• II SA/Łd 491/13 - Postano...
  18.10.2017

II SA/Łd 491/13

Postanowienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
2013-07-17

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Agnieszka Grosińska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 17 lipca 2013 roku Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi w Wydziale II – Agnieszka Grosińska po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2013 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku A. sp. z o.o. w Ł. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] roku Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia przyznać spółce prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. KO

Uzasadnienie

II SA/Łd 491/13

U z a s a d n i e n i e

W związku ze skargą na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie opłaty adiacenckiej A. sp. z o.o. w Ł. wniosła o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych..

Ze złożonego na urzędowym formularzu oświadczenia o majątku i dochodach spółki oraz nadesłanych w wykonaniu zarządzenia z dnia 24 czerwca 2013 r. dokumentów wynika, że od w roku 2012 osiągnęła dochód w wysokości 5.728,33 zł, natomiast w okresie marzec – maj 2013 nie wykazała żadnych obrotów. Skarżąca zaciągnęła kredyty w wysokości ok. 17.216.000 zł, których nie jest w stanie obsługiwać, wobec czego stara się o jego restrukturyzację, bank dokonał zajęcia majątku spółki. Rozpoczęte inwestycje nie mogą zostać zakończone, gdyż bank odmówił dalszego finansowania spółki. Z wyciągów z rachunków bankowych wynika, że spółka nie posiada środków finansowych.

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi zważył, co następuje:

Stosownie do art. 246 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.) – dalej p.p.s.a., przyznanie prawa pomocy osobie prawnej, a także innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej może nastąpić w zakresie całkowitym, gdy jednostka ta wykaże, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania, natomiast w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.

Z wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz dołączonych do niego dokumentów wynika, że spółka nie osiąga obecnie żadnych dochodów i nie posiada środków na rachunkach bankowych, natomiast posiada nieuregulowane, niespłacane zobowiązania w znacznej kwocie (ponad 17 mln zł). Należało zatem uznać, że skarżąca wykazała, iż nie ma środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania w przedmiotowej sprawie i dlatego w celu zachowania prawa strony do rozpoznania jej sprawy przez Sąd zasadnym jest przyznanie jej prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 246 § 2 pkt 2 i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. orzeczono jak w postanowieniu.

KO

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...