oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych, popierając w pełni stanowisko Sądu pierwszej instancji wyrażone w zaskarżonym wyroku.

Na rozprawie w dniu 18 września 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 PostAdmU, zawiesił postępowanie sądowe do czasu podjęcia uchwały w sprawie o sygn. akt II FPS 7/09.

Postanowieniem z dnia 5 stycznia 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął zawieszone postępowanie w niniejszej sprawie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna wymagała uwzględnienia. Trafny jest bowiem zarzut kasacyjny naruszenia przepisu postępowania w postaci art. 146 § 1 PostAdmU, poprzez uchylenie zaskarżonej do Sądu pierwszej instancji pisemnej indywidualnej interpretacji prawa podatkowego - z powodu przeprowadzenia i przyjęcia błędnej wykładni przepisów art. 14d i art. 14o § 1 OrdPU.

W dniu 14 grudnia 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie całej Izby Finansowej podjął uchwałę następującej treści: "W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2007 r. pojęcie niewydanie interpretacji, użyte w art. 14o § 1 OrdPU, nie oznacza braku jej doręczenia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 14 powołanej ustawy" (uchwała całej Izby Finansowej NSA z dnia 14 grudnia 2009 r., II FPS 7/09); więcej na ten temat: J. Brolik: Urzędowe interpretacje prawa podatkowego, Wydawnictwo Lexis Nexis Warszawa 2010 r., str. 108-140).

W sprawie niniejszej Sąd pierwszej instancji ocenił, że termin do załatwienia sprawy interpretacyjnej (wydania indywidualnej interpretacji prawa podatkowego) obejmuje doręczenie interpretacji, która doręczona została zainteresowanego po trzymiesięcznym terminie, o którym mowa w unormowaniach wynikających z art. 14d i art. 14o § 1 Ordynacji podatkowej.

Pogląd ten i jego zastosowanie - w świetle przytoczonej uchwały całej Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego - nie są zgodne z prawem.

Powoływana uchwała wiąże Naczelny Sąd Administracyjny w trybie i na podstawie art. 269 § 1 PostAdmU.

Z tych powodów, na podstawie art. 185 § 1 PostAdmU, Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania, obejmującego merytoryczne rozważenie i ocenę zarzutów skargi.

O kosztach postępowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 203 pkt 2 PostAdmU.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...